Kosakata & Soal HSK 3

Materi HSK 3 menambahkan 300 kosakata baru dan tata bahasa untuk percakapan sehari-hari, akademik maupun pekerjaan. HSK 3 dibutuhkan untuk mereka yang ingin bekerja di perusahaan Tiongkok, atau melanjutkan studi ke Tiongkok.

Ujian HSK 3 terdiri dari 40 soal Listening & 40 soal Reading. Total durasi ujian 85 menit: 40 menit untuk Listening dan 45 menit untuk Reading.

Kumpulan Soal HSK 3

Download SoalKunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31003

Download SoalKunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31004

Download SoalKunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31005

Download Soal Kunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31329

Download Soal Kunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31330

Download Soal Kunci Jawaban

HSK 3 Soal Ujian H31332

Nilai Ujian HSK 3

Bagian listening, reading dan writing masing-masing memiliki nilai maksimal 100, sehingga total nilaimu dapat mencapai 200. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 120 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 3 di Semarang terhitung sejak tahun 2014.

NilaiJumlah PesertaPersen
270-30015226%
240-26911119%
210-23911720%
180-2098615%
0-17911620%
Total Peserta582100%

Materi Kosakata HSK 3

Peserta Ujian HSK 3 perlu menguasai 300 kosakata baru.
Klik huruf di bawah ini untuk melihat pinyin dan arti.

[row][column class=”large-2 small-6″]

301-325

[t red]啊{ a | (kata seru) }[/t]

[t red]阿姨{ ā yí | bibi }[/t]

[t red]矮{ ǎi | pendek }[/t]

[t red]爱好{ ài hào | hobi; kegemaran }[/t]

[t red]安静{ ān jìng | tenang; sunyi }[/t]

[t red]把{ bǎ | kata satuan untuk benda bergagang }[/t]

[t red]班{ bān | kelas; regu }[/t]

[t red]搬{ bān | memindahkan }[/t]

[t red]办法{ bàn fǎ | cara; metode }[/t]

[t red]办公室{ bàn gōng shì | kantor }[/t]

[t red]半{ bàn | setengah }[/t]

[t red]帮忙{ bāng máng | menolong }[/t]

[t red]包{ bāo | dompet; bungkusan }[/t]

[t red]饱{ bǎo | kenyang }[/t]

[t red]北方{ běi fāng | bagian utara }[/t]

[t red]被{ bèi | digunakan sebelum kata kerja yang berarti pasif) }[/t]

[t red]鼻子{ bí zi | hidung }[/t]

[t red]比较{ bǐ jiào | agak; sedikit }[/t]

[t red]比赛{ bǐ sài | lomba; kompetisi }[/t]

[t red]笔记本{ bǐ jì běn | laptop }[/t]

[t red]必须{ bì xū | harus }[/t]

[t red]变化{ biàn huà | berubah }[/t]

[t red]别人{ bié rén | orang lain }[/t]

[t red]冰箱{ bīng xiāng | lemari es; kulkas }[/t]

[t red]不但{ bù dàn | tidak hanya }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

326-350

[t red]才{ cái | barulah }[/t]

[t red] 菜单{ cài dān | menu masakan }[/t]

[t red]参加{ cān jiā | berpartisipasi }[/t]

[t red]草{ cǎo | rumput }[/t]

[t red]层{ céng | lantai }[/t]

[t red]差{ chà | kurang }[/t]

[t red]超市{ chāo shì | supermarket }[/t]

[t red]衬衫{ chèn shān | kemeja }[/t]

[t red]成绩{ chéng jì | nilai; prestasi }[/t]

[t red]城市{ chéng shì | kota }[/t]

[t red]迟到{ chí dào | terlambat }[/t]

[t red]除了{ chú le | kecuali; selain }[/t]

[t red]船{ chuán | kapal laut }[/t]

[t red]春天{ chūn tiān | musim semi }[/t]

[t red]词典{ cí diǎn | kamus }[/t]

[t red]聪明{ cōng ming | pintar; cerdas }[/t]

[t red]打扫{ dǎ sǎo | menyapu }[/t]

