Persiapan Ujian HSK 4

Ujian HSK 4 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 1200 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 4 dinilai telah lancar dalam menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 4 dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa studi atau bekerja di Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 4

Peserta ujian HSK 4 perlu menguasai 600 kosakata dari HSK 1-3 dan 600 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.

 • 爱情
  愛情

  ài qíng

  percintaan

  1
 • 安排
  安排

  ān pái

  mengatur

  3
 • 安全
  安全

  ān quán

  aman; selamat

  18
 • 按时
  按時

  àn shí

  tepat waktu

  4
 • 按照
  按照

  àn zhào

  berdasarkan

  4
 • 百分之
  百分之

  bǎi fēn zhī

  persen

  6

 • bàng

  bagus; hebat

  15
 • 包子
  包子

  bāo zi

  bakpao

  19
 • 保护
  保護

  bǎo hù

  melindungi; melestarikan

  12
 • 保证
  保證

  bǎo zhèng

  menjamin

  4
 • 报名
  報名

  bào míng

  mendaftarkan diri

  16

 • bào

  memeluk; menggendong

  17
 • 抱歉
  抱歉

  bào qiàn

  meminta maaf

  14

 • bèi

  kali lipat

  6
 • 本来
  本來

  běn lái

  semula, awalnya

  3

 • bèn

  bodoh; tolol

  15
 • 比如
  比如

  bǐ rú

  sebagai contoh

  10
 • 毕业
  畢業

  bì yè

  lulus (sekolah; kuliah)

  2

 • biàn

  (berapa) kali

  13
 • 标准
  標准

  biāo zhǔn

  standar

  5
 • 表格
  表格

  biǎo gé

  formulir; tabel

  16
 • 表示
  表示

  biǎo shì

  mengekspresikan; menyatakan

  11
 • 表演
  表演

  biǎo yǎn

  memainkan; memerankan

  13
 • 表扬
  表揚

  biǎo yáng

  memuji

  15
 • 饼干
  餅幹

  bǐng gān

  biskuit

  9
 • 并且
  並且

  bìng qiě

  dan; lagipula

  12
 • 博士
  博士

  bó shì

  doktor (gelar akademik)

  16
 • 不得不
  不得不

  bù dé bù

  mau tidak mau

  4
 • 不管
  不管

  bù guǎn

  bagaimanapun

  3
 • 不过
  不過

  bú guò

  tetapi

  10
 • 不仅
  不僅

  bù jǐn

  tidak hanya

  1
 • 部分
  部分

  bù fen

  bagian

  13


 • mengelap; menggosok

  7

 • cāi

  menebak; menerka

  11
 • 材料
  材料

  cái liào

  data; materi

  3
 • 参观
  參觀

  cān guān

  meninjau; mengunjungi

  16
 • 餐厅
  餐廳

  cān tīng

  kantin; rumah makan

  13
 • 厕所
  廁所

  cès uǒ

  toilet

  15
 • 差不多
  差不多

  chà bu duō

  hampir; kira-kira

  2
 • 长城
  長城

  cháng chéng

  Tembok Besar China

  17
 • 长江
  長江

  cháng jiāng

  Sungai Yangtze (sungai terpanjang di Asia)

  20

 • cháng

  mencicipi

  6

 • chǎng

  satuan untuk kegiatan atau olahraga

  19
 • 超过
  超過

  chāo guò

  melebihi; melewati

  7
 • 成功
  成功

  chéng gōng

  berhasil; sukses

  4
 • 成为
  成爲

  chéng wéi

  menjadi

  8
 • 诚实
  誠實

  chéng shí

  jujur

  3
 • 乘坐
  乘坐

  chéng zuò

  naik; mengendarai (kendaraan)

  14
 • 吃惊
  吃驚

  chī jīng

  terkejut; kaget

  13
 • 重新
  重新

  chóng xīn

  sekali lagi; diulang

  2
 • 抽烟
  抽煙

  chōu yān

  merokok

  7
 • 出差
  出差

  chū chāi

  pergi dinas kerja

  14
 • 出发
  出發

  chū fā

  berangkat

  20
 • 出生
  出生

  chū shēng

  lahir

  19
 • 出现
  出現

  chū xiàn

  timbul; muncul

  7
 • 厨房
  廚房

  chú fáng

  dapur

  19
 • 传真
  傳真

  chuán zhēn

  mesin faks

  16
 • 窗户
  窗戶

  chuān ghu

  jendela

  7
 • 词语
  詞語

  cí yǔ

  kata; kosakata

  11
 • 从来
  從來

  cóng lái

  selalu

  1
 • 粗心
  粗心

  cū xīn

  ceroboh; serampangan

  15

 • cún

  menyimpan; menabung

  20
 • 错误
  錯誤

  cuò wù

  kesalahan; keliru

  13
 • 答案
  答案

  dá àn

  jawaban

  10
 • 打扮
  打扮

  dǎ ban

  berdandan; bersolek

  20
 • 打扰
  打擾

  dǎ rǎo

  mengganggu

  6
 • 打印
  打印

  dǎ yìn

  mencetak; mengeprint

  19
 • 打招呼
  打招呼

  dǎ zhāo hu

  menyapa

  19
 • 打折
  打折

  dǎ zhé

  diskon

  5
 • 打针
  打針

  dǎ zhēn

  menyuntik

  15
 • 大概
  大概

  dà gài

  kira-kira; umumnya

  13
 • 大使馆
  大使館

  dà shǐ guǎn

  kedutaan besar

  8
 • 大约
  大約

  dà yuē

  kira-kira; kurang lebih

  13
 • 大夫
  大夫

  dài fu

  dokter

  7

 • dài

  memakai (dasi, sabuk, cincin, kalung, aksesoris)

