New HSK 2021 Level 1

HSK (汉语水平考试 Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì) is the official standardized test for Mandarin. HSK is getting a massive overhaul into the New HSK.

New HSK Level 1 students should be able to complete related communication tasks such as: Know how to use polite words and phrases in different situations; Get the information needed in a public environment.

Topics included: personal information, daily routine, food, transportation, hobbies, and more.

Listening

Understand phrases in a short conversation (less than 80 words). Sentences will be spoken clearly and slowly (less than 100 characters per minute).

Speaking

Pronounce 269 pinyin with correct tones. Students must also be able to ask and answer simple questions in daily situations.

Reading

Recognize 300 Chinese characters and 500 vocabularies. Students must know 48 grammar points and read longer texts (around 500 characters).

Writing

Handwrite 100 basic characters using correct stroke orders. Students must also be able to copy more complex characters at a speed of 10 characters per minute.

New HSK 1 Vocabulary Word List

The vocabularies for the New HSK level 1 has been greatly increased from 150 words to 500 words. Click the card to see the pinyin and translation.


 • ài

  love

  1

 • 爱好
  愛好

  ài hào

  hobby

  1 • eight

  1

 • 爸爸
  爸爸

  bà ba

  dad

  1


 • ba

  (a particle used at the end of the sentence to indicate suggestion or instruction)

  1


 • bái

  white

  1

 • 白天
  白天

  bái tiān

  daytime

  1


 • bǎi

  hundred

  1


 • bān

  class

  1


 • bàn

  half

  1

 • 半年
  半年

  bàn nián

  half a year

  1

 • 半天
  半天

  bàn tiān

  half day; long time

  1


 • bāng

  to help

  1

 • 帮忙
  幫忙

  bāng máng

  to help

  1


 • bāo

  bag;to pack

  1

 • 包子
  包子

  bāo zi

  bun

  1


 • bēi

  cup (measure word)

  1

 • 杯子
  杯子

  bēi zi

  cup

  1


 • běi

  north

  1

 • 北边
  北邊

  běi bian

  north side

  1

 • 北京
  北京

  Běi jīng

  Beijing

  1


 • běn

  (measure word for books)

  1

 • 本子
  本子

  běn zi

  note book

  1 • compare

  1


 • bié

  do not

  1

 • 别的
  別的

  bié de

  other

  1

 • 别人
  別人

  bié rén

  other people

  1


 • bìng

  sick; disease

  1

 • 病人
  病人

  bìng rén

  patient

  1

 • 不大
  不大

  bú tà

  not big; not very

  1

 • 不对
  不對

  bú duì

  not right; wrong

  1

 • 不客气
  不客氣

  bú kè qì

  you’re welcome

  1

 • 不用
  不用

  bú yòng

  no need to

  1 • do not

  1


 • cài

  dish

  1


 • chá

  tea

  1


 • chà

  lack of; bad

  1


 • cháng

  often

  1

 • 常常
  常常

  cháng cháng

  often

  1


 • chàng

  sing

  1

 • 唱歌
  唱歌

  chàng gē

  to sing a song

  1


 • chē

  vehicle

  1

 • 车票
  車票

  chē piào

  bus or train ticket

  1

 • 车上
  車上

  chē shang

  in the car

  1

 • 车站
  車站

  chē zhàn

  station

  1


 • chī

  eat

  1

 • 吃饭
  吃飯

  chī fàn

  eat

  1


 • chū

  out

  1

 • 出来
  出來

  chū lái

  come out

  1

 • 出去
  出去

  chū qù

  go out

  1

 • 穿
  穿

  chuān

  wear

  2


 • chuáng

  bed

  2 • times

  2


 • cóng

  from

  2


 • cuò

  wrong

  2 • hit

  2

 • 打车
  打車

  dǎ chē

  take a taxi

  2

 • 打电话
  打電話

  dǎ diàn huà

  make a call

  2

 • 打开
  打開

  dǎ kāi

  to open; turn on

  2

 • 打球
  打球

  dǎ qiú

  play ball

  2 • big

  2

 • 大学
  大學

  dà xué

  university

  2

 • 大学生
  大學生

  dà xué shēng

  college student

  2


 • dào

  to; arrive; until

  2

 • 得到
  得到

  dé dào

  get; acquire

  2


 • de

  (a particle used to explain verb)

  2


 • de

  (a particle used behind an attributive)