[t red]打算{ dǎ suàn | rencana; berencana }[/t]

[t red]带{ dài | membawa }[/t]

[t red]担心{ dān xīn | kuatir; cemas }[/t]

[t red]蛋糕{ dàn gāo | kue }[/t]

[t red]当然{ dāng rán | tentu saja }[/t]

[t red]灯{ dēng | lampu }[/t]

[t red]地{ de | digunakan untuk menerangkan kata kerja }[/t]

[t red]地方{ dì fang | tempat }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

351-375

[t red]地铁{ dì tiě | kereta bawah tanah }[/t]

[t red]地图{ dì tú | peta }[/t]

[t red]电梯{ diàn tī | lift; elevator }[/t]

[t red]邮件{ yóu jiàn | email }[/t]

[t red]东{ dōng | timur }[/t]

[t red]冬天{ dōng tiān | musim dingin }[/t]

[t red]动物{ dòng wù | hewan; binatang }[/t]

[t red]短{ duǎn | pendek }[/t]

[t red]段{ duàn | potong (kata satuan untuk paragraf) }[/t]

[t red]锻炼{ duàn liàn | latihan }[/t]

[t red]多么{ duō me | betapa; alangkah }[/t]

[t red]饿{ è | lapar }[/t]

[t red]耳朵{ ěr duo | telinga }[/t]

[t red]而且{ ér qiě | namun juga }[/t]

[t red]发{ fā | mengirim }[/t]

[t red]发烧{ fā shāo | demam }[/t]

[t red]发现{ fā xiàn | menemukan }[/t]

[t red]方便{ fāng biàn | praktis; mudah }[/t]

[t red]放{ fàng | meletakkan; menaruh }[/t]

[t red]放心{ fàng xīn | lega }[/t]

[t red]分{ fēn | memisahkan; membagi }[/t]

[t red]附近{ fù jìn | sekitar }[/t]

[t red]复习{ fù xí | mengulang pelajaran }[/t]

[t red]干净{ gān jìng | bersih }[/t]

[t red]感冒{ gǎn mào | masuk angin; flu }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

376-400

[t red]感兴趣{ gǎn xìng qù | tertarik }[/t]

[t red]刚才{ gāng cái | barusan; baru saja }[/t]

[t red]个子{ gè zi | tinggi badan }[/t]

[t red]根据{ gēn jù | berdasarkan }[/t]

[t red]跟{ gēn | dengan }[/t]

[t red]更{ gèng | lebih; semakin }[/t]

[t red]公斤{ gōng jīn | kilogram }[/t]

[t red]公园{ gōng yuán | taman }[/t]

[t red]故事{ gù shì | cerita; kisah }[/t]

[t red]刮风{ guā fēng | berangin }[/t]

[t red]关{ guān | menutup; mematikan }[/t]

[t red]关系{ guān xì | hubungan }[/t]

[t red]关心{ guān xīn | memperhatikan }[/t]

[t red]关于{ guān yú | mengenai; tentang }[/t]

[t red]国家{ guó jiā | negara }[/t]

[t red]过{ guò | merayakan }[/t]

[t red]过去{ guò qù | dulu; masa lalu }[/t]

[t red]还是{ hái shì | atau }[/t]

[t red]害怕{ hài pà | takut }[/t]

[t red]黑板{ hēi bǎn | papan tulis }[/t]

[t red]后来{ hòu lái | kemudian }[/t]

[t red]护照{ hù zhào | paspor }[/t]

[t red]花{ huā | bunga }[/t]

[t red]画{ huà | melukis; gambar }[/t]

[t red]坏{ huài | rusak }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

401-425

[t red]欢迎{ huān yíng | selamat datang }[/t]

[t red]还{ huán | mengembalikan }[/t]

[t red]环境{ huán jìng | lingkungan }[/t]

[t red]换{ huàn | mengganti }[/t]

[t red]黄河{ huáng hé | Sungai Kuning }[/t]

[t red]回答{ huí dá | menjawab }[/t]

[t red]会议{ huì yì | rapat; konferensi }[/t]

[t red]或者{ huò zhě | atau }[/t]