  19

 • dāng

  sebagai

  2
 • 当时
  當時

  dāng shí

  pada saat itu

  9

 • dāo

  pisau

  19
 • 导游
  導遊

  dǎo yóu

  pemandu wisata

  16
 • 到处
  到處

  dào chù

  dimana-mana

  8
 • 到底
  到底

  dào dǐ

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  16

 • dào

  sebenarnya (untuk hal tak terduga)

  17
 • 道歉
  道歉

  dào qiàn

  minta maaf

  19
 • 得意
  得意

  déyì

  bangga; puas

  14

 • de

  harus

  9
 • 登机牌
  登機牌

  dēng jī pái

  boarding pass (pesawat)

  20

 • děng

  menunggu; dan lain-lain

  10


 • rendah

  10


 • dasar

  17
 • 地点
  地點

  dì diǎn

  tempat; lokasi

  18
 • 地球
  地球

  dì qiú

  bumi

  14
 • 地址
  地址

  dì zhǐ

  alamat

  18
 • 调查
  調查

  diào chá

  survei; penyelidikan

  4

 • diào

  jatuh

  7

 • diū

  menghilangkan; membuang

  14
 • 动作
  動作

  dòng zuò

  tindakan

  7
 • 堵车
  堵車

  dǔ chē

  macet

  8
 • 肚子
  肚子

  dù zi

  perut

  7
 • 短信
  短信

  duǎn xìn

  pesan singkat; SMS

  2
 • 对话
  對話

  duì huà

  dialog; percakapan

  20
 • 对面
  對面

  duì miàn

  seberang; hadapan

  20
 • 对于
  對于

  duì yú

  terhadap; bagi

  12
 • 儿童
  兒童

  ér tóng

  anak-anak

  15

 • ér

  tetapi

  2
 • 发生
  發生

  fā shēng

  terjadi

  8
 • 发展
  發展

  fā zhǎn

  berkembang; perkembangan

  10
 • 法律
  法律

  fǎ lǜ

  hukum

  1
 • 翻译
  翻譯

  fān yì

  menerjemahkan

  10
 • 烦恼
  煩惱

  fán nǎo

  kuatir; risau

  7
 • 反对
  反對

  fǎn duì

  menentang

  7
 • 方法
  方法

  fāng fǎ

  cara

  4
 • 方面
  方面

  fāng miàn

  aspek; bidang

  6
 • 方向
  方向

  fāng xiàng

  arah

  10
 • 房东
  房東

  fáng dōng

  pemilik rumah yang disewakan

  19
 • 放弃
  放棄

  fàng qì

  menyerah

  9
 • 放暑假
  放暑假

  fàng shǔ jià

  liburan musim panas

  17
 • 放松
  放松

  fàng sōng

  santai

  8

 • fèn

  bagian; kata satuan pekerjaan

  4
 • 丰富
  豐富

  fēng fù

  kaya; memperbanyak

  2
 • 否则
  否則

  fǒu zé

  kalau tidak

  11
 • 符合
  符合

  fú hé

  sesuai

  3
 • 父亲
  父親

  fù qin

  bapak; ayah

  15
 • 付款
  付款

  fù kuǎn

  membayar

  18
 • 负责
  負責

  fù zé

  bertanggung jawab

  3
 • 复印
  複印

  fù yìn

  fotokopi

  19
 • 复杂
  複雜

  fù zá

  rumit; kompleks

  11


 • kaya

  10
 • 改变
  改變

  gǎi biàn

  berubah

  3
 • 干杯
  幹杯

  gān bēi

  bersulang

  20

 • gǎn

  mengejar; menyusul

  15

 • gǎn

  berani

  16
 • 感动
  感動

  gǎn dòng

  tersentuh; tergerak hati

  1
 • 感觉
  感覺

  gǎn jué

  merasa

  3
 • 感情
  感情

  gǎn qíng

  perasaan; emosi

  7
 • 感谢
  感謝

  gǎn xiè

  berterima kasih

  4

 • gān

  mengerakan

  17

 • gāng

  baru saja

  1
 • 高速公路
  高速公路

  gāo sù gōng lù

  jalan tol

  20
 • 胳膊
  胳膊

  gē bo

  lengan

  19


 • berbagai

  6
 • 工资
  工資

  gōng zī

  gaji

  4
 • 公里
  公裏

  gōng lǐ

  kilometer

  17
 • 功夫
  功夫

  gōng fu

  kungfu

  19
 • 共同
  共同

  gòng tóng

  bersama

  1
 • 购物
  購物

  gòu wù

  berbelanja

  5

 • gòu

  cukup

  1
 • 估计
  估計

  gū jì

  mengira; menafsir; memperhitungkan

  7
 • 鼓励
  鼓勵

  gǔ lì

  menyemangati; mendorong

  14
 • 故意
  故意

  gù yì

  sengaja

  15
 • 顾客
  顧客

  gù kè

  pelanggan; pembeli

  3

 • guà

  menggantungkan; menutup (telepon)

