HSK 4 | Daftar Kosakata & Download Soal Ujian | Pandarin

Ujian HSK 4

Ujian HSK 4 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 1200 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 4 dinilai telah lancar dalam menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 4 dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa studi atau bekerja di Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 4

Peserta ujian HSK 4 perlu menguasai 600 kosakata dari HSK 1-3 dan 600 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.

 • 爱情
  愛情

  ài qíng

  percintaan

  Chapter1
 • 安排
  安排

  ān pái

  mengatur

  Chapter3
 • 安全
  安全

  ān quán

  aman; selamat

  Chapter18
 • 按时
  按時

  àn shí

  tepat waktu

  Chapter4
 • 按照
  按照

  àn zhào

  berdasarkan

  Chapter4
 • 百分之
  百分之

  bǎi fēn zhī

  persen

  Chapter6

 • bàng

  bagus; hebat

  Chapter15
 • 包子
  包子

  bāo zi

  bakpao

  Chapter19
 • 保护
  保護

  bǎo hù

  melindungi; melestarikan

  Chapter12
 • 保证
  保證

  bǎo zhèng

  menjamin

  Chapter4
 • 报名
  報名

  bào míng

  mendaftarkan diri

  Chapter16

 • bào

  memeluk; menggendong

  Chapter17
 • 抱歉
  抱歉

  bào qiàn

  meminta maaf

  Chapter14

 • bèi

  kali lipat

  Chapter6
 • 本来
  本來

  běn lái

  semula, awalnya

  Chapter3

 • bèn

  bodoh; tolol

  Chapter15
 • 比如
  比如

  bǐ rú

  sebagai contoh

  Chapter10
 • 毕业
  畢業

  bì yè

  lulus (sekolah; kuliah)

  Chapter2

 • biàn

  (berapa) kali

  Chapter13
 • 标准
  標准

  biāo zhǔn

  standar

  Chapter5
 • 表格
  表格

  biǎo gé

  formulir; tabel

  Chapter16
 • 表示
  表示

  biǎo shì

  mengekspresikan; menyatakan

  Chapter11
 • 表演
  表演

  biǎo yǎn

  memainkan; memerankan

  Chapter13
 • 表扬
  表揚

  biǎo yáng

  memuji

  Chapter15
 • 饼干
  餅幹

  bǐng gān

  biskuit

  Chapter9
 • 并且
  並且

  bìng qiě

  dan; lagipula

  Chapter12
 • 博士
  博士

  bó shì

  doktor (gelar akademik)

  Chapter16
 • 不得不
  不得不

  bù dé bù

  mau tidak mau

  Chapter4
 • 不管
  不管

  bù guǎn

  bagaimanapun

  Chapter3
 • 不过
  不過

  bú guò

  tetapi

  Chapter10
 • 不仅
  不僅

  bù jǐn

  tidak hanya

  Chapter1
 • 部分
  部分

  bù fen

  bagian

  Chapter13


 • mengelap; menggosok

  Chapter7

 • cāi

  menebak; menerka

  Chapter11
 • 材料
  材料

  cái liào

  data; materi

  Chapter3
 • 参观
  參觀

  cān guān

  meninjau; mengunjungi

  Chapter16
 • 餐厅
  餐廳

  cān tīng

  kantin; rumah makan

  Chapter13
 • 厕所
  廁所

  cès uǒ

  toilet

  Chapter15
 • 差不多
  差不多

  chà bu duō

  hampir; kira-kira

  Chapter2
 • 长城
  長城

  cháng chéng

  Tembok Besar China

  Chapter17
 • 长江
  長江

  cháng jiāng

  Sungai Yangtze (sungai terpanjang di Asia)

  Chapter20

 • cháng

  mencicipi

  Chapter6

 • chǎng

  satuan untuk kegiatan atau olahraga

  Chapter19
 • 超过
  超過

  chāo guò

  melebihi; melewati

  Chapter7
 • 成功
  成功

  chéng gōng

  berhasil; sukses

  Chapter4
 • 成为
  成爲

  chéng wéi

  menjadi

  Chapter8
 • 诚实
  誠實

  chéng shí

  jujur

  Chapter3
 • 乘坐
  乘坐

  chéng zuò

  naik; mengendarai (kendaraan)

  Chapter14
 • 吃惊
  吃驚

  chī jīng

  terkejut; kaget

  Chapter13
 • 重新
  重新

  chóng xīn

  sekali lagi; diulang

  Chapter2
 • 抽烟
  抽煙

  chōu yān

  merokok

  Chapter7
 • 出差
  出差

  chū chāi

  pergi dinas kerja

  Chapter14
 • 出发
  出發

  chū fā

  berangkat

  Chapter20
 • 出生
  出生

  chū shēng

  lahir

  Chapter19
 • 出现
  出現

  chū xiàn

  timbul; muncul

  Chapter7
 • 厨房
  廚房

  chú fáng

  dapur

  Chapter19
 • 传真
  傳真

  chuán zhēn

  mesin faks

  Chapter16
 • 窗户
  窗戶

  chuān ghu

  jendela

  Chapter7
 • 词语
  詞語

  cí yǔ

  kata; kosakata

  Chapter11
 • 从来
  從來

  cóng lái

  selalu

  Chapter1
 • 粗心
  粗心

  cū xīn

  ceroboh; serampangan

  Chapter15

 • cún

  menyimpan; menabung

  Chapter20
 • 错误
  錯誤

  cuò wù

  kesalahan; keliru

  Chapter13
 • 答案
  答案

  dá àn

  jawaban

  Chapter10
 • 打扮
  打扮

  dǎ ban

  berdandan; bersolek

  Chapter20
 • 打扰
  打擾

  dǎ rǎo

  mengganggu

  Chapter6
 • 打印
  打印

  dǎ yìn

  mencetak; mengeprint

  Chapter19
 • 打招呼
  打招呼

  dǎ zhāo hu

  menyapa

  Chapter19
 • 打折
  打折

  dǎ zhé

  diskon

  Chapter5
 • 打针
  打針

  dǎ zhēn

  menyuntik

  Chapter15
 • 大概
  大概

  dà gài

  kira-kira; umumnya

  Chapter13
 • 大使馆
  大使館

  dà shǐ guǎn

  kedutaan besar

  Chapter8
 • 大约
  大約

  dà yuē

  kira-kira; kurang lebih

  Chapter13
 • 大夫
  大夫

  dài fu

  dokter

  Chapter7

 • dài

  memakai (dasi, sabuk, cincin, kalung, aksesoris)

