Persiapan Ujian HSK 3

Ujian HSK 3 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 600 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 3 mampu menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 3 adalah standar minimum untuk melanjutkan studi atau bekerja di perusahaan Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 3

Peserta ujian HSK 3 perlu menguasai 300 kosakata dari HSK 1-2 dan 300 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • a

  (kata seru)

  1
 • 阿姨
  阿姨

  ā yí

  bibi

  14

 • ǎi

  pendek

  10
 • 爱好
  愛好

  ài hào

  hobi; kegemaran

  17
 • 安静
  安靜

  ān jìng

  tenang; sunyi

  8


 • kata satuan untuk benda bergagang

  2

 • bān

  kelas; regu

  9

 • bān

  memindahkan

  1
 • 办法
  辦法

  bàn fǎ

  cara; metode

  17
 • 办公室
  辦公室

  bàn gōng shì

  kantor

  2

 • bàn

  setengah

  7
 • 帮忙
  幫忙

  bāng máng

  menolong

  6

 • bāo

  dompet; bungkusan

  12

 • bǎo

  kenyang

  17
 • 北方
  北方

  běi fāng

  bagian utara

  1

 • bèi

  digunakan sebelum kata kerja pasif

  20
 • 鼻子
  鼻子

  bí zi

  hidung

  16
 • 比较
  比較

  bǐ jiào

  agak; sedikit

  9
 • 比赛
  比賽

  bǐ sài

  lomba; kompetisi

  4
 • 笔记本
  筆記本

  bǐ jì běn

  laptop

  11
 • 必须
  必須

  bì xū

  harus

  17
 • 变化
  變化

  biàn huà

  berubah

  8
 • 别人
  別人

  bié rén

  orang lain

  16
 • 冰箱
  冰箱

  bīng xiāng

  lemari es; kulkas

  14
 • 不但
  不但

  bù dàn

  tidak hanya

  18

 • cái

  barulah

  20
 • 菜单
  菜單

  cài dān

  menu masakan

  14
 • 参加
  參加

  cān jiā

  berpartisipasi

  9

 • cǎo

  rumput

  5

 • céng

  lantai

  8

 • chà

  kurang

  7
 • 超市
  超市

  chāo shì

  supermarket

  4
 • 衬衫
  襯衫

  chèn shān

  kemeja

  3
 • 成绩
  成績

  chéng jì

  nilai; prestasi

  20
 • 城市
  城市

  chéng shì

  kota

  16
 • 迟到
  遲到

  chí dào

  terlambat

  7
 • 除了
  除了

  chú le

  kecuali; selain

  15

 • chuán

  kapal laut

  19
 • 春天
  春天

  chūn tiān

  musim semi

  5
 • 词典
  詞典

  cí diǎn

  kamus

  11
 • 聪明
  聰明

  cōng ming

  pintar; cerdas

  4
 • 打扫
  打掃

  dǎ sǎo

  menyapu

  14
 • 打算
  打算

  dǎ suàn

  rencana; berencana

  1

 • dài

  membawa

  1
 • 担心
  擔心

  dān xīn

  kuatir; cemas

  9
 • 蛋糕
  蛋糕

  dàn gāo

  kue

  4
 • 当然
  當然

  dāng rán

  tentu saja

  5

 • dēng

  lampu

  11

 • de

  digunakan untuk menerangkan kata kerja

  18
 • 地方
  地方

  dì fang

  tempat

  10
 • 地铁
  地鐵

  dì tiě

  kereta bawah tanah

  11
 • 地图
  地圖

  dì tú

  peta

  1
 • 电梯
  電梯

  diàn tī

  lift; elevator

  8
 • 邮件
  郵件

  yóu jiàn

  email

  11

 • dōng

  timur

  20
 • 冬天
  冬天

  dōng tiān

  musim dingin

  17
 • 动物
  動物

  dòng wù

  hewan; binatang

  18

 • duǎn

  pendek

  19

 • duàn

  potong (kata satuan paragraf)

