Ujian HSK 3

Ujian HSK 3 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 600 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 3 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 3 adalah standar minimum untuk melanjutkan studi ke Tiongkok atau bekerja di perusahaan Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 3

Peserta ujian HSK 3 perlu menguasai 300 kosakata dari HSK 1-2 dan 300 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • a

  (kata seru)

  Chapter 1
 • 阿姨
  阿姨

  ā yí

  bibi

  Chapter 14

 • ǎi

  pendek

  Chapter 10
 • 爱好
  愛好

  ài hào

  hobi; kegemaran

  Chapter 17
 • 安静
  安靜

  ān jìng

  tenang; sunyi

  Chapter 8


 • kata satuan untuk benda bergagang

  Chapter 2

 • bān

  kelas; regu

  Chapter 9

 • bān

  memindahkan

  Chapter 1
 • 办法
  辦法

  bàn fǎ

  cara; metode

  Chapter 17
 • 办公室
  辦公室

  bàn gōng shì

  kantor

  Chapter 2

 • bàn

  setengah

  Chapter 7
 • 帮忙
  幫忙

  bāng máng

  menolong

  Chapter 6

 • bāo

  dompet; bungkusan

  Chapter 12

 • bǎo

  kenyang

  Chapter 17
 • 北方
  北方

  běi fāng

  bagian utara

  Chapter 1

 • bèi

  digunakan sebelum kata kerja pasif

  Chapter 20
 • 鼻子
  鼻子

  bí zi

  hidung

  Chapter 16
 • 比较
  比較

  bǐ jiào

  agak; sedikit

  Chapter 9
 • 比赛
  比賽

  bǐ sài

  lomba; kompetisi

  Chapter 4
 • 笔记本
  筆記本

  bǐ jì běn

  laptop

  Chapter 11
 • 必须
  必須

  bì xū

  harus

  Chapter 17
 • 变化
  變化

  biàn huà

  berubah

  Chapter 8
 • 别人
  別人

  bié rén

  orang lain

  Chapter 16
 • 冰箱
  冰箱

  bīng xiāng

  lemari es; kulkas

  Chapter 14
 • 不但
  不但

  bù dàn

  tidak hanya

  Chapter 18

 • cái

  barulah

  Chapter 20
 • 菜单
  菜單

  cài dān

  menu masakan

  Chapter 14
 • 参加
  參加

  cān jiā

  berpartisipasi

  Chapter 9

 • cǎo

  rumput

  Chapter 5

 • céng

  lantai

  Chapter 8

 • chà

  kurang

  Chapter 7
 • 超市
  超市

  chāo shì

  supermarket

  Chapter 4
 • 衬衫
  襯衫

  chèn shān

  kemeja

  Chapter 3
 • 成绩
  成績

  chéng jì

  nilai; prestasi

  Chapter 20
 • 城市
  城市

  chéng shì

  kota

  Chapter 16
 • 迟到
  遲到

  chí dào

  terlambat

  Chapter 7
 • 除了
  除了

  chú le

  kecuali; selain

  Chapter 15

 • chuán

  kapal laut

  Chapter 19
 • 春天
  春天

  chūn tiān

  musim semi

  Chapter 5
 • 词典
  詞典

  cí diǎn

  kamus

  Chapter 11
 • 聪明
  聰明

  cōng ming

  pintar; cerdas

  Chapter 4
 • 打扫
  打掃

  dǎ sǎo

  menyapu

  Chapter 14
 • 打算
  打算

  dǎ suàn

  rencana; berencana

  Chapter 1

 • dài

  membawa

  Chapter 1
 • 担心
  擔心

  dān xīn

  kuatir; cemas

  Chapter 9
 • 蛋糕
  蛋糕

  dàn gāo

  kue

  Chapter 4
 • 当然
  當然

  dāng rán

  tentu saja

  Chapter 5

 • dēng

  lampu

  Chapter 11

 • de

  digunakan untuk menerangkan kata kerja

  Chapter 18
 • 地方
  地方

  dì fang

  tempat

  Chapter 10
 • 地铁
  地鐵

  dì tiě

  kereta bawah tanah

  Chapter 11
 • 地图
  地圖

  dì tú

  peta

  Chapter 1
 • 电梯
  電梯

  diàn tī

  lift; elevator

  Chapter 8
 • 邮件
  郵件

  yóu jiàn

  email

  Chapter 11

 • dōng

  timur

  Chapter 20
 • 冬天
  冬天

  dōng tiān

  musim dingin

  Chapter 17
 • 动物
  動物

  dòng wù

  hewan; binatang

  Chapter 18

 • duǎn

  pendek

  Chapter 19

 • duàn

  potong (kata satuan paragraf)