  Chapter19

 • dāng

  sebagai

  Chapter2
 • 当时
  當時

  dāng shí

  pada saat itu

  Chapter9

 • dāo

  pisau

  Chapter19
 • 导游
  導遊

  dǎo yóu

  pemandu wisata

  Chapter16
 • 到处
  到處

  dào chù

  dimana-mana

  Chapter8
 • 到底
  到底

  dào dǐ

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  Chapter16

 • dào

  sebenarnya (untuk hal tak terduga)

  Chapter17
 • 道歉
  道歉

  dào qiàn

  minta maaf

  Chapter19
 • 得意
  得意

  déyì

  bangga; puas

  Chapter14

 • de

  harus

  Chapter9
 • 登机牌
  登機牌

  dēng jī pái

  boarding pass (pesawat)

  Chapter20

 • děng

  menunggu; dan lain-lain

  Chapter10


 • rendah

  Chapter10


 • dasar

  Chapter17
 • 地点
  地點

  dì diǎn

  tempat; lokasi

  Chapter18
 • 地球
  地球

  dì qiú

  bumi

  Chapter14
 • 地址
  地址

  dì zhǐ

  alamat

  Chapter18
 • 调查
  調查

  diào chá

  survei; penyelidikan

  Chapter4

 • diào

  jatuh

  Chapter7

 • diū

  menghilangkan; membuang

  Chapter14
 • 动作
  動作

  dòng zuò

  tindakan

  Chapter7
 • 堵车
  堵車

  dǔ chē

  macet

  Chapter8
 • 肚子
  肚子

  dù zi

  perut

  Chapter7
 • 短信
  短信

  duǎn xìn

  pesan singkat; SMS

  Chapter2
 • 对话
  對話

  duì huà

  dialog; percakapan

  Chapter20
 • 对面
  對面

  duì miàn

  seberang; hadapan

  Chapter20
 • 对于
  對于

  duì yú

  terhadap; bagi

  Chapter12
 • 儿童
  兒童

  ér tóng

  anak-anak

  Chapter15

 • ér

  tetapi

  Chapter2
 • 发生
  發生

  fā shēng

  terjadi

  Chapter8
 • 发展
  發展

  fā zhǎn

  berkembang; perkembangan

  Chapter10
 • 法律
  法律

  fǎ lǜ

  hukum

  Chapter1
 • 翻译
  翻譯

  fān yì

  menerjemahkan

  Chapter10
 • 烦恼
  煩惱

  fán nǎo

  kuatir; risau

  Chapter7
 • 反对
  反對

  fǎn duì

  menentang

  Chapter7
 • 方法
  方法

  fāng fǎ

  cara

  Chapter4
 • 方面
  方面

  fāng miàn

  aspek; bidang

  Chapter6
 • 方向
  方向

  fāng xiàng

  arah

  Chapter10
 • 房东
  房東

  fáng dōng

  pemilik rumah yang disewakan

  Chapter19
 • 放弃
  放棄

  fàng qì

  menyerah

  Chapter9
 • 放暑假
  放暑假

  fàng shǔ jià

  liburan musim panas

  Chapter17
 • 放松
  放松

  fàng sōng

  santai

  Chapter8

 • fèn

  bagian; kata satuan pekerjaan

  Chapter4
 • 丰富
  豐富

  fēng fù

  kaya; memperbanyak

  Chapter2
 • 否则
  否則

  fǒu zé

  kalau tidak

  Chapter11
 • 符合
  符合

  fú hé

  sesuai

  Chapter3
 • 父亲
  父親

  fù qin

  bapak; ayah

  Chapter15
 • 付款
  付款

  fù kuǎn

  membayar

  Chapter18
 • 负责
  負責

  fù zé

  bertanggung jawab

  Chapter3
 • 复印
  複印

  fù yìn

  fotokopi

  Chapter19
 • 复杂
  複雜

  fù zá

  rumit; kompleks

  Chapter11


 • kaya

  Chapter10
 • 改变
  改變

  gǎi biàn

  berubah

  Chapter3
 • 干杯
  幹杯

  gān bēi

  bersulang

  Chapter20

 • gǎn

  mengejar; menyusul

  Chapter15

 • gǎn

  berani

  Chapter16
 • 感动
  感動

  gǎn dòng

  tersentuh; tergerak hati

  Chapter1
 • 感觉
  感覺

  gǎn jué

  merasa

  Chapter3
 • 感情
  感情

  gǎn qíng

  perasaan; emosi

  Chapter7
 • 感谢
  感謝

  gǎn xiè

  berterima kasih

  Chapter4

 • gān

  mengerakan

  Chapter17

 • gāng

  baru saja

  Chapter1
 • 高速公路
  高速公路

  gāo sù gōng lù

  jalan tol

  Chapter20
 • 胳膊
  胳膊

  gē bo

  lengan

  Chapter19


 • berbagai

  Chapter6
 • 工资
  工資

  gōng zī

  gaji

  Chapter4
 • 公里
  公裏

  gōng lǐ

  kilometer

  Chapter17
 • 功夫
  功夫

  gōng fu

  kungfu

  Chapter19
 • 共同
  共同

  gòng tóng

  bersama

  Chapter1
 • 购物
  購物

  gòu wù

  berbelanja

  Chapter5

 • gòu

  cukup

  Chapter1
 • 估计
  估計

  gū jì

  mengira; menafsir; memperhitungkan

  Chapter7
 • 鼓励
  鼓勵

  gǔ lì

  menyemangati; mendorong

  Chapter14
 • 故意
  故意

  gù yì

  sengaja

  Chapter15
 • 顾客
  顧客

  gù kè

  pelanggan; pembeli

  Chapter3

 • guà

  menggantungkan; menutup (telepon)