  16
 • 关键
  關鍵

  guān jiàn

  kunci; letak persoalan

  10
 • 观众
  觀衆

  guān zhòng

  penonton; pemirsa

  13
 • 管理
  管理

  guǎn lǐ

  mengurus; mengelola; mengatur

  15

 • guāng

  cahaya; hanya

  5
 • 广播
  廣播

  guǎng bō

  siaran radio

  17
 • 广告
  廣告

  guǎng gào

  iklan

  5

 • guàng

  jalan-jalan

  2
 • 规定
  規定

  guī dìng

  ketentuan; regulasi

  12
 • 国籍
  國籍

  guó jí

  kewarganegaraan

  19
 • 国际
  國際

  guó jì

  internasional

  9
 • 果汁
  果汁

  guǒ zhī

  jus buah

  6
 • 过程
  過程

  guò chéng

  proses

  9
 • 海洋
  海洋

  hǎi yáng

  samudra; lautan

  17
 • 害羞
  害羞

  hài xiū

  malu

  15
 • 寒假
  寒假

  hán jià

  libur musim dingin

  15

 • hàn

  keringat

  9
 • 航班
  航班

  háng bān

  penerbangan

  20
 • 好处
  好處

  hǎo chu

  manfaat; keuntungan

  6
 • 好像
  好像

  hǎo xiàng

  sepertinya

  2
 • 号码
  號碼

  hào mǎ

  nomor; angka

  16
 • 合格
  合格

  hé gé

  memenuhi syarat

  20
 • 合适
  合適

  hé shì

  cocok; layak

  15
 • 盒子
  盒子

  hé zi

  kotak; dus

  14
 • 后悔
  後悔

  hòu huǐ

  menyesal

  7

 • hòu

  tebal

  13
 • 互联网
  互聯網

  hù lián wǎng

  internet

  13
 • 互相
  互相

  hù xiāng

  saling

  1
 • 护士
  護士

  hù shi

  suster; perawat

  15
 • 怀疑
  懷疑

  huái yí

  curiga; sangsi

  15
 • 回忆
  回憶

  huí yì

  mengingat kembali

  8
 • 活动
  活動

  huó dòng

  kegiatan; aktifitas

  6
 • 活泼
  活潑

  huó po

  lincah

  17

 • huǒ

  populer

  18
 • 获得
  獲得

  huò dé

  memperoleh; mendapatkan

  6
 • 积极
  積極

  jī jí

  aktif

  8
 • 积累
  積累

  jī lěi

  mengumpulkan; mengakumulasi

  4
 • 基础
  基礎

  jī chǔ

  dasar; landasan

  13
 • 激动
  激動

  jī dòng

  mendebarkan

  16
 • 及时
  及時

  jí shí

  tepat pada waktunya

  2
 • 即使
  即使

  jí shǐ

  sekalipun

  1
 • 计划
  計劃

  jì huà

  rencana

  4
 • 记者
  記者

  jì zhě

  wartawan; jurnalis

  16
 • 技术
  技術

  jì shù

  teknologi

  18
 • 既然
  既然

  jì rán

  jika; karena

  14
 • 继续
  繼續

  jì xù

  melanjutkan; meneruskan

  13


 • mengirim (surat, barang)

