HSK 3 | Daftar Kosakata & Download Soal Ujian | Pandarin

Ujian HSK 3

Ujian HSK 3 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 600 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 3 dinilai telah mampu menggunakan Mandarin secara lisan dan tulisan, dalam situasi formal maupun nonformal. HSK 3 adalah standar minimum untuk melanjutkan studi ke Tiongkok atau bekerja di perusahaan Tiongkok.

Daftar Kosakata HSK 3

Peserta ujian HSK 3 perlu menguasai 300 kosakata dari HSK 1-2 dan 300 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • a

  (kata seru)

  Chapter1
 • 阿姨
  阿姨

  ā yí

  bibi

  Chapter14

 • ǎi

  pendek

  Chapter10
 • 爱好
  愛好

  ài hào

  hobi; kegemaran

  Chapter17
 • 安静
  安靜

  ān jìng

  tenang; sunyi

  Chapter8


 • kata satuan untuk benda bergagang

  Chapter2

 • bān

  kelas; regu

  Chapter9

 • bān

  memindahkan

  Chapter1
 • 办法
  辦法

  bàn fǎ

  cara; metode

  Chapter17
 • 办公室
  辦公室

  bàn gōng shì

  kantor

  Chapter2

 • bàn

  setengah

  Chapter7
 • 帮忙
  幫忙

  bāng máng

  menolong

  Chapter6

 • bāo

  dompet; bungkusan

  Chapter12

 • bǎo

  kenyang

  Chapter17
 • 北方
  北方

  běi fāng

  bagian utara

  Chapter1

 • bèi

  digunakan sebelum kata kerja pasif

  Chapter20
 • 鼻子
  鼻子

  bí zi

  hidung

  Chapter16
 • 比较
  比較

  bǐ jiào

  agak; sedikit

  Chapter9
 • 比赛
  比賽

  bǐ sài

  lomba; kompetisi

  Chapter4
 • 笔记本
  筆記本

  bǐ jì běn

  laptop

  Chapter11
 • 必须
  必須

  bì xū

  harus

  Chapter17
 • 变化
  變化

  biàn huà

  berubah

  Chapter8
 • 别人
  別人

  bié rén

  orang lain

  Chapter16
 • 冰箱
  冰箱

  bīng xiāng

  lemari es; kulkas

  Chapter14
 • 不但
  不但

  bù dàn

  tidak hanya

  Chapter18

 • cái

  barulah

  Chapter20
 • 菜单
  菜單

  cài dān

  menu masakan

  Chapter14
 • 参加
  參加

  cān jiā

  berpartisipasi

  Chapter9

 • cǎo

  rumput

  Chapter5

 • céng

  lantai

  Chapter8

 • chà

  kurang

  Chapter7
 • 超市
  超市

  chāo shì

  supermarket

  Chapter4
 • 衬衫
  襯衫

  chèn shān

  kemeja

  Chapter3
 • 成绩
  成績

  chéng jì

  nilai; prestasi

  Chapter20
 • 城市
  城市

  chéng shì

  kota

  Chapter16
 • 迟到
  遲到

  chí dào

  terlambat

  Chapter7
 • 除了
  除了

  chú le

  kecuali; selain

  Chapter15

 • chuán

  kapal laut

  Chapter19
 • 春天
  春天

  chūn tiān

  musim semi

  Chapter5
 • 词典
  詞典

  cí diǎn

  kamus

  Chapter11
 • 聪明
  聰明

  cōng ming

  pintar; cerdas

  Chapter4
 • 打扫
  打掃

  dǎ sǎo

  menyapu

  Chapter14
 • 打算
  打算

  dǎ suàn

  rencana; berencana

  Chapter1

 • dài

  membawa

  Chapter1
 • 担心
  擔心

  dān xīn

  kuatir; cemas

  Chapter9
 • 蛋糕
  蛋糕

  dàn gāo

  kue

  Chapter4
 • 当然
  當然

  dāng rán

  tentu saja

  Chapter5

 • dēng

  lampu

  Chapter11

 • de

  digunakan untuk menerangkan kata kerja

  Chapter18
 • 地方
  地方

  dì fang

  tempat

  Chapter10
 • 地铁
  地鐵

  dì tiě

  kereta bawah tanah

  Chapter11
 • 地图
  地圖

  dì tú

  peta

  Chapter1
 • 电梯
  電梯

  diàn tī

  lift; elevator

  Chapter8
 • 邮件
  郵件

  yóu jiàn

  email

  Chapter11

 • dōng

  timur

  Chapter20
 • 冬天
  冬天

  dōng tiān

  musim dingin

  Chapter17
 • 动物
  動物

  dòng wù

  hewan; binatang

  Chapter18

 • duǎn

  pendek

  Chapter19

 • duàn

  potong (kata satuan paragraf)

