Ujian HSK 4

Ujian HSK 4 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 1200 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 4 dinilai telah lancar dalam menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 4 dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa studi atau bekerja di Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 4

Peserta ujian HSK 4 perlu menguasai 600 kosakata dari HSK 1-3 dan 600 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.

 • 爱情
  愛情

  ài qíng

  percintaan

  1
 • 安排
  安排

  ān pái

  mengatur

  3
 • 安全
  安全

  ān quán

  aman; selamat

  18
 • 按时
  按時

  àn shí

  tepat waktu

  4
 • 按照
  按照

  àn zhào

  berdasarkan

  4
 • 百分之
  百分之

  bǎi fēn zhī

  persen

  6

 • bàng

  bagus; hebat

  15
 • 包子
  包子

  bāo zi

  bakpao

  19
 • 保护
  保護

  bǎo hù

  melindungi; melestarikan

  12
 • 保证
  保證

  bǎo zhèng

  menjamin

  4
 • 报名
  報名

  bào míng

  mendaftarkan diri

  16

 • bào

  memeluk; menggendong

  17
 • 抱歉
  抱歉

  bào qiàn

  meminta maaf

  14

 • bèi

  kali lipat

  6
 • 本来
  本來

  běn lái

  semula, awalnya

  3

 • bèn

  bodoh; tolol

  15
 • 比如
  比如

  bǐ rú

  sebagai contoh

  10
 • 毕业
  畢業

  bì yè

  lulus (sekolah; kuliah)

  2

 • biàn

  (berapa) kali

  13
 • 标准
  標准

  biāo zhǔn

  standar

  5
 • 表格
  表格

  biǎo gé

  formulir; tabel

  16
 • 表示
  表示

  biǎo shì

  mengekspresikan; menyatakan

  11
 • 表演
  表演

  biǎo yǎn

  memainkan; memerankan

  13
 • 表扬
  表揚

  biǎo yáng

  memuji

  15
 • 饼干
  餅幹

  bǐng gān

  biskuit

  9
 • 并且
  並且

  bìng qiě

  dan; lagipula

  12
 • 博士
  博士

  bó shì

  doktor (gelar akademik)

  16
 • 不得不
  不得不

  bù dé bù

  mau tidak mau

  4
 • 不管
  不管

  bù guǎn

  bagaimanapun

  3
 • 不过
  不過

  bú guò

  tetapi

  10
 • 不仅
  不僅

  bù jǐn

  tidak hanya

  1
 • 部分
  部分

  bù fen

  bagian

  13


 • mengelap; menggosok

  7

 • cāi

  menebak; menerka

  11
 • 材料
  材料

  cái liào

  data; materi

  3
 • 参观
  參觀

  cān guān

  meninjau; mengunjungi

  16
 • 餐厅
  餐廳

  cān tīng

  kantin; rumah makan

  13
 • 厕所
  廁所

  cès uǒ

  toilet

  15
 • 差不多
  差不多

  chà bu duō

  hampir; kira-kira

  2
 • 长城
  長城

  cháng chéng

  Tembok Besar China

  17
 • 长江
  長江

  cháng jiāng

  Sungai Yangtze (sungai terpanjang di Asia)

  20

 • cháng

  mencicipi

  6

 • chǎng

  satuan untuk kegiatan atau olahraga

  19
 • 超过
  超過

  chāo guò

  melebihi; melewati

  7
 • 成功
  成功

  chéng gōng

  berhasil; sukses

  4
 • 成为
  成爲

  chéng wéi

  menjadi

  8
 • 诚实
  誠實

  chéng shí

  jujur

  3
 • 乘坐
  乘坐

  chéng zuò

  naik; mengendarai (kendaraan)

  14
 • 吃惊
  吃驚

  chī jīng

  terkejut; kaget

  13
 • 重新
  重新

  chóng xīn

  sekali lagi; diulang

  2
 • 抽烟
  抽煙

  chōu yān

  merokok

  7
 • 出差
  出差

  chū chāi

  pergi dinas kerja

  14
 • 出发
  出發

  chū fā

  berangkat

  20
 • 出生
  出生

  chū shēng

  lahir

  19
 • 出现
  出現

  chū xiàn

  timbul; muncul

  7
 • 厨房
  廚房

  chú fáng

  dapur

  19
 • 传真
  傳真

  chuán zhēn

  mesin faks

  16
 • 窗户
  窗戶

  chuān ghu

  jendela

  7
 • 词语
  詞語

  cí yǔ

  kata; kosakata

  11
 • 从来
  從來

  cóng lái

  selalu

  1
 • 粗心
  粗心

  cū xīn

  ceroboh; serampangan

  15

 • cún

  menyimpan; menabung

  20
 • 错误
  錯誤

  cuò wù

  kesalahan; keliru

  13
 • 答案
  答案

  dá àn

  jawaban

  10
 • 打扮
  打扮

  dǎ ban

  berdandan; bersolek

  20
 • 打扰
  打擾

  dǎ rǎo

  mengganggu

  6
 • 打印
  打印

  dǎ yìn

  mencetak; mengeprint

  19
 • 打招呼
  打招呼

  dǎ zhāo hu

  menyapa

  19
 • 打折
  打折

  dǎ zhé

  diskon

  5
 • 打针
  打針

  dǎ zhēn

  menyuntik

  15
 • 大概
  大概

  dà gài

  kira-kira; umumnya

  13
 • 大使馆
  大使館

  dà shǐ guǎn

  kedutaan besar

  8
 • 大约
  大約

  dà yuē

  kira-kira; kurang lebih

  13
 • 大夫
  大夫

  dài fu

  dokter

  7

 • dài

  memakai (dasi, sabuk, cincin, kalung, aksesoris)