  2


 • děng

  wait

  2 • ground

  2

 • 地点
  地點

  dì diǎn

  location

  2

 • 地方
  地方

  dì fang

  place

  2

 • 地上
  地上

  dì shang

  on the ground

  2

 • 地图
  地圖

  dìtú

  map

  2

 • 弟弟
  弟弟

  dìdi

  younger brother

  2

 • 第二
  第二

  dì èr

  second

  2


 • diǎn

  o’clock; point

  2


 • diàn

  electricity

  2

 • 电话
  電話

  diàn huà

  phone

  2

 • 电脑
  電腦

  diàn nǎo

  computer

  2

 • 电视
  電視

  diàn shì

  tv

  2

 • 电视机
  電視機

  diàn shì jī

  tv set

  2

 • 电影
  電影

  diàn yǐng

  movie

  2

 • 电影院
  電影院

  diàn yǐng yuàn

  cinema

  2


 • dōng

  east

  2

 • 东边
  東邊

  dōng bian

  east side

  2

 • 东西
  東西

  dōng xi

  object; stuff

  2


 • dòng

  move

  2

 • 动作
  動作

  dòng zuò

  action

  2


 • dōu

  all

  2 • read

  2

 • 读书
  讀書

  dú shū

  to read a book

  2


 • duì

  correct

  2

 • 对不起
  對不起

  duì bu qǐ

  sorry

  2


 • duō

  many

  2

 • 多少
  多少

  duō shao

  how many

  2

 • 饿

  è

  hungry

  2

 • 儿子
  兒子

  ér zi

  son

  2


 • èr

  two

  2


 • fàn

  rice

  2

 • 饭店
  飯店

  fàn diàn

  restaurant

  2

 • 房间
  房間

  fáng jiān

  room

  3

 • 房子
  房子

  fáng zi

  house

  3


 • fàng

  put

  3

 • 放假
  放假

  fàng jià

  holiday

  3

 • 放学
  放學

  fàng xué

  after school

  3


 • fēi

  fly

  3

 • 飞机
  飛機

  fēi jī

  aircraft;plane

  3

 • 非常
  非常

  fēi cháng

  very 

  3


 • fēn

  minute

  3


 • fēng

  wind

  3


 • gàn

  dry

  3

 • 干净
  乾淨

  gān jìng

  clean

  3


 • gàn

  do

  3

 • 干什么
  幹什麼

  gàn shén me

  what to do

  3


 • gāo

  tall; high

  3

 • 高兴
  高興

  gāo xìng

  happy

  3

 • 告诉
  告訴

  gào su

  tell

  3

 • 哥哥
  哥哥

  gē ge

  older brother

  3 • song

  3 • (general measure word)

  3


 • gěi

  give

  3


 • gēn

  with

  3

 • 工人
  工人

  gōng rén

  worker

  3

 • 工作
  工作

  gōng zuò

  to work; job

  3


 • guān

  to close; turn off

  3

 • 关上
  關上

  guān shang

  to close; turn off

  3


 • guì

  expensive

  3


 • guó

  country

  3

 • 国家
  國家

  guó jiā

  country

  3

 • 国外
  國外

  guó wài

  abroad

  3


 • guò

  to cross; to pass

  3


 • hái

  also; still

  3

 • 还是
  還是

  hái shi

  or

  3

 • 还有
  還有

  hái yǒu

  and also

  3

 • 孩子
  孩子

  hái zi

  child

  3

 • 汉语
  漢語

  Hàn yǔ

  Chinese

  3

 • 汉字
  漢字

  Hàn zì

  Chinese character

  3


 • hǎo

  great; good

  3

 • 好吃
  好吃

  hào chī

  delicious

  3

 • 好看
  好看

  hǎo kàn

  good looking

  3

 • 好听
  好聽

  hǎo tīng

  nice (to listen)

