Ujian HSK 4

Ujian HSK 4 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 1200 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 4 dinilai telah lancar dalam menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 4 dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa studi atau bekerja di Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 4

Peserta ujian HSK 4 perlu menguasai 600 kosakata dari HSK 1-3 dan 600 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.

 • 爱情
  愛情

  ài qíng

  percintaan

  Chapter 1
 • 安排
  安排

  ān pái

  mengatur

  Chapter 3
 • 安全
  安全

  ān quán

  aman; selamat

  Chapter 18
 • 按时
  按時

  àn shí

  tepat waktu

  Chapter 4
 • 按照
  按照

  àn zhào

  berdasarkan

  Chapter 4
 • 百分之
  百分之

  bǎi fēn zhī

  persen

  Chapter 6

 • bàng

  bagus; hebat

  Chapter 15
 • 包子
  包子

  bāo zi

  bakpao

  Chapter 19
 • 保护
  保護

  bǎo hù

  melindungi; melestarikan

  Chapter 12
 • 保证
  保證

  bǎo zhèng

  menjamin

  Chapter 4
 • 报名
  報名

  bào míng

  mendaftarkan diri

  Chapter 16

 • bào

  memeluk; menggendong

  Chapter 17
 • 抱歉
  抱歉

  bào qiàn

  meminta maaf

  Chapter 14

 • bèi

  kali lipat

  Chapter 6
 • 本来
  本來

  běn lái

  semula, awalnya

  Chapter 3

 • bèn

  bodoh; tolol

  Chapter 15
 • 比如
  比如

  bǐ rú

  sebagai contoh

  Chapter 10
 • 毕业
  畢業

  bì yè

  lulus (sekolah; kuliah)

  Chapter 2

 • biàn

  (berapa) kali

  Chapter 13
 • 标准
  標准

  biāo zhǔn

  standar

  Chapter 5
 • 表格
  表格

  biǎo gé

  formulir; tabel

  Chapter 16
 • 表示
  表示

  biǎo shì

  mengekspresikan; menyatakan

  Chapter 11
 • 表演
  表演

  biǎo yǎn

  memainkan; memerankan

  Chapter 13
 • 表扬
  表揚

  biǎo yáng

  memuji

  Chapter 15
 • 饼干
  餅幹

  bǐng gān

  biskuit

  Chapter 9
 • 并且
  並且

  bìng qiě

  dan; lagipula

  Chapter 12
 • 博士
  博士

  bó shì

  doktor (gelar akademik)

  Chapter 16
 • 不得不
  不得不

  bù dé bù

  mau tidak mau

  Chapter 4
 • 不管
  不管

  bù guǎn

  bagaimanapun

  Chapter 3
 • 不过
  不過

  bú guò

  tetapi

  Chapter 10
 • 不仅
  不僅

  bù jǐn

  tidak hanya

  Chapter 1
 • 部分
  部分

  bù fen

  bagian

  Chapter 13


 • mengelap; menggosok

  Chapter 7

 • cāi

  menebak; menerka

  Chapter 11
 • 材料
  材料

  cái liào

  data; materi

  Chapter 3
 • 参观
  參觀

  cān guān

  meninjau; mengunjungi

  Chapter 16
 • 餐厅
  餐廳

  cān tīng

  kantin; rumah makan

  Chapter 13
 • 厕所
  廁所

  cès uǒ

  toilet

  Chapter 15
 • 差不多
  差不多

  chà bu duō

  hampir; kira-kira

  Chapter 2
 • 长城
  長城

  cháng chéng

  Tembok Besar China

  Chapter 17
 • 长江
  長江

  cháng jiāng

  Sungai Yangtze (sungai terpanjang di Asia)

  Chapter 20

 • cháng

  mencicipi

  Chapter 6

 • chǎng

  satuan untuk kegiatan atau olahraga

  Chapter 19
 • 超过
  超過

  chāo guò

  melebihi; melewati

  Chapter 7
 • 成功
  成功

  chéng gōng

  berhasil; sukses

  Chapter 4
 • 成为
  成爲

  chéng wéi

  menjadi

  Chapter 8
 • 诚实
  誠實

  chéng shí

  jujur

  Chapter 3
 • 乘坐
  乘坐

  chéng zuò

  naik; mengendarai (kendaraan)

  Chapter 14
 • 吃惊
  吃驚

  chī jīng

  terkejut; kaget

  Chapter 13
 • 重新
  重新

  chóng xīn

  sekali lagi; diulang

  Chapter 2
 • 抽烟
  抽煙

  chōu yān

  merokok

  Chapter 7
 • 出差
  出差

  chū chāi

  pergi dinas kerja

  Chapter 14
 • 出发
  出發

  chū fā

  berangkat

  Chapter 20
 • 出生
  出生

  chū shēng

  lahir

  Chapter 19
 • 出现
  出現

  chū xiàn

  timbul; muncul

  Chapter 7
 • 厨房
  廚房

  chú fáng

  dapur

  Chapter 19
 • 传真
  傳真

  chuán zhēn

  mesin faks

  Chapter 16
 • 窗户
  窗戶

  chuān ghu

  jendela

  Chapter 7
 • 词语
  詞語

  cí yǔ

  kata; kosakata

  Chapter 11
 • 从来
  從來

  cóng lái

  selalu

  Chapter 1
 • 粗心
  粗心

  cū xīn

  ceroboh; serampangan

  Chapter 15

 • cún

  menyimpan; menabung

  Chapter 20
 • 错误
  錯誤

  cuò wù

  kesalahan; keliru

  Chapter 13
 • 答案
  答案

  dá àn

  jawaban

  Chapter 10
 • 打扮
  打扮

  dǎ ban

  berdandan; bersolek

  Chapter 20
 • 打扰
  打擾

  dǎ rǎo

  mengganggu

  Chapter 6
 • 打印
  打印

  dǎ yìn

  mencetak; mengeprint

  Chapter 19
 • 打招呼
  打招呼

  dǎ zhāo hu

  menyapa

  Chapter 19
 • 打折
  打折

  dǎ zhé

  diskon

  Chapter 5
 • 打针
  打針

  dǎ zhēn

  menyuntik

  Chapter 15
 • 大概
  大概

  dà gài

  kira-kira; umumnya

  Chapter 13
 • 大使馆
  大使館

  dà shǐ guǎn

  kedutaan besar

  Chapter 8
 • 大约
  大約

  dà yuē

  kira-kira; kurang lebih

  Chapter 13
 • 大夫
  大夫

  dài fu

  dokter

  Chapter 7

 • dài

  memakai (dasi, sabuk, cincin, kalung, aksesoris)