  19

 • dāng

  sebagai

  2
 • 当时
  當時

  dāng shí

  pada saat itu

  9

 • dāo

  pisau

  19
 • 导游
  導遊

  dǎo yóu

  pemandu wisata

  16
 • 到处
  到處

  dào chù

  dimana-mana

  8
 • 到底
  到底

  dào dǐ

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  16

 • dào

  sebenarnya (untuk hal tak terduga)

  17
 • 道歉
  道歉

  dào qiàn

  minta maaf

  19
 • 得意
  得意

  déyì

  bangga; puas

  14

 • de

  harus

  9
 • 登机牌
  登機牌

  dēng jī pái

  boarding pass (pesawat)

  20

 • děng

  menunggu; dan lain-lain

  10


 • rendah

  10


 • dasar

  17
 • 地点
  地點

  dì diǎn

  tempat; lokasi

  18
 • 地球
  地球

  dì qiú

  bumi

  14
 • 地址
  地址

  dì zhǐ

  alamat

  18
 • 调查
  調查

  diào chá

  survei; penyelidikan

  4

 • diào

  jatuh

  7

 • diū

  menghilangkan; membuang

  14
 • 动作
  動作

  dòng zuò

  tindakan

  7
 • 堵车
  堵車

  dǔ chē

  macet

  8
 • 肚子
  肚子

  dù zi

  perut

  7
 • 短信
  短信

  duǎn xìn

  pesan singkat; SMS

  2
 • 对话
  對話

  duì huà

  dialog; percakapan

  20
 • 对面
  對面

  duì miàn

  seberang; hadapan

  20
 • 对于
  對于

  duì yú

  terhadap; bagi

  12
 • 儿童
  兒童

  ér tóng

  anak-anak

  15

 • ér

  tetapi

  2
 • 发生
  發生

  fā shēng

  terjadi

  8
 • 发展
  發展

  fā zhǎn

  berkembang; perkembangan

  10
 • 法律
  法律

  fǎ lǜ

  hukum

  1
 • 翻译
  翻譯

  fān yì

  menerjemahkan

  10
 • 烦恼
  煩惱

  fán nǎo

  kuatir; risau

  7
 • 反对
  反對

  fǎn duì

  menentang

  7
 • 方法
  方法

  fāng fǎ

  cara

  4
 • 方面
  方面

  fāng miàn

  aspek; bidang

  6
 • 方向
  方向

  fāng xiàng

  arah

  10
 • 房东
  房東

  fáng dōng

  pemilik rumah yang disewakan

  19
 • 放弃
  放棄

  fàng qì

  menyerah

  9
 • 放暑假
  放暑假

  fàng shǔ jià

  liburan musim panas

  17
 • 放松
  放松

  fàng sōng

  santai

  8

 • fèn

  bagian; kata satuan pekerjaan

  4
 • 丰富
  豐富

  fēng fù

  kaya; memperbanyak

  2
 • 否则
  否則

  fǒu zé

  kalau tidak

  11
 • 符合
  符合

  fú hé

  sesuai

  3
 • 父亲
  父親

  fù qin

  bapak; ayah

  15
 • 付款
  付款

  fù kuǎn

  membayar

  18
 • 负责
  負責

  fù zé

  bertanggung jawab

  3
 • 复印
  複印

  fù yìn

  fotokopi

  19
 • 复杂
  複雜

  fù zá

  rumit; kompleks

  11


 • kaya

  10
 • 改变
  改變

  gǎi biàn

  berubah

  3
 • 干杯
  幹杯

  gān bēi

  bersulang

  20

 • gǎn

  mengejar; menyusul

  15

 • gǎn

  berani

  16
 • 感动
  感動

  gǎn dòng

  tersentuh; tergerak hati

  1
 • 感觉
  感覺

  gǎn jué

  merasa

  3
 • 感情
  感情

  gǎn qíng

  perasaan; emosi

  7
 • 感谢
  感謝

  gǎn xiè

  berterima kasih

  4

 • gān

  mengerakan

  17

 • gāng

  baru saja

  1
 • 高速公路
  高速公路

  gāo sù gōng lù

  jalan tol

  20
 • 胳膊
  胳膊

  gē bo

  lengan

  19


 • berbagai

  6
 • 工资
  工資

  gōng zī

  gaji

  4
 • 公里
  公裏

  gōng lǐ

  kilometer

  17
 • 功夫
  功夫

  gōng fu

  kungfu

  19
 • 共同
  共同

  gòng tóng

  bersama

  1
 • 购物
  購物

  gòu wù

  berbelanja

  5

 • gòu

  cukup

  1
 • 估计
  估計

  gū jì

  mengira; menafsir; memperhitungkan

  7
 • 鼓励
  鼓勵

  gǔ lì

  menyemangati; mendorong

  14
 • 故意
  故意

  gù yì

  sengaja

  15
 • 顾客
  顧客

  gù kè

  pelanggan; pembeli

  3

 • guà

  menggantungkan; menutup (telepon)

