Persiapan Ujian HSK 5

Ujian HSK 4 ditujukan untuk pelajar yang telah menguasai 2500 kosakata Mandarin. Pemegang sertifikat HSK 5 dinilai telah memiliki kemampuan bahasa Mandarin setara dengan native. HSK 5 dibutuhkan untuk melanjutkan studi di Tiongkok, dimana seluruh proses belajar dan buku pelajaran menggunakan bahasa pengantar Mandarin.

Daftar Kosakata HSK 5

Peserta ujian HSK 5 perlu menguasai 1200 kosakata dari HSK 1-4 dan 1300 kosakata baru. Klik huruf untuk melihat pinyin dan arti.

If you prefer to hide the Indonesian translation, visit this page.


 • ài

  sighing sound indicating sadness or regret

  menyatakan sedih atau penyesalan

  7

 • āi

  used to express surprise or dissatisfaction

  menyatakan kaget atau ketidakpuasan

  7
 • 爱护
  愛護

  ài hù

  to take good care of

  menyayangi dan melindungi

  1
 • 爱惜
  愛惜

  ài xī

  to cherish, to treasure

  untuk menghargai

  34
 • 爱心
  愛心

  ài xīn

  love, compassion

  cinta, kasih sayang

  36

 • àn

  shore, coast

  pantai, pantai

  30

 • àn

  dark, dim

  gelap, redup

  23
 • 暗暗
  暗暗

  àn àn

  secretly, to oneself

  sembunyi-sembunyi, secara diam-diam

  1
 • 安慰
  安慰

  ān wèi

  to comfort, to console

  menghibur

  8
 • 安装
  安裝

  ān zhuāng

  to install, to fix

  memasang

  13
 • 熬夜
  熬夜

  áo yè

  to stay up late

  begadang, berjaga semalaman

  6
 • 把握
  把握

  bǎ wò

  assurance, confidence

  kepastian, keyakinan

  27

 • bǎi

  to put, to place, to set in order

  meletakkan, menata

  7
 • 办理
  辦理

  bàn lǐ

  to handle, to deal with

  untuk menangani, untuk menangani

  20
 • 半夜
  半夜

  bàn yè

  midnight

  tengah malam

  1
 • 傍晩
  傍晩

  bàng wǎn

  towards evening, at dusk

  senja

  3

 • báo

  thin

  tipis

  19
 • 宝贝
  寶貝

  bǎo bèi

  baby

  (panggilan sayang kepada anak)

  12
 • 保存
  保存

  bǎo cún

  to keep, to save

  menyimpan dan mempertahankan

  9
 • 报道
  報道

  bào dào

  to report, to cover; report

  melaporkan, laporan

  16
 • 报告
  報告

  bào gào

  report

  laporan

  31
 • 宝贵
  寶貴

  bǎo guì

  precious, valuable

  sangat berharga

  15
 • 包含
  包含

  bāo hán

  to contain, to include

  untuk menampung, untuk memasukkan

  21
 • 包括
  包括

  bāo kuò

  to include

  termasuk, meliputi

  3
 • 保留
  保留

  bǎo liú

  to reserve, to save

  untuk memesan, untuk menyimpan

  36
 • 报社
  報社

  bào shè

  newspaper office, headquarters of a newspaper

  kantor surat kabar, kantor pusat surat kabar

  31
 • 保险
  保險

  bǎo xiǎn

  insurance

  asuransi

  33
 • 抱怨
  抱怨

  bào yuàn

  to complain

  mengomel, menggerutu

  1

 • bēi

  to carry on the back

  menggendong, memanggul

  4
 • 悲(伤)
  悲(傷)

  bēi (shāng)

  sad, sorrowful

  sedih, sedih

  36
 • 背景
  背景

  bèi jǐng

  background

  latar belakang

  12
 • 被子
  被子

  bèi zi

  quilt

  selimut

  2
 • 本科
  本科

  běn kē

  undergraduate education

  pendidikan sarjana

  28
 • 本领
  本領

  běn lǐng

  ability, capability

  keahlian, kemampuan

  4
 • 本质
  本質

  běn zhì

  essence, nature, intrinsic quality

  esensi, sifat, kualitas intrinsik

  30
 • 彼此
  彼此

  bǐ cǐ

  each other

  saling, kedua belah pihak

  8
 • 毕竟
  畢竟

  bì jìng

  after all, in the final analysis

  bagaimanapun juga

  10
 • 比例
  比例

  bǐ lì

  proportion, scale

  proporsi, skala

  30
 • 避免
  避免

  bì miǎn

  to prevent, to avoid

  mencegah, menghindari

  11
 • 必然
  必然

  bì rán

  inevitable, certain

  tak terelakkan, pasti

  27
 • 必要
  必要

  bì yào

  necessary, essential

  perlu, harus

  11
 • 便
  便

  biàn

  (selepas suatu tindakan) segera (berbuat sesuatu)

  7
 • 编辑
  編輯

  biān jí

  editor

  editor

  31
 • 辩论
  辯論

  biàn lùn

  to debate

  berdebat

  10
 • 鞭炮
  鞭炮

  biān pào

  firecrackers

  petasan, mercon

  6
 • 表达
  表達

  biǎo dá

  to express, to voice

  menyatakan, mengungkapkan

  6
 • 表面
  表面

  biǎo miàn

  surface

  permukaan, bagian luar

  5
 • 表明
  表明

  biǎo míng

  to indicate, to manifest

  menunjukkan, menyatakan

  16
 • 表情
  表情

  biǎo qíng

  (facial) expression

  ekspresi, mimik

  8
 • 表现
  表現

  biǎo xiàn

  to show, to display; manifestation

  menunjukkan, memperlihatkan, manifestasi

  9
 • 标志
  標誌

  biāo zhì

  sign, mark

  tanda tangani, tandai

  31
 • 冰激凌
  冰激凌

  bīng jī líng

  ice cream

  es krim

  35
 • 播放
  播放

  bō fàng

  to broadcast, to play (music or videos)

  menayangkan (musik atau video)

  10
 • 玻璃
  玻璃

  bō li

  glass

  kaca

  35
 • 脖子
  脖子

  bó zi

  neck

  leher

  10


 • cloth

  kain

  18
 • 不安
  不安

  bù ān

  upset, disturbed

  kesal, terganggu

  32
 • 补充
  補充

  bǔ chōng

  to supplement, to replenish

  untuk melengkapi, untuk mengisi kembali

  35
 • 不得了
  不得了

  bù dé liao

  extremely, exceedingly

  bukan main, amat sangat

  2
 • 不断
  不斷

  bú duàn

  continuously, unceasingly

  terus menerus, tanpa henti

  30
 • 不见得
  不見得

  bú jiàn dé

  not necessarily, may not

  belum tentu, mungkin juga tidak

  29
 • 部门
  部門

  bù mén

  department, section

  departemen, bagian

  28
 • 不耐烦
  不耐煩

  bú nài fán

  impatient

  tidak sabar

  1
 • 不然
  不然

  bù rán

  or else, otherwise

  atau yang lain, sebaliknya

  36
 • 不如
  不如

  bù rú

  to be not as good as, to be inferior

  menjadi tidak sebaik, menjadi inferior

  29
 • 不行
  不行

  bù xíng

  terribly

  tidak baik; tidak sanggup lagi

  4
 • 不要紧
  不要緊

  bú yào jǐn

  it doesn’t matter

  tidak perlu kuatir

  7
 • 步骤
  步驟

  bù zhòu

  to step, procedure

  untuk melangkah, prosedur

  26
 • 不足
  不足

  bù zú

  insufficient; to be less than

  tidak cukup, kurang

  8

 • cǎi

  to step on, to tread on

  menginjak

  13
 • 财产
  財產

  cái chǎn

  property, fortune

  kekayaan

  8
 • 采访
  採訪

  cǎi fǎng

  to interview

  untuk mewawancarai

  24
 • 彩虹
  彩虹

  cǎi hóng

  rainbow

  pelangi

  3
 • 采取
  採取

  cǎi qǔ

  to take, to adopt

  mengambil, melakukan (tindakan)