  Chapter 19

 • dāng

  sebagai

  Chapter 2
 • 当时
  當時

  dāng shí

  pada saat itu

  Chapter 9

 • dāo

  pisau

  Chapter 19
 • 导游
  導遊

  dǎo yóu

  pemandu wisata

  Chapter 16
 • 到处
  到處

  dào chù

  dimana-mana

  Chapter 8
 • 到底
  到底

  dào dǐ

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  Chapter 16

 • dào

  sebenarnya (untuk hal tak terduga)

  Chapter 17
 • 道歉
  道歉

  dào qiàn

  minta maaf

  Chapter 19
 • 得意
  得意

  déyì

  bangga; puas

  Chapter 14

 • de

  harus

  Chapter 9
 • 登机牌
  登機牌

  dēng jī pái

  boarding pass (pesawat)

  Chapter 20

 • děng

  menunggu; dan lain-lain

  Chapter 10


 • rendah

  Chapter 10


 • dasar

  Chapter 17
 • 地点
  地點

  dì diǎn

  tempat; lokasi

  Chapter 18
 • 地球
  地球

  dì qiú

  bumi

  Chapter 14
 • 地址
  地址

  dì zhǐ

  alamat

  Chapter 18
 • 调查
  調查

  diào chá

  survei; penyelidikan

  Chapter 4

 • diào

  jatuh

  Chapter 7

 • diū

  menghilangkan; membuang

  Chapter 14
 • 动作
  動作

  dòng zuò

  tindakan

  Chapter 7
 • 堵车
  堵車

  dǔ chē

  macet

  Chapter 8
 • 肚子
  肚子

  dù zi

  perut

  Chapter 7
 • 短信
  短信

  duǎn xìn

  pesan singkat; SMS

  Chapter 2
 • 对话
  對話

  duì huà

  dialog; percakapan

  Chapter 20
 • 对面
  對面

  duì miàn

  seberang; hadapan

  Chapter 20
 • 对于
  對于

  duì yú

  terhadap; bagi

  Chapter 12
 • 儿童
  兒童

  ér tóng

  anak-anak

  Chapter 15

 • ér

  tetapi

  Chapter 2
 • 发生
  發生

  fā shēng

  terjadi

  Chapter 8
 • 发展
  發展

  fā zhǎn

  berkembang; perkembangan

  Chapter 10
 • 法律
  法律

  fǎ lǜ

  hukum

  Chapter 1
 • 翻译
  翻譯

  fān yì

  menerjemahkan

  Chapter 10
 • 烦恼
  煩惱

  fán nǎo

  kuatir; risau

  Chapter 7
 • 反对
  反對

  fǎn duì

  menentang

  Chapter 7
 • 方法
  方法

  fāng fǎ

  cara

  Chapter 4
 • 方面
  方面

  fāng miàn

  aspek; bidang

  Chapter 6
 • 方向
  方向

  fāng xiàng

  arah

  Chapter 10
 • 房东
  房東

  fáng dōng

  pemilik rumah yang disewakan

  Chapter 19
 • 放弃
  放棄

  fàng qì

  menyerah

  Chapter 9
 • 放暑假
  放暑假

  fàng shǔ jià

  liburan musim panas

  Chapter 17
 • 放松
  放松

  fàng sōng

  santai

  Chapter 8

 • fèn

  bagian; kata satuan pekerjaan

  Chapter 4
 • 丰富
  豐富

  fēng fù

  kaya; memperbanyak

  Chapter 2
 • 否则
  否則

  fǒu zé

  kalau tidak

  Chapter 11
 • 符合
  符合

  fú hé

  sesuai

  Chapter 3
 • 父亲
  父親

  fù qin

  bapak; ayah

  Chapter 15
 • 付款
  付款

  fù kuǎn

  membayar

  Chapter 18
 • 负责
  負責

  fù zé

  bertanggung jawab

  Chapter 3
 • 复印
  複印

  fù yìn

  fotokopi

  Chapter 19
 • 复杂
  複雜

  fù zá

  rumit; kompleks

  Chapter 11


 • kaya

  Chapter 10
 • 改变
  改變

  gǎi biàn

  berubah

  Chapter 3
 • 干杯
  幹杯

  gān bēi

  bersulang

  Chapter 20

 • gǎn

  mengejar; menyusul

  Chapter 15

 • gǎn

  berani

  Chapter 16
 • 感动
  感動

  gǎn dòng

  tersentuh; tergerak hati

  Chapter 1
 • 感觉
  感覺

  gǎn jué

  merasa

  Chapter 3
 • 感情
  感情

  gǎn qíng

  perasaan; emosi

  Chapter 7
 • 感谢
  感謝

  gǎn xiè

  berterima kasih

  Chapter 4

 • gān

  mengerakan

  Chapter 17

 • gāng

  baru saja

  Chapter 1
 • 高速公路
  高速公路

  gāo sù gōng lù

  jalan tol

  Chapter 20
 • 胳膊
  胳膊

  gē bo

  lengan

  Chapter 19


 • berbagai

  Chapter 6
 • 工资
  工資

  gōng zī

  gaji

  Chapter 4
 • 公里
  公裏

  gōng lǐ

  kilometer

  Chapter 17
 • 功夫
  功夫

  gōng fu

  kungfu

  Chapter 19
 • 共同
  共同

  gòng tóng

  bersama

  Chapter 1
 • 购物
  購物

  gòu wù

  berbelanja

  Chapter 5

 • gòu

  cukup

  Chapter 1
 • 估计
  估計

  gū jì

  mengira; menafsir; memperhitungkan

  Chapter 7
 • 鼓励
  鼓勵

  gǔ lì

  menyemangati; mendorong

  Chapter 14
 • 故意
  故意

  gù yì

  sengaja

  Chapter 15
 • 顾客
  顧客

  gù kè

  pelanggan; pembeli

  Chapter 3

 • guà

  menggantungkan; menutup (telepon)