  16
 • 关键
  關鍵

  guān jiàn

  kunci; letak persoalan

  10
 • 观众
  觀衆

  guān zhòng

  penonton; pemirsa

  13
 • 管理
  管理

  guǎn lǐ

  mengurus; mengelola; mengatur

  15

 • guāng

  cahaya; hanya

  5
 • 广播
  廣播

  guǎng bō

  siaran radio

  17
 • 广告
  廣告

  guǎng gào

  iklan

  5

 • guàng

  jalan-jalan

  2
 • 规定
  規定

  guī dìng

  ketentuan; regulasi

  12
 • 国籍
  國籍

  guó jí

  kewarganegaraan

  19
 • 国际
  國際

  guó jì

  internasional

  9
 • 果汁
  果汁

  guǒ zhī

  jus buah

  6
 • 过程
  過程

  guò chéng

  proses

  9
 • 海洋
  海洋

  hǎi yáng

  samudra; lautan

  17
 • 害羞
  害羞

  hài xiū

  malu

  15
 • 寒假
  寒假

  hán jià

  libur musim dingin

  15

 • hàn

  keringat

  9
 • 航班
  航班

  háng bān

  penerbangan

  20
 • 好处
  好處

  hǎo chu

  manfaat; keuntungan

  6
 • 好像
  好像

  hǎo xiàng

  sepertinya

  2
 • 号码
  號碼

  hào mǎ

  nomor; angka

  16
 • 合格
  合格

  hé gé

  memenuhi syarat

  20
 • 合适
  合適

  hé shì

  cocok; layak

  15
 • 盒子
  盒子

  hé zi

  kotak; dus

  14
 • 后悔
  後悔

  hòu huǐ

  menyesal

  7

 • hòu

  tebal

  13
 • 互联网
  互聯網

  hù lián wǎng

  internet

  13
 • 互相
  互相

  hù xiāng

  saling

  1
 • 护士
  護士

  hù shi

  suster; perawat

  15
 • 怀疑
  懷疑

  huái yí

  curiga; sangsi

  15
 • 回忆
  回憶

  huí yì

  mengingat kembali

  8
 • 活动
  活動

  huó dòng

  kegiatan; aktifitas

  6
 • 活泼
  活潑

  huó po

  lincah

  17

 • huǒ

  populer

  18
 • 获得
  獲得

  huò dé

  memperoleh; mendapatkan

  6
 • 积极
  積極

  jī jí

  aktif

  8
 • 积累
  積累

  jī lěi

  mengumpulkan; mengakumulasi

  4
 • 基础
  基礎

  jī chǔ

  dasar; landasan

  13
 • 激动
  激動

  jī dòng

  mendebarkan

  16
 • 及时
  及時

  jí shí

  tepat pada waktunya

  2
 • 即使
  即使

  jí shǐ

  sekalipun

  1
 • 计划
  計劃

  jì huà

  rencana

  4
 • 记者
  記者

  jì zhě

  wartawan; jurnalis

  16
 • 技术
  技術

  jì shù

  teknologi

  18
 • 既然
  既然

  jì rán

  jika; karena

  14
 • 继续
  繼續

  jì xù

  melanjutkan; meneruskan

  13


 • mengirim (surat, barang)