[t red]几乎{ jī hū | hampir; nyaris }[/t]

[t red]机会{ jī huì | kesempatan }[/t]

[t red]极{ jí | amat; sangat }[/t]

[t red]记得{ jì de | inget }[/t]

[t red]季节{ jì jié | musim }[/t]

[t red]检查{ jiǎn chá | memeriksa }[/t]

[t red]简单{ jiǎn dān | sederhana }[/t]

[t red]见面{ jiàn miàn | bertemu; berjumpa }[/t]

[t red]健康{ jiàn kāng | sehat }[/t]

[t red]讲{ jiǎng | menjelaskan }[/t]

[t red]教{ jiāo | mengajar }[/t]

[t red]角{ jiǎo | sen (1/10 Yuan) }[/t]

[t red]脚{ jiǎo | kaki }[/t]

[t red]接{ jiē | menjemput }[/t]

[t red]街道{ jiē dào | jalan; area pejalan }[/t]

[t red]节目{ jié mù | acara; program }[/t]

[t red]节日{ jié rì | hari raya }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

426-450

[t red]结婚{ jié hūn | menikah }[/t]

[t red]结束{ jié shù | berakhir }[/t]

[t red]解决{ jiě jué | menyelesaikan }[/t]

[t red]借{ jiè | meminjam }[/t]

[t red]经常{ jīng cháng | seringkali }[/t]

[t red]经过{ jīng guò | melewati }[/t]

[t red]经理{ jīng lǐ | manajer }[/t]

[t red]久{ jiǔ | lama }[/t]

[t red]旧{ jiù | tua }[/t]

[t red]句子{ jù zi | kalimat }[/t]

[t red]决定{ jué dìng | memutuskan; menentukan }[/t]

[t red]可爱{ kě ài | imut; lucu }[/t]

[t red]渴{ kě | haus }[/t]

[t red]刻{ kè | seperempat }[/t]

[t red]客人{ kè rén | tamu; pelanggan }[/t]

[t red]空调{ kōng tiáo | AC; pendingin }[/t]

[t red]口{ kǒu | mulut; kata satuan untuk orang }[/t]

[t red]哭{ kū | menangis }[/t]

[t red]裤子{ kù zi | celana }[/t]

[t red]筷子{ kuài zi | sumpit }[/t]

[t red]蓝{ lán | biru }[/t]

[t red]老{ lǎo | tua; berumur }[/t]

[t red]离开{ lí kāi | meninggalkan }[/t]

[t red]礼物{ lǐ wù | hadiah }[/t]

[t red]历史{ lì shǐ | sejarah }[/t]

[/column][/row]

[row][column class=”large-2 small-6″]

451-475

[t red]脸{ liǎn | wajah; muka }[/t]

[t red]练习{ liàn xí | latihan }[/t]

[t red]辆{ liàng | kata satuan untuk kendaraan }[/t]

[t red]聊天儿{ liáo tiān r | mengobrol }[/t]

[t red]了解{ liǎo jiě | memahami }[/t]

[t red]邻居{ lín jū | tetangga }[/t]

[t red]留学{ liú xué | studi ke luar negeri }[/t]

[t red]楼{ lóu | gedung; bangunan }[/t]

[t red]绿{ lǜ | hijau }[/t]

[t red]马{ mǎ | kuda }[/t]

[t red]马上{ mǎ shàng | segera }[/t]

[t red]满意{ mǎn yì | puas }[/t]

[t red]帽子{ mào zi | topi }[/t]

[t red]米{ mǐ | meter }[/t]

[t red]面包{ miàn bāo | roti }[/t]

[t red]明白{ míng bai | jelas }[/t]*

[t red]拿{ ná | ambil; pegang }[/t]

[t red]奶奶{ nǎi nai | nenek }[/t]

[t red]南{ nán | selatan }[/t]

[t red]难{ nán | sulit; susah }[/t]

[t red]难过{ nán guò | sedih }[/t]

[t red]年级{ nián jí | tingkat (sekolah) }[/t]

[t red]年轻{ nián qīng | muda }[/t]

[t red]鸟{ niǎo | burung }[/t]