  Chapter 16
 • 关键
  關鍵

  guān jiàn

  kunci; letak persoalan

  Chapter 10
 • 观众
  觀衆

  guān zhòng

  penonton; pemirsa

  Chapter 13
 • 管理
  管理

  guǎn lǐ

  mengurus; mengelola; mengatur

  Chapter 15

 • guāng

  cahaya; hanya

  Chapter 5
 • 广播
  廣播

  guǎng bō

  siaran radio

  Chapter 17
 • 广告
  廣告

  guǎng gào

  iklan

  Chapter 5

 • guàng

  jalan-jalan

  Chapter 2
 • 规定
  規定

  guī dìng

  ketentuan; regulasi

  Chapter 12
 • 国籍
  國籍

  guó jí

  kewarganegaraan

  Chapter 19
 • 国际
  國際

  guó jì

  internasional

  Chapter 9
 • 果汁
  果汁

  guǒ zhī

  jus buah

  Chapter 6
 • 过程
  過程

  guò chéng

  proses

  Chapter 9
 • 海洋
  海洋

  hǎi yáng

  samudra; lautan

  Chapter 17
 • 害羞
  害羞

  hài xiū

  malu

  Chapter 15
 • 寒假
  寒假

  hán jià

  libur musim dingin

  Chapter 15

 • hàn

  keringat

  Chapter 9
 • 航班
  航班

  háng bān

  penerbangan

  Chapter 20
 • 好处
  好處

  hǎo chu

  manfaat; keuntungan

  Chapter 6
 • 好像
  好像

  hǎo xiàng

  sepertinya

  Chapter 2
 • 号码
  號碼

  hào mǎ

  nomor; angka

  Chapter 16
 • 合格
  合格

  hé gé

  memenuhi syarat

  Chapter 20
 • 合适
  合適

  hé shì

  cocok; layak

  Chapter 15
 • 盒子
  盒子

  hé zi

  kotak; dus

  Chapter 14
 • 后悔
  後悔

  hòu huǐ

  menyesal

  Chapter 7

 • hòu

  tebal

  Chapter 13
 • 互联网
  互聯網

  hù lián wǎng

  internet

  Chapter 13
 • 互相
  互相

  hù xiāng

  saling

  Chapter 1
 • 护士
  護士

  hù shi

  suster; perawat

  Chapter 15
 • 怀疑
  懷疑

  huái yí

  curiga; sangsi

  Chapter 15
 • 回忆
  回憶

  huí yì

  mengingat kembali

  Chapter 8
 • 活动
  活動

  huó dòng

  kegiatan; aktifitas

  Chapter 6
 • 活泼
  活潑

  huó po

  lincah

  Chapter 17

 • huǒ

  populer

  Chapter 18
 • 获得
  獲得

  huò dé

  memperoleh; mendapatkan

  Chapter 6
 • 积极
  積極

  jī jí

  aktif

  Chapter 8
 • 积累
  積累

  jī lěi

  mengumpulkan; mengakumulasi

  Chapter 4
 • 基础
  基礎

  jī chǔ

  dasar; landasan

  Chapter 13
 • 激动
  激動

  jī dòng

  mendebarkan

  Chapter 16
 • 及时
  及時

  jí shí

  tepat pada waktunya

  Chapter 2
 • 即使
  即使

  jí shǐ

  sekalipun

  Chapter 1
 • 计划
  計劃

  jì huà

  rencana

  Chapter 4
 • 记者
  記者

  jì zhě

  wartawan; jurnalis

  Chapter 16
 • 技术
  技術

  jì shù

  teknologi

  Chapter 18
 • 既然
  既然

  jì rán

  jika; karena

  Chapter 14
 • 继续
  繼續

  jì xù

  melanjutkan; meneruskan

  Chapter 13


 • mengirim (surat, barang)

