Ujian HSK 3

Ujian HSK 3 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 600 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 3 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 3 adalah standar minimum untuk melanjutkan studi ke Tiongkok atau bekerja di perusahaan Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 3

Peserta ujian HSK 3 perlu menguasai 300 kosakata dari HSK 1-2 dan 300 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • a

  (kata seru)

  1
 • 阿姨
  阿姨

  ā yí

  bibi

  14

 • ǎi

  pendek

  10
 • 爱好
  愛好

  ài hào

  hobi; kegemaran

  17
 • 安静
  安靜

  ān jìng

  tenang; sunyi

  8


 • kata satuan untuk benda bergagang

  2

 • bān

  kelas; regu

  9

 • bān

  memindahkan

  1
 • 办法
  辦法

  bàn fǎ

  cara; metode

  17
 • 办公室
  辦公室

  bàn gōng shì

  kantor

  2

 • bàn

  setengah

  7
 • 帮忙
  幫忙

  bāng máng

  menolong

  6

 • bāo

  dompet; bungkusan

  12

 • bǎo

  kenyang

  17
 • 北方
  北方

  běi fāng

  bagian utara

  1

 • bèi

  digunakan sebelum kata kerja pasif

  20
 • 鼻子
  鼻子

  bí zi

  hidung

  16
 • 比较
  比較

  bǐ jiào

  agak; sedikit

  9
 • 比赛
  比賽

  bǐ sài

  lomba; kompetisi

  4
 • 笔记本
  筆記本

  bǐ jì běn

  laptop

  11
 • 必须
  必須

  bì xū

  harus

  17
 • 变化
  變化

  biàn huà

  berubah

  8
 • 别人
  別人

  bié rén

  orang lain

  16
 • 冰箱
  冰箱

  bīng xiāng

  lemari es; kulkas

  14
 • 不但
  不但

  bù dàn

  tidak hanya

  18

 • cái

  barulah

  20
 • 菜单
  菜單

  cài dān

  menu masakan

  14
 • 参加
  參加

  cān jiā

  berpartisipasi

  9

 • cǎo

  rumput

  5

 • céng

  lantai

  8

 • chà

  kurang

  7
 • 超市
  超市

  chāo shì

  supermarket

  4
 • 衬衫
  襯衫

  chèn shān

  kemeja

  3
 • 成绩
  成績

  chéng jì

  nilai; prestasi

  20
 • 城市
  城市

  chéng shì

  kota

  16
 • 迟到
  遲到

  chí dào

  terlambat

  7
 • 除了
  除了

  chú le

  kecuali; selain

  15

 • chuán

  kapal laut

  19
 • 春天
  春天

  chūn tiān

  musim semi

  5
 • 词典
  詞典

  cí diǎn

  kamus

  11
 • 聪明
  聰明

  cōng ming

  pintar; cerdas

  4
 • 打扫
  打掃

  dǎ sǎo

  menyapu

  14
 • 打算
  打算

  dǎ suàn

  rencana; berencana

  1

 • dài

  membawa

  1
 • 担心
  擔心

  dān xīn

  kuatir; cemas

  9
 • 蛋糕
  蛋糕

  dàn gāo

  kue

  4
 • 当然
  當然

  dāng rán

  tentu saja

  5

 • dēng

  lampu

  11

 • de

  digunakan untuk menerangkan kata kerja

  18
 • 地方
  地方

  dì fang

  tempat

  10
 • 地铁
  地鐵

  dì tiě

  kereta bawah tanah

  11
 • 地图
  地圖

  dì tú

  peta

  1
 • 电梯
  電梯

  diàn tī

  lift; elevator

  8
 • 邮件
  郵件

  yóu jiàn

  email

  11

 • dōng

  timur

  20
 • 冬天
  冬天

  dōng tiān

  musim dingin

  17
 • 动物
  動物

  dòng wù

  hewan; binatang

  18

 • duǎn

  pendek

  19

 • duàn

  potong (kata satuan paragraf)