  Chapter 18
 • 锻炼
  鍛煉

  duàn liàn

  latihan

  Chapter 6
 • 多么
  多麼

  duō me

  betapa; alangkah

  Chapter 20
 • 饿

  è

  lapar

  Chapter 4
 • 耳朵
  耳朵

  ěr duo

  telinga

  Chapter 19
 • 而且
  而且

  ér qiě

  namun juga

  Chapter 18


 • mengirim

  Chapter 15
 • 发烧
  發燒

  fā shāo

  demam

  Chapter 5
 • 发现
  發現

  fā xiàn

  menemukan

  Chapter 12
 • 方便
  方便

  fāng biàn

  praktis; mudah

  Chapter 10

 • fàng

  meletakkan; menaruh

  Chapter 3
 • 放心
  放心

  fàng xīn

  lega

  Chapter 9

 • fēn

  memisahkan; membagi

  Chapter 4
 • 附近
  附近

  fù jìn

  sekitar

  Chapter 10
 • 复习
  複習

  fù xí

  mengulang pelajaran

  Chapter 1
 • 干净
  乾淨

  gān jìng

  bersih

  Chapter 14
 • 感冒
  感冒

  gǎn mào

  masuk angin; flu

  Chapter 5
 • 感兴趣
  感興趣

  gǎn xìng qù

  tertarik

  Chapter 7
 • 刚才
  剛才

  gāng cái

  barusan; baru saja

  Chapter 6
 • 个子
  個子

  gè zi

  tinggi badan

  Chapter 10
 • 根据
  根據

  gēn jù

  berdasarkan

  Chapter 17

 • gēn

  dengan

  Chapter 1

 • gèng

  lebih; semakin

  Chapter 6
 • 公斤
  公斤

  gōng jīn

  kilogram

  Chapter 16
 • 公园
  公園

  gōng yuán

  taman

  Chapter 6
 • 故事
  故事

  gù shì

  cerita; kisah

  Chapter 14
 • 刮风
  刮風

  guā fēng

  berangin

  Chapter 14

 • guān

  menutup; mematikan

  Chapter 11
 • 关系
  關係

  guān xì

  hubungan

  Chapter 16
 • 关心
  關心

  guān xīn

  memperhatikan

  Chapter 20
 • 关于
  關於

  guān yú

  mengenai; tentang

  Chapter 18
 • 国家
  國家

  guó jiā

  negara

  Chapter 18

 • guò

  merayakan

  Chapter 19
 • 过去
  過去

  guò qù

  dulu; masa lalu

  Chapter 13
 • 还是
  還是

  hái shì

  atau

  Chapter 3
 • 害怕
  害怕

  hài pà

  takut

  Chapter 8
 • 黑板
  黑板

  hēi bǎn

  papan tulis

  Chapter 12
 • 后来
  後來

  hòu lái

  kemudian

  Chapter 17
 • 护照
  護照

  hù zhào

  paspor

  Chapter 12

 • huā

  bunga

  Chapter 3

 • huà

  melukis; gambar

  Chapter 12

 • huài

  rusak

  Chapter 13
 • 欢迎
  歡迎

  huān yíng

  selamat datang

  Chapter 7

 • huán

  mengembalikan

  Chapter 11
 • 环境
  環境

  huán jìng

  lingkungan

  Chapter 10

 • huàn

  mengganti

  Chapter 10
 • 黄河
  黃河

  huáng hé

  Sungai Kuning

  Chapter 19
 • 回答
  回答

  huí dá

  menjawab

  Chapter 4
 • 会议
  會議

  huì yì

  rapat; konferensi

  Chapter 11
 • 或者
  或者

  huò zhě

  atau

  Chapter 3
 • 几乎
  幾乎

  jī hū

  hampir; nyaris

  Chapter 8
 • 机会
  機會

  jī huì

  kesempatan

  Chapter 18


 • amat; sangat

  Chapter 15
 • 记得
  記得

  jì de

  ingat

  Chapter 3
 • 季节
  季節

  jì jié

  musim

  Chapter 5
 • 检查
  檢查

  jiǎn chá

  memeriksa

  Chapter 16
 • 简单
  簡單

  jiǎn dān

  sederhana

  Chapter 14
 • 见面
  見面

  jiàn miàn

  bertemu; berjumpa

  Chapter 8
 • 健康
  健康

  jiàn kāng

  sehat

  Chapter 8

 • jiǎng

  menjelaskan

  Chapter 6

 • jiāo

  mengajar

  Chapter 12

 • jiǎo

  sen (1/10 Yuan)