  Chapter 5
 • 加班
  加班

  jiā bān

  kerja lembur

  Chapter 1
 • 加油站
  加油站

  jiā yóu zhàn

  pompa bensin

  Chapter 20
 • 家具
  家具

  jiā jù

  perabotan; mebel

  Chapter 5

 • jiǎ

  palsu

  Chapter 15
 • 价格
  價格

  jià gé

  harga

  Chapter 5
 • 坚持
  堅持

  jiān chí

  bertahan

  Chapter 9
 • 减肥
  減肥

  jiǎn féi

  diet

  Chapter 7
 • 减少
  減少

  jiǎn shǎo

  mengurangi; berkurang

  Chapter 14
 • 建议
  建議

  jiàn yì

  saran; masukan

  Chapter 10
 • 将来
  將來

  jiāng lái

  masa depan

  Chapter 10
 • 奖金
  獎金

  jiǎng jīn

  bonus; uang jasa

  Chapter 4
 • 降低
  降低

  jiàng dī

  menurunkan; mengurangi

  Chapter 6
 • 降落
  降落

  jiàng luò

  mendarat

  Chapter 18

 • jiāo

  berteman

  Chapter 2
 • 交流
  交流

  jiāo liú

  berkomunikasi

  Chapter 2
 • 交通
  交通

  jiāo tōng

  lalu lintas; perhubungan

  Chapter 18
 • 郊区
  郊區

  jiāo qū

  pinggiran kota

  Chapter 16
 • 骄傲
  驕傲

  jiāo ào

  sombong

  Chapter 15
 • 饺子
  餃子

  jiǎo zi

  pangsit

  Chapter 19
 • 教授
  教授

  jiào shòu

  profesor

  Chapter 7
 • 教育
  教育

  jiào yù

  mendidik

  Chapter 12
 • 接受
  接受

  jiē shòu

  menerima

  Chapter 1
 • 接着
  接著

  jiē zhe

  melanjutkan; menyambung

  Chapter 18

 • jié

  ruas; potong; bagian

  Chapter 12
 • 节约
  節約

  jié yuē

  menghemat

  Chapter 12
 • 结果
  結果

  jié guǒ

  hasil

  Chapter 9
 • 解释
  解釋

  jiě shì

  menjelaskan; menerangkan

  Chapter 12
 • 尽管
  盡管

  jǐn guǎn

  meskipun

  Chapter 2
 • 紧张
  緊張

  jǐn zhāng

  gugup

  Chapter 3
 • 进行
  進行

  jìn xíng

  melancarkan; melakukan

  Chapter 13
 • 禁止
  禁止

  jìn zhǐ

  melarang

  Chapter 19
 • 京剧
  京劇

  jīng jù

  opera Beijing

  Chapter 13
 • 经济
  經濟

  jīng jì

  ekonomi

  Chapter 10
 • 经历
  經曆

  jīng lì

  mengalami

  Chapter 9
 • 经验
  經驗

  jīng yàn

  pengalaman

  Chapter 4
 • 精彩
  精彩

  jīng cǎi

  luar biasa

  Chapter 11
 • 景色
  景色

  jǐng sè

  pemandangan

  Chapter 8
 • 警察
  警察

  jǐng chá

  polisi

  Chapter 18
 • 竞争
  競爭

  jìng zhēng

  kompetisi; bersaing

  Chapter 17
 • 竟然
  竟然

  jìng rán

  diluar dugaan

  Chapter 6
 • 镜子
  鏡子

  jìng zi

  cermin

  Chapter 2
 • 究竟
  究竟

  jiū jìng

  sebenarnya (untuk kalimat tanya)

  Chapter 20


 • mengangkat

  Chapter 18
 • 举办
  舉辦

  jǔ bàn

  mengadakan; menyelenggarakan

  Chapter 6
 • 举行
  舉行

  jǔ xíng

  menyelenggarakan

  Chapter 6
 • 拒绝
  拒絕

  jù jué

  menolak

  Chapter 14
 • 距离
  距離

  jù lí

  jarak

  Chapter 8
 • 聚会
  聚會

  jù huì

  berkumpul; pertemuan

  Chapter 2
 • 开玩笑
  開玩笑

  kāi wán xiào

  bercanda

  Chapter 1
 • 开心
  開心

  kāi xīn

  senang; gembira

  Chapter 13
 • 看法
  看法

  kàn fǎ

  pandangan; opini

  Chapter 11
 • 考虑
  考慮

  kǎo lǜ

  mempertimbangkan

  Chapter 5
 • 烤鸭
  烤鴨

  kǎo yā

  bebek panggang

  Chapter 20
 • 科学
  科學

  kē xué

  ilmu pengetahuan

  Chapter 8


 • batang (satuan untuk pohon)