  18
 • 锻炼
  鍛煉

  duàn liàn

  latihan

  6
 • 多么
  多麼

  duō me

  betapa; alangkah

  20
 • 饿

  è

  lapar

  4
 • 耳朵
  耳朵

  ěr duo

  telinga

  19
 • 而且
  而且

  ér qiě

  namun juga

  18


 • mengirim

  15
 • 发烧
  發燒

  fā shāo

  demam

  5
 • 发现
  發現

  fā xiàn

  menemukan

  12
 • 方便
  方便

  fāng biàn

  praktis; mudah

  10

 • fàng

  meletakkan; menaruh

  3
 • 放心
  放心

  fàng xīn

  lega

  9

 • fēn

  memisahkan; membagi

  4
 • 附近
  附近

  fù jìn

  sekitar

  10
 • 复习
  複習

  fù xí

  mengulang pelajaran

  1
 • 干净
  乾淨

  gān jìng

  bersih

  14
 • 感冒
  感冒

  gǎn mào

  masuk angin; flu

  5
 • 感兴趣
  感興趣

  gǎn xìng qù

  tertarik

  7
 • 刚才
  剛才

  gāng cái

  barusan; baru saja

  6
 • 个子
  個子

  gè zi

  tinggi badan

  10
 • 根据
  根據

  gēn jù

  berdasarkan

  17

 • gēn

  dengan

  1

 • gèng

  lebih; semakin

  6
 • 公斤
  公斤

  gōng jīn

  kilogram

  16
 • 公园
  公園

  gōng yuán

  taman

  6
 • 故事
  故事

  gù shì

  cerita; kisah

  14
 • 刮风
  刮風

  guā fēng

  berangin

  14

 • guān

  menutup; mematikan

  11
 • 关系
  關係

  guān xì

  hubungan

  16
 • 关心
  關心

  guān xīn

  memperhatikan

  20
 • 关于
  關於

  guān yú

  mengenai; tentang

  18
 • 国家
  國家

  guó jiā

  negara

  18

 • guò

  merayakan

  19
 • 过去
  過去

  guò qù

  dulu; masa lalu

  13
 • 还是
  還是

  hái shì

  atau

  3
 • 害怕
  害怕

  hài pà

  takut

  8
 • 黑板
  黑板

  hēi bǎn

  papan tulis

  12
 • 后来
  後來

  hòu lái

  kemudian

  17
 • 护照
  護照

  hù zhào

  paspor

  12

 • huā

  bunga

  3

 • huà

  melukis; gambar

  12

 • huài

  rusak

  13
 • 欢迎
  歡迎

  huān yíng

  selamat datang

  7

 • huán

  mengembalikan

  11
 • 环境
  環境

  huán jìng

  lingkungan

  10

 • huàn

  mengganti

  10
 • 黄河
  黃河

  huáng hé

  Sungai Kuning

  19
 • 回答
  回答

  huí dá

  menjawab

  4
 • 会议
  會議

  huì yì

  rapat; konferensi

  11
 • 或者
  或者

  huò zhě

  atau

  3
 • 几乎
  幾乎

  jī hū

  hampir; nyaris

  8
 • 机会
  機會

  jī huì

  kesempatan

  18


 • amat; sangat

  15
 • 记得
  記得

  jì de

  ingat

  3
 • 季节
  季節

  jì jié

  musim

  5
 • 检查
  檢查

  jiǎn chá

  memeriksa

  16
 • 简单
  簡單

  jiǎn dān

  sederhana

  14
 • 见面
  見面

  jiàn miàn

  bertemu; berjumpa

  8
 • 健康
  健康

  jiàn kāng

  sehat

  8

 • jiǎng

  menjelaskan

  6

 • jiāo

  mengajar

  12

 • jiǎo

  sen (1/10 Yuan)