  Chapter 4

 • jiǎo

  kaki

  Chapter 2

 • jiē

  menjemput

  Chapter 7
 • 街道
  街道

  jiē dào

  jalan; area pejalan

  Chapter 15
 • 节目
  節目

  jié mù

  acara; program

  Chapter 14
 • 节日
  節日

  jié rì

  hari raya

  Chapter 15
 • 结婚
  結婚

  jié hūn

  menikah

  Chapter 7
 • 结束
  結束

  jié shù

  berakhir

  Chapter 11
 • 解决
  解決

  jiě jué

  menyelesaikan

  Chapter 20

 • jiè

  meminjam

  Chapter 11
 • 经常
  經常

  jīng cháng

  seringkali

  Chapter 13
 • 经过
  經過

  jīng guò

  melewati

  Chapter 19
 • 经理
  經理

  jīng lǐ

  manajer

  Chapter 2

 • jiǔ

  lama

  Chapter 7

 • jiù

  tua

  Chapter 10
 • 句子
  句子

  jù zi

  kalimat

  Chapter 15
 • 决定
  決定

  jué dìng

  memutuskan; menentukan

  Chapter 17
 • 可爱
  可愛

  kě ài

  imut; lucu

  Chapter 16


 • haus

  Chapter 17


 • seperempat

  Chapter 7
 • 客人
  客人

  kè rén

  tamu; pelanggan

  Chapter 4
 • 空调
  空調

  kōng tiáo

  AC; pendingin

  Chapter 11

 • kǒu

  mulut; kata satuan untuk orang

  Chapter 11


 • menangis

  Chapter 19
 • 裤子
  褲子

  kù zi

  celana

  Chapter 3
 • 筷子
  筷子

  kuài zi

  sumpit

  Chapter 11

 • lán

  biru

  Chapter 19

 • lǎo

  tua; berumur

  Chapter 8
 • 离开
  離開

  lí kāi

  meninggalkan

  Chapter 6
 • 礼物
  禮物

  lǐ wù

  hadiah

  Chapter 13
 • 历史
  歷史

  lì shǐ

  sejarah

  Chapter 10

 • liǎn

  wajah; muka

  Chapter 19
 • 练习
  練習

  liàn xí

  latihan

  Chapter 15

 • liàng

  kata satuan untuk kendaraan

  Chapter 2
 • 聊天儿
  聊天兒

  liáo tiān r

  mengobrol

  Chapter 6
 • 了解
  了解

  liǎo jiě

  memahami

  Chapter 9
 • 邻居
  鄰居

  lín jū

  tetangga

  Chapter 17
 • 留学
  留學

  liú xué

  studi ke luar negeri

  Chapter 15

 • lóu

  gedung; bangunan

  Chapter 2
 • 绿


  hijau

  Chapter 3


 • kuda

  Chapter 19
 • 马上
  馬上

  mǎ shàng

  segera

  Chapter 8
 • 满意
  滿意

  mǎn yì

  puas

  Chapter 8
 • 帽子
  帽子

  mào zi

  topi

  Chapter 16


 • meter

  Chapter 16
 • 面包
  麵包

  miàn bāo

  roti

  Chapter 1
 • 明白
  明白

  míng bai

  mengerti; jelas

  Chapter 6


 • ambil; pegang

  Chapter 2
 • 奶奶
  奶奶

  nǎi nai

  nenek

  Chapter 13

 • nán

  selatan

  Chapter 1

 • nán

  sulit; susah

  Chapter 2
 • 难过
  難過

  nán guò

  sedih

  Chapter 20
 • 年级
  年級

  nián jí

  tingkat (sekolah)