  5
 • 加班
  加班

  jiā bān

  kerja lembur

  1
 • 加油站
  加油站

  jiā yóu zhàn

  pompa bensin

  20
 • 家具
  家具

  jiā jù

  perabotan; mebel

  5

 • jiǎ

  palsu

  15
 • 价格
  價格

  jià gé

  harga

  5
 • 坚持
  堅持

  jiān chí

  bertahan

  9
 • 减肥
  減肥

  jiǎn féi

  diet

  7
 • 减少
  減少

  jiǎn shǎo

  mengurangi; berkurang

  14
 • 建议
  建議

  jiàn yì

  saran; masukan

  10
 • 将来
  將來

  jiāng lái

  masa depan

  10
 • 奖金
  獎金

  jiǎng jīn

  bonus; uang jasa

  4
 • 降低
  降低

  jiàng dī

  menurunkan; mengurangi

  6
 • 降落
  降落

  jiàng luò

  mendarat

  18

 • jiāo

  berteman

  2
 • 交流
  交流

  jiāo liú

  berkomunikasi

  2
 • 交通
  交通

  jiāo tōng

  lalu lintas; perhubungan

  18
 • 郊区
  郊區

  jiāo qū

  pinggiran kota

  16
 • 骄傲
  驕傲

  jiāo ào

  sombong

  15
 • 饺子
  餃子

  jiǎo zi

  pangsit

  19
 • 教授
  教授

  jiào shòu

  profesor

  7
 • 教育
  教育

  jiào yù

  mendidik

  12
 • 接受
  接受

  jiē shòu

  menerima

  1
 • 接着
  接著

  jiē zhe

  melanjutkan; menyambung

  18

 • jié

  ruas; potong; bagian

  12
 • 节约
  節約

  jié yuē

  menghemat

  12
 • 结果
  結果

  jié guǒ

  hasil

  9
 • 解释
  解釋

  jiě shì

  menjelaskan; menerangkan

  12
 • 尽管
  盡管

  jǐn guǎn

  meskipun

  2
 • 紧张
  緊張

  jǐn zhāng

  gugup

  3
 • 进行
  進行

  jìn xíng

  melancarkan; melakukan

  13
 • 禁止
  禁止

  jìn zhǐ

  melarang

  19
 • 京剧
  京劇

  jīng jù

  opera Beijing

  13
 • 经济
  經濟

  jīng jì

  ekonomi

  10
 • 经历
  經曆

  jīng lì

  mengalami

  9
 • 经验
  經驗

  jīng yàn

  pengalaman

  4
 • 精彩
  精彩

  jīng cǎi

  luar biasa

  11
 • 景色
  景色

  jǐng sè

  pemandangan

  8
 • 警察
  警察

  jǐng chá

  polisi

  18
 • 竞争
  競爭

  jìng zhēng

  kompetisi; bersaing

  17
 • 竟然
  竟然

  jìng rán

  diluar dugaan

  6
 • 镜子
  鏡子

  jìng zi

  cermin

  2
 • 究竟
  究竟

  jiū jìng

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  20


 • mengangkat

  18
 • 举办
  舉辦

  jǔ bàn

  mengadakan; menyelenggarakan

  6
 • 举行
  舉行

  jǔ xíng

  menyelenggarakan

  6
 • 拒绝
  拒絕

  jù jué

  menolak

  14
 • 距离
  距離

  jù lí

  jarak

  8
 • 聚会
  聚會

  jù huì

  berkumpul; pertemuan

  2
 • 开玩笑
  開玩笑

  kāi wán xiào

  bercanda

  1
 • 开心
  開心

  kāi xīn

  senang; gembira

  13
 • 看法
  看法

  kàn fǎ

  pandangan; opini

  11
 • 考虑
  考慮

  kǎo lǜ

  mempertimbangkan

  5
 • 烤鸭
  烤鴨

  kǎo yā

  bebek panggang

  20
 • 科学
  科學

  kē xué

  ilmu pengetahuan

  8


 • batang (satuan untuk pohon)