  Chapter 20
 • 咳嗽
  咳嗽

  ké sou

  batuk

  Chapter 7
 • 可怜
  可憐

  kě lián

  kasihan

  Chapter 20
 • 可是
  可是

  kě shì

  tetapi

  Chapter 9
 • 可惜
  可惜

  kě xī

  disayangkan; sayang sekali

  Chapter 12
 • 客厅
  客廳

  kè tīng

  ruang tamu

  Chapter 11
 • 肯定
  肯定

  kěn dìng

  pasti

  Chapter 5

 • kōng, kòng

  kosong; waktu luang

  Chapter 10
 • 空气
  空氣

  kōng qì

  udara

  Chapter 7
 • 恐怕
  恐怕

  kǒng pà

  takut; kuatir

  Chapter 16


 • pahit

  Chapter 13
 • 矿泉水
  礦泉水

  kuàng quán shuǐ

  air mineral

  Chapter 18

 • kùn

  mengantuk

  Chapter 10
 • 困难
  困難

  kùn nan

  kesulitan

  Chapter 2
 • 垃圾桶
  垃圾桶

  lā jī tǒng

  tong sampah

  Chapter 14


 • menarik

  Chapter 10


 • pedas

  Chapter 20
 • 来不及
  來不及

  lái bu jí

  tidak sempat; terlambat

  Chapter 7
 • 来得及
  來得及

  lái de jí

  keburu; sempat

  Chapter 11
 • 来自
  來自

  lái zì

  datang dari

  Chapter 13

 • lǎn

  malas

  Chapter 15
 • 浪费
  浪費

  làng fèi

  pemborosan

  Chapter 5
 • 浪漫
  浪漫

  làng màn

  romantis

  Chapter 1
 • 老虎
  老虎

  lǎo hǔ

  harimau; macan

  Chapter 17
 • 冷静
  冷靜

  lěng jìng

  tenang; kalem

  Chapter 16
 • 礼拜天
  禮拜天

  lǐ bài tiān

  hari Minggu

  Chapter 10
 • 礼貌
  禮貌

  lǐ mào

  sopan; santun

  Chapter 16
 • 理发
  理發

  lǐ fà

  memotong rambut

  Chapter 19
 • 理解
  理解

  lǐ jiě

  mengerti; memahami

  Chapter 2
 • 理想
  理想

  lǐ xiǎng

  cita-cita; ideal

  Chapter 9
 • 力气
  力氣

  lì qi

  tenaga; kekuatan

  Chapter 12
 • 厉害
  厲害

  lì hai

  jago; hebat

  Chapter 11
 • 例如
  例如

  lì rú

  contoh

  Chapter 6

 • liǎ

  berdua

  Chapter 1

 • lián

  bahkan; sampai-sampai

  Chapter 11
 • 联系
  聯系

  lián xì

  menghubungi

  Chapter 2
 • 凉快
  涼快

  liáng kuai

  sejuk

  Chapter 17
 • 零钱
  零錢

  líng qián

  uang receh

  Chapter 19
 • 另外
  另外

  lìng wài

  selain itu; lainnya

  Chapter 3

 • liú

  meninggalkan

  Chapter 3
 • 流利
  流利

  liú lì

  fasih; lancar

  Chapter 11
 • 流行
  流行

  liú xíng

  populer

  Chapter 5
 • 旅行
  旅行

  lǚ xíng

  berwisata

  Chapter 20
 • 律师
  律師

  lǜ shī

  pengacara

  Chapter 3

 • luàn

  berantakan; tidak teratur

  Chapter 4
 • 麻烦
  麻煩

  má fan

  merepotkan

  Chapter 2
 • 马虎
  馬虎

  mǎ hu

  sembarangan; serampangan

  Chapter 16

 • 滿

  mǎn

  penuh; mencapai batas

  Chapter 6

 • máo

  rambut; bulu

  Chapter 17
 • 毛巾
  毛巾

  máo jīn

  handuk

  Chapter 14
 • 美丽
  美麗

  měi lì

  indah; cantik

  Chapter 14

 • mèng

  mimpi

  Chapter 17
 • 迷路
  迷路

  mí lù

  tersesat

  Chapter 18
 • 密码
  密碼

  mì mǎ

  kata sandi; kode rahasia

  Chapter 18
 • 免费
  免費

  miǎn fèi

  gratis

  Chapter 6

 • miǎo

  detik

  Chapter 18
 • 民族
  民族

  mín zú

  suku bangsa

  Chapter 20
 • 母亲
  母親

  mǔ qin

  ibu

  Chapter 10
 • 目的
  目的

  mù dì

  tujuan; maksud

  Chapter 14
 • 耐心
  耐心

  nài xīn

  sabar

  Chapter 8
 • 难道
  難道

  nán dào

  jangan-jangan

  Chapter 9
 • 难受
  難受

  nán shòu

  sedih

  Chapter 17

 • nèi

  dalam

  Chapter 6
 • 内容
  內容

  nèi róng

  isi

  Chapter 11
 • 能力
  能力

  néng lì

  kemampuan

  Chapter 3
 • 年龄
  年齡

  nián líng

  umur

  Chapter 5

 • nòng

  mengerjakan; membuat

  Chapter 15
 • 暖和
  暖和

  nuǎn huo

  hangat

  Chapter 17
 • 偶尔
  偶爾

  ǒu ěr

  sesekali; kadang-kadang

  Chapter 13
 • 排队
  排隊

  pái duì

  antri; berbaris

  Chapter 17
 • 排列
  排列

  pái liè

  menderetkan

  Chapter 17
 • 判断
  判斷

  pàn duàn

  pandangan; memandang

  Chapter 3

 • péi

  menemani

  Chapter 2
 • 批评
  批評

  pī píng

  mengkritik

  Chapter 15
 • 皮肤
  皮膚

  pí fū

  kulit

  Chapter 6
 • 脾气
  脾氣

  pí qi

  temperamen

  Chapter 1

 • piān

  lembar; kata satuan artikel

  Chapter 9

 • piàn

  menipu; mencurangi

  Chapter 15
 • 乒乓球
  乒乓球

  pīng pāng qiú

  tenis meja; pingpong

  Chapter 19
 • 平时
  平時

  píng shí

  biasanya

  Chapter 2


 • rusak; pecah

  Chapter 19
 • 葡萄
  葡萄

  pú tao

  anggur

  Chapter 5
 • 普遍
  普遍

  pǔ biàn

  umum; universal

  Chapter 13
 • 普通话
  普通話

  pǔ tōng huà

  Bahasa Mandarin

  Chapter 20
 • 其次
  其次

  qí cì

  selanjutnya

  Chapter 3
 • 其中
  其中

  qí zhōng

  diantaranya

  Chapter 6
 • 气候
  氣候

  qì hòu

  iklim

  Chapter 7
 • 千万
  千萬

  qiān wàn

  pasti; harus

  Chapter 15
 • 签证
  簽證

  qiān zhèng

  visa

  Chapter 16

 • qiāo

  mengetuk

  Chapter 15

 • qiáo

  jembatan

  Chapter 18
 • 巧克力
  巧克力

  qiǎo kè lì

  coklat

  Chapter 8
 • 亲戚
  親戚

  qīn qi

  sanak saudara

  Chapter 8

 • qīng

  ringan

  Chapter 6
 • 轻松
  輕松

  qīng sōng

  santai

  Chapter 9
 • 情况
  情況

  qíng kuàng

  keadaan; situasi

  Chapter 6

 • qióng

  miskin

  Chapter 10
 • 区别
  區別

  qū bié

  perbedaan

  Chapter 9


 • mengambil; menarik (uang)