  16
 • 采用
  採用

  cǎi yòng

  to use, to employ

  memakai, menggunakan

  11
 • 参考
  參考

  cān kǎo

  to consult, to refer to

  untuk berkonsultasi, untuk merujuk

  28
 • 惭愧
  慚愧

  cán kuì

  ashamed

  merasa malu

  4
 • 参与
  參與

  cān yù

  to take part in

  ikut, ambil bagian

  16
 • 操场
  操場

  cāo chang

  sports ground, playground

  lapangan olah raga

  10
 • 操心
  操心

  cāo xīn

  to worry about, to be concerned about

  untuk dikhawatirkan, untuk dikhawatirkan

  24


 • volume

  volume

  20
 • 测验
  測驗

  cè yàn

  to test

  untuk mengetes

  35
 • 曾经
  曾經

  céng jīng

  once, in the past

  pernah

  9

 • chā

  to insert, to stick in

  memasukkan, menyisipkan, menyela

  10
 • 差距
  差距

  chā jù

  gap, difference

  kesenjangan, jarak perbedaan

  10
 • 差异
  差異

  chā yì

  difference

  ketidaksamaan, perbedaan

  16
 • 产品
  產品

  chǎn pǐn

  product, produce

  barang produksi

  11
 • 产生
  產生

  chǎn shēng

  to emerge, to arise

  menimbulkan, menghasilkan, mendatangkan

  5
 • 常识
  常識

  cháng shí

  common knowledge

  pengetahuan umum

  35
 • 长途
  長途

  cháng tú

  long-distance

  jarak jauh

  2

 • cháo

  towards

  terhadap

  25

 • chǎo

  to make a noise; noisy

  ribut, gaduh

  1

 • chǎo

  to stir-fry

  untuk menggoreng

  19
 • 吵架
  吵架

  chǎo jià

  to quarrel

  bercekcok

  1
 • 潮湿
  潮溼

  cháo shī

  wet, moist

  basah, lembab

  36
 • 彻底
  徹底

  chè dǐ

  thorough, complete

  menyeluruh, lengkap

  25

 • chèn

  to take advantage of, (to do…) at the time when

  untuk memanfaatkan, (melakukan…) pada saat tertentu

  19
 • 沉默
  沉默

  chén mò

  to be silent

  untuk diam

  23

 • chēng

  to call, to give sb. a particular name

  menyebut, memanggil

  7

 • chēng

  to weigh

  menimbang

  16
 • 承担
  承擔

  chéng dān

  to undertake, to shoulder

  untuk melakukan, untuk memikul

  24
 • 程度
  程度

  chéng dù

  degree, level

  tingkat, derajat, taraf

  12
 • 成果
  成果

  chéng guǒ

  result, achievement

  hasil, buah

  16
 • 称呼
  稱呼

  chēng hu

  to call, to address; form of address

  untuk menelepon, untuk mengatasi; bentuk alamat

  21
 • 成就
  成就

  chéng jiù

  achievement, accomplishment

  prestasi, sukses

  4
 • 诚恳
  誠懇

  chéng kěn

  sincere, earnest

  tulus hati

  4
 • 成立
  成立

  chéng lì

  to establish, to set up

  untuk membangun, untuk mengatur

  28
 • 成人
  成人

  chéng rén

  adult

  dewasa

  20
 • 承认
  承認

  chéng rèn

  to admit, to acknowledge

  mengakui, mengakui

  22
 • 承受
  承受

  chéng shòu

  to bear, to endure

  untuk menanggung, untuk bertahan

  25
 • 成熟
  成熟

  chéng shú

  to ripen; mature

  masak, matang

  10
 • 成语
  成語

  chéng yǔ

  idiom, set phrase

  peribahasa, idiom

  7
 • 称赞
  稱讚

  chēng zàn

  to praise, to commend

  memuji, memuji

  21
 • 成长
  成長

  chéng zhǎng

  to grow up

  tumbuh

  28
 • 翅膀
  翅膀

  chì bǎng

  wing

  sayap

  34
 • 吃亏
  吃虧

  chī kuī

  to suffer losses

  rugi, menderita kerugian

  8
 • 池塘
  池塘

  chí táng

  pond

  kolam

  34
 • 持续
  持續

  chí xù

  to continue, to last

  terus menerus, secara kontinu

  11
 • 迟早
  遲早

  chí zǎo

  sooner or later

  cepat atau lambat

  15

 • chōng

  to rush, to dash

  menyerbu, menerjang

  5
 • 充分
  充分

  chōng fèn

  ample, sufficient

  sepenuhnya, cukup

  14
 • 重复
  重複

  chóng fù

  to repeat

  mengulang, melakukan lagi yang sama

  13
 • 充滿
  充滿

  chōng mǎn

  to be full of

  mengisi, penuh dengan

  5
 • 宠物
  寵物

  chǒng wù

  pet

  binatang peliharaan

  8
 • 丑(陋)
  醜(陋)

  chǒu (lòu)

  ugly

  jelek, buruk

  18
 • 抽象
  抽象

  chōu xiàng

  abstract; to draw a correct conclusion from objective facts

  abstrak

  18

 • chú

  to get rid of, to remove

  membasmi

  6
 • 初(级)中(学)
  初(級)中(學)

  chū (jí) zhōng (xué)

  junior high school

  sekolah menengah pertama

  28
 • 出版
  出版

  chū bǎn

  to publish

  untuk menerbitkan

  20
 • 除非
  除非

  chú fēi

  only if, unless

  hanya jika, kecuali

  36
 • 处理
  處理

  chǔ lǐ

  to handle, to deal with

  untuk menangani, untuk menangani

  31
 • 出色
  出色

  chū sè

  remarkable, outstanding

  luar biasa, luar biasa

  26
 • 出示
  出示

  chū shì

  to show, to produce

  untuk menunjukkan, untuk memproduksi

  31
 • 除夕
  除夕

  chú xī

  eve of the Lunar New Year

  malam Imlek

  6
 • 出席
  出席

  chū xí

  to attend, to be present

  untuk hadir, untuk hadir

  23
 • 出自
  出自

  chū zì

  to come from, to stem from

  datang dari, keluar dari

  18
 • 传说
  傳說

  chuán shuō

  legend

  legenda, dongeng

  5
 • 传统
  傳統

  chuán tǒng

  tradition; traditional

  tradisi, tradisional

  11

 • chuǎng

  to go around (to accomplish certain goals)

  untuk berkeliling (untuk mencapai tujuan tertentu)