  20
 • 咳嗽
  咳嗽

  ké sou

  batuk

  7
 • 可怜
  可憐

  kě lián

  kasihan

  20
 • 可是
  可是

  kě shì

  tetapi

  9
 • 可惜
  可惜

  kě xī

  disayangkan; sayang sekali

  12
 • 客厅
  客廳

  kè tīng

  ruang tamu

  11
 • 肯定
  肯定

  kěn dìng

  pasti

  5

 • kōng, kòng

  kosong; waktu luang

  10
 • 空气
  空氣

  kōng qì

  udara

  7
 • 恐怕
  恐怕

  kǒng pà

  takut; kuatir

  16


 • pahit

  13
 • 矿泉水
  礦泉水

  kuàng quán shuǐ

  air mineral

  18

 • kùn

  mengantuk

  10
 • 困难
  困難

  kùn nan

  kesulitan

  2
 • 垃圾桶
  垃圾桶

  lā jī tǒng

  tong sampah

  14


 • menarik

  10


 • pedas

  20
 • 来不及
  來不及

  lái bu jí

  tidak sempat; terlambat

  7
 • 来得及
  來得及

  lái de jí

  keburu; sempat

  11
 • 来自
  來自

  lái zì

  datang dari

  13

 • lǎn

  malas

  15
 • 浪费
  浪費

  làng fèi

  pemborosan

  5
 • 浪漫
  浪漫

  làng màn

  romantis

  1
 • 老虎
  老虎

  lǎo hǔ

  harimau; macan

  17
 • 冷静
  冷靜

  lěng jìng

  tenang; kalem

  16
 • 礼拜天
  禮拜天

  lǐ bài tiān

  hari Minggu

  10
 • 礼貌
  禮貌

  lǐ mào

  sopan; santun

  16
 • 理发
  理發

  lǐ fà

  memotong rambut

  19
 • 理解
  理解

  lǐ jiě

  mengerti; memahami

  2
 • 理想
  理想

  lǐ xiǎng

  cita-cita; ideal

  9
 • 力气
  力氣

  lì qi

  tenaga; kekuatan

  12
 • 厉害
  厲害

  lì hai

  jago; hebat

  11
 • 例如
  例如

  lì rú

  contoh

  6

 • liǎ

  berdua

  1

 • lián

  bahkan; sampai-sampai

  11
 • 联系
  聯系

  lián xì

  menghubungi

  2
 • 凉快
  涼快

  liáng kuai

  sejuk

  17
 • 零钱
  零錢

  líng qián

  uang receh

  19
 • 另外
  另外

  lìng wài

  selain itu; lainnya

  3

 • liú

  meninggalkan

  3
 • 流利
  流利

  liú lì

  fasih; lancar

  11
 • 流行
  流行

  liú xíng

  populer

  5
 • 旅行
  旅行

  lǚ xíng

  berwisata

  20
 • 律师
  律師

  lǜ shī

  pengacara

  3

 • luàn

  berantakan; tidak teratur

  4
 • 麻烦
  麻煩

  má fan

  merepotkan

  2
 • 马虎
  馬虎

  mǎ hu

  sembarangan; serampangan

  16

 • 滿

  mǎn

  penuh; mencapai batas

  6

 • máo

  rambut; bulu

  17
 • 毛巾
  毛巾

  máo jīn

  handuk

  14
 • 美丽
  美麗

  měi lì

  indah; cantik

  14

 • mèng

  mimpi

  17
 • 迷路
  迷路

  mí lù

  tersesat

  18
 • 密码
  密碼

  mì mǎ

  kata sandi; kode rahasia

  18
 • 免费
  免費

  miǎn fèi

  gratis

  6

 • miǎo

  detik

  18
 • 民族
  民族

  mín zú

  suku bangsa

  20
 • 母亲
  母親

  mǔ qin

  ibu

  10
 • 目的
  目的

  mù dì

  tujuan; maksud

  14
 • 耐心
  耐心

  nài xīn

  sabar

  8
 • 难道
  難道

  nán dào

  jangan-jangan

  9
 • 难受
  難受

  nán shòu

  sedih

  17

 • nèi

  dalam

  6
 • 内容
  內容

  nèi róng

  isi

  11
 • 能力
  能力

  néng lì

  kemampuan

  3
 • 年龄
  年齡

  nián líng

  umur

  5

 • nòng

  mengerjakan; membuat

  15
 • 暖和
  暖和

  nuǎn huo

  hangat

  17
 • 偶尔
  偶爾

  ǒu ěr

  sesekali; kadang-kadang

  13
 • 排队
  排隊

  pái duì

  antri; berbaris

  17
 • 排列
  排列

  pái liè

  menderetkan

  17
 • 判断
  判斷

  pàn duàn

  pandangan; memandang

  3

 • péi

  menemani

  2
 • 批评
  批評

  pī píng

  mengkritik

  15
 • 皮肤
  皮膚

  pí fū

  kulit

  6
 • 脾气
  脾氣

  pí qi

  temperamen

  1

 • piān

  lembar; kata satuan artikel

  9

 • piàn

  menipu; mencurangi

  15
 • 乒乓球
  乒乓球

  pīng pāng qiú

  tenis meja; pingpong

  19
 • 平时
  平時

  píng shí

  biasanya

  2


 • rusak; pecah

  19
 • 葡萄
  葡萄

  pú tao

  anggur

  5
 • 普遍
  普遍

  pǔ biàn

  umum; universal

  13
 • 普通话
  普通話

  pǔ tōng huà

  Bahasa Mandarin

  20
 • 其次
  其次

  qí cì

  selanjutnya

  3
 • 其中
  其中

  qí zhōng

  diantaranya

  6
 • 气候
  氣候

  qì hòu

  iklim

  7
 • 千万
  千萬

  qiān wàn

  pasti; harus

  15
 • 签证
  簽證

  qiān zhèng

  visa

  16

 • qiāo

  mengetuk

  15

 • qiáo

  jembatan

  18
 • 巧克力
  巧克力

  qiǎo kè lì

  coklat

  8
 • 亲戚
  親戚

  qīn qi

  sanak saudara

  8

 • qīng

  ringan

  6
 • 轻松
  輕松

  qīng sōng

  santai

  9
 • 情况
  情況

  qíng kuàng

  keadaan; situasi

  6

 • qióng

  miskin

  10
 • 区别
  區別

  qū bié

  perbedaan

  9


 • mengambil; menarik (uang)