  Chapter18
 • 锻炼
  鍛煉

  duàn liàn

  latihan

  Chapter6
 • 多么
  多麼

  duō me

  betapa; alangkah

  Chapter20
 • 饿

  è

  lapar

  Chapter4
 • 耳朵
  耳朵

  ěr duo

  telinga

  Chapter19
 • 而且
  而且

  ér qiě

  namun juga

  Chapter18


 • mengirim

  Chapter15
 • 发烧
  發燒

  fā shāo

  demam

  Chapter5
 • 发现
  發現

  fā xiàn

  menemukan

  Chapter12
 • 方便
  方便

  fāng biàn

  praktis; mudah

  Chapter10

 • fàng

  meletakkan; menaruh

  Chapter3
 • 放心
  放心

  fàng xīn

  lega

  Chapter9

 • fēn

  memisahkan; membagi

  Chapter4
 • 附近
  附近

  fù jìn

  sekitar

  Chapter10
 • 复习
  複習

  fù xí

  mengulang pelajaran

  Chapter1
 • 干净
  乾淨

  gān jìng

  bersih

  Chapter14
 • 感冒
  感冒

  gǎn mào

  masuk angin; flu

  Chapter5
 • 感兴趣
  感興趣

  gǎn xìng qù

  tertarik

  Chapter7
 • 刚才
  剛才

  gāng cái

  barusan; baru saja

  Chapter6
 • 个子
  個子

  gè zi

  tinggi badan

  Chapter10
 • 根据
  根據

  gēn jù

  berdasarkan

  Chapter17

 • gēn

  dengan

  Chapter1

 • gèng

  lebih; semakin

  Chapter6
 • 公斤
  公斤

  gōng jīn

  kilogram

  Chapter16
 • 公园
  公園

  gōng yuán

  taman

  Chapter6
 • 故事
  故事

  gù shì

  cerita; kisah

  Chapter14
 • 刮风
  刮風

  guā fēng

  berangin

  Chapter14

 • guān

  menutup; mematikan

  Chapter11
 • 关系
  關係

  guān xì

  hubungan

  Chapter16
 • 关心
  關心

  guān xīn

  memperhatikan

  Chapter20
 • 关于
  關於

  guān yú

  mengenai; tentang

  Chapter18
 • 国家
  國家

  guó jiā

  negara

  Chapter18

 • guò

  merayakan

  Chapter19
 • 过去
  過去

  guò qù

  dulu; masa lalu

  Chapter13
 • 还是
  還是

  hái shì

  atau

  Chapter3
 • 害怕
  害怕

  hài pà

  takut

  Chapter8
 • 黑板
  黑板

  hēi bǎn

  papan tulis

  Chapter12
 • 后来
  後來

  hòu lái

  kemudian

  Chapter17
 • 护照
  護照

  hù zhào

  paspor

  Chapter12

 • huā

  bunga

  Chapter3

 • huà

  melukis; gambar

  Chapter12

 • huài

  rusak

  Chapter13
 • 欢迎
  歡迎

  huān yíng

  selamat datang

  Chapter7

 • huán

  mengembalikan

  Chapter11
 • 环境
  環境

  huán jìng

  lingkungan

  Chapter10

 • huàn

  mengganti

  Chapter10
 • 黄河
  黃河

  huáng hé

  Sungai Kuning

  Chapter19
 • 回答
  回答

  huí dá

  menjawab

  Chapter4
 • 会议
  會議

  huì yì

  rapat; konferensi

  Chapter11
 • 或者
  或者

  huò zhě

  atau

  Chapter3
 • 几乎
  幾乎

  jī hū

  hampir; nyaris

  Chapter8
 • 机会
  機會

  jī huì

  kesempatan

  Chapter18


 • amat; sangat

  Chapter15
 • 记得
  記得

  jì de

  ingat

  Chapter3
 • 季节
  季節

  jì jié

  musim

  Chapter5
 • 检查
  檢查

  jiǎn chá

  memeriksa

  Chapter16
 • 简单
  簡單

  jiǎn dān

  sederhana

  Chapter14
 • 见面
  見面

  jiàn miàn

  bertemu; berjumpa

  Chapter8
 • 健康
  健康

  jiàn kāng

  sehat

  Chapter8

 • jiǎng

  menjelaskan

  Chapter6

 • jiāo

  mengajar

  Chapter12

 • jiǎo

  sen (1/10 Yuan)