  24
 • 窗帘
  窗簾

  chuāng lián

  curtain

  gorden, tirai jendela

  11
 • 創造
  創造

  chuàng zào

  to create, to produce

  menciptakan

  14

 • chuī

  to boast, to brag

  untuk menyombongkan diri, untuk menyombongkan diri

  36
 • 词汇
  詞彙

  cí huì

  vocabulary

  kosakata

  8
 • 刺激
  刺激

  cì jī

  to stimulate, to excite

  untuk merangsang, untuk menggairahkan

  30
 • 此外
  此外

  cǐ wài

  in addition, moreover

  selain itu, kecuali itu

  6
 • 次要
  次要

  cì yào

  less important, secondary

  kurang penting, sekunder

  27
 • 辞职
  辭職

  cí zhí

  to quit a job

  meletakkan jabatan

  3
 • 从此
  從此

  cóng cǐ

  from then on, since then

  sejak saat itu, sejak saat itu

  28
 • 从而
  從而

  cóng ér

  thus, consequently

  dengan demikian

  5
 • 从前
  從前

  cóng qián

  before, in the past

  dahulu kala

  4
 • 从事
  從事

  cóng shì

  to engage in

  untuk terlibat dalam

  20


 • vinegar

  cuka

  19
 • 粗糙
  粗糙

  cū cāo

  rough, crude

  kasar, kasar

  20
 • 促进
  促進

  cù jìn

  to promote, to accelerate

  untuk mempromosikan, untuk mempercepat

  29
 • 促使
  促使

  cù shǐ

  to urge, to spur, to prompt

  untuk mendesak, untuk memacu, untuk mendorong

  29

 • cuī

  to urge, to push

  mendesak

  1
 • 存在
  存在

  cún zài

  to exist

  ada, eksis

  16
 • 措施
  措施

  cuò shī

  measure, step

  tindakan

  16
 • 达到
  達到

  dá dào

  to reach, to attain

  mencapai, sampai

  16
 • 大方
  大方

  dà fang

  generous

  murah hati

  9
 • 打工
  打工

  dǎ gōng

  to work for others, to do a temporary job

  bekerja untuk orang lain

  2
 • 打交道
  打交道

  dǎ jiāo dào

  to make contact with

  berhubungan, berurusan

  14
 • 大厦
  大廈

  dà shà

  large building, mansion

  bangunan besar, rumah besar

  33
 • 打听
  打聽

  dǎ ting

  to inquire about

  mencari tahu

  4
 • 大象
  大象

  dà xiàng

  elephant

  gajah

  7
 • 大型
  大型

  dà xíng

  large-scale

  skala besar

  32
 • 答应
  答應

  dā ying

  to agree, to promise

  setuju, berjanji

  27

 • dāi

  dull, dumb

  dungu

  13
 • 代表
  代表

  dài biǎo

  to stagnate typical case, to represent

  mewakili, atas nama

  14
 • 代替
  代替

  dài tì

  for, on behalf of

  menggantikan

  6
 • 待遇
  待遇

  dài yù

  pay and perks

  imbalan, gaji

  3
 • 单纯
  單純

  dān chún

  simple, mere

  sederhana, belaka

  22
 • 单调
  單調

  dān diào

  monotonous, dull

  monoton, membosankan

  20
 • 单独
  單獨

  dān dú

  alone, by oneself

  sendirian, sendirian

  23
 • 担任
  擔任

  dān rèn

  to serve as, to hold the post of

  untuk melayani sebagai, untuk memegang jabatan

  23
 • 单位
  單位

  dān wèi

  company, employer

  perusahaan, majikan

  21
 • 耽误
  耽誤

  dān wù

  to delay, to spoil through delay

  untuk menunda, merusak melalui penundaan

  26
 • 胆小鬼
  膽小鬼

  dǎn xiǎo guǐ

  coward

  pengecut

  15

 • dǎng

  to block, to get in the way of

  menahan, memblokir

  5
 • 当地
  當地

  dāng dì

  local, in the locality

  setempat, lokal

  12

 • dào

  indicating being contrary to what is expected or thought

  menyatakan hal sebaliknya dari yang diduga

  8
 • 到达
  到達

  dào dá

  to reach, to arrive

  untuk mencapai, untuk tiba

  28
 • 道德
  道德

  dào dé

  morality, ethics

  moralitas, etika

  22
 • 道理
  道理

  dào lǐ

  principle, theory

  prinsip, teori

  15
 • 倒霉
  倒黴

  dǎo méi

  having bad luck, unlucky

  mengalami nasib buruk, sial

  29
 • 导演
  導演

  dǎo yǎn

  director (of a show or movie); to direct

  sutradara, menyutradarai

  10
 • 岛屿
  島嶼

  dǎo yǔ

  island

  pulau

  34
 • 导致
  導致

  dǎo zhì

  to cause, to lead to

  menyebabkan, mengakibatkan

  11
 • 等待
  等待

  děng dài

  to wait

  menanti, menunggu

  1
 • 登记
  登記

  dēng jì

  to register, to enter one’s name

  untuk mendaftar, untuk memasukkan nama seseorang

  20
 • 等于
  等於

  děng yú

  to be equal

  sama dengan, serupa

  17


 • to hand over, to pass

  menyerahkan, memberikan

  1
 • 敌(人)
  敵(人)

  di (rén)

  enemy

  musuh, lawan

  15
 • 地道
  地道

  dì dao

  true, genuine

  asli, murni, sejati

  9
 • 地理
  地理

  dì lǐ

  geography

  geografi

  24
 • 低落
  低落

  dī luò

  to down, depressed

  turun (harga, emosi, dsb)

  11
 • 地区
  地區

  dì qū

  area, region

  kawasan, daerah

  5
 • 的确
  的確

  dí què

  indeed, really

  memang, sungguh

  30
 • 地位
  地位

  dì wèi

  position, status

  status, kedudukan, posisi

  12
 • 地震
  地震

  dì zhèn

  earthquake

  gempa bumi

  32
 • 电池
  電池

  diàn chí

  battery, cell

  baterai, sel

  29
 • 电台
  電臺

  diàn tái

  radio station

  stasiun radio

  1
 • 点心
  點心

  diǎn xin

  dessert, dim sum

  dimsum

  9

 • diào

  to fish with a hook and line

  memancing (ikan)

  3

 • dǐng

  to go against, to move towards

  menyongsong, menghadapi

  4

 • dòng

  to freeze, to feel very cold

  membeku

  2

 • dòng

  hole

  lubang

  10
 • 动画片
  動畫片

  dòng huà piàn

  animated cartoon

  kartun animasi

  20

 • dòu

  to amuse, to tease

  menggoda

  12
 • 度过
  度過

  dù guò

  to pass, to spend

  melewatkan (waktu)

  17
 • 独立
  獨立

  du li

  to be on one’s own

  berdiri sendiri, mandiri

  15
 • 独特
  獨特

  dú tè

  unique, distinctive

  unik, lain daripada yang lain

  5

 • duàn

  to cut off, to stop

  memutuskan, menghentikan

  2
 • 断断续续
  斷斷續續

  duàn duàn xù xù

  off and on, intermittent

  putus sambung

  13

 • duī

  heap, pack, pile

  tumpukan, bungkus, tumpukan

  28
 • 对比
  對比

  duì bǐ

  to compare, to contrast

  membandingkan

  1
 • 对待
  對待

  duì dài

  to treat, to adopt a certain attitude towards

  untuk memperlakukan, untuk mengadopsi sikap tertentu terhadap

  22
 • 対方
  対方

  duì fāng

  the other side, the other party

  pihak lawan

  8
 • 对手
  對手

  duì shǒu

  opponent, rival

  lawan, saingan

  29
 • 对象
  對象

  duì xiàng

  target, object

  sasaran, objek

  29

 • dùn

  measure word for meals

  satuan untuk makanan

  3

 • dūn

  to squat, to crouch

  berjongkok

  7

 • dūn

  metric ton

  metrik ton

  25

 • duǒ

  used for flowers and clouds

  digunakan untuk bunga dan awan

  36
 • 躲藏
  躲藏

  duǒ cáng

  to hide

  bersembunyi, menyembunyikan

  5
 • 多亏
  多虧

  duō kuī

  luckily, thank to

  mujur, untung, berkat

  13
 • 恶劣
  惡劣

  è liè

  bad, vile

  buruk, keji

  25
 • 发愁
  發愁

  fā chóu

  to worry

  gelisah, cemas, kuatir

  3
 • 发达
  發達

  fā dá

  developed, advanced

  maju, makmur

  12
 • 发抖
  發抖

  fā dǒu

  to tremble, to shiver

  gemetar, menggigil

  25
 • 发挥
  發揮

  fā huī

  to bring into play, to give rein to

  untuk ikut bermain, untuk memberikan kendali

  27
 • 发言
  發言

  fā yán

  to speak, to make a speech

  untuk berbicara, untuk berpidato

  24

 • fān

  to turn (over)

  untuk membalikkan (atas)

  20
 • 反而
  反而

  fǎn ér

  on the contrary, instead

  sebaliknya, malah

  4
 • 反复
  反覆

  fǎn fù

  repeatedly, over and over again

  berulang kali, lagi dan lagi

  34
 • 繁荣
  繁榮

  fán róng

  prosperous, thriving

  makmur, berkembang

  33
 • 范围
  範圍

  fàn wéi

  scope, range

  ruang lingkup, jangkauan

  28
 • 反应
  反應

  fǎn yìng

  response; to react

  reaksi, tanggapan, respon

  7
 • 反映
  反映

  fǎn yìng

  to reflect, to mirror

  mencerminkan, merefleksikan

  5
 • 反应
  反應

  fǎn yìng

  to respond, to react

  untuk merespons, bereaksi

  28
 • 反正
  反正

  fǎn zhèng

  anyway, no matter what

  bagaimanapun juga, apapun yang terjadi

  36

 • fāng

  square

  persegi empat

  14
 • 妨碍
  妨礙

  fáng ài

  to hinder, to impede

  untuk menghalangi, untuk menghalangi

  29
 • 方案
  方案

  fāng àn

  plan, scheme

  konsep, rancangan

  15
 • 仿佛
  彷彿

  fǎng fú

  as if; to be like, to be similar to

  seolah-olah

  13
 • 方式
  方式

  fāng shì

  way, method

  pola, cara, gaya

  8

 • fèi

  waste, useless

  sia-sia, tidak berguna

  32

 • fēi

  to be not

  bukan, tidak

  16
 • 肥皂
  肥皂

  féi zào

  soap

  sabun mandi

  34

 • fēn

  element, component, ingredient

  elemen, komponen, bahan

  35
 • 分别
  分別

  fēn bié

  respectively, separately

  membedakan, secara terpisah

  7
 • 分布
  分佈

  fēn bù

  to be distributed (over an area), to be scattered

  tersebar (area)