  18
 • 锻炼
  鍛煉

  duàn liàn

  latihan

  6
 • 多么
  多麼

  duō me

  betapa; alangkah

  20
 • 饿

  è

  lapar

  4
 • 耳朵
  耳朵

  ěr duo

  telinga

  19
 • 而且
  而且

  ér qiě

  namun juga

  18


 • mengirim

  15
 • 发烧
  發燒

  fā shāo

  demam

  5
 • 发现
  發現

  fā xiàn

  menemukan

  12
 • 方便
  方便

  fāng biàn

  praktis; mudah

  10

 • fàng

  meletakkan; menaruh

  3
 • 放心
  放心

  fàng xīn

  lega

  9

 • fēn

  memisahkan; membagi

  4
 • 附近
  附近

  fù jìn

  sekitar

  10
 • 复习
  複習

  fù xí

  mengulang pelajaran

  1
 • 干净
  乾淨

  gān jìng

  bersih

  14
 • 感冒
  感冒

  gǎn mào

  masuk angin; flu

  5
 • 感兴趣
  感興趣

  gǎn xìng qù

  tertarik

  7
 • 刚才
  剛才

  gāng cái

  barusan; baru saja

  6
 • 个子
  個子

  gè zi

  tinggi badan

  10
 • 根据
  根據

  gēn jù

  berdasarkan

  17

 • gēn

  dengan

  1

 • gèng

  lebih; semakin

  6
 • 公斤
  公斤

  gōng jīn

  kilogram

  16
 • 公园
  公園

  gōng yuán

  taman

  6
 • 故事
  故事

  gù shì

  cerita; kisah

  14
 • 刮风
  刮風

  guā fēng

  berangin

  14

 • guān

  menutup; mematikan

  11
 • 关系
  關係

  guān xì

  hubungan

  16
 • 关心
  關心

  guān xīn

  memperhatikan

  20
 • 关于
  關於

  guān yú

  mengenai; tentang

  18
 • 国家
  國家

  guó jiā

  negara

  18

 • guò

  merayakan

  19
 • 过去
  過去

  guò qù

  dulu; masa lalu

  13
 • 还是
  還是

  hái shì

  atau

  3
 • 害怕
  害怕

  hài pà

  takut

  8
 • 黑板
  黑板

  hēi bǎn

  papan tulis

  12
 • 后来
  後來

  hòu lái

  kemudian

  17
 • 护照
  護照

  hù zhào

  paspor

  12

 • huā

  bunga

  3

 • huà

  melukis; gambar

  12

 • huài

  rusak

  13
 • 欢迎
  歡迎

  huān yíng

  selamat datang

  7

 • huán

  mengembalikan

  11
 • 环境
  環境

  huán jìng

  lingkungan

  10

 • huàn

  mengganti

  10
 • 黄河
  黃河

  huáng hé

  Sungai Kuning

  19
 • 回答
  回答

  huí dá

  menjawab

  4
 • 会议
  會議

  huì yì

  rapat; konferensi

  11
 • 或者
  或者

  huò zhě

  atau

  3
 • 几乎
  幾乎

  jī hū

  hampir; nyaris

  8
 • 机会
  機會

  jī huì

  kesempatan

  18


 • amat; sangat

  15
 • 记得
  記得

  jì de

  ingat

  3
 • 季节
  季節

  jì jié

  musim

  5
 • 检查
  檢查

  jiǎn chá

  memeriksa

  16
 • 简单
  簡單

  jiǎn dān

  sederhana

  14
 • 见面
  見面

  jiàn miàn

  bertemu; berjumpa

  8
 • 健康
  健康

  jiàn kāng

  sehat

  8

 • jiǎng

  menjelaskan

  6

 • jiāo

  mengajar

  12

 • jiǎo

  sen (1/10 Yuan)