  5
 • 加班
  加班

  jiā bān

  kerja lembur

  1
 • 加油站
  加油站

  jiā yóu zhàn

  pompa bensin

  20
 • 家具
  家具

  jiā jù

  perabotan; mebel

  5

 • jiǎ

  palsu

  15
 • 价格
  價格

  jià gé

  harga

  5
 • 坚持
  堅持

  jiān chí

  bertahan

  9
 • 减肥
  減肥

  jiǎn féi

  diet

  7
 • 减少
  減少

  jiǎn shǎo

  mengurangi; berkurang

  14
 • 建议
  建議

  jiàn yì

  saran; masukan

  10
 • 将来
  將來

  jiāng lái

  masa depan

  10
 • 奖金
  獎金

  jiǎng jīn

  bonus; uang jasa

  4
 • 降低
  降低

  jiàng dī

  menurunkan; mengurangi

  6
 • 降落
  降落

  jiàng luò

  mendarat

  18

 • jiāo

  berteman

  2
 • 交流
  交流

  jiāo liú

  berkomunikasi

  2
 • 交通
  交通

  jiāo tōng

  lalu lintas; perhubungan

  18
 • 郊区
  郊區

  jiāo qū

  pinggiran kota

  16
 • 骄傲
  驕傲

  jiāo ào

  sombong

  15
 • 饺子
  餃子

  jiǎo zi

  pangsit

  19
 • 教授
  教授

  jiào shòu

  profesor

  7
 • 教育
  教育

  jiào yù

  mendidik

  12
 • 接受
  接受

  jiē shòu

  menerima

  1
 • 接着
  接著

  jiē zhe

  melanjutkan; menyambung

  18

 • jié

  ruas; potong; bagian

  12
 • 节约
  節約

  jié yuē

  menghemat

  12
 • 结果
  結果

  jié guǒ

  hasil

  9
 • 解释
  解釋

  jiě shì

  menjelaskan; menerangkan

  12
 • 尽管
  盡管

  jǐn guǎn

  meskipun

  2
 • 紧张
  緊張

  jǐn zhāng

  gugup

  3
 • 进行
  進行

  jìn xíng

  melancarkan; melakukan

  13
 • 禁止
  禁止

  jìn zhǐ

  melarang

  19
 • 京剧
  京劇

  jīng jù

  opera Beijing

  13
 • 经济
  經濟

  jīng jì

  ekonomi

  10
 • 经历
  經曆

  jīng lì

  mengalami

  9
 • 经验
  經驗

  jīng yàn

  pengalaman

  4
 • 精彩
  精彩

  jīng cǎi

  luar biasa

  11
 • 景色
  景色

  jǐng sè

  pemandangan

  8
 • 警察
  警察

  jǐng chá

  polisi

  18
 • 竞争
  競爭

  jìng zhēng

  kompetisi; bersaing

  17
 • 竟然
  竟然

  jìng rán

  diluar dugaan

  6
 • 镜子
  鏡子

  jìng zi

  cermin

  2
 • 究竟
  究竟

  jiū jìng

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  20


 • mengangkat

  18
 • 举办
  舉辦

  jǔ bàn

  mengadakan; menyelenggarakan

  6
 • 举行
  舉行

  jǔ xíng

  menyelenggarakan

  6
 • 拒绝
  拒絕

  jù jué

  menolak

  14
 • 距离
  距離

  jù lí

  jarak

  8
 • 聚会
  聚會

  jù huì

  berkumpul; pertemuan

  2
 • 开玩笑
  開玩笑

  kāi wán xiào

  bercanda

  1
 • 开心
  開心

  kāi xīn

  senang; gembira

  13
 • 看法
  看法

  kàn fǎ

  pandangan; opini

  11
 • 考虑
  考慮

  kǎo lǜ

  mempertimbangkan

  5
 • 烤鸭
  烤鴨

  kǎo yā

  bebek panggang

  20
 • 科学
  科學

  kē xué

  ilmu pengetahuan

  8


 • batang (satuan untuk pohon)