  5
 • 奋斗
  奮鬥

  fèn dòu

  to fight, to struggle, to strive

  untuk berjuang, berjuang, berjuang

  36
 • 纷纷
  紛紛

  fēn fēn

  one after another; all at once

  berduyun-duyun

  6
 • 分析
  分析

  fēn xī

  to analyze

  menganalisa

  16

 • fēng

  to be crazy, to go mad

  gila

  3
 • 讽刺
  諷刺

  fěng cì

  to satirize

  menyindir

  15
 • 风景
  風景

  fēng jǐng

  scenery, view

  pemandangan, pemandangan

  25
 • 风俗
  風俗

  fēng sú

  custom, convention

  adat istiadat

  6
 • 风险
  風險

  fēng xiǎn

  risk

  mempertaruhkan

  25
 • 否认
  否認

  fǒu rèn

  to deny, to disavow

  untuk menyangkal, untuk mengingkari

  27


 • to support with one’s hand

  memapah

  4


 • used for paintings and scrolls, etc.

  satuan untuk lukisan, gulungan, dsb

  18
 • 妇女
  婦女

  fù nǚ

  woman

  wanita

  25
 • 服装
  服裝

  fú zhuāng

  clothing, costume

  pakaian, busana

  17

 • gài

  to cover; lid, cover

  menutupi; tutup, tutup

  19
 • 改革
  改革

  gǎi gé

  to reform

  untuk melakukan reformasi

  33
 • 改进
  改進

  gǎi jìn

  to improve, to ameliorate

  memajukan, memperbaiki

  10
 • 概括
  概括

  gài kuò

  brief and to the point; to summarize, to sum up

  singkat dan langsung pada sasaran; untuk meringkas, untuk menyimpulkan

  34
 • 概念
  概念

  gài niàn

  concept, notion

  konsep, gagasan

  30
 • 改善
  改善

  gǎi shàn

  to improve, to make sth. better

  untuk meningkatkan, untuk membuat sth. lebih baik

  30
 • 干脆
  乾脆

  gān cuì

  simply, just

  sederhananya saja

  29
 • 干活儿
  幹活兒

  gàn huó r

  to work

  bekerja

  3
 • 感激
  感激

  gǎn jī

  to feel grateful

  bersyukur, berterimakasih

  5
 • 赶紧
  趕緊

  gǎn jǐn

  immediately, at once

  bergegas, lekas

  6
 • 赶快
  趕快

  gǎn kuài

  at once, hurriedly

  sekaligus, dengan tergesa-gesa

  35
 • 感受
  感受

  gǎn shòu

  to feel; feeling

  merasakan

  2
 • 感想
  感想

  gǎn xiǎng

  impressions, thoughts

  kesan, pikiran

  30
 • 干燥
  乾燥

  gān zào

  dry, arid

  kering, gersang

  34
 • 钢铁
  鋼鐵

  gāng tiě

  steel

  baja

  25

 • gǎo

  to produce a certain effect or result

  untuk menghasilkan efek atau hasil tertentu

  26
 • 告别
  告別

  gào bié

  to say goodbye

  berpamitan, berpisah

  17
 • 高档
  高檔

  gāo dàng

  high-grade, top-notch

  kualitas tinggi

  9
 • 高级
  高級

  gāo jí

  senior, high-ranking

  senior, derajat tinggi

  12
 • 个別
  個別

  gè bié

  one or two; exceptional

  sendiri-sendiri, satu-satu, masing-masing

  16
 • 个人
  個人

  gè rén

  individual

  individu, perorangan

  12
 • 格外
  格外

  gé wài

  especially, extraordinarily

  teristimewa, luar biasa

  8
 • 个性
  個性

  gè xìng

  individual character, personality

  karakter individu, kepribadian

  26
 • 各自
  各自

  ge zì

  each, respective

  sendiri-sendiri, masing-masing

  3

 • gēn

  root, foundation; a measure word for long and thin objects engineer

  akar; pondasi; satuan untuk benda panjang dan kecil

  7

 • gēn

  root

  akar

  35
 • 根本
  根本

  gēn běn

  at all, simply

  sama sekali, secara sederhana

  35
 • 公布
  公佈

  gōng bù

  to announce, to make public

  untuk mengumumkan, untuk mempublikasikan

  32
 • 工厂
  工廠

  gōng chǎng

  factory

  pabrik

  32
 • 工程师
  工程師

  gōng chéng shī

  engineer

  insinyur

  13
 • 工具
  工具

  gōng jù

  tool, instrument

  alat, perkakas

  13
 • 公开
  公開

  gōng kāi

  to make known to the public; open

  untuk memberitahukan kepada masyarakat; membuka

  21
 • 功能
  功能

  gōng néng

  function

  fungsi, kegunaan

  14
 • 工人
  工人

  gōng rén

  worker

  buruh, pekerja

  3
 • 贡献
  貢獻

  gòng xiàn

  contribution; to contribute, to devote

  kontribusi; untuk berkontribusi, mengabdi

  32
 • 工业
  工業

  gōng yè

  industry

  industri

  32
 • 公寓
  公寓

  gōng yù

  apartment, flat

  apartemen, datar

  29
 • 公元
  公元

  gōng yuán

  A.D, Christian Era

  sesudah Masehi

  15
 • 构成
  構成

  gòu chéng

  to compose, to form, to pose

  untuk menyusun, membentuk, berpose

  30
 • 沟通
  溝通

  gōu tōng

  to communicate

  untuk berkomunikasi

  23
 • 骨(头)
  骨(頭)

  gǔ (tou)

  bone

  tulang

  6
 • 古代
  古代

  gǔ dài

  ancient times

  zaman kuno, purbakala

  4
 • 古典
  古典

  gǔ diǎn

  classical

  klasik

  18
 • 固定
  固定

  gù dìng

  fixed, settled; to fix

  tetap, menetapkan, memasang tetap

  8
 • 姑姑
  姑姑

  gū gu

  aunt, father’s sister

  bibi, adik/kakak perempuan dari ayah

  2
 • 姑娘
  姑娘

  gū niang

  girl

  gadis, nona

  6
 • 鼓舞
  鼓舞

  gǔ wǔ

  to encourage, to inspire

  untuk mendorong, menginspirasi

  32
 • 鼓掌
  鼓掌

  gǔ zhǎng

  to applaud

  bertepuk tangan

  24

 • guāi

  obedient, well-behaved

  patuh, berperilaku baik

  23

 • guān

  government official

  pejabat (pemerintahan)

  4
 • 关闭
  關閉

  guān bì

  to close, to shut

  menutup, mengunci; gulung tikar

  14
 • 观察
  觀察

  guān chá

  to observe, to watch

  untuk mengamati, untuk menonton

  27
 • 观点
  觀點

  guān diǎn

  idea, opinion

  ide, pendapat

  22
 • 冠军
  冠軍

  guàn jūn

  champion, first-prize winner

  juara, pemenang hadiah pertama

  24
 • 观念
  觀念

  guān niàn

  mentality, concept

  mentalitas, konsep

  22
 • 管子
  管子

  guǎn zi

  tube, pipe

  tabung, pipa

  35
 • 广场
  廣場

  guǎng chǎng

  square, plaza

  persegi, alun-alun

  33
 • 广大
  廣大

  guǎng dà

  vast, extensive

  lapang, lebar, jumlah besar

  5
 • 广泛
  廣泛

  guǎng fàn

  wide, extensive

  luas, merata

  14
 • 光滑
  光滑

  guāng huá

  smooth, glossy

  halus, mengkilap

  34
 • 光临
  光臨

  guāng lín

  to visit, to frequent

  kehadiran, kedatangan (tamu)

  9
 • 光明
  光明

  guāng míng

  bright, promising

  cerah, menjanjikan

  28
 • 光线
  光線

  guāng xiàn

  light, ray

  cahaya, sinar

  11
 • 规矩
  規矩

  guī ju

  rule, established practice

  aturan, praktik yang mapan

  23
 • 规律
  規律

  guī lǜ

  law, regular pattern; regular

  hukum, norma

  11
 • 归纳
  歸納

  guī nà

  to infer, to sum up

  untuk menyimpulkan, untuk menyimpulkan

  33
 • 规则
  規則

  guī zé

  regular; rule

  peraturan, regulasi

  18

 • gǔn

  to roll, to tumble

  untuk berguling, jatuh

  25

 • guō

  pot, pan

  wajan, kuali

  6
 • 过分
  過分

  guò fèn

  excessive

  berlebihan

  22
 • 果然
  果然

  guǒ rán

  as expected, really

  tidak salah dugaan, ternyata

  6
 • 果实
  果實

  guǒ shí

  fruit

  buah

  8


 • sound of laughter

  suara tawa (hahaha)