  4

 • jiǎo

  kaki

  2

 • jiē

  menjemput

  7
 • 街道
  街道

  jiē dào

  jalan; area pejalan

  15
 • 节目
  節目

  jié mù

  acara; program

  14
 • 节日
  節日

  jié rì

  hari raya

  15
 • 结婚
  結婚

  jié hūn

  menikah

  7
 • 结束
  結束

  jié shù

  berakhir

  11
 • 解决
  解決

  jiě jué

  menyelesaikan

  20

 • jiè

  meminjam

  11
 • 经常
  經常

  jīng cháng

  seringkali

  13
 • 经过
  經過

  jīng guò

  melewati

  19
 • 经理
  經理

  jīng lǐ

  manajer

  2

 • jiǔ

  lama

  7

 • jiù

  tua

  10
 • 句子
  句子

  jù zi

  kalimat

  15
 • 决定
  決定

  jué dìng

  memutuskan; menentukan

  17
 • 可爱
  可愛

  kě ài

  imut; lucu

  16


 • haus

  17


 • seperempat

  7
 • 客人
  客人

  kè rén

  tamu; pelanggan

  4
 • 空调
  空調

  kōng tiáo

  AC; pendingin

  11

 • kǒu

  mulut; kata satuan untuk orang

  11


 • menangis

  19
 • 裤子
  褲子

  kù zi

  celana

  3
 • 筷子
  筷子

  kuài zi

  sumpit

  11

 • lán

  biru

  19

 • lǎo

  tua; berumur

  8
 • 离开
  離開

  lí kāi

  meninggalkan

  6
 • 礼物
  禮物

  lǐ wù

  hadiah

  13
 • 历史
  歷史

  lì shǐ

  sejarah

  10

 • liǎn

  wajah; muka

  19
 • 练习
  練習

  liàn xí

  latihan

  15

 • liàng

  kata satuan untuk kendaraan

  2
 • 聊天儿
  聊天兒

  liáo tiān r

  mengobrol

  6
 • 了解
  了解

  liǎo jiě

  memahami

  9
 • 邻居
  鄰居

  lín jū

  tetangga

  17
 • 留学
  留學

  liú xué

  studi ke luar negeri

  15

 • lóu

  gedung; bangunan

  2
 • 绿


  hijau

  3


 • kuda

  19
 • 马上
  馬上

  mǎ shàng

  segera

  8
 • 满意
  滿意

  mǎn yì

  puas

  8
 • 帽子
  帽子

  mào zi

  topi

  16


 • meter

  16
 • 面包
  麵包

  miàn bāo

  roti

  1
 • 明白
  明白

  míng bai

  mengerti; jelas

  6


 • ambil; pegang

  2
 • 奶奶
  奶奶

  nǎi nai

  nenek

  13

 • nán

  selatan

  1

 • nán

  sulit; susah

  2
 • 难过
  難過

  nán guò

  sedih

  20
 • 年级
  年級

  nián jí

  tingkat (sekolah)