  9
 • 全部
  全部

  quán bù

  seluruh; semua

  12
 • 缺点
  缺點

  quē diǎn

  kelemahan; kekurangan

  1
 • 缺少
  缺少

  quē shǎo

  kurang

  8

 • què

  namun; tetapi

  2
 • 确实
  確實

  què shí

  benar; betul

  10
 • 然而
  然而

  rán ér

  namun; akan tetapi

  11
 • 热闹
  熱鬧

  rè nao

  ramai; meriah

  17
 • 任何
  任何

  rèn hé

  apapun

  5
 • 任务
  任務

  rèn wu

  tugas; misi

  12

 • rēng

  melempar; membuang

  14
 • 仍然
  仍然

  réng rán

  tetap; masih

  17
 • 日记
  日記

  rì jì

  jurnal; catatan harian

  18
 • 入口
  入口

  rù kǒu

  pintu masuk

  17
 • 散步
  散步

  sàn bù

  jalan santai

  7
 • 森林
  森林

  sēn lín

  hutan

  17
 • 沙发
  沙發

  shā fā

  sofa

  5
 • 伤心
  傷心

  shāng xīn

  sedih

  8
 • 商量
  商量

  shāng liang

  berunding; diskusi

  12
 • 稍微
  稍微

  shāo wēi

  agak; sedikit

  13
 • 勺子
  勺子

  sháo zi

  sendok

  12
 • 社会
  社會

  shè huì

  masyarakat

  17
 • 申请
  申請

  shēn qǐng

  mendaftarkan; mengajukan permohonan

  13

 • shēn

  dalam

  1
 • 甚至
  甚至

  shèn zhì

  bahkan; malahan

  4
 • 生活
  生活

  shēng huó

  hidup; kehidupan

  1
 • 生命
  生命

  shēng mìng

  nyawa

  8
 • 生意
  生意

  shēng yi

  bisnis; usaha

  4

 • shěng

  provinsi

  13

 • shèng

  menyisakan; berhemat

  14
 • 失败
  失敗

  shībài

  gagal

  9
 • 失望
  失望

  shī wàng

  kecewa

  16
 • 师傅
  師傅

  shī fu

  panggilan untuk tukang; pekerja ahli

  8
 • 十分
  十分

  shí fēn

  amat sangat

  13
 • 实际
  實際

  shí jì

  kenyataan

  5
 • 实在
  實在

  shí zài

  sesungguhnya

  5
 • 使
  使

  shǐ

  membuat

  8
 • 使用
  使用

  shǐ yòng

  menggunakan

  12
 • 世纪
  世紀

  shì jì

  abad

  18
 • 是否
  是否

  shì fǒu

  apakah

  18
 • 适合
  適合

  shì hé

  cocok; pas

  1
 • 适应
  適應

  shì yìng

  beradaptasi

  2

 • shōu

  menerima

  18
 • 收入
  收入

  shōu rù

  pemasukan; gaji

  3
 • 收拾
  收拾

  shōu shi

  membereskan; membenahi

  20
 • 首都
  首都

  shǒu dū

  ibukota

  20
 • 首先
  首先

  shǒu xiān

  pertama-tama

  3
 • 受不了
  受不了

  shòu bu liǎo

  tidak tahan

  18
 • 受到
  受到

  shòu dào

  diterima

  5
 • 售货员
  售貨員

  shòu huò yuán

  pramuniaga; pelayan toko

  6

 • shū

  kalah

  16
 • 熟悉
  熟悉

  shú xī

  mengenal dengan baik

  1
 • 数量
  數量

  shù liàng

  jumlah; kualitas

  14
 • 数字
  數字

  shù zì

  angka; bilangan

  7

 • shuài

  tampan; cakep

  7
 • 顺便
  順便

  shùn biàn

  sekalian; sekaligus

  5
 • 顺利
  順利

  shùn lì

  lancar

  4
 • 顺序
  順序

  shùn xù

  urutan

  11
 • 说明
  說明

  shuō míng

  menjelaskan; penjelasan

  7
 • 硕士
  碩士

  shuò shì

  magister

  10


 • mati

  12
 • 速度
  速度

  sù dù

  kecepatan

  14
 • 塑料袋
  塑料袋

  sù liào dài

  kantong plastik

  14

 • suān

  asam; kecut

  20
 • 随便
  隨便

  suí biàn

  sembarangan

  9
 • 随着
  隨著

  suí zhe

  seiring dengan; sejalan dengan

  13
 • 孙子
  孫子

  sūn zi

  cucu

  15
 • 所有
  所有

  suǒ yǒu

  semua

  6

 • tái

  kata satuan mesin

  5

 • tái

  mengangkat; membawa

  19
 • 态度
  態度

  tài du

  sikap

  8

 • tán

  berbicara; berdiskusi

  4
 • 弹钢琴
  彈鋼琴

  tán gāng qín

  memainkan piano

  15

 • tāng

  sup

  20

 • táng

  gula; permen

  10

 • tǎng

  berbaring

  10

 • tàng, tāng

  kali (satuan untuk perjalanan)

  17
 • 讨论
  討論

  tǎo lùn

  mendiskusikan; membicarakan

  13
 • 讨厌
  討厭

  tǎo yàn

  menjengkelkan; menyebalkan

  2
 • 特点
  特點

  tè diǎn

  karakteristik

  8


 • mengangkat; mengungkit (pembicaraan)

  4
 • 提供
  提供

  tí gōng

  menyediakan

  3
 • 提前
  提前

  tí qián

  lebih awal

  4
 • 提醒
  提醒

  tí xǐng

  mengingatkan

  4
 • 填空
  填空

  tián kòng

  mengisi yang kosong

  11
 • 条件
  條件

  tiáo jiàn

  syarat; kondisi

  10

 • tíng

  berhenti

  14

 • tǐng

  cukup

  3
 • 通过
  通過

  tōng guò

  melalui

  9
 • 通知
  通知

  tōng zhī

  menginformasikan

  3
 • 同情
  同情

  tóng qíng

  bersimpati

  16
 • 同时
  同時

  tóng shí

  bersamaan; pada waktu yang sama

  11

 • tuī

  mendorong; menunda

  16
 • 推迟
  推遲

  tuī chí

  menunda

  20

 • tuō

  melepaskan; membuka (pakaian)