  8
 • 海鲜
  海鮮

  hǎi xiān

  seafood

  makanan laut

  3

 • hǎn

  to shout, to call

  berteriak, panggil

  1
 • 行业
  行業

  háng yè

  trade, profession, industry

  perdagangan, profesi, industri

  28
 • 豪华
  豪華

  háo huá

  luxurious, lavish

  mewah

  9
 • 好客
  好客

  hào kè

  to be hospitable

  suka menerima tamu

  9
 • 好奇
  好奇

  hào qí

  curious

  ingin tahu

  13
 • 何必
  何必

  hé bì

  (indicating that there is no need for sth.) why

  buat apa

  13
 • 何況
  何況

  hé kuàng

  let alone

  apalagi

  13
 • 合理
  合理

  hé lǐ

  reasonable

  wajar

  29
 • 和平
  和平

  hé píng

  peaceful

  tenang

  30
 • 核心
  核心

  hé xīn

  core, kernel

  inti, inti

  30
 • 合作
  合作

  hé zuò

  to cooperate, to work together

  bekerjasama

  12

 • hèn

  to hate

  membenci

  6
 • 后背
  後背

  hòu bèi

  back (of the human body)

  punggung

  4
 • 后果
  後果

  hòu guǒ

  consequence, aftermath

  konsekuensi, setelahnya

  27
 • 猴子
  猴子

  hóu zi

  monkey

  monyet

  8


 • pot, kettle

  teko, ceret

  5
 • 蝴蝶
  蝴蝶

  hú dié

  butterfly

  kupu-kupu

  24
 • 呼朋喚友
  呼朋喚友

  hū péng huàn yǒu

  to invite friends, to have friends gather together

  menghimpun teman-teman berkumpul

  9
 • 忽然
  忽然

  hū rán

  suddenly

  tiba-tiba, mendadak

  7
 • 忽视
  忽視

  hū shì

  to ignore, to overlook

  mengabaikan, melalaikan

  17
 • 胡说
  胡說

  hú shuō

  to talk nonsense

  mengawur, omong kosong

  7
 • 胡同
  衚衕

  hú tòng

  alley, lane

  gang, lorong

  9
 • 糊凃
  糊凃

  hú tu

  muddleheaded

  bingung, kacau pikirannya

  15
 • 呼吸
  呼吸

  hū xī

  to breathe

  bernapas

  11

 • huá

  slippery; to slip, to slide

  licin

  4
 • 话题
  話題

  huà tí

  topic

  topik pembicaraan

  18
 • 华裔
  華裔

  huá yì

  foreign citizen of Chinese origin

  keturunan Tionghoa

  12
 • 怀念
  懷念

  huái niàn

  to miss, to feel nostalgic

  rindu, merasa nostalgia

  19
 • 缓解
  緩解

  huǎn jiě

  to alleviate, to ease up

  untuk meringankan, untuk meringankan

  33
 • 幻想
  幻想

  huàn xiǎng

  fantasy, illusion

  fantasi, ilusi

  32
 • 慌(张)
  慌(張)

  huāng (zhāng)

  flurried, flustered

  gugup, panik

  11
 • 慌张
  慌張

  huāng zhāng

  flurried, flustered

  bingung, bingung

  25

 • huī

  to wave, to wield

  mengayunkan

  18

 • huī

  dust; gray

  debu; abu-abu

  22
 • 灰尘
  灰塵

  huī chén

  dust, dirt

  debu

  2
 • 恢复
  恢復

  huī fù

  to recover, to regain

  untuk pulih, untuk mendapatkan kembali

  35
 • 灰心
  灰心

  huī xīn

  discouraged

  patah semangat

  27
 • 婚礼
  婚禮

  hūn lǐ

  wedding

  upacara perkawinan

  17
 • 婚姻
  婚姻

  hūn yīn

  marriage

  perkawinan

  1
 • 伙伴
  夥伴

  huǒ bàn

  partner

  partner, mitra

  12
 • 火柴
  火柴

  huǒ chái

  match (for producing a flame)

  korek api (untuk menghasilkan nyala api)

  22
 • 或许
  或許

  huò xǔ

  maybe, perhaps

  barangkali, boleh jadi

  10
 • 活跃
  活躍

  huó yuè

  active, dynamic; to activate

  aktif, mengaktifkan

  18

 • ji

  to tie, to fasten

  mengikat, mengancingkan

  10


 • to be; namely

  yaitu, yakni, ialah

  16


 • to squeeze out, to push out

  untuk memeras, untuk mendorong keluar

  29


 • to hit, to strike

  memukul, menyerang, menabuh

  3
 • 基本
  基本

  jī běn

  basically, on the whole

  pada dasarnya, secara keseluruhan

  23
 • 及格
  及格

  jí gé

  to pass an exam

  untuk lulus ujian

  24
 • 激烈
  激烈

  jī liè

  intense, fierce

  sengit, seru

  13
 • 记录
  記錄

  jì lù

  record, note; to record

  rekam, catat; untuk merekam

  20
 • 纪录
  紀錄

  jì lù

  record, note; to record, to note down

  rekam, catat; untuk mencatat, untuk mencatat

  26
 • 纪律
  紀律

  jì lǜ

  discipline, rule

  disiplin, aturan

  23
 • 寂寞
  寂寞

  jì mò

  lonely

  kesepian

  26
 • 纪念
  紀念

  jì niàn

  to commemorate

  memperingati

  10
 • 极其
  極其

  jí qí

  extremely

  sangat, amat, luar biasa

  18
 • 机器
  機器

  jī qì

  machine

  mesin

  13
 • 肌肉
  肌肉

  jī ròu

  muscle

  otot

  35
 • 计算
  計算

  jī suàn

  to calculate, to compute

  menghitung, mengkalkulasikan

  11
 • 记忆
  記憶

  jì yì

  to remember; memory

  mengingat, ingatan, memori

  11
 • 集中
  集中

  jí zhōng

  to concentrate, to focus; concentrated

  fokus, memusatkan, mengkonsentrasikan

  17

 • jiǎ

  first

  yang pertama

  13
 • 假如
  假如

  jiǎ rú

  if, in case

  jika, dalam kasus

  20
 • 假设
  假設

  jiǎ shè

  to suppose, to assume

  berasumsi, berasumsi

  28
 • 驾驶
  駕駛

  jià shǐ

  to drive, to pilot

  mengendarai, menyetir

  3
 • 家庭
  家庭

  jiā tíng

  family

  keluarga, rumah tangga

  8
 • 家务
  家務

  jiā wù

  household duties

  pekerjaan rumah tangga

  24
 • 家乡
  家鄉

  jiā xiāng

  hometown, native place

  kampung halaman, tempat asal

  19
 • 价值
  價值

  jià zhí

  value

  nilai

  22

 • jiǎn

  to pick up, to collect

  untuk mengambil, untuk mengumpulkan

  36
 • 肩膀
  肩膀

  jiān bǎng

  shoulder

  pundak, bahu

  1
 • 剪刀
  剪刀

  jiǎn dāo

  scissors

  gunting

  36
 • 艰巨
  艱鉅

  jiān jù

  arduous, formidable

  sulit, tangguh

  24
 • 坚决
  堅決

  jiān jué

  resolute, determined

  teguh, tegas

  2
 • 艰苦
  艱苦

  jiān kǔ

  arduous, difficult, tough

  susah dan berat

  10
 • 建立
  建立

  jiàn lì

  to build, to establish

  untuk membangun, untuk membangun

  23
 • 简历
  簡歷

  jiǎn lì

  resume, CV

  resume, CV

  28
 • 建设
  建設

  jiàn shè

  to build, to construct

  untuk membangun, untuk membangun

  24
 • 健身
  健身

  jiàn shēn

  to keep fit, to work out

  untuk tetap bugar, untuk berolahraga

  33
 • 简直
  簡直

  jiǎn zhí

  simply, virtually

  sederhananya, secara virtual

  25
 • 建筑
  建築

  jiàn zhù

  building, architecture

  bangunan, arsitektur

  14
 • 讲究
  講究

  jiǎng jiù

  to be particular about, to stress; exquisite

  memperhatikan, mementingkan; indah, necis

  9
 • 酱油
  醬油

  jiàng yóu

  soy sauce

  kecap

  19
 • 讲座
  講座

  jiǎng zuò

  lecture

  kuliah

  23

 • jiāo

  to water, to pour (liquid on sth.)

  ke air, untuk menuangkan (cairan pada sth.)