  Chapter16
 • 关键
  關鍵

  guān jiàn

  kunci; letak persoalan

  Chapter10
 • 观众
  觀衆

  guān zhòng

  penonton; pemirsa

  Chapter13
 • 管理
  管理

  guǎn lǐ

  mengurus; mengelola; mengatur

  Chapter15

 • guāng

  cahaya; hanya

  Chapter5
 • 广播
  廣播

  guǎng bō

  siaran radio

  Chapter17
 • 广告
  廣告

  guǎng gào

  iklan

  Chapter5

 • guàng

  jalan-jalan

  Chapter2
 • 规定
  規定

  guī dìng

  ketentuan; regulasi

  Chapter12
 • 国籍
  國籍

  guó jí

  kewarganegaraan

  Chapter19
 • 国际
  國際

  guó jì

  internasional

  Chapter9
 • 果汁
  果汁

  guǒ zhī

  jus buah

  Chapter6
 • 过程
  過程

  guò chéng

  proses

  Chapter9
 • 海洋
  海洋

  hǎi yáng

  samudra; lautan

  Chapter17
 • 害羞
  害羞

  hài xiū

  malu

  Chapter15
 • 寒假
  寒假

  hán jià

  libur musim dingin

  Chapter15

 • hàn

  keringat

  Chapter9
 • 航班
  航班

  háng bān

  penerbangan

  Chapter20
 • 好处
  好處

  hǎo chu

  manfaat; keuntungan

  Chapter6
 • 好像
  好像

  hǎo xiàng

  sepertinya

  Chapter2
 • 号码
  號碼

  hào mǎ

  nomor; angka

  Chapter16
 • 合格
  合格

  hé gé

  memenuhi syarat

  Chapter20
 • 合适
  合適

  hé shì

  cocok; layak

  Chapter15
 • 盒子
  盒子

  hé zi

  kotak; dus

  Chapter14
 • 后悔
  後悔

  hòu huǐ

  menyesal

  Chapter7

 • hòu

  tebal

  Chapter13
 • 互联网
  互聯網

  hù lián wǎng

  internet

  Chapter13
 • 互相
  互相

  hù xiāng

  saling

  Chapter1
 • 护士
  護士

  hù shi

  suster; perawat

  Chapter15
 • 怀疑
  懷疑

  huái yí

  curiga; sangsi

  Chapter15
 • 回忆
  回憶

  huí yì

  mengingat kembali

  Chapter8
 • 活动
  活動

  huó dòng

  kegiatan; aktifitas

  Chapter6
 • 活泼
  活潑

  huó po

  lincah

  Chapter17

 • huǒ

  populer

  Chapter18
 • 获得
  獲得

  huò dé

  memperoleh; mendapatkan

  Chapter6
 • 积极
  積極

  jī jí

  aktif

  Chapter8
 • 积累
  積累

  jī lěi

  mengumpulkan; mengakumulasi

  Chapter4
 • 基础
  基礎

  jī chǔ

  dasar; landasan

  Chapter13
 • 激动
  激動

  jī dòng

  mendebarkan

  Chapter16
 • 及时
  及時

  jí shí

  tepat pada waktunya

  Chapter2
 • 即使
  即使

  jí shǐ

  sekalipun

  Chapter1
 • 计划
  計劃

  jì huà

  rencana

  Chapter4
 • 记者
  記者

  jì zhě

  wartawan; jurnalis

  Chapter16
 • 技术
  技術

  jì shù

  teknologi

  Chapter18
 • 既然
  既然

  jì rán

  jika; karena

  Chapter14
 • 继续
  繼續

  jì xù

  melanjutkan; meneruskan

  Chapter13


 • mengirim (surat, barang)