  Chapter 4
 • 年轻
  年輕

  nián qīng

  muda

  Chapter 4

 • niǎo

  burung

  Chapter 19
 • 努力
  努力

  nǔ lì

  rajin

  Chapter 4
 • 爬山
  爬山

  pá shān

  mendaki gunung

  Chapter 3
 • 盘子
  盤子

  pán zi

  piring

  Chapter 14

 • pàng

  gemuk; gendut

  Chapter 2
 • 皮鞋
  皮鞋

  pí xié

  sepatu kulit

  Chapter 16
 • 啤酒
  啤酒

  pí jiǔ

  bir

  Chapter 11
 • 瓶子
  瓶子

  píng zi

  botol

  Chapter 11
 • 其实
  其實

  qí shí

  sebenarnya

  Chapter 2
 • 其他
  其他

  qí tā

  yang lainnya

  Chapter 15
 • 奇怪
  奇怪

  qí guài

  aneh

  Chapter 18


 • mengendarai

  Chapter 10
 • 起飞
  起飛

  qǐ fēi

  lepas landas

  Chapter 12
 • 起来
  起來

  qǐ lai

  bangun; bangkit

  Chapter 13
 • 清楚
  清楚

  qīng chu

  jelas

  Chapter 6
 • 请假
  請假

  qǐng jià

  cuti

  Chapter 17

 • qiū

  musim gugur

  Chapter 19
 • 裙子
  裙子

  qún zi

  rok; gaun

  Chapter 5
 • 然后
  然後

  rán hòu

  kemudian; lalu

  Chapter 14
 • 热情
  熱情

  rè qíng

  ramah; hangat

  Chapter 4
 • 认为
  認為

  rèn wéi

  mengira

  Chapter 16
 • 认真
  認真

  rèn zhēn

  serius

  Chapter 4
 • 容易
  容易

  róng yì

  mudah; gampang

  Chapter 2
 • 如果
  如果

  rú guǒ

  jika; kalau

  Chapter 16

 • sǎn

  payung

  Chapter 2
 • 上网
  上網

  shàng wǎng

  membuka internet

  Chapter 15
 • 生气
  生氣

  shēng qì

  marah

  Chapter 12
 • 声音
  聲音

  shēng yīn

  suara

  Chapter 14
 • 世界
  世界

  shì jiè

  dunia

  Chapter 15

 • shì

  mencoba

  Chapter 20

 • shòu

  kurus

  Chapter 2
 • 叔叔
  叔叔

  shū shu

  paman

  Chapter 14
 • 舒服
  舒服

  shū fu

  nyaman

  Chapter 3

 • shù

  pohon

  Chapter 2
 • 数学
  數學

  shù xué

  matematika

  Chapter 10
 • 刷牙
  刷牙

  shuā yá

  menyikat gigi

  Chapter 16

 • shuāng

  sepasang

  Chapter 11
 • 水平
  水平

  shuǐ píng

  tingkat; taraf

  Chapter 15
 • 司机
  司機

  sī jī

  pengemudi; sopir

  Chapter 12
 • 太阳
  太陽

  tài yáng

  matahari

  Chapter 12
 • 特别
  特別

  tè bié

  istimewa; luar biasa; spesial

  Chapter 6

 • téng

  sakit; nyeri

  Chapter 2
 • 提高
  提高

  tí gāo

  meningkatkan; menaikkan

  Chapter 15
 • 体育
  體育

  tǐ yù

  olahraga

  Chapter 10

 • tián

  manis

  Chapter 3

 • tiáo

  kata satuan untuk pakaian

  Chapter 3
 • 同事
  同事

  tóng shì

  rekan kerja

  Chapter 7
 • 同意
  同意

  tóng yì

  menyetujui