  36
 • 角度
  角度

  jiǎo dù

  angle, degree of angle

  sudut, segi, pandangan

  5
 • 狡猾
  狡猾

  jiǎo huá

  crafty, cunning

  licik, licik

  31
 • 交换
  交換

  jiāo huàn

  to exchange, to interchange

  untuk bertukar, untuk bertukar

  22
 • 交际
  交際

  jiāo jì

  social contact, communication

  pergaulan, komunikasi

  9
 • 教练
  教練

  jiào liàn

  coach, instructor

  pelatih, instruktur

  27
 • 交往
  交往

  jiāo wǎng

  to associate, to contact

  untuk mengasosiasikan, untuk menghubungi

  24
 • 教训
  教訓

  jiào xùn

  lesson, moral

  pelajaran, moral

  27

 • jiè

  to give up, to quit

  membuang kebiasaan

  9

 • jiè

  session, year, class

  sesi, tahun, kelas

  28
 • 接触
  接觸

  jiē chù

  to contact, to get in touch with

  untuk menghubungi, untuk berhubungan dengan

  34
 • 接待
  接待

  jiē dài

  to receive (sb.), to entertain

  melayani, menerima

  14
 • 阶段
  階段

  jiē duàn

  stage, phase

  tahap, fase

  23
 • 结构
  結構

  jié gòu

  structure

  struktur, susunan, komposisi

  8
 • 结合
  結合

  jié hé

  to combine, to integrate

  untuk menggabungkan, untuk mengintegrasikan

  36
 • 接近
  接近

  jiē jìn

  to approach, to be close to

  untuk mendekati, untuk menjadi dekat

  30
 • 借口
  藉口

  jiè kǒu

  excuse, pretext; to use as an excuse

  berdalih, alasan

  16
 • 结论
  結論

  jié lùn

  conclusion

  kesimpulan

  7
 • 节省
  節省

  jié shěng

  to save, to economize

  menghemat, irit

  8
 • 节食
  節食

  jié shí

  to go on a diet

  diet

  16
 • 结实
  結實

  jiē shi

  strong, sturdy

  kuat dan awet, tahan lama

  4
 • 进步
  進步

  jìn bù

  to make progress, to improve

  untuk membuat kemajuan, untuk meningkatkan

  24
 • 近代
  近代

  jìn dài

  modern times (between mid-19th century and 1919 in Chinese history)

  zaman modern

  9
 • 紧急
  緊急

  jǐn jí

  urgent, emergent

  mendesak, darurat

  36
 • 尽快
  儘快

  jǐn kuài

  as soon as possible

  secepat mungkin

  21
 • 尽力
  盡力

  jìn lì

  to try one’s best

  sepenuhnya, habis-habisan, sebisanya

  7
 • 尽量
  儘量

  jǐn liàng

  to the best of one’s abilities, to the greatest extent

  dengan kemampuan terbaiknya, semaksimal mungkin

  32
 • 谨慎
  謹慎

  jǐn shèn

  cautious, prudent

  hati-hati, bijaksana

  25
 • 金属
  金屬

  jīn shǔ

  metal

  logam

  7
 • 经典
  經典

  jīng diǎn

  classics; classical

  klasik; klasik

  21
 • 经商
  經商

  jīng shāng

  to do business, to engage in trade

  untuk berbisnis, untuk terlibat dalam perdagangan

  23
 • 精神
  精神

  jīng shén

  spirit, vigor; lively, vigorous

  semangat, jiwa

  11
 • 经营
  經營

  jīng yíng

  to manage, to run

  mengelola, mengusahakan

  12

 • jiù

  to save, to rescue

  menolong, menyelamatkan

  5
 • 酒吧
  酒吧

  jiǔ bā

  bar (for drinks)

  bar (untuk minuman)

  23
 • 舅舅
  舅舅

  jiu jiu

  uncle, mother’s brother

  paman

  2
 • 具备
  具備

  jù bèi

  to have, to possess

  memiliki, mempunyai

  14
 • 巨大
  巨大

  jù dà

  huge, tremendous

  sangat besar, luar biasa

  22
 • 居然
  居然

  jū rán

  indicating unexpectedness

  diluar dugaan, tidak disangka

  1
 • 据说
  據說

  jù shuō

  it is said, reputedly

  konon katanya

  26
 • 具体
  具體

  jù tǐ

  specific, detailed

  spesifik, rinci

  28
 • 橘子
  橘子

  jú zi

  tangerine

  jeruk keprok

  19
 • 绝对
  絕對

  jué duì

  absolutely, definitely; absolute military affairs

  mutlak, absolut, pasti

  15
 • 决赛
  決賽

  jué sài

  final, final match

  final, pertandingan terakhir

  30
 • 角色
  角色

  jué sè

  role, part

  peran, bagian

  34
 • 決心
  決心

  jué xīn

  determination; to make up one’s mind

  ketetapan hati, kebulatan tekad

  4
 • 军事
  軍事

  jūn shì

  military affairs

  kemiliteran

  15
 • 均匀
  均勻

  jūn yún

  even, well-distributed

  merata, terdistribusi dengan baik

  19
 • 开发
  開發

  kāi fā

  to develop, to exploit

  mengeksploitasi, membuka

  12
 • 开放
  開放

  kāi fàng

  to open to the public

  untuk dibuka untuk umum

  21
 • 开幕式
  開幕式

  kāi mù shì

  opening ceremony

  upacara pembukaan

  17
 • 开水
  開水

  kāi shuǐ

  boiled water

  air mendidih

  35

 • kǎn

  to cut, to chop, to fell

  untuk memotong, untuk memotong, untuk jatuh

  32
 • 看不起
  看不起

  kàn bu qǐ

  to look down upon, to despise

  untuk dipandang rendah, untuk dihina

  31

 • kào

  to lean against

  bersandar, bergantung pada

  1


 • used for things small and roundish

  satuan untuk butir

  8
 • 克服
  克服

  kè fú

  to overcome, to conquer

  untuk mengatasi, untuk menaklukkan

  21
 • 客观
  客觀

  kè guān

  objective

  objektif

  22
 • 可见
  可見

  kě jiàn

  it can be seen that…

  nyatalah bahwa, dapat dilihat bahwa

  18
 • 可靠
  可靠

  kě kào

  reliable, dependable

  dapat dipercaya, dapat diandalkan

  16
 • 刻苦
  刻苦

  kè kǔ

  hardworking, assiduous

  pekerja keras, tekun

  23
 • 可怕
  可怕

  kě pà

  terrible, dreadful

  mengerikan, mengerikan

  25
 • 空间
  空間

  kōng jiān

  space

  ruang

  14
 • 空闲
  空閒

  kòng xián

  leisurely, free

  santai, gratis

  24
 • 控制
  控制

  kòng zhì

  to control, to take command of

  untuk mengontrol, untuk mengambil alih komando

  35
 • 口味
  口味

  kǒu wèi

  taste, flavor

  rasa, rasa

  19


 • storehouse, bank

  gudang, bank

  21

 • kuā

  to praise

  memuji

  19
 • 夸张
  誇張

  kuā zhāng

  exaggerated

  berlebihan

  32

 • kuān

  wide, broad

  luas, luas

  33

 • kuáng

  wildly, unrestrainedly

  liar, tanpa terkendali

  25
 • 昆虫
  昆蟲

  kūn chóng

  insect

  serangga

  34
 • 扩(大)
  擴(大)

  kuò (dà)

  to enlarge, to expand, to broaden

  untuk memperbesar, memperluas, memperluas

  33

 • la

  expression of exclamation, interrogation, etc.

  menyatakan interjeksi dan keraguan.

  10

 • lán

  to block, to hold back

  menghalangi, menahan, mencegah

  10

 • làn

  bad, lame

  buruk, rongsok, bonyok

  17
 • 朗读
  朗讀

  lǎng dú

  to read aloud

  untuk membaca dengan suara keras

  24
 • 老百姓
  老百姓

  lǎo bǎi xìng

  ordinary people, civilians

  rakyat jelata

  5
 • 老板
  老闆

  lǎo bǎn

  boss, employer

  bos, majikan

  28
 • 劳动
  勞動

  láo dòng

  work, labor; to work, to do physical labor

  kerja fisik, bekeria

  14
 • 劳驾
  勞駕

  láo jià

  to trouble sb. (to do sth.)

  untuk masalah sb. (untuk melakukan sth.)