  20
 • 咳嗽
  咳嗽

  ké sou

  batuk

  7
 • 可怜
  可憐

  kě lián

  kasihan

  20
 • 可是
  可是

  kě shì

  tetapi

  9
 • 可惜
  可惜

  kě xī

  disayangkan; sayang sekali

  12
 • 客厅
  客廳

  kè tīng

  ruang tamu

  11
 • 肯定
  肯定

  kěn dìng

  pasti

  5

 • kōng, kòng

  kosong; waktu luang

  10
 • 空气
  空氣

  kōng qì

  udara

  7
 • 恐怕
  恐怕

  kǒng pà

  takut; kuatir

  16


 • pahit

  13
 • 矿泉水
  礦泉水

  kuàng quán shuǐ

  air mineral

  18

 • kùn

  mengantuk

  10
 • 困难
  困難

  kùn nan

  kesulitan

  2
 • 垃圾桶
  垃圾桶

  lā jī tǒng

  tong sampah

  14


 • menarik

  10


 • pedas

  20
 • 来不及
  來不及

  lái bu jí

  tidak sempat; terlambat

  7
 • 来得及
  來得及

  lái de jí

  keburu; sempat

  11
 • 来自
  來自

  lái zì

  datang dari

  13

 • lǎn

  malas

  15
 • 浪费
  浪費

  làng fèi

  pemborosan

  5
 • 浪漫
  浪漫

  làng màn

  romantis

  1
 • 老虎
  老虎

  lǎo hǔ

  harimau; macan

  17
 • 冷静
  冷靜

  lěng jìng

  tenang; kalem

  16
 • 礼拜天
  禮拜天

  lǐ bài tiān

  hari Minggu

  10
 • 礼貌
  禮貌

  lǐ mào

  sopan; santun

  16
 • 理发
  理發

  lǐ fà

  memotong rambut

  19
 • 理解
  理解

  lǐ jiě

  mengerti; memahami

  2
 • 理想
  理想

  lǐ xiǎng

  cita-cita; ideal

  9
 • 力气
  力氣

  lì qi

  tenaga; kekuatan

  12
 • 厉害
  厲害

  lì hai

  jago; hebat

  11
 • 例如
  例如

  lì rú

  contoh

  6

 • liǎ

  berdua

  1

 • lián

  bahkan; sampai-sampai

  11
 • 联系
  聯系

  lián xì

  menghubungi

  2
 • 凉快
  涼快

  liáng kuai

  sejuk

  17
 • 零钱
  零錢

  líng qián

  uang receh

  19
 • 另外
  另外

  lìng wài

  selain itu; lainnya

  3

 • liú

  meninggalkan

  3
 • 流利
  流利

  liú lì

  fasih; lancar

  11
 • 流行
  流行

  liú xíng

  populer

  5
 • 旅行
  旅行

  lǚ xíng

  berwisata

  20
 • 律师
  律師

  lǜ shī

  pengacara

  3

 • luàn

  berantakan; tidak teratur

  4
 • 麻烦
  麻煩

  má fan

  merepotkan

  2
 • 马虎
  馬虎

  mǎ hu

  sembarangan; serampangan

  16

 • 滿

  mǎn

  penuh; mencapai batas

  6

 • máo

  rambut; bulu

  17
 • 毛巾
  毛巾

  máo jīn

  handuk

  14
 • 美丽
  美麗

  měi lì

  indah; cantik

  14

 • mèng

  mimpi

  17
 • 迷路
  迷路

  mí lù

  tersesat

  18
 • 密码
  密碼

  mì mǎ

  kata sandi; kode rahasia

  18
 • 免费
  免費

  miǎn fèi

  gratis

  6

 • miǎo

  detik

  18
 • 民族
  民族

  mín zú

  suku bangsa

  20
 • 母亲
  母親

  mǔ qin

  ibu

  10
 • 目的
  目的

  mù dì

  tujuan; maksud

  14
 • 耐心
  耐心

  nài xīn

  sabar

  8
 • 难道
  難道

  nán dào

  jangan-jangan

  9
 • 难受
  難受

  nán shòu

  sedih

  17

 • nèi

  dalam

  6
 • 内容
  內容

  nèi róng

  isi

  11
 • 能力
  能力

  néng lì

  kemampuan

  3
 • 年龄
  年齡

  nián líng

  umur

  5

 • nòng

  mengerjakan; membuat

  15
 • 暖和
  暖和

  nuǎn huo

  hangat

  17
 • 偶尔
  偶爾

  ǒu ěr

  sesekali; kadang-kadang

  13
 • 排队
  排隊

  pái duì

  antri; berbaris

  17
 • 排列
  排列

  pái liè

  menderetkan

  17
 • 判断
  判斷

  pàn duàn

  pandangan; memandang

  3

 • péi

  menemani

  2
 • 批评
  批評

  pī píng

  mengkritik

  15
 • 皮肤
  皮膚

  pí fū

  kulit

  6
 • 脾气
  脾氣

  pí qi

  temperamen

  1

 • piān

  lembar; kata satuan artikel

  9

 • piàn

  menipu; mencurangi

  15
 • 乒乓球
  乒乓球

  pīng pāng qiú

  tenis meja; pingpong

  19
 • 平时
  平時

  píng shí

  biasanya

  2


 • rusak; pecah

  19
 • 葡萄
  葡萄

  pú tao

  anggur

  5
 • 普遍
  普遍

  pǔ biàn

  umum; universal

  13
 • 普通话
  普通話

  pǔ tōng huà

  Bahasa Mandarin

  20
 • 其次
  其次

  qí cì

  selanjutnya

  3
 • 其中
  其中

  qí zhōng

  diantaranya

  6
 • 气候
  氣候

  qì hòu

  iklim

  7
 • 千万
  千萬

  qiān wàn

  pasti; harus

  15
 • 签证
  簽證

  qiān zhèng

  visa

  16

 • qiāo

  mengetuk

  15

 • qiáo

  jembatan

  18
 • 巧克力
  巧克力

  qiǎo kè lì

  coklat

  8
 • 亲戚
  親戚

  qīn qi

  sanak saudara

  8

 • qīng

  ringan

  6
 • 轻松
  輕松

  qīng sōng

  santai

  9
 • 情况
  情況

  qíng kuàng

  keadaan; situasi

  6

 • qióng

  miskin

  10
 • 区别
  區別

  qū bié

  perbedaan

  9


 • mengambil; menarik (uang)

