Persiapan Ujian HSK 2

Materi HSK 2 menambahkan 150 kosakata dan berbagai tata bahasa untuk menggunakan Mandarin dalam kegiatan sehari-hari.

Daftar Kosakata HSK 2

Peserta ujian HSK 2 perlu menguasai 150 kosakata dari HSK 1 dan 150 kosakata baru berikut ini. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • ba

  digunakan di akhir kalimat saran

  5

 • bái

  putih

  8

 • bǎi

  ratusan

  14
 • 帮助
  幫助

  bāng zhù

  membantu; menolong

  10
 • 报纸
  報紙

  bào zhǐ

  koran

  3


 • dibandingkan

  11

 • bié

  jangan

  10
 • 宾馆
  賓館

  bīn guǎn

  hotel

  13

 • cháng

  panjang

  4
 • 唱歌
  唱歌

  chàng gē

  menyanyi

  11

 • chū

  keluar

  2
 • 穿
  穿

  chuān

  mengenakan

  12


 • kali

  14

 • cóng

  dari; sejak

  9

 • cuò

  salah

  9
 • 打篮球
  打籃球

  dǎ lán qiú

  bermain bola basket

  6
 • 大家
  大家

  dà jiā

  semua orang

  15
 • 但是
  但是

  dàn shì

  tetapi; namun

  14

 • dào

  sampai; tiba

  7

 • de

  digunakan untuk menjelaskan kata kerja

  12

 • děng

  tunggu

  8
 • 弟弟
  弟弟

  dì di

  adik laku-laki

  12
 • 第一
  第一

  dì yī

  pertama

  9

 • dǒng

  paham; mengerti

  9

 • duì

  kepada; bagi

  5
 • 房间
  房間

  fáng jiān

  kamar

  3
 • 非常
  非常

  fēi cháng

  sangat

  4
 • 服务员
  服務員

  fú wù yuán

  pelayan

  8

 • gāo

  tinggi

  2
 • 告诉
  告訴

  gào sù

  memberitahu

  8
 • 哥哥
  哥哥

  gē ge

  kakak laki-laki

  10

 • gěi

  untuk

  4
 • 公共汽车
  公共汽車

  gōng gòng qì chē

  bus kota

  7
 • 公司
  公司

  gōng sī

  perusahaan

  7

 • guì

  mahal

  8

 • hái

  masih

  5
 • 孩子
  孩子

  hái zi

  anak-anak

  11
 • 好吃
  好吃

  hǎo chī

  enak; lezat

  6

 • hēi

  hitam

  8

 • hóng

  merah

  3
 • 火车站
  火車站

  huǒ chē zhàn

  stasiun kereta api

  15
 • 机场
  機場

  jī chǎng

  bandara

  7
 • 鸡蛋
  雞蛋

  jī dàn

  telur ayam

  10

 • jiàn

  kata satuan untuk pakaian

  5
 • 觉得
  覺得

  jué de

  merasa; menurut

  1
 • 教室
  教室

  jiào shì

  ruang kelas

  7
 • 姐姐
  姐姐

  jiě jie

  kakak perempuan

  6
 • 介绍
  介紹

  jiè shào

  memperkenalkan

  4

 • jìn

  masuk

  12

 • jìn

  dekat

  12

 • jiù

  mengindikasikan kesimpulan

  5
 • 咖啡
  咖啡

  kā fēi

  kopi

  5
 • 开始
  開始

  kāi shǐ

  mulai

  4
 • 考试
  考試

  kǎo shì

  ujian; tes

  5
 • 可能
  可能

  kě néng

  mungkin

  11
 • 可以
  可以

  kě yǐ

  lumayan

  5


 • pelajaran; kelas

  10

 • kuài

  cepat

  7
 • 快乐
  快樂

  kuài lè

  senang; bahagia

  4

 • lèi

  capek; lelah

  2


 • dari (jarak)

  7

 • liǎng

  dua

  4

 • líng

  nol

  12


 • jalanan

  7
 • 旅游
  旅遊

  lǚ yóu

  bertamasya

  1

 • mài

  jual

  0

 • màn

  lambat

  7

 • máng

  sibuk

  2

 • měi

  setiap

  2
 • 妹妹
  妹妹

  mèi mei

  adik perempuan

  15

 • mén

  pintu; gerbang

  6
 • 面条
  麵條

  miàn tiáo

  mie

  6

 • nán

  laki-laki

  11

 • nín

  kamu (formal)