  36
 • 姥姥
  姥姥

  lǎo lao

  maternal grandma

  nenek dari pihak ibu

  2
 • 老婆
  老婆

  lǎo pó

  wife

  istri

  1
 • 老实
  老實

  lǎo shí

  honest, frank

  jujur, lurus hati

  4
 • 乐观
  樂觀

  lèguān

  optimistic

  optimis

  28

 • léi

  thunder

  petir, geledek

  3
 • 类型
  類型

  lèi xíng

  type, category

  tipe, kategori

  16
 • 冷淡
  冷淡

  lěng dàn

  cold, indifferent

  dingin, acuh tak acuh

  31


 • pear

  pir

  19
 • 离婚
  離婚

  lí hūn

  to divorce

  bercerai

  1
 • 立即
  立即

  lì jí

  immediately, at once

  segera, lantas

  16
 • 立刻
  立刻

  lì kè

  at once, immediately

  segera, lantas

  2
 • 力量
  力量

  lì liàng

  strength, capability

  kekuatan, kemampuan

  24
 • 理论
  理論

  lǐ lùn

  theory

  teori

  15
 • 利润
  利潤

  lì rùn

  profit

  laba

  29
 • 利益
  利益

  lì yì

  benefit, interest

  manfaat, bunga

  29
 • 利用
  利用

  lì yòng

  to utilize, to make use of

  untuk memanfaatkan, memanfaatkan

  24
 • 理由
  理由

  lǐ yóu

  reason, ground

  alasan, tanah

  22
 • 恋爱
  戀愛

  liàn ài

  (romantic) love

  (Cinta romantis

  31
 • 联合
  聯合

  lián hé

  to unite, to ally; joint, combined

  bersatu, bergabung bersama

  16
 • 连忙
  連忙

  lián máng

  promptly, at once

  cepat-cepat, segera

  13
 • 连续
  連續

  lián xù

  to be continuous, to be in succession

  berturut-turut, terus menerus

  7

 • liàng

  bright; to shine

  terang, bercahaya, bersinar

  2
 • 良好
  良好

  liáng hǎo

  good, fine

  baik

  17
 • 粮食
  糧食

  liáng shí

  grain, cereal, food

  bahan pangan

  8
 • 了不起
  了不起

  liǎo bu qǐ

  great, amazing

  hebat, luar biasa

  31

 • lín

  about to, just before

  segera, akan, menjelang

  2
 • 临时
  臨時

  lín shí

  for a short time; temporary

  untuk sementara

  16

 • líng

  bell

  lonceng, bel

  11

 • lìng

  to make, to cause

  menyebabkan

  14
 • 领导
  領導

  lǐng dǎo

  leader

  pemimpin, pimpinan

  12
 • 灵活
  靈活

  líng huó

  flexible, elastic

  lincah, gesit, cekatan

  15
 • 领域
  領域

  lǐng yù

  field, domain, realm

  bidang, domain, ranah

  29
 • 流传
  流傳

  liú chuán

  to spread, to hand down

  tersebar, tersiar

  4
 • 流泪
  流淚

  liú lèi

  to shed tears

  mengeluarkan air mata

  2

 • lóng

  dragon

  naga

  5

 • lòu

  (of a container) to leak

  bocor

  3
 • 陆地
  陸地

  lù dì

  land

  darat

  3
 • 录取
  錄取

  lù qǔ

  to enroll, to admit

  untuk mendaftar, untuk mengakui

  23
 • 陆续
  陸續

  lù xù

  one after another, in succession

  satu demi satu, secara berurutan

  28

 • lún

  to take turns

  bergiliran, berganti-gantian

  1
 • 轮流
  輪流

  lún liú

  to take turns

  bergiliran, berganti-gantian

  3
 • 落后
  落後

  luò hòu

  to fall behind, to lag behind

  tertinggal, tertinggal

  30
 • 逻辑
  邏輯

  luó jí

  logic

  logika

  21


 • to curse, to call names

  memaki, mengumpat

  15
 • 馒头
  饅頭

  mán tou

  steamed bun

  mantou

  8
 • 满足
  滿足

  mǎn zú

  to be satisfied

  memenuhi, mencukupi

  4
 • 毛病
  毛病

  máo bing

  shortcoming, weakness

  cacat, kelemahan

  15
 • 矛盾
  矛盾

  máo dùn

  conflict; conflicting

  konflik, bertentangan

  14
 • 冒险
  冒險

  mào xiǎn

  to venture, to have an adventure

  untuk menjelajah, untuk melakukan petualangan

  26
 • 魅力
  魅力

  mèi lì

  charm

  daya tarik, kharisma

  17
 • 美术
  美術

  měi shù

  fine art

  seni rupa

  17
 • 煤炭
  煤炭

  méi tàn

  coal

  batu bara

  32
 • 媒体
  媒體

  méi tǐ

  media, mass media

  media, media massa

  29
 • 梦想
  夢想

  mèng xiǎng

  dream; to dream

  mimpi; mimpi

  21
 • 秘密
  祕密

  mì mì

  secret

  rahasia

  34
 • 密切
  密切

  mì qiè

  close, intimate

  dekat, intim

  32
 • 面对
  面對

  miàn duì

  to face, to confront

  untuk menghadapi, untuk menghadapi

  28
 • 面积
  面積

  miàn jī

  area, space

  luas, ruang

  33
 • 面临
  面臨

  miàn lín

  to face, to confront

  untuk menghadapi, untuk menghadapi

  23
 • 苗条
  苗條

  miáo tiáo

  slim, slender

  langsing

  16
 • 描写
  描寫

  miáo xiě

  to describe, to depict

  menggambarkan, melukiskan

  5
 • 敏感
  敏感

  mǐng ǎn

  sensitive, susceptible

  sensitif, rentan

  32
 • 命令
  命令

  mìng lìng

  to command; order

  perintah, titah, komando

  15
 • 明明
  明明

  míng míng

  evidently, undoubtedly

  jelas-jelas

  9
 • 名牌
  名牌

  míng pái

  famous brand

  merek terkenal

  23
 • 明确
  明確

  míng què

  clear and definite, explicit

  jelas dan pasti, eksplisit

  33
 • 明显
  明顯

  míng xiǎn

  obvious, apparent

  nyata, ketara

  16
 • 明星
  明星

  míng xīng

  star, celebrity

  bintang, selebriti

  12
 • 命运
  命運

  mìng yùn

  fate, destiny

  takdir, takdir

  32


 • to touch, to feel, to stroke

  mengusap

  7
 • 模仿
  模仿

  mó fǎng

  to imitate, to model on

  meniru, mencontoh

  11
 • 模糊
  模糊

  mó hu

  blurred, indistinct, vague

  kabur, tidak jelas, tidak jelas

  31
 • 陌生
  陌生

  mò shēng

  strange, unfamiliar

  aneh, asing

  23

 • mǒu

  some, certain

  beberapa, tertentu

  23
 • 目标
  目標

  mù biāo

  goal, objective

  tujuan, obyektif

  23
 • 目前
  目前

  mù qián

  now, present

  saat ini, kini

  18
 • 木头
  木頭

  mù tou

  wood, timber

  kayu, kayu

  20
 • 哪怕
  哪怕

  nǎ pà

  even if

  sekalipun, biarpun

  18
 • 难怪
  難怪

  nán guài

  to be understandable, to be reasonable

  agar dapat dimengerti, menjadi masuk akal

  33
 • 难免
  難免

  nán miǎn

  hard to avoid

  sulit untuk dihindari

  22
 • 脑袋
  腦袋

  nǎo dai

  head

  kepala

  1
 • 闹钟
  鬧鐘

  nào zhōng

  alarm clock

  jam weker

  11
 • 内部
  內部

  nèi bù

  inside, interior, inner part

  bagian dalam, bagian dalam, bagian dalam

  35

 • nèn

  soft, tender

  lembut, empuk

  19
 • 能干
  能幹

  néng gàn

  capable

  mampu

  23
 • 能源
  能源

  néng yuán

  energy resource

  sumber daya energi

  32

 • ǹg

  used to indicate positive response

  digunakan untuk menunjukkan respons positif

  31

 • niàn

  to study

  untuk belajar

  23
 • 年代
  年代

  nián dài

  decade of a century

  dekade satu abad

  20
 • 年纪
  年紀

  nián jì

  age

  usia

  20
 • 宁可
  寧可

  nìng kě

  would rather

  lebih baik

  17

 • nóng

  strong, deep

  kental, pekat, kuat

  14
 • 农村
  農村

  nóng cūn

  countryside

  pedesaan

  2
 • 农民
  農民

  nóng mín

  farmer, peasant

  petani

  4
 • 农业
  農業

  nóng yè

  agriculture

  pertanian

  32
 • 女士
  女士

  nǚ shì

  lady, madam

  ibu, nyonya

  1
 • 偶然
  偶然

  ǒu rán

  accidental; by chance

  kebetulan; kebetulan

  21

 • pài

  to send, to assign, to appoint

  mengirim, mengutus

  15

 • pài

  faction, school, group of people sharing identical ideas

  golongan, aliran, kelompok

  18

 • pāi

  to take (a photo), to shoot (a video)

  memotret (foto), mengambil (video)