  Chapter 9
 • 全部
  全部

  quán bù

  seluruh; semua

  Chapter 12
 • 缺点
  缺點

  quē diǎn

  kelemahan; kekurangan

  Chapter 1
 • 缺少
  缺少

  quē shǎo

  kurang

  Chapter 8

 • què

  namun; tetapi

  Chapter 2
 • 确实
  確實

  què shí

  benar; betul

  Chapter 10
 • 然而
  然而

  rán ér

  namun; akan tetapi

  Chapter 11
 • 热闹
  熱鬧

  rè nao

  ramai; meriah

  Chapter 17
 • 任何
  任何

  rèn hé

  apapun

  Chapter 5
 • 任务
  任務

  rèn wu

  tugas; misi

  Chapter 12

 • rēng

  melempar; membuang

  Chapter 14
 • 仍然
  仍然

  réng rán

  tetap; masih

  Chapter 17
 • 日记
  日記

  rì jì

  jurnal; catatan harian

  Chapter 18
 • 入口
  入口

  rù kǒu

  pintu masuk

  Chapter 17
 • 散步
  散步

  sàn bù

  jalan santai

  Chapter 7
 • 森林
  森林

  sēn lín

  hutan

  Chapter 17
 • 沙发
  沙發

  shā fā

  sofa

  Chapter 5
 • 伤心
  傷心

  shāng xīn

  sedih

  Chapter 8
 • 商量
  商量

  shāng liang

  berunding; diskusi

  Chapter 12
 • 稍微
  稍微

  shāo wēi

  agak; sedikit

  Chapter 13
 • 勺子
  勺子

  sháo zi

  sendok

  Chapter 12
 • 社会
  社會

  shè huì

  masyarakat

  Chapter 17
 • 申请
  申請

  shēn qǐng

  mendaftarkan; mengajukan permohonan

  Chapter 13

 • shēn

  dalam

  Chapter 1
 • 甚至
  甚至

  shèn zhì

  bahkan; malahan

  Chapter 4
 • 生活
  生活

  shēng huó

  hidup; kehidupan

  Chapter 1
 • 生命
  生命

  shēng mìng

  nyawa

  Chapter 8
 • 生意
  生意

  shēng yi

  bisnis; usaha

  Chapter 4

 • shěng

  provinsi

  Chapter 13

 • shèng

  menyisakan; berhemat

  Chapter 14
 • 失败
  失敗

  shībài

  gagal

  Chapter 9
 • 失望
  失望

  shī wàng

  kecewa

  Chapter 16
 • 师傅
  師傅

  shī fu

  panggilan untuk tukang; pekerja ahli

  Chapter 8
 • 十分
  十分

  shí fēn

  amat sangat

  Chapter 13
 • 实际
  實際

  shí jì

  kenyataan

  Chapter 5
 • 实在
  實在

  shí zài

  sesungguhnya

  Chapter 5
 • 使
  使

  shǐ

  membuat

  Chapter 8
 • 使用
  使用

  shǐ yòng

  menggunakan

  Chapter 12
 • 世纪
  世紀

  shì jì

  abad

  Chapter 18
 • 是否
  是否

  shì fǒu

  apakah

  Chapter 18
 • 适合
  適合

  shì hé

  cocok; pas

  Chapter 1
 • 适应
  適應

  shì yìng

  beradaptasi

  Chapter 2

 • shōu

  menerima

  Chapter 18
 • 收入
  收入

  shōu rù

  pemasukan; gaji

  Chapter 3
 • 收拾
  收拾

  shōu shi

  membereskan; membenahi

  Chapter 20
 • 首都
  首都

  shǒu dū

  ibukota

  Chapter 20
 • 首先
  首先

  shǒu xiān

  pertama-tama

  Chapter 3
 • 受不了
  受不了

  shòu bu liǎo

  tidak tahan

  Chapter 18
 • 受到
  受到

  shòu dào

  diterima

  Chapter 5
 • 售货员
  售貨員

  shòu huò yuán

  pramuniaga; pelayan toko

  Chapter 6

 • shū

  kalah

  Chapter 16
 • 熟悉
  熟悉

  shú xī

  mengenal dengan baik

  Chapter 1
 • 数量
  數量

  shù liàng

  jumlah; kualitas

  Chapter 14
 • 数字
  數字

  shù zì

  angka; bilangan

  Chapter 7

 • shuài

  tampan; cakep

  Chapter 7
 • 顺便
  順便

  shùn biàn

  sekalian; sekaligus

  Chapter 5
 • 顺利
  順利

  shùn lì

  lancar

  Chapter 4
 • 顺序
  順序

  shùn xù

  urutan

  Chapter 11
 • 说明
  說明

  shuō míng

  menjelaskan; penjelasan

  Chapter 7
 • 硕士
  碩士

  shuò shì

  magister

  Chapter 10


 • mati

  Chapter 12
 • 速度
  速度

  sù dù

  kecepatan

  Chapter 14
 • 塑料袋
  塑料袋

  sù liào dài

  kantong plastik

  Chapter 14

 • suān

  asam; kecut

  Chapter 20
 • 随便
  隨便

  suí biàn

  sembarangan

  Chapter 9
 • 随着
  隨著

  suí zhe

  seiring dengan; sejalan dengan

  Chapter 13
 • 孙子
  孫子

  sūn zi

  cucu

  Chapter 15
 • 所有
  所有

  suǒ yǒu

  semua

  Chapter 6

 • tái

  kata satuan mesin

  Chapter 5

 • tái

  mengangkat; membawa

  Chapter 19
 • 态度
  態度

  tài du

  sikap

  Chapter 8

 • tán

  berbicara; berdiskusi

  Chapter 4
 • 弹钢琴
  彈鋼琴

  tán gāng qín

  memainkan piano

  Chapter 15

 • tāng

  sup

  Chapter 20

 • táng

  gula; permen

  Chapter 10

 • tǎng

  berbaring

  Chapter 10

 • tàng, tāng

  kali (satuan untuk perjalanan)

  Chapter 17
 • 讨论
  討論

  tǎo lùn

  mendiskusikan; membicarakan

  Chapter 13
 • 讨厌
  討厭

  tǎo yàn

  menjengkelkan; menyebalkan

  Chapter 2
 • 特点
  特點

  tè diǎn

  karakteristik

  Chapter 8


 • mengangkat; mengungkit (pembicaraan)

  Chapter 4
 • 提供
  提供

  tí gōng

  menyediakan

  Chapter 3
 • 提前
  提前

  tí qián

  lebih awal

  Chapter 4
 • 提醒
  提醒

  tí xǐng

  mengingatkan

  Chapter 4
 • 填空
  填空

  tián kòng

  mengisi yang kosong

  Chapter 11
 • 条件
  條件

  tiáo jiàn

  syarat; kondisi

  Chapter 10

 • tíng

  berhenti

  Chapter 14

 • tǐng

  cukup

  Chapter 3
 • 通过
  通過

  tōng guò

  melalui

  Chapter 9
 • 通知
  通知

  tōng zhī

  menginformasikan

  Chapter 3
 • 同情
  同情

  tóng qíng

  bersimpati

  Chapter 16
 • 同时
  同時

  tóng shí

  bersamaan; pada waktu yang sama

  Chapter 11

 • tuī

  mendorong; menunda

  Chapter 16
 • 推迟
  推遲

  tuī chí

  menunda

  Chapter 20

 • tuō

  melepaskan; membuka (pakaian)