  Chapter4

 • jiǎo

  kaki

  Chapter2

 • jiē

  menjemput

  Chapter7
 • 街道
  街道

  jiē dào

  jalan; area pejalan

  Chapter15
 • 节目
  節目

  jié mù

  acara; program

  Chapter14
 • 节日
  節日

  jié rì

  hari raya

  Chapter15
 • 结婚
  結婚

  jié hūn

  menikah

  Chapter7
 • 结束
  結束

  jié shù

  berakhir

  Chapter11
 • 解决
  解決

  jiě jué

  menyelesaikan

  Chapter20

 • jiè

  meminjam

  Chapter11
 • 经常
  經常

  jīng cháng

  seringkali

  Chapter13
 • 经过
  經過

  jīng guò

  melewati

  Chapter19
 • 经理
  經理

  jīng lǐ

  manajer

  Chapter2

 • jiǔ

  lama

  Chapter7

 • jiù

  tua

  Chapter10
 • 句子
  句子

  jù zi

  kalimat

  Chapter15
 • 决定
  決定

  jué dìng

  memutuskan; menentukan

  Chapter17
 • 可爱
  可愛

  kě ài

  imut; lucu

  Chapter16


 • haus

  Chapter17


 • seperempat

  Chapter7
 • 客人
  客人

  kè rén

  tamu; pelanggan

  Chapter4
 • 空调
  空調

  kōng tiáo

  AC; pendingin

  Chapter11

 • kǒu

  mulut; kata satuan untuk orang

  Chapter11


 • menangis

  Chapter19
 • 裤子
  褲子

  kù zi

  celana

  Chapter3
 • 筷子
  筷子

  kuài zi

  sumpit

  Chapter11

 • lán

  biru

  Chapter19

 • lǎo

  tua; berumur

  Chapter8
 • 离开
  離開

  lí kāi

  meninggalkan

  Chapter6
 • 礼物
  禮物

  lǐ wù

  hadiah

  Chapter13
 • 历史
  歷史

  lì shǐ

  sejarah

  Chapter10

 • liǎn

  wajah; muka

  Chapter19
 • 练习
  練習

  liàn xí

  latihan

  Chapter15

 • liàng

  kata satuan untuk kendaraan

  Chapter2
 • 聊天儿
  聊天兒

  liáo tiān r

  mengobrol

  Chapter6
 • 了解
  了解

  liǎo jiě

  memahami

  Chapter9
 • 邻居
  鄰居

  lín jū

  tetangga

  Chapter17
 • 留学
  留學

  liú xué

  studi ke luar negeri

  Chapter15

 • lóu

  gedung; bangunan

  Chapter2
 • 绿


  hijau

  Chapter3


 • kuda

  Chapter19
 • 马上
  馬上

  mǎ shàng

  segera

  Chapter8
 • 满意
  滿意

  mǎn yì

  puas

  Chapter8
 • 帽子
  帽子

  mào zi

  topi

  Chapter16


 • meter

  Chapter16
 • 面包
  麵包

  miàn bāo

  roti

  Chapter1
 • 明白
  明白

  míng bai

  mengerti; jelas

  Chapter6


 • ambil; pegang

  Chapter2
 • 奶奶
  奶奶

  nǎi nai

  nenek

  Chapter13

 • nán

  selatan

  Chapter1

 • nán

  sulit; susah

  Chapter2
 • 难过
  難過

  nán guò

  sedih

  Chapter20
 • 年级
  年級

  nián jí

  tingkat (sekolah)