  4
 • 年轻
  年輕

  nián qīng

  muda

  4

 • niǎo

  burung

  19
 • 努力
  努力

  nǔ lì

  rajin

  4
 • 爬山
  爬山

  pá shān

  mendaki gunung

  3
 • 盘子
  盤子

  pán zi

  piring

  14

 • pàng

  gemuk; gendut

  2
 • 皮鞋
  皮鞋

  pí xié

  sepatu kulit

  16
 • 啤酒
  啤酒

  pí jiǔ

  bir

  11
 • 瓶子
  瓶子

  píng zi

  botol

  11
 • 其实
  其實

  qí shí

  sebenarnya

  2
 • 其他
  其他

  qí tā

  yang lainnya

  15
 • 奇怪
  奇怪

  qí guài

  aneh

  18


 • mengendarai

  10
 • 起飞
  起飛

  qǐ fēi

  lepas landas

  12
 • 起来
  起來

  qǐ lai

  bangun; bangkit

  13
 • 清楚
  清楚

  qīng chu

  jelas

  6
 • 请假
  請假

  qǐng jià

  cuti

  17

 • qiū

  musim gugur

  19
 • 裙子
  裙子

  qún zi

  rok; gaun

  5
 • 然后
  然後

  rán hòu

  kemudian; lalu

  14
 • 热情
  熱情

  rè qíng

  ramah; hangat

  4
 • 认为
  認為

  rèn wéi

  mengira

  16
 • 认真
  認真

  rèn zhēn

  serius

  4
 • 容易
  容易

  róng yì

  mudah; gampang

  2
 • 如果
  如果

  rú guǒ

  jika; kalau

  16

 • sǎn

  payung

  2
 • 上网
  上網

  shàng wǎng

  membuka internet

  15
 • 生气
  生氣

  shēng qì

  marah

  12
 • 声音
  聲音

  shēng yīn

  suara

  14
 • 世界
  世界

  shì jiè

  dunia

  15

 • shì

  mencoba

  20

 • shòu

  kurus

  2
 • 叔叔
  叔叔

  shū shu

  paman

  14
 • 舒服
  舒服

  shū fu

  nyaman

  3

 • shù

  pohon

  2
 • 数学
  數學

  shù xué

  matematika

  10
 • 刷牙
  刷牙

  shuā yá

  menyikat gigi

  16

 • shuāng

  sepasang

  11
 • 水平
  水平

  shuǐ píng

  tingkat; taraf

  15
 • 司机
  司機

  sī jī

  pengemudi; sopir

  12
 • 太阳
  太陽

  tài yáng

  matahari

  12
 • 特别
  特別

  tè bié

  istimewa; luar biasa; spesial

  6

 • téng

  sakit; nyeri

  2
 • 提高
  提高

  tí gāo

  meningkatkan; menaikkan

  15
 • 体育
  體育

  tǐ yù

  olahraga

  10

 • tián

  manis

  3

 • tiáo

  kata satuan untuk pakaian

  3
 • 同事
  同事

  tóng shì

  rekan kerja

  7
 • 同意
  同意

  tóng yì

  menyetujui

  18
 • 头发
  頭髮

  tóu fa

  rambut

  16
 • 突然
  突然

  tū rán

  tiba-tiba

  6
 • 图书馆
  圖書館

  tú shū guǎn

  perpustakaan

  11

 • tuǐ

  paha

  2
 • 完成
  完成

  wán chéng

  menyelesaikan

  15

 • wǎn

  mangkok

  20

 • wàn

  sepuluh ribu

  18
 • 忘记
  忘記

  wàng jì

  lupa

  11

 • wèi

  untuk; demi

  5
 • 为了
  為了

  wèi le

  demi; supaya

  17

 • wèi

  kata satuan untuk orang

  19
 • 文化
  文化

  wén huà

  budaya

  15
 • 西
  西


  barat

  12
 • 习惯
  習慣

  xí guàn

  terbiasa; kebiasaan

  11
 • 洗手间
  洗手間

  xǐ shǒu jiān

  toilet; WC

  8
 • 洗澡
  洗澡

  xǐ zǎo

  mandi

  14

 • xià

  musim panas

  5

 • xiān

  duluan; lebih dulu

  9
 • 相信
  相信

  xiāng xìn

  percaya

  18
 • 香蕉
  香蕉

  xiāng jiāo

  pisang

  14

 • xiàng

  kepada; terhadap

  18

 • xiàng

  mirip

  14
 • 小心
  小心

  xiǎo xīn

  berhati-hati

  3
 • 校长
  校長

  xiào zhǎng

  kepala sekolah

  13
 • 新闻
  新聞

  xīn wén

  berita

  15
 • 新鲜
  新鮮

  xīn xiān

  segar

  3
 • 信用卡
  信用卡

  xìn yòng kǎ

