HSK 1 Standard Course Chapter 1

Vocabs, Workbook Audio, Recording Script, and Answers

Workbook Recording Script

四、听录音,写出听到的声母并朗读

1.掰 2.坏 3.叫 4.皮
5.满 6.火 7.去 8.小
9.却 10.下 11.讨 12.刀
13.奶 14.买 15.个 16.考
17.来 18.海 19.炮 20.飞

五、听录音,写出听到的韵母并朗读

1.花 2.火 3. 回 4. 没
5.服 6.好 7. 你 8. 喂
9.包 10.叫 11.姐 12.第
13.哥 14.该 15.撇 16.坏
17.月 18.黑 19.国 20.绿

六、听录音,写出听到的声调并朗读

  1. 不 2. 好 3. 课 4. 七
  2. 没 6. 有 7. 妈 8. 姐
  3. 个 10. 哥 11. 弟 12. 女
  4. 条 14. 买 15. 灰 16. 话
  5. 哪 18. 国 19. 叫 20. 儿

Workbook Answers

三、读一读、猜一猜:给下列图片选择相应的词语
1.D 2.C 3.A 4.E 5.B

四、听录音,写出听到的声母并朗读
1.b 2.h 3.j 4.p
5.m 6.h 7.q 8.x
9.q 10.x 11.t 12.d
13.n 14.m 15.g 16.k
17.l 18.h 19.p 20.f

五、听录音,写出听到的韵母并朗读
1.uā 2.uǒ 3.uí 4.éi
5.ú 6.ǎo 7.ǐ 8.èi
9.āo 10.iào 11.iě 12.ì
13.ē 14.āi 15.iě 16.uài
17.uè 18.ēi 19.uó 20.ǜ

六、听录音,写出听到的声调并朗读
1.bù 2.hǎo 3.kè 4.qī
5.méi 6.yǒu 7.mā 8.jiě
9.gè 10.gē 11.dì 12.nǚ
13.tiáo 14.mǎi 15.huī 16.huà
17.nǎ 18.guó 19.jiào 20.ér

七、看图片,选择正确的对话。
1.(4) 2.(2) 3.(1) 4.(3)

Cara Menulis Hanzi