  Chapter 18
 • 头发
  頭髮

  tóu fa

  rambut

  Chapter 16
 • 突然
  突然

  tū rán

  tiba-tiba

  Chapter 6
 • 图书馆
  圖書館

  tú shū guǎn

  perpustakaan

  Chapter 11

 • tuǐ

  paha

  Chapter 2
 • 完成
  完成

  wán chéng

  menyelesaikan

  Chapter 15

 • wǎn

  mangkok

  Chapter 20

 • wàn

  sepuluh ribu

  Chapter 18
 • 忘记
  忘記

  wàng jì

  lupa

  Chapter 11

 • wèi

  untuk; demi

  Chapter 5
 • 为了
  為了

  wèi le

  demi; supaya

  Chapter 17

 • wèi

  kata satuan untuk orang

  Chapter 19
 • 文化
  文化

  wén huà

  budaya

  Chapter 15
 • 西
  西


  barat

  Chapter 12
 • 习惯
  習慣

  xí guàn

  terbiasa; kebiasaan

  Chapter 11
 • 洗手间
  洗手間

  xǐ shǒu jiān

  toilet; WC

  Chapter 8
 • 洗澡
  洗澡

  xǐ zǎo

  mandi

  Chapter 14

 • xià

  musim panas

  Chapter 5

 • xiān

  duluan; lebih dulu

  Chapter 9
 • 相信
  相信

  xiāng xìn

  percaya

  Chapter 18
 • 香蕉
  香蕉

  xiāng jiāo

  pisang

  Chapter 14

 • xiàng

  kepada; terhadap

  Chapter 18

 • xiàng

  mirip

  Chapter 14
 • 小心
  小心

  xiǎo xīn

  berhati-hati

  Chapter 3
 • 校长
  校長

  xiào zhǎng

  kepala sekolah

  Chapter 13
 • 新闻
  新聞

  xīn wén

  berita

  Chapter 15
 • 新鲜
  新鮮

  xīn xiān

  segar

  Chapter 3
 • 信用卡
  信用卡

  xìn yòng kǎ

  kartu kredit

  Chapter 20
 • 行李箱
  行李箱

  xíng li xiāng

  koper

  Chapter 12
 • 熊猫
  熊貓

  xióng māo

  panda

  Chapter 8
 • 需要
  需要

  xū yào

  butuh; perlu

  Chapter 12
 • 选择
  選擇

  xuǎn zé

  memilih

  Chapter 17
 • 要求
  要求

  yāo qiú

  permintaan; tuntutan

  Chapter 15
 • 爷爷
  爺爺

  yé ye

  kakek

  Chapter 13
 • 一定
  一定

  yí dìng

  pasti; tentu

  Chapter 9
 • 一共
  一共

  yí gòng

  total; jumlah

  Chapter 17
 • 一会儿
  一會兒

  yí huì r

  sebentar

  Chapter 8
 • 一样
  一樣

  yí yàng

  sama

  Chapter 9
 • 以前
  以前

  yǐ qián

  sebelumnya

  Chapter 7
 • 一般
  一般

  yì bān

  biasanya; umumnya

  Chapter 13
 • 一边
  一邊

  yì biān

  sambil

  Chapter 13
 • 一直
  一直

  yì zhí

  selalu; senantiasa

  Chapter 1
 • 音乐
  音樂

  yīn yuè

  musik

  Chapter 6
 • 银行
  銀行

  yín háng

  bank

  Chapter 7
 • 饮料
  飲料

  yǐn liào

  minuman

  Chapter 3
 • 应该
  應該

  yīng gāi

  seharusnya

  Chapter 13
 • 影响
  影響

  yǐng xiǎng

  pengaruh; dampak

  Chapter 9

 • yòng

  perlu; guna

  Chapter 5
 • 游戏
  遊戲

  yóu xì