  Chapter 19
 • 袜子
  襪子

  wà zi

  kaos kaki

  Chapter 6
 • 完全
  完全

  wán quán

  sepenuhnya; benar-benar

  Chapter 4
 • 网球
  網球

  wǎng qiú

  tenis

  Chapter 9
 • 网站
  網站

  wǎng zhàn

  website

  Chapter 18
 • 往往
  往往

  wǎng wǎng

  seringkali

  Chapter 8
 • 危险
  危險

  wēi xiǎn

  bahaya

  Chapter 18
 • 卫生间
  衛生間

  wèi shēng jiān

  toilet

  Chapter 14
 • 味道
  味道

  wèi dao

  rasa

  Chapter 5
 • 温度
  溫度

  wēn dù

  temperatur; suhu

  Chapter 14
 • 文章
  文章

  wén zhāng

  artikel; esay

  Chapter 11
 • 污染
  汙染

  wū rǎn

  polusi; pencemaran

  Chapter 14


 • tanpa; tidak ada

  Chapter 12
 • 无聊
  無聊

  wú liáo

  membosankan

  Chapter 2
 • 无论
  無論

  wú lùn

  apapun yang terjadi

  Chapter 11
 • 误会
  誤會

  wù huì

  salah paham

  Chapter 12
 • 西红柿
  西紅柿

  xī hóng shì

  tomat

  Chapter 6
 • 吸引
  吸引

  xī yǐn

  menarik

  Chapter 1

 • xián

  asin

  Chapter 18
 • 现金
  現金

  xiàn jīn

  uang tunai

  Chapter 5
 • 羡慕
  羨慕

  xiàn mù

  mengagumi; iri

  Chapter 1
 • 相反
  相反

  xiāng fǎn

  berlawanan; kebalikan

  Chapter 12
 • 相同
  相同

  xiāng tóng

  sama; serupa

  Chapter 11

 • xiāng

  wangi; harum

  Chapter 20
 • 详细
  詳細

  xiáng xì

  mendetail; terperinci

  Chapter 12

 • xiǎng

  membunyikan; berbunyi

  Chapter 15
 • 橡皮
  橡皮

  xiàng pí

  penghapus

  Chapter 10
 • 消息
  消息

  xiāo xi

  berita

  Chapter 4
 • 小吃
  小吃

  xiǎo chī

  cemilan; makanan ringan

  Chapter 20
 • 小伙子
  小夥子

  xiǎo huǒ zi

  anak muda

  Chapter 16
 • 小说
  小說

  xiǎo shuō

  novel; cerita fiksi

  Chapter 6
 • 笑话
  笑話

  xiào hua

  lelucon; humor

  Chapter 20
 • 效果
  效果

  xiào guǒ

  efek

  Chapter 5
 • 心情
  心情

  xīn qíng

  suasana hati

  Chapter 8
 • 辛苦
  辛苦

  xīn kǔ

  berat; susah payah

  Chapter 7
 • 信封
  信封

  xìn fēng

  amplop

  Chapter 18
 • 信息
  信息

  xìn xī

  berita; informasi

  Chapter 18
 • 信心
  信心

  xìn xīn

  percaya diri

  Chapter 3
 • 兴奋
  興奮

  xīng fèn

  gembira

  Chapter 10

 • xíng

  oke; baik; jalan

  Chapter 14

 • xǐng

  siumanl sadar kembali

  Chapter 15
 • 幸福
  幸福

  xìng fú

  bahagia

  Chapter 1
 • 性别
  性別

  xìng bié

  jenis kelamin

  Chapter 19
 • 性格
  性格

  xìng gé

  karakter; kepribadian

  Chapter 1
 • 修理
  修理

  xiū lǐ

  memperbaiki

  Chapter 6
 • 许多
  許多

  xǔ duō

  kebanyakan

  Chapter 9
 • 学期
  學期

  xué qī

  semester

  Chapter 19
 • 压力
  壓力

  yā lì

  tekanan; stres

  Chapter 8

 • ya

  ah

  Chapter 16
 • 牙膏
  牙膏

  yá gāo

  odol; pasta gigi

  Chapter 14
 • 亚洲
  亞洲

  yà zhōu

  Benua Asia

  Chapter 17
 • 严格
  嚴格

  yán gé

  ketat; keras

  Chapter 12
 • 严重
  嚴重

  yán zhòng

  parah

  Chapter 7
 • 研究
  研究

  yán jiū

  meneliti

  Chapter 7

 • yán

  garam

  Chapter 12
 • 眼镜
  眼鏡

  yǎn jìng

  kacamata

  Chapter 19
 • 演出
  演出

  yǎn chū

  menampilkan; mempertunjukkan

  Chapter 13
 • 演员
  演員

  yǎn yuán

  aktor; aktris

  Chapter 13
 • 阳光
  陽光

  yáng guāng

  sinar matahari; ceria

  Chapter 8
 • 养成
  養成

  yǎng chéng

  memupuk; memelihara

  Chapter 11
 • 样子
  樣子

  yàng zi

  rupa; penampilan

  Chapter 5
 • 邀请
  邀請

  yāo qǐng

  mengundang

  Chapter 5
 • 要是
  要是

  yào shi

  jika

  Chapter 7
 • 钥匙
  鑰匙

  yào shi

  kunci

  Chapter 20
 • 也许
  也許

  yě xǔ

  barangkali; mungkin juga

  Chapter 12
 • 叶子
  葉子

  yè zi

  daun

  Chapter 12


 • halaman; lembar

  Chapter 11
 • 一切
  一切

  yí qiè

  semua

  Chapter 4


 • dengan

  Chapter 14
 • 以为
  以爲

  yǐ wéi

  mengira

  Chapter 4
 • 艺术
  藝術

  yì shù

  seni

  Chapter 5
 • 意见
  意見

  yì jiàn

  pendapat; opini

  Chapter 12
 • 因此
  因此

  yīn cǐ

  karenanya

  Chapter 8
 • 引起
  引起

  yǐn qǐ

  menimbulkan; mengakibatkan

  Chapter 12
 • 印象
  印象

  yìn xiàng

  kesan

  Chapter 1

 • yíng

  menang

  Chapter 9
 • 应聘
  應聘

  yìng pìn

  melamar pekerjaan

  Chapter 3
 • 永远
  永遠

  yǒng yuǎn

  selamanya

  Chapter 10
 • 勇敢
  勇敢

  yǒng gǎn

  berani

  Chapter 9
 • 优点
  優點

  yōu diǎn

  keunggulan; kelebihan

  Chapter 5
 • 优秀
  優秀

  yōu xiù

  sangat baik; luar biasa

  Chapter 10
 • 幽默
  幽默

  yōu mò

  humoris; lucu

  Chapter 1
 • 尤其
  尤其

  yóu qí

  khususnya

  Chapter 5

 • yóu

  oleh; dari

  Chapter 13
 • 由于
  由于

  yóu yú

  karena

  Chapter 10
 • 邮局
  郵局

  yóu jú

  kantor pos

  Chapter 18
 • 友好
  友好

  yǒu hǎo

  bersahabat; dekat

  Chapter 12
 • 友谊
  友誼