  9
 • 全部
  全部

  quán bù

  seluruh; semua

  12
 • 缺点
  缺點

  quē diǎn

  kelemahan; kekurangan

  1
 • 缺少
  缺少

  quē shǎo

  kurang

  8

 • què

  namun; tetapi

  2
 • 确实
  確實

  què shí

  benar; betul

  10
 • 然而
  然而

  rán ér

  namun; akan tetapi

  11
 • 热闹
  熱鬧

  rè nao

  ramai; meriah

  17
 • 任何
  任何

  rèn hé

  apapun

  5
 • 任务
  任務

  rèn wu

  tugas; misi

  12

 • rēng

  melempar; membuang

  14
 • 仍然
  仍然

  réng rán

  tetap; masih

  17
 • 日记
  日記

  rì jì

  jurnal; catatan harian

  18
 • 入口
  入口

  rù kǒu

  pintu masuk

  17
 • 散步
  散步

  sàn bù

  jalan santai

  7
 • 森林
  森林

  sēn lín

  hutan

  17
 • 沙发
  沙發

  shā fā

  sofa

  5
 • 伤心
  傷心

  shāng xīn

  sedih

  8
 • 商量
  商量

  shāng liang

  berunding; diskusi

  12
 • 稍微
  稍微

  shāo wēi

  agak; sedikit

  13
 • 勺子
  勺子

  sháo zi

  sendok

  12
 • 社会
  社會

  shè huì

  masyarakat

  17
 • 申请
  申請

  shēn qǐng

  mendaftarkan; mengajukan permohonan

  13

 • shēn

  dalam

  1
 • 甚至
  甚至

  shèn zhì

  bahkan; malahan

  4
 • 生活
  生活

  shēng huó

  hidup; kehidupan

  1
 • 生命
  生命

  shēng mìng

  nyawa

  8
 • 生意
  生意

  shēng yi

  bisnis; usaha

  4

 • shěng

  provinsi

  13

 • shèng

  menyisakan; berhemat

  14
 • 失败
  失敗

  shībài

  gagal

  9
 • 失望
  失望

  shī wàng

  kecewa

  16
 • 师傅
  師傅

  shī fu

  panggilan untuk tukang; pekerja ahli

  8
 • 十分
  十分

  shí fēn

  amat sangat

  13
 • 实际
  實際

  shí jì

  kenyataan

  5
 • 实在
  實在

  shí zài

  sesungguhnya

  5
 • 使
  使

  shǐ

  membuat

  8
 • 使用
  使用

  shǐ yòng

  menggunakan

  12
 • 世纪
  世紀

  shì jì

  abad

  18
 • 是否
  是否

  shì fǒu

  apakah

  18
 • 适合
  適合

  shì hé

  cocok; pas

  1
 • 适应
  適應

  shì yìng

  beradaptasi

  2

 • shōu

  menerima

  18
 • 收入
  收入

  shōu rù

  pemasukan; gaji

  3
 • 收拾
  收拾

  shōu shi

  membereskan; membenahi

  20
 • 首都
  首都

  shǒu dū

  ibukota

  20
 • 首先
  首先

  shǒu xiān

  pertama-tama

  3
 • 受不了
  受不了

  shòu bu liǎo

  tidak tahan

  18
 • 受到
  受到

  shòu dào

  diterima

  5
 • 售货员
  售貨員

  shòu huò yuán

  pramuniaga; pelayan toko

  6

 • shū

  kalah

  16
 • 熟悉
  熟悉

  shú xī

  mengenal dengan baik

  1
 • 数量
  數量

  shù liàng

  jumlah; kualitas

  14
 • 数字
  數字

  shù zì

  angka; bilangan

  7

 • shuài

  tampan; cakep

  7
 • 顺便
  順便

  shùn biàn

  sekalian; sekaligus

  5
 • 顺利
  順利

  shùn lì

  lancar

  4
 • 顺序
  順序

  shùn xù

  urutan

  11
 • 说明
  說明

  shuō míng

  menjelaskan; penjelasan

  7
 • 硕士
  碩士

  shuò shì

  magister

  10


 • mati

  12
 • 速度
  速度

  sù dù

  kecepatan

  14
 • 塑料袋
  塑料袋

  sù liào dài

  kantong plastik

  14

 • suān

  asam; kecut

  20
 • 随便
  隨便

  suí biàn

  sembarangan

  9
 • 随着
  隨著

  suí zhe

  seiring dengan; sejalan dengan

  13
 • 孙子
  孫子

  sūn zi

  cucu

  15
 • 所有
  所有

  suǒ yǒu

  semua

  6

 • tái

  kata satuan mesin

  5

 • tái

  mengangkat; membawa

  19
 • 态度
  態度

  tài du

  sikap

  8

 • tán

  berbicara; berdiskusi

  4
 • 弹钢琴
  彈鋼琴

  tán gāng qín

  memainkan piano

  15

 • tāng

  sup

  20

 • táng

  gula; permen

  10

 • tǎng

  berbaring

  10

 • tàng, tāng

  kali (satuan untuk perjalanan)

  17
 • 讨论
  討論

  tǎo lùn

  mendiskusikan; membicarakan

  13
 • 讨厌
  討厭

  tǎo yàn

  menjengkelkan; menyebalkan

  2
 • 特点
  特點

  tè diǎn

  karakteristik

  8


 • mengangkat; mengungkit (pembicaraan)

  4
 • 提供
  提供

  tí gōng

  menyediakan

  3
 • 提前
  提前

  tí qián

  lebih awal

  4
 • 提醒
  提醒

  tí xǐng

  mengingatkan

  4
 • 填空
  填空

  tián kòng

  mengisi yang kosong

  11
 • 条件
  條件

  tiáo jiàn

  syarat; kondisi

  10

 • tíng

  berhenti

  14

 • tǐng

  cukup

  3
 • 通过
  通過

  tōng guò

  melalui

  9
 • 通知
  通知

  tōng zhī

  menginformasikan

  3
 • 同情
  同情

  tóng qíng

  bersimpati

  16
 • 同时
  同時

  tóng shí

  bersamaan; pada waktu yang sama

  11

 • tuī

  mendorong; menunda

  16
 • 推迟
  推遲

  tuī chí

  menunda

  20

 • tuō

  melepaskan; membuka (pakaian)