  4

 • jiǎo

  kaki

  2

 • jiē

  menjemput

  7
 • 街道
  街道

  jiē dào

  jalan; area pejalan

  15
 • 节目
  節目

  jié mù

  acara; program

  14
 • 节日
  節日

  jié rì

  hari raya

  15
 • 结婚
  結婚

  jié hūn

  menikah

  7
 • 结束
  結束

  jié shù

  berakhir

  11
 • 解决
  解決

  jiě jué

  menyelesaikan

  20

 • jiè

  meminjam

  11
 • 经常
  經常

  jīng cháng

  seringkali

  13
 • 经过
  經過

  jīng guò

  melewati

  19
 • 经理
  經理

  jīng lǐ

  manajer

  2

 • jiǔ

  lama

  7

 • jiù

  tua

  10
 • 句子
  句子

  jù zi

  kalimat

  15
 • 决定
  決定

  jué dìng

  memutuskan; menentukan

  17
 • 可爱
  可愛

  kě ài

  imut; lucu

  16


 • haus

  17


 • seperempat

  7
 • 客人
  客人

  kè rén

  tamu; pelanggan

  4
 • 空调
  空調

  kōng tiáo

  AC; pendingin

  11

 • kǒu

  mulut; kata satuan untuk orang

  11


 • menangis

  19
 • 裤子
  褲子

  kù zi

  celana

  3
 • 筷子
  筷子

  kuài zi

  sumpit

  11

 • lán

  biru

  19

 • lǎo

  tua; berumur

  8
 • 离开
  離開

  lí kāi

  meninggalkan

  6
 • 礼物
  禮物

  lǐ wù

  hadiah

  13
 • 历史
  歷史

  lì shǐ

  sejarah

  10

 • liǎn

  wajah; muka

  19
 • 练习
  練習

  liàn xí

  latihan

  15

 • liàng

  kata satuan untuk kendaraan

  2
 • 聊天儿
  聊天兒

  liáo tiān r

  mengobrol

  6
 • 了解
  了解

  liǎo jiě

  memahami

  9
 • 邻居
  鄰居

  lín jū

  tetangga

  17
 • 留学
  留學

  liú xué

  studi ke luar negeri

  15

 • lóu

  gedung; bangunan

  2
 • 绿


  hijau

  3


 • kuda

  19
 • 马上
  馬上

  mǎ shàng

  segera

  8
 • 满意
  滿意

  mǎn yì

  puas

  8
 • 帽子
  帽子

  mào zi

  topi

  16


 • meter

  16
 • 面包
  麵包

  miàn bāo

  roti

  1
 • 明白
  明白

  míng bai

  mengerti; jelas

  6


 • ambil; pegang

  2
 • 奶奶
  奶奶

  nǎi nai

  nenek

  13

 • nán

  selatan

  1

 • nán

  sulit; susah

  2
 • 难过
  難過

  nán guò

  sedih

  20
 • 年级
  年級

  nián jí

  tingkat (sekolah)