[t red]努力{ nǔ lì | rajin }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

476-500

[t red]爬山{ pá shān | mendaki gunung }[/t]

[t red]盘子{ pán zi | piring }[/t]

[t red]胖{ pàng | gemuk; gendut }[/t]

[t red]皮鞋{ pí xié | sepatu kulit }[/t]

[t red]啤酒{ pí jiǔ | bir }[/t]

[t red]瓶子{ píng zi | botol }[/t]

[t red]其实{ qí shí | sebenarnya }[/t]

[t red]其他{ qí tā | yang lainnya }[/t]

[t red]奇怪{ qí guài | aneh }[/t]

[t red]骑{ qí | mengendarai }[/t]

[t red]起飞{ qǐ fēi | lepas landas }[/t]

[t red]起来{ qǐ lai | bangun; bangkit }[/t]

[t red]清楚{ qīng chu | jelas }[/t]

[t red]请假{ qǐng jià | cuti }[/t]

[t red]秋{ qiū | musim gugur }[/t]

[t red]裙子{ qún zi | rok; gaun }[/t]

[t red]然后{ rán hòu | kemudian; lalu }[/t]

[t red]热情{ rè qíng | ramah; hangat }[/t]

[t red]认为{ rèn wéi | mengira }[/t]

[t red]认真{ rèn zhēn | serius }[/t]

[t red]容易{ róng yì | mudah; gampang }[/t]

[t red]如果{ rú guǒ | jika; kalau }[/t]

[t red]伞{ sǎn | payung }[/t]

[t red]上网{ shàng wǎng | membuka internet }[/t]

[t red] 生气{ shēng qì | marah }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

501-525

[t red]声音{ shēng yīn | suara }[/t]

[t red]世界{ shì jiè | dunia }[/t]

[t red]试{ shì | mencoba }[/t]

[t red]瘦{ shòu | kurus }[/t]

[t red]叔叔{ shū shu | paman }[/t]

[t red]舒服{ shū fu | nyaman }[/t]

[t red]树{ shù | pohon }[/t]

[t red]数学{ shù xué | matematika }[/t]

[t red]刷牙{ shuā yá | menyikat gigi }[/t]

[t red]双{ shuāng | sepasang }[/t]

[t red]水平{ shuǐ píng | tingkat; taraf }[/t]

[t red]司机{ sī jī | pengemudi; sopir }[/t]

[t red]太阳{ tài yáng | matahari }[/t]

[t red]特别{ tè bié | istimewa; luar biasa; spesial }[/t]*

[t red]疼{ téng | sakit; nyeri }[/t]

[t red]提高{ tí gāo | meningkatkan; menaikkan }[/t]

[t red]体育{ tǐ yù | olahraga }[/t]

[t red]甜{ tián | manis }[/t]

[t red]条{ tiáo | kata satuan untuk pakaian }[/t]

[t red]同事{ tóng shì | rekan kerja }[/t]

[t red]同意{ tóng yì | menyetujui }[/t]

[t red]头发{ tóu fa | rambut }[/t]

[t red]突然{ tū rán | tiba-tiba }[/t]

[t red]图书馆{ tú shū guǎn | perpustakaan }[/t]

[t red]腿{ tuǐ | paha }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

526-550

[t red]完成{ wán chéng | menyelesaikan }[/t]

[t red]碗{ wǎn | mangkok }[/t]

[t red]万{ wàn | sepuluh ribu }[/t]

[t red]忘记{ wàng jì | lupa }[/t]

[t red]为{ wèi | untuk; demi }[/t]

[t red]为了{ wèi le | demi; supaya }[/t]

[t red]位{ wèi | kata satuan untuk orang }[/t]

[t red]文化{ wén huà | budaya }[/t]

[t red]西{ xī | barat }[/t]

[t red]习惯{ xí guàn | terbiasa; kebiasaan }[/t]

[t red]洗手间{ xǐ shǒu jiān | toilet; WC }[/t]

[t red]洗澡{ xǐ zǎo | mandi }[/t]

[t red]夏{ xià | musim panas }[/t]

[t red]先{ xiān | duluan; lebih dulu }[/t]