  Chapter4
 • 年轻
  年輕

  nián qīng

  muda

  Chapter4

 • niǎo

  burung

  Chapter19
 • 努力
  努力

  nǔ lì

  rajin

  Chapter4
 • 爬山
  爬山

  pá shān

  mendaki gunung

  Chapter3
 • 盘子
  盤子

  pán zi

  piring

  Chapter14

 • pàng

  gemuk; gendut

  Chapter2
 • 皮鞋
  皮鞋

  pí xié

  sepatu kulit

  Chapter16
 • 啤酒
  啤酒

  pí jiǔ

  bir

  Chapter11
 • 瓶子
  瓶子

  píng zi

  botol

  Chapter11
 • 其实
  其實

  qí shí

  sebenarnya

  Chapter2
 • 其他
  其他

  qí tā

  yang lainnya

  Chapter15
 • 奇怪
  奇怪

  qí guài

  aneh

  Chapter18


 • mengendarai

  Chapter10
 • 起飞
  起飛

  qǐ fēi

  lepas landas

  Chapter12
 • 起来
  起來

  qǐ lai

  bangun; bangkit

  Chapter13
 • 清楚
  清楚

  qīng chu

  jelas

  Chapter6
 • 请假
  請假

  qǐng jià

  cuti

  Chapter17

 • qiū

  musim gugur

  Chapter19
 • 裙子
  裙子

  qún zi

  rok; gaun

  Chapter5
 • 然后
  然後

  rán hòu

  kemudian; lalu

  Chapter14
 • 热情
  熱情

  rè qíng

  ramah; hangat

  Chapter4
 • 认为
  認為

  rèn wéi

  mengira

  Chapter16
 • 认真
  認真

  rèn zhēn

  serius

  Chapter4
 • 容易
  容易

  róng yì

  mudah; gampang

  Chapter2
 • 如果
  如果

  rú guǒ

  jika; kalau

  Chapter16

 • sǎn

  payung

  Chapter2
 • 上网
  上網

  shàng wǎng

  membuka internet

  Chapter15
 • 生气
  生氣

  shēng qì

  marah

  Chapter12
 • 声音
  聲音

  shēng yīn

  suara

  Chapter14
 • 世界
  世界

  shì jiè

  dunia

  Chapter15

 • shì

  mencoba

  Chapter20

 • shòu

  kurus

  Chapter2
 • 叔叔
  叔叔

  shū shu

  paman

  Chapter14
 • 舒服
  舒服

  shū fu

  nyaman

  Chapter3

 • shù

  pohon

  Chapter2
 • 数学
  數學

  shù xué

  matematika

  Chapter10
 • 刷牙
  刷牙

  shuā yá

  menyikat gigi

  Chapter16

 • shuāng

  sepasang

  Chapter11
 • 水平
  水平

  shuǐ píng

  tingkat; taraf

  Chapter15
 • 司机
  司機

  sī jī

  pengemudi; sopir

  Chapter12
 • 太阳
  太陽

  tài yáng

  matahari

  Chapter12
 • 特别
  特別

  tè bié

  istimewa; luar biasa; spesial

  Chapter6

 • téng

  sakit; nyeri

  Chapter2
 • 提高
  提高

  tí gāo

  meningkatkan; menaikkan

  Chapter15
 • 体育
  體育

  tǐ yù

  olahraga

  Chapter10

 • tián

  manis

  Chapter3

 • tiáo

  kata satuan untuk pakaian

  Chapter3
 • 同事
  同事

  tóng shì

  rekan kerja

  Chapter7
 • 同意
  同意

  tóng yì

  menyetujui

  Chapter18
 • 头发
  頭髮