  Chapter5
 • 加班
  加班

  jiā bān

  kerja lembur

  Chapter1
 • 加油站
  加油站

  jiā yóu zhàn

  pompa bensin

  Chapter20
 • 家具
  家具

  jiā jù

  perabotan; mebel

  Chapter5

 • jiǎ

  palsu

  Chapter15
 • 价格
  價格

  jià gé

  harga

  Chapter5
 • 坚持
  堅持

  jiān chí

  bertahan

  Chapter9
 • 减肥
  減肥

  jiǎn féi

  diet

  Chapter7
 • 减少
  減少

  jiǎn shǎo

  mengurangi; berkurang

  Chapter14
 • 建议
  建議

  jiàn yì

  saran; masukan

  Chapter10
 • 将来
  將來

  jiāng lái

  masa depan

  Chapter10
 • 奖金
  獎金

  jiǎng jīn

  bonus; uang jasa

  Chapter4
 • 降低
  降低

  jiàng dī

  menurunkan; mengurangi

  Chapter6
 • 降落
  降落

  jiàng luò

  mendarat

  Chapter18

 • jiāo

  berteman

  Chapter2
 • 交流
  交流

  jiāo liú

  berkomunikasi

  Chapter2
 • 交通
  交通

  jiāo tōng

  lalu lintas; perhubungan

  Chapter18
 • 郊区
  郊區

  jiāo qū

  pinggiran kota

  Chapter16
 • 骄傲
  驕傲

  jiāo ào

  sombong

  Chapter15
 • 饺子
  餃子

  jiǎo zi

  pangsit

  Chapter19
 • 教授
  教授

  jiào shòu

  profesor

  Chapter7
 • 教育
  教育

  jiào yù

  mendidik

  Chapter12
 • 接受
  接受

  jiē shòu

  menerima

  Chapter1
 • 接着
  接著

  jiē zhe

  melanjutkan; menyambung

  Chapter18

 • jié

  ruas; potong; bagian

  Chapter12
 • 节约
  節約

  jié yuē

  menghemat

  Chapter12
 • 结果
  結果

  jié guǒ

  hasil

  Chapter9
 • 解释
  解釋

  jiě shì

  menjelaskan; menerangkan

  Chapter12
 • 尽管
  盡管

  jǐn guǎn

  meskipun

  Chapter2
 • 紧张
  緊張

  jǐn zhāng

  gugup

  Chapter3
 • 进行
  進行

  jìn xíng

  melancarkan; melakukan

  Chapter13
 • 禁止
  禁止

  jìn zhǐ

  melarang

  Chapter19
 • 京剧
  京劇

  jīng jù

  opera Beijing

  Chapter13
 • 经济
  經濟

  jīng jì

  ekonomi

  Chapter10
 • 经历
  經曆

  jīng lì

  mengalami

  Chapter9
 • 经验
  經驗

  jīng yàn

  pengalaman

  Chapter4
 • 精彩
  精彩

  jīng cǎi

  luar biasa

  Chapter11
 • 景色
  景色

  jǐng sè

  pemandangan

  Chapter8
 • 警察
  警察

  jǐng chá

  polisi

  Chapter18
 • 竞争
  競爭

  jìng zhēng

  kompetisi; bersaing

  Chapter17
 • 竟然
  竟然

  jìng rán

  diluar dugaan

  Chapter6
 • 镜子
  鏡子

  jìng zi

  cermin

  Chapter2
 • 究竟
  究竟

  jiū jìng

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  Chapter20


 • mengangkat

  Chapter18
 • 举办
  舉辦

  jǔ bàn

  mengadakan; menyelenggarakan

  Chapter6
 • 举行
  舉行

  jǔ xíng

  menyelenggarakan

  Chapter6
 • 拒绝
  拒絕

  jù jué

  menolak

  Chapter14
 • 距离
  距離

  jù lí

  jarak

  Chapter8
 • 聚会
  聚會

  jù huì

  berkumpul; pertemuan

  Chapter2
 • 开玩笑
  開玩笑

  kāi wán xiào

  bercanda

  Chapter1
 • 开心
  開心

  kāi xīn

  senang; gembira

  Chapter13
 • 看法
  看法

  kàn fǎ

  pandangan; opini

  Chapter11
 • 考虑
  考慮

  kǎo lǜ

  mempertimbangkan

  Chapter5
 • 烤鸭
  烤鴨

  kǎo yā

  bebek panggang

  Chapter20
 • 科学
  科學

  kē xué

  ilmu pengetahuan

  Chapter8


 • batang (satuan untuk pohon)