  kartu kredit

  20
 • 行李箱
  行李箱

  xíng li xiāng

  koper

  12
 • 熊猫
  熊貓

  xióng māo

  panda

  8
 • 需要
  需要

  xū yào

  butuh; perlu

  12
 • 选择
  選擇

  xuǎn zé

  memilih

  17
 • 要求
  要求

  yāo qiú

  permintaan; tuntutan

  15
 • 爷爷
  爺爺

  yé ye

  kakek

  13
 • 一定
  一定

  yí dìng

  pasti; tentu

  9
 • 一共
  一共

  yí gòng

  total; jumlah

  17
 • 一会儿
  一會兒

  yí huì r

  sebentar

  8
 • 一样
  一樣

  yí yàng

  sama

  9
 • 以前
  以前

  yǐ qián

  sebelumnya

  7
 • 一般
  一般

  yì bān

  biasanya; umumnya

  13
 • 一边
  一邊

  yì biān

  sambil

  13
 • 一直
  一直

  yì zhí

  selalu; senantiasa

  1
 • 音乐
  音樂

  yīn yuè

  musik

  6
 • 银行
  銀行

  yín háng

  bank

  7
 • 饮料
  飲料

  yǐn liào

  minuman

  3
 • 应该
  應該

  yīng gāi

  seharusnya

  13
 • 影响
  影響

  yǐng xiǎng

  pengaruh; dampak

  9

 • yòng

  perlu; guna

  5
 • 游戏
  遊戲

  yóu xì

  permainan

  1
 • 有名
  有名

  yǒu míng

  terkenal

  18

 • yòu

  lagi; dan juga

  4
 • 遇到
  遇到

  yù dào

  ketemu

  13

 • yuán

  China Yuan (CNY)

  3
 • 愿意
  願意

  yuàn yì

  bersedia

  13
 • 月亮
  月亮

  yuè liang

  bulan

  14

 • yuè

  semakin

  5

 • zhàn

  berdiri

  4

 • zhāng

  helai; lembar (kata satuan untuk kertas dan benda tipis)

  19

 • zhǎng

  tumbuh

  16
 • 着急
  著急

  zháo jí

  gelisah; cemas

  1
 • 照顾
  照顧

  zhào gù

  merawat; memperhatikan

  5
 • 照片
  照片

  zhào piàn

  foto

  4
 • 照相机
  照相機

  zhào xiàng jī

  kamera

  20

 • zhǐ

  hanya

  3
 • 只有
  只有

  zhǐ yǒu

  hanya dengan

  20
 • 中间
  中間

  zhōng jiān

  tengah; diantara

  9
 • 终于
  終於

  zhōng yú

  akhirnya

  13

 • zhǒng

  jenis; macam

  18
 • 重要
  重要

  zhòng yào

  penting

  8
 • 周末
  週末

  zhōu mò

  akhir pekan

  1
 • 主要
  主要

  zhǔ yào

  utama

  10
 • 注意
  注意

  zhù yì

  memperhatikan

  15
 • 自己
  自己

  zì jǐ

  diri sendiri

  12
 • 自行车
  自行車

  zì xíng chē

  sepeda

  10
 • 总是
  總是

  zǒng shì

  selalu

  4

 • zuǐ

  mulut

  18
 • 最后
  最後

  zuì hòu

  terakhir

  9
 • 最近
  最近

  zuì jìn

  akhir-akhir ini; baru-baru ini

  5
 • 作业
  作業

  zuò yè

  tugas rumah; PR

  1
 • 中文
  中文

  zhōng wén

  Mandarin

  9

Download Soal HSK 3

Ujian HSK 3 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 10 soal Writing. Total durasi ujian 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-2, soal ujian HSK 3 tidak disertai dengan pinyin.

HSK 3 Soal Ujian H31003

HSK 3 Soal Ujian H31004

HSK 3 Soal Ujian H31005

HSK 3 Soal Ujian H31329

HSK 3 Soal Ujian H31330

HSK 3 Soal Ujian H31332

Nilai Ujian HSK 3

Bagian Listening, Reading dan Writing masing-masing maksimal bernilai 100, sehingga total nilai dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 3 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019

NilaiJumlah PesertaPersen
270-30016326%
240-26912019%
210-23912320%
180-2099315%
0-17912720%
Total Peserta626100%

Level HSK Lainnya