  yǒu yì

  persahabatan

  Chapter 2
 • 有趣
  有趣

  yǒu qù

  menarik; menyenangkan

  Chapter 13
 • 于是
  于是

  yú shì

  lalu; oleh karena itu

  Chapter 14
 • 愉快
  愉快

  yú kuài

  gembira

  Chapter 8


 • dengan

  Chapter 3
 • 羽毛球
  羽毛球

  yǔ máo qiú

  bulu tangkis

  Chapter 19
 • 语法
  語法

  yǔ fǎ

  tata bahasa

  Chapter 11
 • 语言
  語言

  yǔ yán

  bahasa

  Chapter 12
 • 预习
  預習

  yù xí

  mempersiapkan pelajaran

  Chapter 16
 • 原来
  原來

  yuán lái

  semula

  Chapter 4
 • 原谅
  原諒

  yuán liàng

  memaafkan

  Chapter 16
 • 原因
  原因

  yuán yīn

  alasan

  Chapter 1
 • 约会
  約會

  yuē huì

  janjian; kencan

  Chapter 3
 • 阅读
  閱讀

  yuè dú

  membaca

  Chapter 11

 • yún

  awan

  Chapter 17
 • 允许
  允許

  yǔn xǔ

  mengijinkan; memperbolehkan

  Chapter 18
 • 杂志
  雜志

  zá zhì

  majalah

  Chapter 11
 • 咱们
  咱們

  zán men

  kita

  Chapter 3
 • 暂时
  暫時

  zàn shí

  sementara

  Chapter 9

 • zāng

  kotor

  Chapter 14
 • 责任
  責任

  zé rèn

  tanggung jawab

  Chapter 4
 • 增加
  增加

  zēng jiā

  menambah

  Chapter 11
 • 占线
  占線

  zhàn xiàn

  sedang sibuk (telepon)

  Chapter 19
 • 招聘
  招聘

  zhāo pìn

  merekrut

  Chapter 3

 • zhào

  memotret

  Chapter 17
 • 真正
  真正

  zhēn zhèng

  sejati; benar-benar

  Chapter 2
 • 整理
  整理

  zhěng lǐ

  membereskan; membenahi

  Chapter 15
 • 正常
  正常

  zhèng cháng

  normal; biasa

  Chapter 13
 • 正好
  正好

  zhèng hǎo

  tepat; pas

  Chapter 2
 • 正确
  正確

  zhèng què

  tepat; betul

  Chapter 9
 • 正式
  正式

  zhèng shì

  formal

  Chapter 3
 • 证明
  證明

  zhèng míng

  membuktikan

  Chapter 8

 • zhī

  kata penghubung kalimat inti dengan atribut

  Chapter 11
 • 支持
  支持

  zhī chí

  mendukung

  Chapter 6
 • 知识
  知識

  zhī shi

  pengetahuan

  Chapter 4
 • 直接
  直接

  zhí jiē

  langsung

  Chapter 12
 • 值得
  值得

  zhí de

  layak; pantas

  Chapter 6
 • 职业
  職業

  zhí yè

  bidang pekerjaan

  Chapter 10
 • 植物
  植物

  zhí wù

  tanaman

  Chapter 7
 • 只好
  只好

  zhǐ hǎo

  terpaksa; harus

  Chapter 11
 • 只要
  只要

  zhǐ yào

  hanya

  Chapter 8

 • zhǐ

  menunjuk

  Chapter 7
 • 至少
  至少

  zhì shǎo

  setidaknya; paling tidak

  Chapter 9
 • 质量
  質量

  zhì liàng

  kualitas

  Chapter 5

 • zhòng

  berat

  Chapter 13
 • 重点
  重點

  zhòng diǎn

  titik berat; poin utama

  Chapter 16
 • 重视
  重視

  zhòng shì

  mementingkan; mengutamakan

  Chapter 16
 • 周围
  周圍

  zhōu wéi

  sekeliling

  Chapter 2
 • 主意
  主意

  zhǔ yi

  ide; rencana

  Chapter 9
 • 祝贺
  祝賀

  zhù hè

  mengucapkan selamat

  Chapter 20
 • 著名
  著名

  zhù míng

  terkenal

  Chapter 11
 • 专门
  專門

  zhuān mén

  khusus

  Chapter 2
 • 专业
  專業

  zhuān yè

  jurusan; keahlian

  Chapter 3

 • zhuǎn, zhuàn

  memutar; belok; berubah

  Chapter 19

 • zhuàn

  menghasilkan (uang, keuntungan)

  Chapter 4
 • 准确
  准確

  zhǔn què

  persis; tepat; akurat

  Chapter 11
 • 准时
  准時

  zhǔn shí

  tepat waktu

  Chapter 3
 • 仔细
  仔細

  zǐ xì

  teliti; cermat

  Chapter 12
 • 自然
  自然

  zì rán

  secara otomatis; natural

  Chapter 1
 • 自信
  自信

  zì xìn

  percaya diri

  Chapter 16
 • 总结
  總結

  zǒng jié

  menyimpulkan

  Chapter 9


 • menyewa

  Chapter 19
 • 最好
  最好

  zuì hǎo

  terbaik; sebaiknya

  Chapter 1
 • 尊重
  尊重

  zūn zhòng

  menghormati; menghargai

  Chapter 16
 • 左右
  左右

  zuǒ yòu

  kurang lebih; kira-kira

  Chapter 15
 • 作家
  作家

  zuò jiā

  penulis

  Chapter 9
 • 作用
  作用

  zuò yòng

  kegunaan; peranan; efek

  Chapter 12
 • 作者
  作者

  zuò zhě

  pengarang

  Chapter 18

 • zuò

  satuan untuk gunung; bangunan

  Chapter 18
 • 座位
  座位

  zuò wèi

  tempat duduk

  Chapter 19

Download Soal HSK 4

Ujian HSK 4 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 15 soal Writing, dengan total durasi 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-3, setiap soal Listening HSK 4 hanya diputar satu kali.

HSK 4 Soal Ujian H41003

HSK 4 Soal Ujian H41004

HSK 4 Soal Ujian H41005

HSK 4 Soal Ujian H41327

HSK 4 Soal Ujian H41328

HSK 4 Soal Ujian H41329

Nilai Ujian HSK 4

Bagian listening, reading dan writing masing-masing memiliki nilai maksimal 100, sehingga total nilaimu dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 4 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
270-300204%
240-269429%
210-2397917%
180-2099220%
0-17922850%
Total Peserta461100%

Level HSK Lainnya