  19
 • 袜子
  襪子

  wà zi

  kaos kaki

  6
 • 完全
  完全

  wán quán

  sepenuhnya; benar-benar

  4
 • 网球
  網球

  wǎng qiú

  tenis

  9
 • 网站
  網站

  wǎng zhàn

  website

  18
 • 往往
  往往

  wǎng wǎng

  seringkali

  8
 • 危险
  危險

  wēi xiǎn

  bahaya

  18
 • 卫生间
  衛生間

  wèi shēng jiān

  toilet

  14
 • 味道
  味道

  wèi dao

  rasa

  5
 • 温度
  溫度

  wēn dù

  temperatur; suhu

  14
 • 文章
  文章

  wén zhāng

  artikel; esay

  11
 • 污染
  汙染

  wū rǎn

  polusi; pencemaran

  14


 • tanpa; tidak ada

  12
 • 无聊
  無聊

  wú liáo

  membosankan

  2
 • 无论
  無論

  wú lùn

  apapun yang terjadi

  11
 • 误会
  誤會

  wù huì

  salah paham

  12
 • 西红柿
  西紅柿

  xī hóng shì

  tomat

  6
 • 吸引
  吸引

  xī yǐn

  menarik

  1

 • xián

  asin

  18
 • 现金
  現金

  xiàn jīn

  uang tunai

  5
 • 羡慕
  羨慕

  xiàn mù

  mengagumi; iri

  1
 • 相反
  相反

  xiāng fǎn

  berlawanan; kebalikan

  12
 • 相同
  相同

  xiāng tóng

  sama; serupa

  11

 • xiāng

  wangi; harum

  20
 • 详细
  詳細

  xiáng xì

  mendetail; terperinci

  12

 • xiǎng

  membunyikan; berbunyi

  15
 • 橡皮
  橡皮

  xiàng pí

  penghapus

  10
 • 消息
  消息

  xiāo xi

  berita

  4
 • 小吃
  小吃

  xiǎo chī

  cemilan; makanan ringan

  20
 • 小伙子
  小夥子

  xiǎo huǒ zi

  anak muda

  16
 • 小说
  小說

  xiǎo shuō

  novel; cerita fiksi

  6
 • 笑话
  笑話

  xiào hua

  lelucon; humor

  20
 • 效果
  效果

  xiào guǒ

  efek

  5
 • 心情
  心情

  xīn qíng

  suasana hati

  8
 • 辛苦
  辛苦

  xīn kǔ

  berat; susah payah

  7
 • 信封
  信封

  xìn fēng

  amplop

  18
 • 信息
  信息

  xìn xī

  berita; informasi

  18
 • 信心
  信心

  xìn xīn

  percaya diri

  3
 • 兴奋
  興奮

  xīng fèn

  gembira

  10

 • xíng

  oke; baik; jalan

  14

 • xǐng

  siumanl sadar kembali

  15
 • 幸福
  幸福

  xìng fú

  bahagia

  1
 • 性别
  性別

  xìng bié

  jenis kelamin

  19
 • 性格
  性格

  xìng gé

  karakter; kepribadian

  1
 • 修理
  修理

  xiū lǐ

  memperbaiki

  6
 • 许多
  許多

  xǔ duō

  kebanyakan

  9
 • 学期
  學期

  xué qī

  semester

  19
 • 压力
  壓力

  yā lì

  tekanan; stres

  8

 • ya

  ah

  16
 • 牙膏
  牙膏

  yá gāo

  odol; pasta gigi

  14
 • 亚洲
  亞洲

  yà zhōu

  Benua Asia

  17
 • 严格
  嚴格

  yán gé

  ketat; keras

  12
 • 严重
  嚴重

  yán zhòng

  parah

  7
 • 研究
  研究

  yán jiū

  meneliti

  7

 • yán

  garam

  12
 • 眼镜
  眼鏡

  yǎn jìng

  kacamata

  19
 • 演出
  演出

  yǎn chū

  menampilkan; mempertunjukkan

  13
 • 演员
  演員

  yǎn yuán

  aktor; aktris

  13
 • 阳光
  陽光

  yáng guāng

  sinar matahari; ceria

  8
 • 养成
  養成

  yǎng chéng

  memupuk; memelihara

  11
 • 样子
  樣子

  yàng zi

  rupa; penampilan

  5
 • 邀请
  邀請

  yāo qǐng

  mengundang

  5
 • 要是
  要是

  yào shi

  jika

  7
 • 钥匙
  鑰匙

  yào shi

  kunci

  20
 • 也许
  也許

  yě xǔ

  barangkali; mungkin juga

  12
 • 叶子
  葉子

  yè zi

  daun

  12


 • halaman; lembar

  11
 • 一切
  一切

  yí qiè

  semua

  4


 • dengan

  14
 • 以为
  以爲

  yǐ wéi

  mengira

  4
 • 艺术
  藝術

  yì shù

  seni

  5
 • 意见
  意見

  yì jiàn

  pendapat; opini

  12
 • 因此
  因此

  yīn cǐ

  karenanya

  8
 • 引起
  引起

  yǐn qǐ

  menimbulkan; mengakibatkan

  12
 • 印象
  印象

  yìn xiàng

  kesan

  1

 • yíng

  menang

  9
 • 应聘
  應聘

  yìng pìn

  melamar pekerjaan

  3
 • 永远
  永遠

  yǒng yuǎn

  selamanya

  10
 • 勇敢
  勇敢

  yǒng gǎn

  berani

  9
 • 优点
  優點

  yōu diǎn

  keunggulan; kelebihan

  5
 • 优秀
  優秀

  yōu xiù

  sangat baik; luar biasa

  10
 • 幽默
  幽默

  yōu mò

  humoris; lucu

  1
 • 尤其
  尤其

  yóu qí

  khususnya

  5

 • yóu

  oleh; dari

  13
 • 由于
  由于

  yóu yú

  karena

  10
 • 邮局
  郵局