  tóu fa

  rambut

  Chapter16
 • 突然
  突然

  tū rán

  tiba-tiba

  Chapter6
 • 图书馆
  圖書館

  tú shū guǎn

  perpustakaan

  Chapter11

 • tuǐ

  paha

  Chapter2
 • 完成
  完成

  wán chéng

  menyelesaikan

  Chapter15

 • wǎn

  mangkok

  Chapter20

 • wàn

  sepuluh ribu

  Chapter18
 • 忘记
  忘記

  wàng jì

  lupa

  Chapter11

 • wèi

  untuk; demi

  Chapter5
 • 为了
  為了

  wèi le

  demi; supaya

  Chapter17

 • wèi

  kata satuan untuk orang

  Chapter19
 • 文化
  文化

  wén huà

  budaya

  Chapter15
 • 西
  西


  barat

  Chapter12
 • 习惯
  習慣

  xí guàn

  terbiasa; kebiasaan

  Chapter11
 • 洗手间
  洗手間

  xǐ shǒu jiān

  toilet; WC

  Chapter8
 • 洗澡
  洗澡

  xǐ zǎo

  mandi

  Chapter14

 • xià

  musim panas

  Chapter5

 • xiān

  duluan; lebih dulu

  Chapter9
 • 相信
  相信

  xiāng xìn

  percaya

  Chapter18
 • 香蕉
  香蕉

  xiāng jiāo

  pisang

  Chapter14

 • xiàng

  kepada; terhadap

  Chapter18

 • xiàng

  mirip

  Chapter14
 • 小心
  小心

  xiǎo xīn

  berhati-hati

  Chapter3
 • 校长
  校長

  xiào zhǎng

  kepala sekolah

  Chapter13
 • 新闻
  新聞

  xīn wén

  berita

  Chapter15
 • 新鲜
  新鮮

  xīn xiān

  segar

  Chapter3
 • 信用卡
  信用卡

  xìn yòng kǎ

  kartu kredit

  Chapter20
 • 行李箱
  行李箱

  xíng li xiāng

  koper

  Chapter12
 • 熊猫
  熊貓

  xióng māo

  panda

  Chapter8
 • 需要
  需要

  xū yào

  butuh; perlu

  Chapter12
 • 选择
  選擇

  xuǎn zé

  memilih

  Chapter17
 • 要求
  要求

  yāo qiú

  permintaan; tuntutan

  Chapter15
 • 爷爷
  爺爺

  yé ye

  kakek

  Chapter13
 • 一定
  一定

  yí dìng

  pasti; tentu

  Chapter9
 • 一共
  一共

  yí gòng

  total; jumlah

  Chapter17
 • 一会儿
  一會兒

  yí huì r

  sebentar

  Chapter8
 • 一样
  一樣

  yí yàng

  sama

  Chapter9
 • 以前
  以前

  yǐ qián

  sebelumnya

  Chapter7
 • 一般
  一般

  yì bān

  biasanya; umumnya

  Chapter13
 • 一边
  一邊

  yì biān

  sambil

  Chapter13
 • 一直
  一直

  yì zhí

  selalu; senantiasa

  Chapter1
 • 音乐
  音樂

  yīn yuè

  musik

  Chapter6
 • 银行
  銀行

  yín háng

  bank

  Chapter7
 • 饮料
  飲料

  yǐn liào

  minuman

  Chapter3
 • 应该
  應該

  yīng gāi

  seharusnya

  Chapter13
 • 影响
  影響

  yǐng xiǎng

  pengaruh; dampak

  Chapter9

 • yòng

  perlu; guna

  Chapter5
 • 游戏
  遊戲

  yóu xì

  permainan

  Chapter1
 • 有名
  有名

  yǒu míng