  Chapter20
 • 咳嗽
  咳嗽

  ké sou

  batuk

  Chapter7
 • 可怜
  可憐

  kě lián

  kasihan

  Chapter20
 • 可是
  可是

  kě shì

  tetapi

  Chapter9
 • 可惜
  可惜

  kě xī

  disayangkan; sayang sekali

  Chapter12
 • 客厅
  客廳

  kè tīng

  ruang tamu

  Chapter11
 • 肯定
  肯定

  kěn dìng

  pasti

  Chapter5

 • kōng, kòng

  kosong; waktu luang

  Chapter10
 • 空气
  空氣

  kōng qì

  udara

  Chapter7
 • 恐怕
  恐怕

  kǒng pà

  takut; kuatir

  Chapter16


 • pahit

  Chapter13
 • 矿泉水
  礦泉水

  kuàng quán shuǐ

  air mineral

  Chapter18

 • kùn

  mengantuk

  Chapter10
 • 困难
  困難

  kùn nan

  kesulitan

  Chapter2
 • 垃圾桶
  垃圾桶

  lā jī tǒng

  tong sampah

  Chapter14


 • menarik

  Chapter10


 • pedas

  Chapter20
 • 来不及
  來不及

  lái bu jí

  tidak sempat; terlambat

  Chapter7
 • 来得及
  來得及

  lái de jí

  keburu; sempat

  Chapter11
 • 来自
  來自

  lái zì

  datang dari

  Chapter13

 • lǎn

  malas

  Chapter15
 • 浪费
  浪費

  làng fèi

  pemborosan

  Chapter5
 • 浪漫
  浪漫

  làng màn

  romantis

  Chapter1
 • 老虎
  老虎

  lǎo hǔ

  harimau; macan

  Chapter17
 • 冷静
  冷靜

  lěng jìng

  tenang; kalem

  Chapter16
 • 礼拜天
  禮拜天

  lǐ bài tiān

  hari Minggu

  Chapter10
 • 礼貌
  禮貌

  lǐ mào

  sopan; santun

  Chapter16
 • 理发
  理發

  lǐ fà

  memotong rambut

  Chapter19
 • 理解
  理解

  lǐ jiě

  mengerti; memahami

  Chapter2
 • 理想
  理想

  lǐ xiǎng

  cita-cita; ideal

  Chapter9
 • 力气
  力氣

  lì qi

  tenaga; kekuatan

  Chapter12
 • 厉害
  厲害

  lì hai

  jago; hebat

  Chapter11
 • 例如
  例如

  lì rú

  contoh

  Chapter6

 • liǎ

  berdua

  Chapter1

 • lián

  bahkan; sampai-sampai

  Chapter11
 • 联系
  聯系

  lián xì

  menghubungi

  Chapter2
 • 凉快
  涼快

  liáng kuai

  sejuk

  Chapter17
 • 零钱
  零錢

  líng qián

  uang receh

  Chapter19
 • 另外
  另外

  lìng wài

  selain itu; lainnya

  Chapter3

 • liú

  meninggalkan

  Chapter3
 • 流利
  流利

  liú lì

  fasih; lancar

  Chapter11
 • 流行
  流行

  liú xíng

  populer

  Chapter5
 • 旅行
  旅行

  lǚ xíng

  berwisata

  Chapter20
 • 律师
  律師

  lǜ shī

  pengacara

  Chapter3

 • luàn

  berantakan; tidak teratur

  Chapter4
 • 麻烦
  麻煩

  má fan

  merepotkan

  Chapter2
 • 马虎
  馬虎

  mǎ hu

  sembarangan; serampangan

  Chapter16

 • 滿

  mǎn

  penuh; mencapai batas

  Chapter6

 • máo

  rambut; bulu

  Chapter17
 • 毛巾
  毛巾

  máo jīn

  handuk

  Chapter14
 • 美丽
  美麗

  měi lì

  indah; cantik

  Chapter14

 • mèng

  mimpi

  Chapter17
 • 迷路
  迷路

  mí lù

  tersesat

  Chapter18
 • 密码
  密碼

  mì mǎ

  kata sandi; kode rahasia

  Chapter18
 • 免费
  免費

  miǎn fèi

  gratis

  Chapter6

 • miǎo

  detik

  Chapter18
 • 民族
  民族

  mín zú

  suku bangsa

  Chapter20
 • 母亲
  母親

  mǔ qin

  ibu

  Chapter10
 • 目的
  目的

  mù dì

  tujuan; maksud

  Chapter14
 • 耐心
  耐心

  nài xīn

  sabar

  Chapter8
 • 难道
  難道

  nán dào

  jangan-jangan

  Chapter9
 • 难受
  難受

  nán shòu

  sedih

  Chapter17

 • nèi

  dalam

  Chapter6
 • 内容
  內容

  nèi róng

  isi

  Chapter11
 • 能力
  能力

  néng lì

  kemampuan

  Chapter3
 • 年龄
  年齡

  nián líng

  umur

  Chapter5

 • nòng

  mengerjakan; membuat

  Chapter15
 • 暖和
  暖和

  nuǎn huo

  hangat

  Chapter17
 • 偶尔
  偶爾

  ǒu ěr

  sesekali; kadang-kadang

  Chapter13
 • 排队
  排隊

  pái duì

  antri; berbaris

  Chapter17
 • 排列
  排列

  pái liè

  menderetkan

  Chapter17
 • 判断
  判斷

  pàn duàn

  pandangan; memandang

  Chapter3

 • péi

  menemani

  Chapter2
 • 批评
  批評

  pī píng

  mengkritik

  Chapter15
 • 皮肤
  皮膚

  pí fū

  kulit

  Chapter6
 • 脾气
  脾氣

  pí qi

  temperamen

  Chapter1

 • piān

  lembar; kata satuan artikel

  Chapter9

 • piàn

  menipu; mencurangi

  Chapter15
 • 乒乓球
  乒乓球

  pīng pāng qiú

  tenis meja; pingpong

  Chapter19
 • 平时
  平時

  píng shí

  biasanya

  Chapter2


 • rusak; pecah

  Chapter19
 • 葡萄
  葡萄

  pú tao

  anggur

  Chapter5
 • 普遍
  普遍

  pǔ biàn

  umum; universal

  Chapter13
 • 普通话
  普通話

  pǔ tōng huà

  Bahasa Mandarin

  Chapter20
 • 其次
  其次

  qí cì

  selanjutnya

  Chapter3
 • 其中
  其中

  qí zhōng

  diantaranya

  Chapter6
 • 气候
  氣候

  qì hòu

  iklim

  Chapter7
 • 千万
  千萬

  qiān wàn

  pasti; harus

  Chapter15
 • 签证
  簽證

  qiān zhèng

  visa

  Chapter16

 • qiāo

  mengetuk

  Chapter15

 • qiáo

  jembatan

  Chapter18
 • 巧克力
  巧克力

  qiǎo kè lì

  coklat

  Chapter8
 • 亲戚
  親戚

  qīn qi

  sanak saudara

  Chapter8

 • qīng

  ringan

  Chapter6
 • 轻松
  輕松

  qīng sōng

  santai

  Chapter9
 • 情况
  情況

  qíng kuàng

  keadaan; situasi

  Chapter6

 • qióng

  miskin

  Chapter10
 • 区别
  區別

  qū bié

  perbedaan

  Chapter9


 • mengambil; menarik (uang)