  3

 • 好玩儿
  好玩兒

  hǎo wánr

  fun

  3


 • hào

  number; date

  3 • drink

  3 • with; and

  3


 • hěn

  very

  3


 • hòu

  behind; after

  3

 • 后边
  後邊

  hòu bian

  back side

  3

 • 后天
  後天

  hòu tiān

  the day after tomorrow

  3


 • huā

  flower

  3


 • huà

  words

  4


 • huài

  bad; broken

  4


 • huán

  return

  4


 • huí

  back to

  4

 • 回答
  回答

  huídá

  to answer

  4

 • 回到
  回到

  huí dào

  back to

  4

 • 回家
  回家

  huí jiā

  come back home; go home

  4

 • 回来
  回來

  huí lái

  come back

  4

 • 回去
  回去

  huí qù

  go back

  4


 • huì

  can; be able to

  4

 • 火车
  火車

  huǒ chē

  train

  4

 • 机场
  機場

  jī chǎng

  airport

  4

 • 机票
  機票

  jī piào

  plane tickets

  4

 • 鸡蛋
  雞蛋

  jī dàn

  chicken egg

  4 • a few

  4 • remember

  4

 • 记得
  記得

  jì de

  remember

  4

 • 记住
  記住

  jì zhù

  remember

  4


 • jiā

  family; home

  4

 • 家里
  家裡

  jiā li

  at home

  4

 • 家人
  家人

  jiā rén

  family

  4


 • jiān

  room

  4


 • jiàn

  meet

  4

 • 见面
  見面

  jiàn miàn

  meet

  4


 • jiào

  teach

  4


 • jiào

  call

  4

 • 教学楼
  教學樓

  jiào xué lóu

  classroom building

  4

 • 姐姐
  姐姐

  jiě jie

  older sister

  4

 • 介绍
  介紹

  jiè shào

  introduce; introduction

  4

 • 今年
  今年

  jīn nián

  this year

  4

 • 今天
  今天

  jīn tiān

  today

  4


 • jìn

  enter

  4

 • 进来
  進來

  jìn lái

  come in

  4

 • 进去
  進去

  jìn qù

  go in

  4


 • jiǔ

  nine

  4


 • jiù

  (indicate summary or result)

  4

 • 觉得
  覺得

  jué de

  feel

  4


 • kāi

  open; drive

  4

 • 开车
  開車

  kāi chē

  drive

  4

 • 开会
  開會

  kāi huì

  have a meeting

  4

 • 开玩笑
  開玩笑

  kāi wán xiào

  joking

  4


 • kàn

  look

  4

 • 看病
  看病

  kàn bìng

  see a doctor

  4

 • 看到
  看到

  kàn dào

  see

  4

 • 看见
  看見

  kàn jiàn

  see

  4


 • kǎo

  test

  4

 • 考试
  考試

  kǎo shì

  examination

  4 • thirsty

  4 • class; lesson

  4

 • 课本
  課本

  kè běn

  textbook

  4

 • 课文
  課文

  kè wén

  text

  5


 • kǒu

  mouth

  5


 • kuài

  piece (measure word)

  5


 • kuài

  fast

  5


 • lái

  come

  5

 • 来到
  來到

  lái dào

  come to

  5


 • lǎo

  old

  5

 • 老人
  老人

  lǎo rén

  old people

  5

 • 老师
  老師

  lǎo shī

  teacher

  5


 • le

  already

  5


 • lèi

  tired

  5


 • lěng

  cold

  5 • in

  5

 • 里边
  裡邊

  lǐ bian

  inside

  5


 • liǎng

  two

  5


 • líng

  zero

  5


 • liù

  six

  5


 • lóu

  floor

  5

 • 楼上
  樓上

  lóu shàng

  upstairs

  5

 • 楼下
  樓下

  lóu xià

  downstairs

  5 • road

  5

 • 路口
  路口

  lù kǒu

  intersection

  5

 • 路上
  路上

  lù shang

  on the road

  5

 • 妈妈
  媽媽

  mā ma

  mother

  5

 • 马路
  馬路

  mǎ lù

  road

  5

 • 马上
  馬上

  mǎ shàng

  immediately

  5


 • ma

  is it

  5


 • mǎi

  buy

  5


 • màn

  slow

  5


 • máng

  busy

  5


 • máo

  (measure word for money)