  terkenal

  Chapter18

 • yòu

  lagi; dan juga

  Chapter4
 • 遇到
  遇到

  yù dào

  ketemu

  Chapter13

 • yuán

  China Yuan (CNY)

  Chapter3
 • 愿意
  願意

  yuàn yì

  bersedia

  Chapter13
 • 月亮
  月亮

  yuè liang

  bulan

  Chapter14

 • yuè

  semakin

  Chapter5

 • zhàn

  berdiri

  Chapter4

 • zhāng

  helai; lembar (kata satuan untuk kertas dan benda tipis)

  Chapter19

 • zhǎng

  tumbuh

  Chapter16
 • 着急
  著急

  zháo jí

  gelisah; cemas

  Chapter1
 • 照顾
  照顧

  zhào gù

  merawat; memperhatikan

  Chapter5
 • 照片
  照片

  zhào piàn

  foto

  Chapter4
 • 照相机
  照相機

  zhào xiàng jī

  kamera

  Chapter20

 • zhǐ

  hanya

  Chapter3
 • 只有
  只有

  zhǐ yǒu

  hanya dengan

  Chapter20
 • 中间
  中間

  zhōng jiān

  tengah; diantara

  Chapter9
 • 终于
  終於

  zhōng yú

  akhirnya

  Chapter13

 • zhǒng

  jenis; macam

  Chapter18
 • 重要
  重要

  zhòng yào

  penting

  Chapter8
 • 周末
  週末

  zhōu mò

  akhir pekan

  Chapter1
 • 主要
  主要

  zhǔ yào

  utama

  Chapter10
 • 注意
  注意

  zhù yì

  memperhatikan

  Chapter15
 • 自己
  自己

  zì jǐ

  diri sendiri

  Chapter12
 • 自行车
  自行車

  zì xíng chē

  sepeda

  Chapter10
 • 总是
  總是

  zǒng shì

  selalu

  Chapter4

 • zuǐ

  mulut

  Chapter18
 • 最后
  最後

  zuì hòu

  terakhir

  Chapter9
 • 最近
  最近

  zuì jìn

  akhir-akhir ini; baru-baru ini

  Chapter5
 • 作业
  作業

  zuò yè

  tugas rumah; PR

  Chapter1
 • 中文
  中文

  zhōng wén

  Mandarin

  Chapter9

Download Soal HSK 3

Ujian HSK 3 terdiri dari 40 soal Listening, 40 soal Reading, dan 10 soal Writing. Total durasi ujian 85 menit. Berbeda dengan ujian HSK 1-2, soal ujian HSK 3 tidak disertai dengan pinyin.

HSK 3 Soal Ujian H31003

HSK 3 Soal Ujian H31004

HSK 3 Soal Ujian H31005

HSK 3 Soal Ujian H31329

HSK 3 Soal Ujian H31330

HSK 3 Soal Ujian H31332

Nilai Ujian HSK 3

Bagian Listening, Reading dan Writing masing-masing maksimal bernilai 100, sehingga total nilai dapat mencapai 300. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 180 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 3 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019

NilaiJumlah PesertaPersen
270-30016326%
240-26912019%
210-23912320%
180-2099315%
0-17912720%
Total Peserta626100%

Level HSK Lainnya