  0
 • 牛奶
  牛奶

  niú nǎi

  susu sapi

  3


 • perempuan

  11
 • 旁边
  旁邊

  páng biān

  sebelah

  3
 • 跑步
  跑步

  pǎo bù

  lari; jogging

  2
 • 便宜
  便宜

  pián yi

  murah

  11

 • piào

  tiket

  15
 • 妻子
  妻子

  qī zi

  istri

  12
 • 起床
  起床

  qǐ chuáng

  bangun tidur

  2

 • qiān

  ribuan

  3
 • 铅笔
  鉛筆

  qiān bǐ

  pensil

  13

 • qíng

  cerah

  1
 • 去年
  去年

  qù nián

  tahun lalu

  11

 • ràng

  membiarkan; mengizinkan

  8


 • hari; tanggal

  15
 • 上班
  上班

  shàng bān

  bekerja

  9
 • 身体
  身體

  shēn tǐ

  badan; tubuh

  2
 • 生病
  生病

  shēng bìng

  jatuh sakit

  2
 • 生日
  生日

  shēng rì

  ulang tahun

  4
 • 时间
  時間

  shí jiān

  waktu

  2
 • 事情
  事情

  shì qíng

  urusan

  8
 • 手表
  手錶

  shǒu biǎo

  jam tangan

  3
 • 手机
  手機

  shǒu jī

  telepon genggam

  10
 • 说话
  說話

  shuō huà

  berbicara

  11

 • sòng

  mengantar; mengirim

  3
 • 虽然
  雖然

  suī rán

  walaupun

  14
 • 所以
  所以

  suǒ yǐ

  maka; sehingga

  6


 • dia

  1
 • 踢足球
  踢足球

  tī zú qiú

  bermain sepak bola

  1


 • pertanyaan

  9
 • 跳舞
  跳舞

  tiào wǔ

  menari

  9

 • wài

  luar; diluar

  6

 • wán

  menyelesaikan

  9
 • 玩儿
  玩兒

  wán r

  bermain

  14
 • 晚上
  晚上

  wǎn shang

  malam

  4

 • wǎng

  ke; menuju

  13
 • 为什么
  為什麼

  wèi shén me

  mengapa; kenapa

  1

 • wèn

  bertanya

  4
 • 问题
  問題

  wèn tí

  pertanyaan; masalah

  9
 • 西瓜
  西瓜

  xī guā

  semangka

  10
 • 希望
  希望

  xī wàng

  berharap; mengimpikan

  9


 • mencuci; memandikan

  10
 • 小时
  小時

  xiǎo shí

  jam

  7

 • xiào

  tersenyum; tertawa

  13

 • xīn

  baru

  1

 • xìng

  marga; nama keluarga

  11
 • 休息
  休息

  xiū xi

  istirahat

  2

 • xuě

  salju

  12
 • 颜色
  顏色

  yán sè

  warna

  3
 • 眼睛
  眼睛

  yǎn jing

  mata

  1
 • 羊肉
  羊肉

  yáng ròu

  daging kambing

  6

 • yào

  obat

  2

 • yào

  mau; ingin

  1


 • juga

  1
 • 一下
  一下

  yí xià

  sebentar

  3
 • 已经
  已經

  yǐ jīng

  sudah

  4
 • 一起
  一起

  yì qǐ

  bersama-sama

  1
 • 意思
  意思

  yì si

  arti; indikasi

  5
 • 因为
  因為

  yīn wèi

  karena

  6

 • yīn

  berawan; mendung

  15
 • 游泳
  游泳

  yóu yǒng

  berenang

  6
 • 右边
  右邊

  yòu bian

  sebelah kanan

  11


 • ikan

  5

 • yuǎn

  jauh

  7
 • 运动
  運動

  yùn dòng

  olahraga; berolahraga

  1

 • zài

  sekali lagi

  8
 • 早上
  早上

  zǎo shang

  pagi

  2
 • 丈夫
  丈夫

  zhàng fu

  suami

  3

 • zhǎo

  mencari

  8

 • zhe

  menerangkan keadaan

  13

 • zhēn

  sangat; sungguh

  3
 • 正在
  正在

  zhèng zài

  sedang

  10
 • 知道
  知道

  zhī dào

  tahu; mengerti

  2
 • 准备
  準備

  zhǔn bèi

  berencana; mempersiapkan

  5

 • zǒu

  berjalan kaki

  7

 • zuì

  paling

  1
 • 左边
  左邊

  zuǒ bian

  sebelah kiri

  3

Download Soal HSK 2

Ujian HSK 2 terdiri dari 35 soal Listening dan 25 soal Reading, dengan total durasi 50 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

HSK 2 Soal Ujian H21003

HSK 2 Soal Ujian H21004

HSK 2 Soal Ujian H21005

HSK 2 Soal Ujian H21329

HSK 2 Soal Ujian H21330

HSK 2 Soal Ujian H21331

Level HSK Lainnya