  5


 • méi

  not

  5

 • 没关系
  沒關係

  méi guān xi

  it’s ok

  5

 • 没什么
  沒什麼

  méi shén me

  it’s nothing

  5

 • 没事儿
  沒事兒

  méi shìr

  it’s okay

  5

 • 没有
  沒有

  méi yǒu

  don’t have

  5

 • 妹妹
  妹妹

  mèi mei

  younger sister

  5


 • mén

  door

  5

 • 门口
  門口

  mén kǒu

  entrance

  5

 • 门票
  門票

  mén piào

  tickets

  5

 • 朋友们
  朋友們

  péng you men

  friends

  5

 • 米饭
  米飯

  mǐ fàn

  rice

  5

 • 面包
  麵包

  miàn bāo

  bread

  5

 • 面条儿
  麵條兒

  miàn tiáor

  noodles

  5

 • 名字
  名字

  míng zi

  first name

  5

 • 明白
  明白

  míng bai

  understand

  5

 • 明年
  明年

  míng nián

  next year

  5

 • 明天
  明天

  míng tiān

  tomorrow

  5 • take

  5 • which

  5

 • 哪里
  哪裡

  nǎ lǐ

  where

  6

 • 哪儿
  哪兒

  nǎr

  where

  6

 • 哪些
  哪些

  nǎ xiē

  which

  6 • that

  6

 • 那边
  那邊

  nà biān

  over there

  6

 • 那里
  那裡

  nà lǐ

  there

  6

 • 那儿
  那兒

  nàr

  there

  6

 • 那些
  那些

  nà xiē

  those

  6


 • nǎi

  milk

  6

 • 奶奶
  奶奶

  nǎi nai

  grandmother

  6


 • nán

  male

  6

 • 男孩儿
  男孩兒

  nán háir

  boy

  6

 • 男朋友
  男朋友

  nán péng you

  boyfriend

  6

 • 男人
  男人

  nán rén

  man

  6

 • 男生
  男生

  nán shēng

  school boy

  6


 • nán

  south

  6

 • 南边
  南邊

  nán bian

  south side

  6


 • nán

  difficult

  6


 • ne

  what

  6


 • néng

  can

  6 • you

  6

 • 你们
  你們

  nǐ men

  you guys

  6


 • nián

  year

  6


 • nín

  you

  6

 • 牛奶
  牛奶

  niú nǎi

  cow milk

  6 • female

  6

 • 女儿
  女兒

  nǚ’ér

  daughter

  6

 • 女孩儿
  女孩兒

  nǚ háir

  girl

  6

 • 女朋友
  女朋友

  nǚ péng you

  girlfriend

  6

 • 女人
  女人

  nǚ rén

  woman

  6

 • 女生
  女生

  nǚ shēng

  schoolgirl

  6

 • 旁边
  旁邊

  páng biān

  next to

  6


 • pǎo

  run

  6

 • 朋友
  朋友

  péng you

  friend

  6


 • piào

  ticket

  6 • seven

  6 • up

  6

 • 起床
  起床

  qǐ chuáng

  get up

  6

 • 起来
  起來

  qǐ lái

  stand up

  6

 • 汽车
  汽車

  qì chē

  car

  6


 • qián

  before

  6

 • 前边
  前邊

  qián bian

  front side

  6

 • 前天
  前天

  qián tiān

  the day before yesterday

  6


 • qián

  money

  6

 • 钱包
  錢包

  qián bāo

  wallet

  6


 • qǐng

  please

  6

 • 请假
  請假

  qǐng jià

  ask for leave

  6

 • 请进
  請進

  qǐng jìn

  please come in

  6

 • 请问
  請問

  qǐng wèn

  excuse me

  6

 • 请坐
  請坐

  qǐng zuò

  please sit down

  6


 • qiú

  ball

  7 • go

  7

 • 去年
  去年

  qù nián

  last year

  7 • hot

  7


 • rén

  people

  7

 • 认识
  認識

  rèn shi

  know

  7

 • 认真
  認真

  rèn zhēn

  serious

  7 • day

  7

 • 日期
  日期

  rì qī

  date

  7


 • ròu

  meat

  7


 • sān

  three

  7


 • shān

  mountain

  7

 • 商场
  商場

  shāng chǎng

  mall

  7

 • 商店
  商店

  shāng diàn

  store

  7


 • shàng

  on

  7

 • 上班
  上班

  shàng bān

  go to work

  7

 • 上边
  上邊

  shàng bian

  above

  7

 • 上车
  上車

  shàng chē

  get on to the car

  7

 • 上次
  上次

  shàng cì

  last time

  7

 • 上课
  上課

  shàng kè

  go to class

  7

 • 上网
  上網

  shàng wǎng

  go online

  7

 • 上午
  上午

  shàng wǔ

  morning

  7

 • 上学
  上學

  shàng xué

  go to school

  7


 • shǎo

  little; less

  7


 • shéi/shuí

  who

  7

 • 身上
  身上

  shēn shang

  on the body

  7

 • 身体
  身體

  shēn tǐ

  body

  7

 • 什么
  什麼

  shén me

  what

  7

 • 生病
  生病

  shēng bìng

  sick

  7

 • 生气
  生氣

  shēng qì

  angry; pissed off

  7

 • 生日
  生日

  shēng rì

  birthday

  7


 • shí

  ten

  7

 • 时候
  時候

  shí hou

  when

  7

 • 时间
  時間

  shí jiān

  time

  7


 • shì

  thing; affair

  7


 • shì

  try; test

  7


 • shì

  yes; am/is/are

  7

 • 是不是
  是不是

  shì bu shì

  is not it

  7


 • shǒu

  hand

  7

 • 手机
  手機

  shǒu jī

  handphone

  7


 • shū

  book

  7

 • 书包
  書包

  shū bāo

  school bag

  7

 • 书店
  書店

  shū diàn

  bookstore

  7


 • shù

  tree

  7


 • shuǐ

  water

  7

 • 水果
  水果

  shuǐ guǒ

  fruit

  7


 • shuì

  sleep

  7

 • 睡觉
  睡覺

  shuì jiào

  go to bed

  7


 • shuō

  say

  7

 • 说话
  說話

  shuō huà

  speak

  7 • four

  8


 • sòng

  give away

  8


 • suì

  year (old)