[t red]相信{ xiāng xìn | percaya }[/t]

[t red]香蕉{ xiāng jiāo | pisang }[/t]

[t red]向{ xiàng | kepada; terhadap }[/t]

[t red]像{ xiàng | mirip }[/t]

[t red]小心{ xiǎo xīn | berhati-hati }[/t]

[t red]校长{ xiào zhǎng | kepala sekolah }[/t]

[t red]新闻{ xīn wén | berita }[/t]

[t red]新鲜{ xīn xiān | segar }[/t]

[t red]信用卡{ xìn yòng kǎ | kartu kredit }[/t]

[t red]行李箱{ xíng li xiāng | koper }[/t]

[t red]熊猫{ xióng māo | panda }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

551-575

[t red]需要{ xū yào | butuh; perlu }[/t]

[t red]选择{ xuǎn zé | memilih }[/t]

[t red]要求{ yāo qiú | permintaan; tuntutan }[/t]

[t red]爷爷{ yé ye | kakek }[/t]

[t red]一定{ yí dìng | pasti; tentu }[/t]

[t red]一共{ yí gòng | total; jumlah }[/t]

[t red]一会儿{ yí huì r | sebentar }[/t]

[t red]一样{ yí yàng | sama }[/t]

[t red]以前{ yǐ qián | sebelumnya }[/t]

[t red]一般{ yì bān | biasanya; umumnya }[/t]

[t red]一边{ yì biān | sambil }[/t]

[t red]一直{ yì zhí | selalu; senantiasa }[/t]

[t red]音乐{ yīn yuè | musik }[/t]

[t red]银行{ yín háng | bank }[/t]

[t red]饮料{ yǐn liào | minuman }[/t]

[t red]应该{ yīng gāi | seharusnya }[/t]

[t red]影响{ yǐng xiǎng | pengaruh; dampak }[/t]

[t red]用{ yòng | perlu; guna }[/t]

[t red]游戏{ yóu xì | permainan }[/t]

[t red]有名{ yǒu míng | terkenal }[/t]

[t red]又{ yòu | lagi; dan juga }[/t]

[t red]遇到{ yù dào | ketemu }[/t]

[t red]元{ yuán | China Yuan (CNY) }[/t]

[t red]愿意{ yuàn yì | bersedia }[/t]

[t red]月亮{ yuè liang | bulan }[/t]

[/column][column class=”large-2 small-6″]

576-600

[t red]越{ yuè | semakin }[/t]

[t red]站{ zhàn | berdiri }[/t]

[t red]张{ zhāng | helai; lembar (kata satuan untuk kertas dan benda tipis) }[/t]

[t red]长{ zhǎng | tumbuh }[/t]

[t red]着急{ zháo jí | gelisah; cemas }[/t]

[t red]照顾{ zhào gù | merawat; memperhatikan }[/t]

[t red]照片{ zhào piàn | foto }[/t]

[t red]照相机{ zhào xiàng jī | kamera }[/t]

[t red]只{ zhǐ | hanya }[/t]

[t red]只有{ zhǐ yǒu | hanya dengan }[/t]*

[t red]中间{ zhōng jiān | tengah; diantara }[/t]

[t red]终于{ zhōng yú | akhirnya }[/t]

[t red]种{ zhǒng | jenis; macam }[/t]

[t red]重要{ zhòng yào | penting }[/t]

[t red]周末{ zhōu mò | akhir pekan }[/t]

[t red]主要{ zhǔ yào | utama }[/t]

[t red] 注意{ zhù yì | memperhatikan }[/t]

[t red]自己{ zì jǐ | diri sendiri }[/t]

[t red]自行车{ zì xíng chē | sepeda }[/t]

[t red]总是{ zǒng shì | selalu }[/t]

[t red]嘴{ zuǐ | mulut }[/t]

[t red]最后{ zuì hòu | terakhir }[/t]

[t red]最近{ zuì jìn | akhir-akhir ini; baru-baru ini }[/t]*

[t red]作业{ zuò yè | tugas rumah; PR }[/t]

[t red]中文{ zhōng wén | Mandarin }[/t]

[/column][/row]