  yóu jú

  kantor pos

  18
 • 友好
  友好

  yǒu hǎo

  bersahabat; dekat

  12
 • 友谊
  友誼

  yǒu yì

  persahabatan

  2
 • 有趣
  有趣

  yǒu qù

  menarik; menyenangkan

  13
 • 于是
  于是

  yú shì

  lalu; oleh karena itu

  14
 • 愉快
  愉快

  yú kuài

  gembira

  8


 • dengan

  3
 • 羽毛球
  羽毛球

  yǔ máo qiú

  bulu tangkis

  19
 • 语法
  語法

  yǔ fǎ

  tata bahasa

  11
 • 语言
  語言

  yǔ yán

  bahasa

  12
 • 预习
  預習

  yù xí

  mempersiapkan pelajaran

  16
 • 原来
  原來

  yuán lái

  semula

  4
 • 原谅
  原諒

  yuán liàng

  memaafkan

  16
 • 原因
  原因

  yuán yīn

  alasan

  1
 • 约会
  約會

  yuē huì

  janjian; kencan

  3
 • 阅读
  閱讀

  yuè dú

  membaca

  11

 • yún

  awan

  17
 • 允许
  允許

  yǔn xǔ

  mengijinkan; memperbolehkan

  18
 • 杂志
  雜志

  zá zhì

  majalah

  11
 • 咱们
  咱們

  zán men

  kita

  3
 • 暂时
  暫時

  zàn shí

  sementara

  9

 • zāng

  kotor

  14
 • 责任
  責任

  zé rèn

  tanggung jawab

  4
 • 增加
  增加

  zēng jiā

  menambah

  11
 • 占线
  占線

  zhàn xiàn

  sedang sibuk (telepon)

  19
 • 招聘
  招聘

  zhāo pìn

  merekrut

  3

 • zhào

  memotret

  17
 • 真正
  真正

  zhēn zhèng

  sejati; benar-benar

  2
 • 整理
  整理

  zhěng lǐ

  membereskan; membenahi

  15
 • 正常
  正常

  zhèng cháng

  normal; biasa

  13
 • 正好
  正好

  zhèng hǎo

  tepat; pas

  2
 • 正确
  正確

  zhèng què

  tepat; betul

  9
 • 正式
  正式

  zhèng shì

  formal

  3
 • 证明
  證明

  zhèng míng

  membuktikan

  8

 • zhī

  kata penghubung kalimat inti dengan atribut

  11
 • 支持
  支持

  zhī chí

  mendukung

  6
 • 知识
  知識

  zhī shi

  pengetahuan

  4
 • 直接
  直接

  zhí jiē

  langsung

  12
 • 值得
  值得

  zhí de

  layak; pantas

  6
 • 职业
  職業

  zhí yè

  bidang pekerjaan

  10
 • 植物
  植物

  zhí wù

  tanaman

  7
 • 只好
  只好

  zhǐ hǎo

  terpaksa; harus

  11
 • 只要
  只要

  zhǐ yào

  hanya

  8

 • zhǐ

  menunjuk

  7
 • 至少
  至少

  zhì shǎo

  setidaknya; paling tidak

  9
 • 质量
  質量

  zhì liàng

  kualitas

  5

 • zhòng

  berat

  13
 • 重点
  重點

  zhòng diǎn

  titik berat; poin utama

  16
 • 重视
  重視

  zhòng shì

  mementingkan; mengutamakan

  16
 • 周围
  周圍

  zhōu wéi

  sekeliling

  2
 • 主意
  主意

  zhǔ yi

  ide; rencana

  9
 • 祝贺
  祝賀

  zhù hè

  mengucapkan selamat

  20
 • 著名
  著名

  zhù míng

  terkenal

  11
 • 专门
  專門

  zhuān mén

  khusus

  2
 • 专业
  專業

  zhuān yè

  jurusan; keahlian

  3

 • zhuǎn, zhuàn

  memutar; belok; berubah

  19

 • zhuàn

  menghasilkan (uang, keuntungan)

  4
 • 准确
  准確

  zhǔn què

  persis; tepat; akurat

  11
 • 准时
  准時

  zhǔn shí

  tepat waktu

  3
 • 仔细
  仔細

  zǐ xì

  teliti; cermat

  12
 • 自然
  自然

  zì rán

  secara otomatis; natural

  1
 • 自信
  自信

  zì xìn

  percaya diri

  16
 • 总结
  總結

  zǒng jié

  menyimpulkan

  9


 • menyewa

  19
 • 最好
  最好

  zuì hǎo

  terbaik; sebaiknya

  1
 • 尊重
  尊重

  zūn zhòng

  menghormati; menghargai

  16
 • 左右
  左右

  zuǒ yòu

  kurang lebih; kira-kira

  15
 • 作家
  作家

  zuò jiā

  penulis

  9
 • 作用
  作用

  zuò yòng

  kegunaan; peranan; efek

  12
 • 作者
  作者

  zuò zhě

  pengarang

  18

 • zuò

  satuan untuk gunung; bangunan

  18
 • 座位
  座位

  zuò wèi

  tempat duduk

  19

Download Soal HSK 4

Ujian HSK 4 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 15 soal Writing, dengan total durasi 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-3, setiap soal Listening HSK 4 hanya diputar satu kali.

HSK 4 Soal Ujian H41003

HSK 4 Soal Ujian H41004

HSK 4 Soal Ujian H41005

HSK 4 Soal Ujian H41327

HSK 4 Soal Ujian H41328

HSK 4 Soal Ujian H41329

Level HSK Lainnya