  19
 • 袜子
  襪子

  wà zi

  kaos kaki

  6
 • 完全
  完全

  wán quán

  sepenuhnya; benar-benar

  4
 • 网球
  網球

  wǎng qiú

  tenis

  9
 • 网站
  網站

  wǎng zhàn

  website

  18
 • 往往
  往往

  wǎng wǎng

  seringkali

  8
 • 危险
  危險

  wēi xiǎn

  bahaya

  18
 • 卫生间
  衛生間

  wèi shēng jiān

  toilet

  14
 • 味道
  味道

  wèi dao

  rasa

  5
 • 温度
  溫度

  wēn dù

  temperatur; suhu

  14
 • 文章
  文章

  wén zhāng

  artikel; esay

  11
 • 污染
  汙染

  wū rǎn

  polusi; pencemaran

  14


 • tanpa; tidak ada

  12
 • 无聊
  無聊

  wú liáo

  membosankan

  2
 • 无论
  無論

  wú lùn

  apapun yang terjadi

  11
 • 误会
  誤會

  wù huì

  salah paham

  12
 • 西红柿
  西紅柿

  xī hóng shì

  tomat

  6
 • 吸引
  吸引

  xī yǐn

  menarik

  1

 • xián

  asin

  18
 • 现金
  現金

  xiàn jīn

  uang tunai

  5
 • 羡慕
  羨慕

  xiàn mù

  mengagumi; iri

  1
 • 相反
  相反

  xiāng fǎn

  berlawanan; kebalikan

  12
 • 相同
  相同

  xiāng tóng

  sama; serupa

  11

 • xiāng

  wangi; harum

  20
 • 详细
  詳細

  xiáng xì

  mendetail; terperinci

  12

 • xiǎng

  membunyikan; berbunyi

  15
 • 橡皮
  橡皮

  xiàng pí

  penghapus

  10
 • 消息
  消息

  xiāo xi

  berita

  4
 • 小吃
  小吃

  xiǎo chī

  cemilan; makanan ringan

  20
 • 小伙子
  小夥子

  xiǎo huǒ zi

  anak muda

  16
 • 小说
  小說

  xiǎo shuō

  novel; cerita fiksi

  6
 • 笑话
  笑話

  xiào hua

  lelucon; humor

  20
 • 效果
  效果

  xiào guǒ

  efek

  5
 • 心情
  心情

  xīn qíng

  suasana hati

  8
 • 辛苦
  辛苦

  xīn kǔ

  berat; susah payah

  7
 • 信封
  信封

  xìn fēng

  amplop

  18
 • 信息
  信息

  xìn xī

  berita; informasi

  18
 • 信心
  信心

  xìn xīn

  percaya diri

  3
 • 兴奋
  興奮

  xīng fèn

  gembira

  10

 • xíng

  oke; baik; jalan

  14

 • xǐng

  siumanl sadar kembali

  15
 • 幸福
  幸福

  xìng fú

  bahagia

  1
 • 性别
  性別

  xìng bié

  jenis kelamin

  19
 • 性格
  性格

  xìng gé

  karakter; kepribadian

  1
 • 修理
  修理

  xiū lǐ

  memperbaiki

  6
 • 许多
  許多

  xǔ duō

  kebanyakan

  9
 • 学期
  學期

  xué qī

  semester

  19
 • 压力
  壓力

  yā lì

  tekanan; stres

  8

 • ya

  ah

  16
 • 牙膏
  牙膏

  yá gāo

  odol; pasta gigi

  14
 • 亚洲
  亞洲

  yà zhōu

  Benua Asia

  17
 • 严格
  嚴格

  yán gé

  ketat; keras

  12
 • 严重
  嚴重

  yán zhòng

  parah

  7
 • 研究
  研究

  yán jiū

  meneliti

  7

 • yán

  garam

  12
 • 眼镜
  眼鏡

  yǎn jìng

  kacamata

  19
 • 演出
  演出

  yǎn chū

  menampilkan; mempertunjukkan

  13
 • 演员
  演員

  yǎn yuán

  aktor; aktris

  13
 • 阳光
  陽光

  yáng guāng

  sinar matahari; ceria

  8
 • 养成
  養成

  yǎng chéng

  memupuk; memelihara

  11
 • 样子
  樣子

  yàng zi

  rupa; penampilan

  5
 • 邀请
  邀請

  yāo qǐng

  mengundang

  5
 • 要是
  要是

  yào shi

  jika

  7
 • 钥匙
  鑰匙

  yào shi

  kunci

  20
 • 也许
  也許

  yě xǔ

  barangkali; mungkin juga

  12
 • 叶子
  葉子

  yè zi

  daun

  12


 • halaman; lembar

  11
 • 一切
  一切

  yí qiè

  semua

  4


 • dengan

  14
 • 以为
  以爲

  yǐ wéi

  mengira

  4
 • 艺术
  藝術

  yì shù

  seni

  5
 • 意见
  意見

  yì jiàn

  pendapat; opini

  12
 • 因此
  因此

  yīn cǐ

  karenanya

  8
 • 引起
  引起

  yǐn qǐ

  menimbulkan; mengakibatkan

  12
 • 印象
  印象

  yìn xiàng

  kesan

  1

 • yíng

  menang

  9
 • 应聘
  應聘

  yìng pìn

  melamar pekerjaan

  3
 • 永远
  永遠

  yǒng yuǎn

  selamanya

  10
 • 勇敢
  勇敢

  yǒng gǎn

  berani

  9
 • 优点
  優點

  yōu diǎn

  keunggulan; kelebihan

  5
 • 优秀
  優秀

  yōu xiù

  sangat baik; luar biasa

  10
 • 幽默
  幽默

  yōu mò

  humoris; lucu

  1
 • 尤其
  尤其

  yóu qí

  khususnya

  5

 • yóu

  oleh; dari

  13
 • 由于
  由于

  yóu yú

  karena

  10
 • 邮局
  郵局

  yóu jú

  kantor pos

  18
 • 友好
  友好

  yǒu hǎo

  bersahabat; dekat

  12
 • 友谊
  友誼

  yǒu yì

  persahabatan

  2
 • 有趣
  有趣

  yǒu qù

  menarik; menyenangkan