  4
 • 年轻
  年輕

  nián qīng

  muda

  4

 • niǎo

  burung

  19
 • 努力
  努力

  nǔ lì

  rajin

  4
 • 爬山
  爬山

  pá shān

  mendaki gunung

  3
 • 盘子
  盤子

  pán zi

  piring

  14

 • pàng

  gemuk; gendut

  2
 • 皮鞋
  皮鞋

  pí xié

  sepatu kulit

  16
 • 啤酒
  啤酒

  pí jiǔ

  bir

  11
 • 瓶子
  瓶子

  píng zi

  botol

  11
 • 其实
  其實

  qí shí

  sebenarnya

  2
 • 其他
  其他

  qí tā

  yang lainnya

  15
 • 奇怪
  奇怪

  qí guài

  aneh

  18


 • mengendarai

  10
 • 起飞
  起飛

  qǐ fēi

  lepas landas

  12
 • 起来
  起來

  qǐ lai

  bangun; bangkit

  13
 • 清楚
  清楚

  qīng chu

  jelas

  6
 • 请假
  請假

  qǐng jià

  cuti

  17

 • qiū

  musim gugur

  19
 • 裙子
  裙子

  qún zi

  rok; gaun

  5
 • 然后
  然後

  rán hòu

  kemudian; lalu

  14
 • 热情
  熱情

  rè qíng

  ramah; hangat

  4
 • 认为
  認為

  rèn wéi

  mengira

  16
 • 认真
  認真

  rèn zhēn

  serius

  4
 • 容易
  容易

  róng yì

  mudah; gampang

  2
 • 如果
  如果

  rú guǒ

  jika; kalau

  16

 • sǎn

  payung

  2
 • 上网
  上網

  shàng wǎng

  membuka internet

  15
 • 生气
  生氣

  shēng qì

  marah

  12
 • 声音
  聲音

  shēng yīn

  suara

  14
 • 世界
  世界

  shì jiè

  dunia

  15

 • shì

  mencoba

  20

 • shòu

  kurus

  2
 • 叔叔
  叔叔

  shū shu

  paman

  14
 • 舒服
  舒服

  shū fu

  nyaman

  3

 • shù

  pohon

  2
 • 数学
  數學

  shù xué

  matematika

  10
 • 刷牙
  刷牙

  shuā yá

  menyikat gigi

  16

 • shuāng

  sepasang

  11
 • 水平
  水平

  shuǐ píng

  tingkat; taraf

  15
 • 司机
  司機

  sī jī

  pengemudi; sopir

  12
 • 太阳
  太陽

  tài yáng

  matahari

  12
 • 特别
  特別

  tè bié

  istimewa; luar biasa; spesial

  6

 • téng

  sakit; nyeri

  2
 • 提高
  提高

  tí gāo

  meningkatkan; menaikkan

  15
 • 体育
  體育

  tǐ yù

  olahraga

  10

 • tián

  manis

  3

 • tiáo

  kata satuan untuk pakaian

  3
 • 同事
  同事

  tóng shì

  rekan kerja

  7
 • 同意
  同意

  tóng yì

  menyetujui

  18
 • 头发
  頭髮

  tóu fa

  rambut

  16
 • 突然
  突然

  tū rán

  tiba-tiba

  6
 • 图书馆
  圖書館

  tú shū guǎn

  perpustakaan

  11

 • tuǐ

  paha

  2
 • 完成
  完成

  wán chéng

  menyelesaikan

  15

 • wǎn

  mangkok

  20

 • wàn

  sepuluh ribu

  18
 • 忘记
  忘記

  wàng jì

  lupa

  11

 • wèi

  untuk; demi

  5
 • 为了
  為了

  wèi le

  demi; supaya

  17

 • wèi

  kata satuan untuk orang

  19
 • 文化
  文化

  wén huà

  budaya

  15
 • 西
  西


  barat

  12
 • 习惯
  習慣

  xí guàn

  terbiasa; kebiasaan

  11
 • 洗手间
  洗手間

  xǐ shǒu jiān

  toilet; WC

  8
 • 洗澡
  洗澡

  xǐ zǎo

  mandi

  14

 • xià

  musim panas

  5

 • xiān

  duluan; lebih dulu

  9
 • 相信
  相信

  xiāng xìn

  percaya

  18
 • 香蕉
  香蕉

  xiāng jiāo

  pisang

  14

 • xiàng

  kepada; terhadap

  18

 • xiàng

  mirip

  14
 • 小心
  小心

  xiǎo xīn