  Chapter9
 • 全部
  全部

  quán bù

  seluruh; semua

  Chapter12
 • 缺点
  缺點

  quē diǎn

  kelemahan; kekurangan

  Chapter1
 • 缺少
  缺少

  quē shǎo

  kurang

  Chapter8

 • què

  namun; tetapi

  Chapter2
 • 确实
  確實

  què shí

  benar; betul

  Chapter10
 • 然而
  然而

  rán ér

  namun; akan tetapi

  Chapter11
 • 热闹
  熱鬧

  rè nao

  ramai; meriah

  Chapter17
 • 任何
  任何

  rèn hé

  apapun

  Chapter5
 • 任务
  任務

  rèn wu

  tugas; misi

  Chapter12

 • rēng

  melempar; membuang

  Chapter14
 • 仍然
  仍然

  réng rán

  tetap; masih

  Chapter17
 • 日记
  日記

  rì jì

  jurnal; catatan harian

  Chapter18
 • 入口
  入口

  rù kǒu

  pintu masuk

  Chapter17
 • 散步
  散步

  sàn bù

  jalan santai

  Chapter7
 • 森林
  森林

  sēn lín

  hutan

  Chapter17
 • 沙发
  沙發

  shā fā

  sofa

  Chapter5
 • 伤心
  傷心

  shāng xīn

  sedih

  Chapter8
 • 商量
  商量

  shāng liang

  berunding; diskusi

  Chapter12
 • 稍微
  稍微

  shāo wēi

  agak; sedikit

  Chapter13
 • 勺子
  勺子

  sháo zi

  sendok

  Chapter12
 • 社会
  社會

  shè huì

  masyarakat

  Chapter17
 • 申请
  申請

  shēn qǐng

  mendaftarkan; mengajukan permohonan

  Chapter13

 • shēn

  dalam

  Chapter1
 • 甚至
  甚至

  shèn zhì

  bahkan; malahan

  Chapter4
 • 生活
  生活

  shēng huó

  hidup; kehidupan

  Chapter1
 • 生命
  生命

  shēng mìng

  nyawa

  Chapter8
 • 生意
  生意

  shēng yi

  bisnis; usaha

  Chapter4

 • shěng

  provinsi

  Chapter13

 • shèng

  menyisakan; berhemat

  Chapter14
 • 失败
  失敗

  shībài

  gagal

  Chapter9
 • 失望
  失望

  shī wàng

  kecewa

  Chapter16
 • 师傅
  師傅

  shī fu

  panggilan untuk tukang; pekerja ahli

  Chapter8
 • 十分
  十分

  shí fēn

  amat sangat

  Chapter13
 • 实际
  實際

  shí jì

  kenyataan

  Chapter5
 • 实在
  實在

  shí zài

  sesungguhnya

  Chapter5
 • 使
  使

  shǐ

  membuat

  Chapter8
 • 使用
  使用

  shǐ yòng

  menggunakan

  Chapter12
 • 世纪
  世紀

  shì jì

  abad

  Chapter18
 • 是否
  是否

  shì fǒu

  apakah

  Chapter18
 • 适合
  適合

  shì hé

  cocok; pas

  Chapter1
 • 适应
  適應

  shì yìng

  beradaptasi

  Chapter2

 • shōu

  menerima

  Chapter18
 • 收入
  收入

  shōu rù

  pemasukan; gaji

  Chapter3
 • 收拾
  收拾

  shōu shi

  membereskan; membenahi

  Chapter20
 • 首都
  首都

  shǒu dū

  ibukota

  Chapter20
 • 首先
  首先

  shǒu xiān

  pertama-tama

  Chapter3
 • 受不了
  受不了

  shòu bu liǎo

  tidak tahan

  Chapter18
 • 受到
  受到

  shòu dào

  diterima

  Chapter5
 • 售货员
  售貨員

  shòu huò yuán

  pramuniaga; pelayan toko

  Chapter6

 • shū

  kalah

  Chapter16
 • 熟悉
  熟悉

  shú xī

  mengenal dengan baik

  Chapter1
 • 数量
  數量

  shù liàng

  jumlah; kualitas

  Chapter14
 • 数字
  數字

  shù zì

  angka; bilangan

  Chapter7

 • shuài

  tampan; cakep

  Chapter7
 • 顺便
  順便

  shùn biàn

  sekalian; sekaligus

  Chapter5
 • 顺利
  順利

  shùn lì

  lancar

  Chapter4
 • 顺序
  順序

  shùn xù

  urutan

  Chapter11
 • 说明
  說明

  shuō míng

  menjelaskan; penjelasan

  Chapter7
 • 硕士
  碩士

  shuò shì

  magister

  Chapter10


 • mati

  Chapter12
 • 速度
  速度

  sù dù

  kecepatan

  Chapter14
 • 塑料袋
  塑料袋

  sù liào dài

  kantong plastik

  Chapter14

 • suān

  asam; kecut

  Chapter20
 • 随便
  隨便

  suí biàn

  sembarangan

  Chapter9
 • 随着
  隨著

  suí zhe

  seiring dengan; sejalan dengan

  Chapter13
 • 孙子
  孫子

  sūn zi

  cucu

  Chapter15
 • 所有
  所有

  suǒ yǒu

  semua

  Chapter6

 • tái

  kata satuan mesin

  Chapter5

 • tái

  mengangkat; membawa

  Chapter19
 • 态度
  態度

  tài du

  sikap

  Chapter8

 • tán

  berbicara; berdiskusi

  Chapter4
 • 弹钢琴
  彈鋼琴

  tán gāng qín

  memainkan piano

  Chapter15

 • tāng

  sup

  Chapter20

 • táng

  gula; permen

  Chapter10

 • tǎng

  berbaring

  Chapter10

 • tàng, tāng

  kali (satuan untuk perjalanan)

  Chapter17
 • 讨论
  討論

  tǎo lùn

  mendiskusikan; membicarakan

  Chapter13
 • 讨厌
  討厭

  tǎo yàn

  menjengkelkan; menyebalkan

  Chapter2
 • 特点
  特點

  tè diǎn

  karakteristik

  Chapter8


 • mengangkat; mengungkit (pembicaraan)

  Chapter4
 • 提供
  提供

  tí gōng

  menyediakan

  Chapter3
 • 提前
  提前

  tí qián

  lebih awal

  Chapter4
 • 提醒
  提醒

  tí xǐng

  mengingatkan

  Chapter4
 • 填空
  填空

  tián kòng

  mengisi yang kosong

  Chapter11
 • 条件
  條件

  tiáo jiàn

  syarat; kondisi

  Chapter10

 • tíng

  berhenti

  Chapter14

 • tǐng

  cukup

  Chapter3
 • 通过
  通過

  tōng guò

  melalui

  Chapter9
 • 通知
  通知

  tōng zhī

  menginformasikan

  Chapter3
 • 同情
  同情

  tóng qíng

  bersimpati

  Chapter16
 • 同时
  同時

  tóng shí

  bersamaan; pada waktu yang sama

  Chapter11

 • tuī

  mendorong; menunda

  Chapter16
 • 推迟
  推遲

  tuī chí

  menunda

  Chapter20

 • tuō

  melepaskan; membuka (pakaian)