  8 • he

  8

 • 他们
  他們

  tā men

  they

  8 • she 

  8

 • 她们
  她們

  tā men

  they

  8


 • tài

  too

  8


 • tiān

  day

  8

 • 天气
  天氣

  tiān qì

  weather

  8


 • tīng

  listen

  8

 • 听到
  聽到

  tīng dào

  hear

  8

 • 听见
  聽見

  tīng jiàn

  hear

  8

 • 听写
  聽寫

  tīng xiě

  dictation

  8

 • 同学
  同學

  tóng xué

  classmate

  8

 • 图书馆
  圖書館

  tú shū guǎn

  library

  8


 • wài

  out

  8

 • 外边
  外邊

  wài bian

  outside

  8

 • 外国
  外國

  wài guó

  foreign country

  8

 • 外语
  外語

  wài yǔ

  foreign language

  8

 • 玩儿
  玩兒

  wánr

  play

  8


 • wǎn

  late

  8

 • 晚饭
  晚飯

  wǎn fàn

  dinner

  8

 • 晚上
  晚上

  wǎn shang

  at night

  8

 • 网上
  網上

  wǎng shang

  on the internet

  8

 • 网友
  網友

  wǎng yǒu

  netizen

  8


 • wàng

  forget

  8

 • 忘记
  忘記

  wàng jì

  forget

  8


 • wèn

  ask

  8 • I

  8

 • 我们
  我們

  wǒ men

  we

  8 • five

  8

 • 午饭
  午飯

  wǔ fàn

  lunch

  8

 • 西
  西


  west

  8

 • 西边
  西邊

  xī bian

  west side

  8 • wash

  8

 • 洗手间
  洗手間

  xǐ shǒu jiān

  restroom

  8

 • 喜欢
  喜歡

  xǐ huan

  like

  8


 • xià

  under; off

  8

 • 下班
  下班

  xià bān

  off work

  8

 • 下边
  下邊

  xià bian

  below

  8

 • 下车
  下車

  xià chē

  get off the car

  8

 • 下次
  下次

  xià cì

  next time

  8

 • 下课
  下課

  xià kè

  end of class

  8

 • 下午
  下午

  xià wǔ

  afternoon

  8

 • 下雨
  下雨

  xià yǔ

  rain

  8


 • xiān

  first

  8

 • 先生
  先生

  xiān sheng

  Mister

  8

 • 现在
  現在

  xiàn zài

  right now

  8


 • xiǎng

  miss; want; think

  8


 • xiǎo

  small

  9

 • 小孩儿
  小孩兒

  xiǎo háir

  child

  9

 • 小姐
  小姐

  xiǎo jiě

  Miss

  9

 • 小朋友
  小朋友

  xiǎo péng yǒu

  kids

  9

 • 小时
  小時

  xiǎo shí

  hour

  9

 • 小学
  小學

  xiǎo xué

  primary school

  9

 • 小学生
  小學生

  xiǎo xué shēng

  elementary school student

  9


 • xiào

  laugh

  9


 • xiě

  write

  9

 • 谢谢
  謝謝

  xiè xie

  thank you

  9


 • xīn

  new

  9

 • 新年
  新年

  xīn nián

  new year

  9

 • 星期
  星期

  xīng qī

  week

  9

 • 星期日
  星期日

  xīng qī rì

  Sunday

  9

 • 星期天
  星期天

  xīng qī tiān

  Sunday

  9


 • xíng

  okay

  9

 • 休息
  休息

  xiū xi

  rest

  9


 • xué

  learn

  9

 • 学生
  學生

  xué shēng

  student

  9

 • 学习
  學習

  xué xí

  learn; study

  9

 • 学校
  學校

  xué xiào

  school

  9

 • 学院
  學院

  xué yuàn

  academy

  9


 • yào

  want

  9

 • 爷爷
  爺爺

  yé ye

  grandfather

  9 • also

  9 • page

  9 • one

  9

 • 衣服
  衣服

  yī fu