  berhati-hati

  3
 • 校长
  校長

  xiào zhǎng

  kepala sekolah

  13
 • 新闻
  新聞

  xīn wén

  berita

  15
 • 新鲜
  新鮮

  xīn xiān

  segar

  3
 • 信用卡
  信用卡

  xìn yòng kǎ

  kartu kredit

  20
 • 行李箱
  行李箱

  xíng li xiāng

  koper

  12
 • 熊猫
  熊貓

  xióng māo

  panda

  8
 • 需要
  需要

  xū yào

  butuh; perlu

  12
 • 选择
  選擇

  xuǎn zé

  memilih

  17
 • 要求
  要求

  yāo qiú

  permintaan; tuntutan

  15
 • 爷爷
  爺爺

  yé ye

  kakek

  13
 • 一定
  一定

  yí dìng

  pasti; tentu

  9
 • 一共
  一共

  yí gòng

  total; jumlah

  17
 • 一会儿
  一會兒

  yí huì r

  sebentar

  8
 • 一样
  一樣

  yí yàng

  sama

  9
 • 以前
  以前

  yǐ qián

  sebelumnya

  7
 • 一般
  一般

  yì bān

  biasanya; umumnya

  13
 • 一边
  一邊

  yì biān

  sambil

  13
 • 一直
  一直

  yì zhí

  selalu; senantiasa

  1
 • 音乐
  音樂

  yīn yuè

  musik

  6
 • 银行
  銀行

  yín háng

  bank

  7
 • 饮料
  飲料

  yǐn liào

  minuman

  3
 • 应该
  應該

  yīng gāi

  seharusnya

  13
 • 影响
  影響

  yǐng xiǎng

  pengaruh; dampak

  9

 • yòng

  perlu; guna

  5
 • 游戏
  遊戲

  yóu xì

  permainan

  1
 • 有名
  有名

  yǒu míng

  terkenal

  18

 • yòu

  lagi; dan juga

  4
 • 遇到
  遇到

  yù dào

  ketemu

  13

 • yuán

  China Yuan (CNY)

  3
 • 愿意
  願意

  yuàn yì

  bersedia

  13
 • 月亮
  月亮

  yuè liang

  bulan

  14

 • yuè

  semakin

  5

 • zhàn

  berdiri

  4

 • zhāng

  helai; lembar (kata satuan untuk kertas dan benda tipis)

  19

 • zhǎng

  tumbuh

  16
 • 着急
  著急

  zháo jí

  gelisah; cemas

  1
 • 照顾
  照顧

  zhào gù

  merawat; memperhatikan

  5
 • 照片
  照片

  zhào piàn

  foto

  4
 • 照相机
  照相機

  zhào xiàng jī

  kamera

  20

 • zhǐ

  hanya

  3
 • 只有
  只有

  zhǐ yǒu

  hanya dengan

  20
 • 中间
  中間

  zhōng jiān

  tengah; diantara

  9
 • 终于
  終於

  zhōng yú

  akhirnya

  13

 • zhǒng

  jenis; macam

  18
 • 重要
  重要

  zhòng yào

  penting

  8
 • 周末
  週末

  zhōu mò

  akhir pekan

  1
 • 主要
  主要

  zhǔ yào

  utama

  10
 • 注意
  注意

  zhù yì

  memperhatikan

  15
 • 自己
  自己

  zì jǐ

  diri sendiri

  12
 • 自行车
  自行車

  zì xíng chē

  sepeda

  10
 • 总是
  總是

  zǒng shì

  selalu

  4

 • zuǐ

  mulut

  18
 • 最后
  最後

  zuì hòu

  terakhir

  9
 • 最近
  最近

  zuì jìn

  akhir-akhir ini; baru-baru ini

  5
 • 作业
  作業

  zuò yè

  tugas rumah; PR

  1
 • 中文
  中文

  zhōng wén

  Mandarin

  9

Download Soal HSK 3

Ujian HSK 3 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 10 soal Writing. Total durasi ujian 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-2, soal ujian HSK 3 tidak disertai dengan pinyin.

HSK 3 Soal Ujian H31003

HSK 3 Soal Ujian H31004

HSK 3 Soal Ujian H31005

HSK 3 Soal Ujian H31329

HSK 3 Soal Ujian H31330

HSK 3 Soal Ujian H31332

Level HSK Lainnya