  Chapter19
 • 袜子
  襪子

  wà zi

  kaos kaki

  Chapter6
 • 完全
  完全

  wán quán

  sepenuhnya; benar-benar

  Chapter4
 • 网球
  網球

  wǎng qiú

  tenis

  Chapter9
 • 网站
  網站

  wǎng zhàn

  website

  Chapter18
 • 往往
  往往

  wǎng wǎng

  seringkali

  Chapter8
 • 危险
  危險

  wēi xiǎn

  bahaya

  Chapter18
 • 卫生间
  衛生間

  wèi shēng jiān

  toilet

  Chapter14
 • 味道
  味道

  wèi dao

  rasa

  Chapter5
 • 温度
  溫度

  wēn dù

  temperatur; suhu

  Chapter14
 • 文章
  文章

  wén zhāng

  artikel; esay

  Chapter11
 • 污染
  汙染

  wū rǎn

  polusi; pencemaran

  Chapter14


 • tanpa; tidak ada

  Chapter12
 • 无聊
  無聊

  wú liáo

  membosankan

  Chapter2
 • 无论
  無論

  wú lùn

  apapun yang terjadi

  Chapter11
 • 误会
  誤會

  wù huì

  salah paham

  Chapter12
 • 西红柿
  西紅柿

  xī hóng shì

  tomat

  Chapter6
 • 吸引
  吸引

  xī yǐn

  menarik

  Chapter1

 • xián

  asin

  Chapter18
 • 现金
  現金

  xiàn jīn

  uang tunai

  Chapter5
 • 羡慕
  羨慕

  xiàn mù

  mengagumi; iri

  Chapter1
 • 相反
  相反

  xiāng fǎn

  berlawanan; kebalikan

  Chapter12
 • 相同
  相同

  xiāng tóng

  sama; serupa

  Chapter11

 • xiāng

  wangi; harum

  Chapter20
 • 详细
  詳細

  xiáng xì

  mendetail; terperinci

  Chapter12

 • xiǎng

  membunyikan; berbunyi

  Chapter15
 • 橡皮
  橡皮

  xiàng pí

  penghapus

  Chapter10
 • 消息
  消息

  xiāo xi

  berita

  Chapter4
 • 小吃
  小吃

  xiǎo chī

  cemilan; makanan ringan

  Chapter20
 • 小伙子
  小夥子

  xiǎo huǒ zi

  anak muda

  Chapter16
 • 小说
  小說

  xiǎo shuō

  novel; cerita fiksi

  Chapter6
 • 笑话
  笑話

  xiào hua

  lelucon; humor

  Chapter20
 • 效果
  效果

  xiào guǒ

  efek

  Chapter5
 • 心情
  心情

  xīn qíng

  suasana hati

  Chapter8
 • 辛苦
  辛苦

  xīn kǔ

  berat; susah payah

  Chapter7
 • 信封
  信封

  xìn fēng

  amplop

  Chapter18
 • 信息
  信息

  xìn xī

  berita; informasi

  Chapter18
 • 信心
  信心

  xìn xīn

  percaya diri

  Chapter3
 • 兴奋
  興奮

  xīng fèn

  gembira

  Chapter10

 • xíng

  oke; baik; jalan

  Chapter14

 • xǐng

  siumanl sadar kembali

  Chapter15
 • 幸福
  幸福

  xìng fú

  bahagia

  Chapter1
 • 性别
  性別

  xìng bié

  jenis kelamin

  Chapter19
 • 性格
  性格

  xìng gé

  karakter; kepribadian

  Chapter1
 • 修理
  修理

  xiū lǐ

  memperbaiki

  Chapter6
 • 许多
  許多

  xǔ duō

  kebanyakan

  Chapter9
 • 学期
  學期

  xué qī

  semester

  Chapter19
 • 压力
  壓力

  yā lì

  tekanan; stres

  Chapter8

 • ya

  ah

  Chapter16
 • 牙膏
  牙膏

  yá gāo

  odol; pasta gigi

  Chapter14
 • 亚洲
  亞洲

  yà zhōu

  Benua Asia

  Chapter17
 • 严格
  嚴格

  yán gé

  ketat; keras

  Chapter12
 • 严重
  嚴重

  yán zhòng

  parah

  Chapter7
 • 研究
  研究

  yán jiū

  meneliti

  Chapter7

 • yán

  garam

  Chapter12
 • 眼镜
  眼鏡

  yǎn jìng

  kacamata

  Chapter19
 • 演出
  演出

  yǎn chū

  menampilkan; mempertunjukkan

  Chapter13
 • 演员
  演員

  yǎn yuán

  aktor; aktris

  Chapter13
 • 阳光
  陽光

  yáng guāng

  sinar matahari; ceria

  Chapter8
 • 养成
  養成

  yǎng chéng

  memupuk; memelihara

  Chapter11
 • 样子
  樣子

  yàng zi

  rupa; penampilan

  Chapter5
 • 邀请
  邀請

  yāo qǐng

  mengundang

  Chapter5
 • 要是
  要是

  yào shi

  jika

  Chapter7
 • 钥匙
  鑰匙

  yào shi

  kunci

  Chapter20
 • 也许
  也許

  yě xǔ

  barangkali; mungkin juga

  Chapter12
 • 叶子
  葉子

  yè zi

  daun

  Chapter12


 • halaman; lembar

  Chapter11
 • 一切
  一切

  yí qiè

  semua

  Chapter4


 • dengan

  Chapter14
 • 以为
  以爲

  yǐ wéi

  mengira

  Chapter4
 • 艺术
  藝術

  yì shù

  seni

  Chapter5
 • 意见
  意見

  yì jiàn

  pendapat; opini

  Chapter12
 • 因此
  因此

  yīn cǐ

  karenanya

  Chapter8
 • 引起
  引起

  yǐn qǐ

  menimbulkan; mengakibatkan

  Chapter12
 • 印象
  印象

  yìn xiàng

  kesan

  Chapter1

 • yíng

  menang

  Chapter9
 • 应聘
  應聘

  yìng pìn

  melamar pekerjaan

  Chapter3
 • 永远
  永遠

  yǒng yuǎn

  selamanya

  Chapter10
 • 勇敢
  勇敢

  yǒng gǎn

  berani

  Chapter9
 • 优点
  優點

  yōu diǎn

  keunggulan; kelebihan

  Chapter5
 • 优秀
  優秀

  yōu xiù

  sangat baik; luar biasa

  Chapter10
 • 幽默
  幽默

  yōu mò

  humoris; lucu

  Chapter1
 • 尤其
  尤其

  yóu qí

  khususnya

  Chapter5

 • yóu

  oleh; dari

  Chapter13
 • 由于
  由于

  yóu yú

  karena

  Chapter10
 • 邮局
  郵局

  yóu jú

  kantor pos

  Chapter18
 • 友好
  友好

  yǒu hǎo

  bersahabat; dekat

  Chapter12
 • 友谊
  友誼

  yǒu yì