  permainan

  Chapter 1
 • 有名
  有名

  yǒu míng

  terkenal

  Chapter 18

 • yòu

  lagi; dan juga

  Chapter 4
 • 遇到
  遇到

  yù dào

  ketemu

  Chapter 13

 • yuán

  China Yuan (CNY)

  Chapter 3
 • 愿意
  願意

  yuàn yì

  bersedia

  Chapter 13
 • 月亮
  月亮

  yuè liang

  bulan

  Chapter 14

 • yuè

  semakin

  Chapter 5

 • zhàn

  berdiri

  Chapter 4

 • zhāng

  helai; lembar (kata satuan untuk kertas dan benda tipis)

  Chapter 19

 • zhǎng

  tumbuh

  Chapter 16
 • 着急
  著急

  zháo jí

  gelisah; cemas

  Chapter 1
 • 照顾
  照顧

  zhào gù

  merawat; memperhatikan

  Chapter 5
 • 照片
  照片

  zhào piàn

  foto

  Chapter 4
 • 照相机
  照相機

  zhào xiàng jī

  kamera

  Chapter 20

 • zhǐ

  hanya

  Chapter 3
 • 只有
  只有

  zhǐ yǒu

  hanya dengan

  Chapter 20
 • 中间
  中間

  zhōng jiān

  tengah; diantara

  Chapter 9
 • 终于
  終於

  zhōng yú

  akhirnya

  Chapter 13

 • zhǒng

  jenis; macam

  Chapter 18
 • 重要
  重要

  zhòng yào

  penting

  Chapter 8
 • 周末
  週末

  zhōu mò

  akhir pekan

  Chapter 1
 • 主要
  主要

  zhǔ yào

  utama

  Chapter 10
 • 注意
  注意

  zhù yì

  memperhatikan

  Chapter 15
 • 自己
  自己

  zì jǐ

  diri sendiri

  Chapter 12
 • 自行车
  自行車

  zì xíng chē

  sepeda

  Chapter 10
 • 总是
  總是

  zǒng shì

  selalu

  Chapter 4

 • zuǐ

  mulut

  Chapter 18
 • 最后
  最後

  zuì hòu

  terakhir

  Chapter 9
 • 最近
  最近

  zuì jìn

  akhir-akhir ini; baru-baru ini

  Chapter 5
 • 作业
  作業

  zuò yè

  tugas rumah; PR

  Chapter 1
 • 中文
  中文

  zhōng wén

  Mandarin

  Chapter 9

Download Soal HSK 3

Ujian HSK 3 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 10 soal Writing. Total durasi ujian 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-2, soal ujian HSK 3 tidak disertai dengan pinyin.

HSK 3 Soal Ujian H31003

HSK 3 Soal Ujian H31004

HSK 3 Soal Ujian H31005

HSK 3 Soal Ujian H31329

HSK 3 Soal Ujian H31330

HSK 3 Soal Ujian H31332

Nilai Ujian HSK 3

Bagian Listening, Reading dan Writing masing-masing maksimal bernilai 100, sehingga total nilai dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 3 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019

NilaiJumlah PesertaPersen
270-30016326%
240-26912019%
210-23912320%
180-2099315%
0-17912720%
Total Peserta626100%

Level HSK Lainnya