  clothes

  9

 • 医生
  醫生

  yī shēng

  doctor

  9

 • 医院
  醫院

  yī yuàn

  hospital

  9

 • 一半
  一半

  yí bàn

  a half

  9

 • 一会儿
  一會兒

  yí huìr

  a while

  9

 • 一块儿
  一塊兒

  yí kuàir

  together

  9

 • 一下儿
  一下兒

  yí xiàr

  a while

  9

 • 一样
  一樣

  yí yàng

  same

  9

 • 一边
  一邊

  yì biān

  while

  9

 • 一点儿
  一點兒

  yì diǎnr

  a little

  9

 • 一起
  一起

  yì qǐ

  together

  9

 • 一些
  一些

  yì xiē

  some

  9


 • yòng

  use

  9


 • yǒu

  have

  9

 • 有的
  有的

  yǒu de

  some

  9

 • 有名
  有名

  yǒu míng

  famous

  9

 • 有时候
  有時候

  yǒu shí hou

  sometimes

  9

 • 有些
  有些

  yǒu xiē

  some

  9

 • 有用
  有用

  yǒu yòng

  useful

  9


 • yòu

  right

  9

 • 右边
  右邊

  yòu bian

  right side

  9 • rain

  9


 • yuán

  China Yuan

  9


 • yuǎn

  far

  10


 • yuè

  moon; month

  10


 • zài

  again

  10

 • 再见
  再見

  zài jiàn

  goodbye

  10


 • zài

  in

  10

 • 在家
  在家

  zài jiā

  at home

  10


 • zǎo

  early

  10

 • 早饭
  早飯

  zǎo fàn

  breakfast

  10

 • 早上
  早上

  zǎo shang

  morning

  10

 • 怎么
  怎麼

  zěn me

  how

  10


 • zhàn

  station

  10


 • zhǎo

  look for

  10

 • 找到
  找到

  zhǎo dào

  find

  10


 • zhè

  this

  10

 • 这边
  這邊

  zhè biān

  here

  10

 • 这里
  這裡

  zhè lǐ

  here

  10

 • 这儿
  這兒

  zhèr

  here

  10

 • 这些
  這些

  zhè xiē

  these

  10


 • zhe

  with

  10


 • zhēn

  true; very

  10

 • 真的
  真的

  zhēn de

  really

  10


 • zhèng

  being

  10

 • 正在
  正在

  zhèng zài

  being

  10

 • 知道
  知道

  zhī dào

  know

  10

 • 知识
  知識

  zhī shi

  knowledge

  10


 • zhōng

  middle

  10

 • 中国
  中國

  Zhōng guó

  China

  10

 • 中间
  中間

  zhōng jiān

  middle

  10

 • 中文
  中文

  Zhōng wén

  Chinese

  10

 • 中午
  中午

  zhōng wǔ

  noon

  10

 • 中学
  中學

  zhōng xué

  middle school

  10

 • 中学生
  中學生

  zhōng xué shēng

  middle school student

  10


 • zhòng

  heavy

  10

 • 重要
  重要

  zhòng yào

  important

  10


 • zhù

  live

  10

 • 准备
  準備

  zhǔn bèi

  prepare; plan

  10

 • 桌子
  桌子

  zhuō zi

  table

  10 • word

  10


 • zi

  (noun suffix)

  10


 • zǒu

  walk; go

  10

 • 走路
  走路

  zǒu lù

  walk

  10


 • zuì

  most

  10

 • 最好
  最好

  zuì hǎo

  the best

  10

 • 最后
  最後

  zuì hòu

  at last

  10

 • 昨天
  昨天

  zuó tiān

  yesterday

  10


 • zuǒ

  left

  10

 • 左边
  左邊

  zuǒ biān

  left side

  10


 • zuò

  sit

  10

 • 坐下
  坐下

  zuò xia

  sit down

  10


 • zuò

  do

  10

The New HSK Levels