  persahabatan

  Chapter2
 • 有趣
  有趣

  yǒu qù

  menarik; menyenangkan

  Chapter13
 • 于是
  于是

  yú shì

  lalu; oleh karena itu

  Chapter14
 • 愉快
  愉快

  yú kuài

  gembira

  Chapter8


 • dengan

  Chapter3
 • 羽毛球
  羽毛球

  yǔ máo qiú

  bulu tangkis

  Chapter19
 • 语法
  語法

  yǔ fǎ

  tata bahasa

  Chapter11
 • 语言
  語言

  yǔ yán

  bahasa

  Chapter12
 • 预习
  預習

  yù xí

  mempersiapkan pelajaran

  Chapter16
 • 原来
  原來

  yuán lái

  semula

  Chapter4
 • 原谅
  原諒

  yuán liàng

  memaafkan

  Chapter16
 • 原因
  原因

  yuán yīn

  alasan

  Chapter1
 • 约会
  約會

  yuē huì

  janjian; kencan

  Chapter3
 • 阅读
  閱讀

  yuè dú

  membaca

  Chapter11

 • yún

  awan

  Chapter17
 • 允许
  允許

  yǔn xǔ

  mengijinkan; memperbolehkan

  Chapter18
 • 杂志
  雜志

  zá zhì

  majalah

  Chapter11
 • 咱们
  咱們

  zán men

  kita

  Chapter3
 • 暂时
  暫時

  zàn shí

  sementara

  Chapter9

 • zāng

  kotor

  Chapter14
 • 责任
  責任

  zé rèn

  tanggung jawab

  Chapter4
 • 增加
  增加

  zēng jiā

  menambah

  Chapter11
 • 占线
  占線

  zhàn xiàn

  sedang sibuk (telepon)

  Chapter19
 • 招聘
  招聘

  zhāo pìn

  merekrut

  Chapter3

 • zhào

  memotret

  Chapter17
 • 真正
  真正

  zhēn zhèng

  sejati; benar-benar

  Chapter2
 • 整理
  整理

  zhěng lǐ

  membereskan; membenahi

  Chapter15
 • 正常
  正常

  zhèng cháng

  normal; biasa

  Chapter13
 • 正好
  正好

  zhèng hǎo

  tepat; pas

  Chapter2
 • 正确
  正確

  zhèng què

  tepat; betul

  Chapter9
 • 正式
  正式

  zhèng shì

  formal

  Chapter3
 • 证明
  證明

  zhèng míng

  membuktikan

  Chapter8

 • zhī

  kata penghubung kalimat inti dengan atribut

  Chapter11
 • 支持
  支持

  zhī chí

  mendukung

  Chapter6
 • 知识
  知識

  zhī shi

  pengetahuan

  Chapter4
 • 直接
  直接

  zhí jiē

  langsung

  Chapter12
 • 值得
  值得

  zhí de

  layak; pantas

  Chapter6
 • 职业
  職業

  zhí yè

  bidang pekerjaan

  Chapter10
 • 植物
  植物

  zhí wù

  tanaman

  Chapter7
 • 只好
  只好

  zhǐ hǎo

  terpaksa; harus

  Chapter11
 • 只要
  只要

  zhǐ yào

  hanya

  Chapter8

 • zhǐ

  menunjuk

  Chapter7
 • 至少
  至少

  zhì shǎo

  setidaknya; paling tidak

  Chapter9
 • 质量
  質量

  zhì liàng

  kualitas

  Chapter5

 • zhòng

  berat

  Chapter13
 • 重点
  重點

  zhòng diǎn

  titik berat; poin utama

  Chapter16
 • 重视
  重視

  zhòng shì

  mementingkan; mengutamakan

  Chapter16
 • 周围
  周圍

  zhōu wéi

  sekeliling

  Chapter2
 • 主意
  主意

  zhǔ yi

  ide; rencana

  Chapter9
 • 祝贺
  祝賀

  zhù hè

  mengucapkan selamat

  Chapter20
 • 著名
  著名

  zhù míng

  terkenal

  Chapter11
 • 专门
  專門

  zhuān mén

  khusus

  Chapter2
 • 专业
  專業

  zhuān yè

  jurusan; keahlian

  Chapter3

 • zhuǎn, zhuàn

  memutar; belok; berubah

  Chapter19

 • zhuàn

  menghasilkan (uang, keuntungan)

  Chapter4
 • 准确
  准確

  zhǔn què

  persis; tepat; akurat

  Chapter11
 • 准时
  准時

  zhǔn shí

  tepat waktu

  Chapter3
 • 仔细
  仔細

  zǐ xì

  teliti; cermat

  Chapter12
 • 自然
  自然

  zì rán

  secara otomatis; natural

  Chapter1
 • 自信
  自信

  zì xìn

  percaya diri

  Chapter16
 • 总结
  總結

  zǒng jié

  menyimpulkan

  Chapter9


 • menyewa

  Chapter19
 • 最好
  最好

  zuì hǎo

  terbaik; sebaiknya

  Chapter1
 • 尊重
  尊重

  zūn zhòng

  menghormati; menghargai

  Chapter16
 • 左右
  左右

  zuǒ yòu

  kurang lebih; kira-kira

  Chapter15
 • 作家
  作家

  zuò jiā

  penulis

  Chapter9
 • 作用
  作用

  zuò yòng

  kegunaan; peranan; efek

  Chapter12
 • 作者
  作者

  zuò zhě

  pengarang

  Chapter18

 • zuò

  satuan untuk gunung; bangunan

  Chapter18
 • 座位
  座位

  zuò wèi

  tempat duduk

  Chapter19

Download Soal HSK 4

Ujian HSK 4 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 15 soal Writing, dengan total durasi 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-3, setiap soal Listening HSK 4 hanya diputar satu kali.

HSK 4 Soal Ujian H41003

HSK 4 Soal Ujian H41004

HSK 4 Soal Ujian H41005

HSK 4 Soal Ujian H41327

HSK 4 Soal Ujian H41328

HSK 4 Soal Ujian H41329

Nilai Ujian HSK 4

Bagian listening, reading dan writing masing-masing memiliki nilai maksimal 100, sehingga total nilaimu dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 4 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
270-300204%
240-269429%
210-2397917%
180-2099220%
0-17922850%
Total Peserta461100%

Level HSK Lainnya