  13
 • 于是
  于是

  yú shì

  lalu; oleh karena itu

  14
 • 愉快
  愉快

  yú kuài

  gembira

  8


 • dengan

  3
 • 羽毛球
  羽毛球

  yǔ máo qiú

  bulu tangkis

  19
 • 语法
  語法

  yǔ fǎ

  tata bahasa

  11
 • 语言
  語言

  yǔ yán

  bahasa

  12
 • 预习
  預習

  yù xí

  mempersiapkan pelajaran

  16
 • 原来
  原來

  yuán lái

  semula

  4
 • 原谅
  原諒

  yuán liàng

  memaafkan

  16
 • 原因
  原因

  yuán yīn

  alasan

  1
 • 约会
  約會

  yuē huì

  janjian; kencan

  3
 • 阅读
  閱讀

  yuè dú

  membaca

  11

 • yún

  awan

  17
 • 允许
  允許

  yǔn xǔ

  mengijinkan; memperbolehkan

  18
 • 杂志
  雜志

  zá zhì

  majalah

  11
 • 咱们
  咱們

  zán men

  kita

  3
 • 暂时
  暫時

  zàn shí

  sementara

  9

 • zāng

  kotor

  14
 • 责任
  責任

  zé rèn

  tanggung jawab

  4
 • 增加
  增加

  zēng jiā

  menambah

  11
 • 占线
  占線

  zhàn xiàn

  sedang sibuk (telepon)

  19
 • 招聘
  招聘

  zhāo pìn

  merekrut

  3

 • zhào

  memotret

  17
 • 真正
  真正

  zhēn zhèng

  sejati; benar-benar

  2
 • 整理
  整理

  zhěng lǐ

  membereskan; membenahi

  15
 • 正常
  正常

  zhèng cháng

  normal; biasa

  13
 • 正好
  正好

  zhèng hǎo

  tepat; pas

  2
 • 正确
  正確

  zhèng què

  tepat; betul

  9
 • 正式
  正式

  zhèng shì

  formal

  3
 • 证明
  證明

  zhèng míng

  membuktikan

  8

 • zhī

  kata penghubung kalimat inti dengan atribut

  11
 • 支持
  支持

  zhī chí

  mendukung

  6
 • 知识
  知識

  zhī shi

  pengetahuan

  4
 • 直接
  直接

  zhí jiē

  langsung

  12
 • 值得
  值得

  zhí de

  layak; pantas

  6
 • 职业
  職業

  zhí yè

  bidang pekerjaan

  10
 • 植物
  植物

  zhí wù

  tanaman

  7
 • 只好
  只好

  zhǐ hǎo

  terpaksa; harus

  11
 • 只要
  只要

  zhǐ yào

  hanya

  8

 • zhǐ

  menunjuk

  7
 • 至少
  至少

  zhì shǎo

  setidaknya; paling tidak

  9
 • 质量
  質量

  zhì liàng

  kualitas

  5

 • zhòng

  berat

  13
 • 重点
  重點

  zhòng diǎn

  titik berat; poin utama

  16
 • 重视
  重視

  zhòng shì

  mementingkan; mengutamakan

  16
 • 周围
  周圍

  zhōu wéi

  sekeliling

  2
 • 主意
  主意

  zhǔ yi

  ide; rencana

  9
 • 祝贺
  祝賀

  zhù hè

  mengucapkan selamat

  20
 • 著名
  著名

  zhù míng

  terkenal

  11
 • 专门
  專門

  zhuān mén

  khusus

  2
 • 专业
  專業

  zhuān yè

  jurusan; keahlian

  3

 • zhuǎn, zhuàn

  memutar; belok; berubah

  19

 • zhuàn

  menghasilkan (uang, keuntungan)

  4
 • 准确
  准確

  zhǔn què

  persis; tepat; akurat

  11
 • 准时
  准時

  zhǔn shí

  tepat waktu

  3
 • 仔细
  仔細

  zǐ xì

  teliti; cermat

  12
 • 自然
  自然

  zì rán

  secara otomatis; natural

  1
 • 自信
  自信

  zì xìn

  percaya diri

  16
 • 总结
  總結

  zǒng jié

  menyimpulkan

  9


 • menyewa

  19
 • 最好
  最好

  zuì hǎo

  terbaik; sebaiknya

  1
 • 尊重
  尊重

  zūn zhòng

  menghormati; menghargai

  16
 • 左右
  左右

  zuǒ yòu

  kurang lebih; kira-kira

  15
 • 作家
  作家

  zuò jiā

  penulis

  9
 • 作用
  作用

  zuò yòng

  kegunaan; peranan; efek

  12
 • 作者
  作者

  zuò zhě

  pengarang

  18

 • zuò

  satuan untuk gunung; bangunan

  18
 • 座位
  座位

  zuò wèi

  tempat duduk

  19

Download Soal HSK 4

Ujian HSK 4 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 15 soal Writing, dengan total durasi 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-3, setiap soal Listening HSK 4 hanya diputar satu kali.

HSK 4 Soal Ujian H41003

HSK 4 Soal Ujian H41004

HSK 4 Soal Ujian H41005

HSK 4 Soal Ujian H41327

HSK 4 Soal Ujian H41328

HSK 4 Soal Ujian H41329

Nilai Ujian HSK 4

Bagian listening, reading dan writing masing-masing memiliki nilai maksimal 100, sehingga total nilaimu dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 4 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
270-300204%
240-269429%
210-2397917%
180-2099220%
0-17922850%
Total Peserta461100%

Level HSK Lainnya