  10
 • 盼望
  盼望

  pàn wàng

  to look forward to

  mengharapkan, menghasratkan

  3
 • 赔偿
  賠償

  péi cháng

  to compensate

  untuk memberi kompensasi

  33
 • 佩服
  佩服

  pèi fú

  to admire

  untuk dikagumi

  21
 • 培训
  培訓

  péi xùn

  to train

  untuk melatih

  24
 • 培养
  培養

  péi yǎng

  to foster, to train

  untuk membina, untuk melatih

  29

 • pén

  basin, tub

  pot, baskom

  6

 • pèng

  to meet, to come across

  membentur, bertemu, berjumpa

  5


 • used for horses

  satuan untuk kuda

  10


 • group, batch

  kelompok, kumpulan

  26
 • 疲劳
  疲勞

  pí láo

  tired, fatigued

  lelah, lelah

  26
 • 批准
  批准

  pī zhǔn

  to ratify, to approve

  untuk meratifikasi, menyetujui

  33

 • piàn

  flat and thin piece

  potongan datar dan tipis

  35
 • 片面
  片面

  piàn miàn

  one-sided

  sepihak, berat sebelah

  7

 • piāo

  to float (in the air), to waft

  melayang (di udara), berkibar

  2

 • píng

  flat, level

  rata, datar

  7

 • píng

  to rely on; on the basis of

  untuk diandalkan; atas dasar

  20
 • 平安
  平安

  píng ān

  safe, well

  aman, ya

  19
 • 平常
  平常

  píng cháng

  common, ordinary; mediocrity

  umumnya, lazimnya, biasanya, lumrah

  17
 • 平等
  平等

  píng děng

  equal

  setara

  22
 • 平衡
  平衡

  píng héng

  balanced

  seimbang

  25
 • 评价
  評價

  píng jià

  to evaluate; evaluation, comment

  menilai

  17
 • 平静
  平靜

  píng jìng

  quiet, peaceful

  tenang, tenteram

  3
 • 平均
  平均

  píng jūn

  average

  rata-rata

  9
 • 破坏
  破壞

  pò huài

  to destroy, to damage

  untuk menghancurkan, untuk merusak

  32
 • 迫切
  迫切

  pò qiè

  urgent, pressing, eager

  mendesak, mendesak, bersemangat

  31


 • case, instance

  kasus, misalnya

  25
 • 期待
  期待

  qí dài

  to look forward to

  untuk dinantikan

  33
 • 启发
  啓發

  qǐ fā

  to enlighten, to inspire

  inspirasi, mengilhami

  13
 • 气氛
  氣氛

  qì fēn

  atmosphere

  suasana

  13
 • 奇迹
  奇蹟

  qí jī

  miracle, wonder

  keajaiban

  10
 • 期间
  期間

  qí jiān

  time, period

  jangka waktu

  27
 • 企业
  企業

  qǐ yè

  enterprise, company

  perusahaan

  12
 • 汽油
  汽油

  qì yóu

  gasoline

  bensin

  33
 • 其余
  其餘

  qí yú

  the rest, the others

  sisanya, yang lainnya

  18

 • qiǎn

  shallow, light

  dangkal

  11

 • qiān

  to sign, to autograph

  tanda tangan

  18
 • 前途
  前途

  qián tú

  future, prospect

  prospek masa depan

  28
 • 谦虚
  謙虛

  qiān xū

  modest

  sederhana

  31

 • qiáng

  wall

  tembok

  7

 • qiǎng

  to rob, to snatch

  merampok, merampas, merebut

  5
 • 强调
  強調

  qiáng diào

  to emphasize

  untuk menekankan

  22
 • 强烈
  強烈

  qiáng liè

  strong and vehement

  kuat, keras, hebat

  2

 • qiáo

  to look, to see

  memandang, melihat

  13
 • 巧妙
  巧妙

  qiǎo miào

  ingenious, clever

  cerdik, pintar

  30
 • 悄悄
  悄悄

  qiāo qiāo

  quietly, secretly

  diam-diam

  2

 • qiè

  to cut, to chop, to slice

  untuk memotong, untuk memotong, untuk mengiris

  19
 • 亲爱
  親愛

  qīn ài

  dear, beloved

  kepada yang tersayang

  23
 • 勤奋
  勤奮

  qín fèn

  diligent

  rajin, tekun, giat

  4
 • 亲切
  親切

  qīn qiè

  warm, cordial, affectionate

  ramah dan mesra

  14
 • 亲自
  親自

  qīn zì

  personally, in person

  sendiri

  9

 • qīng

  greenish blue

  biru kehijauan

  19
 • 清淡
  清淡

  qīng dàn

  lightly flavored and not greasy

  rasanya ringan dan tidak berminyak

  19
 • 情景
  情景

  qíng jǐng

  scene, sight

  suasana, keadaan

  8
 • 清求
  清求

  qīng qiú

  to request, to ask; request

  memohon, meminta

  10
 • 青少年
  青少年

  qīng shào nián

  youngsters, teenagers

  anak muda, remaja

  20
 • 轻视
  輕視

  qīng shì

  to look down upon, to belittle

  meremehkan, memandang enteng

  15
 • 情绪
  情緒

  qíng xù

  emotion, mood

  mood, emosi

  11
 • 轻易
  輕易

  qīng yì

  easy, effortless

  mudah, tanpa usaha

  31
 • 庆祝
  慶祝

  qìng zhù

  to celebrate

  merayakan

  36
 • 球迷
  球迷

  qiú mí

  ball game fan

  penggemar bola

  13
 • 去世
  去世

  qù shì

  to die, to pass away

  meninggal

  4
 • 取消
  取消

  qǔ xiāo

  to cancel, to call off

  untuk membatalkan, untuk membatalkan

  33

 • quàn

  to try to persuade

  untuk mencoba membujuk

  31

 • quān

  circle, ring

  lingkaran, cincin

  19
 • 全面
  全面

  quán miàn

  all-round, comprehensive

  menyeluruh, komprehensif

  22
 • 确定
  確定

  què dìng

  to confirm, to make sure

  menetapkan, menentukan

  7
 • 缺乏
  缺乏

  quē fá

  to lack, to be short of

  kekurangan, tidak cukup

  13
 • 缺乏
  缺乏

  quē fá

  to lack, to be short of

  kekurangan, kekurangan

  28
 • 确认
  確認

  què rèn

  to confirm, to affirm

  mengkonfirmasi

  18

 • qún

  group, herd, flock

  kawanan, kelompok

  8
 • 趋势
  趨勢

  qūshì

  trend, tendency

  kecenderungan, tendensi

  16
 • 燃烧
  燃燒

  rán shāo

  to burn, to combust

  untuk membakar, untuk membakar

  32
 • 热爱
  熱愛

  rè ài

  to love ardently

  untuk mencintai dengan penuh semangat

  36
 • 热烈
  熱烈

  rè liè

  enthusiastic, ardent

  antusias, bersemangat

  24
 • 热心
  熱心

  rè xīn

  enthusiastic, earnest

  antusias, sungguh-sungguh

  29
 • 忍不住
  忍不住

  rěn bu zhù

  cannot help (doing sth.)

  tidak dapat membantu (melakukan sth.)

  23
 • 人才
  人才

  rén cái

  talented person

  orang bertalenta

  4
 • 人类
  人類

  rén lèi

  humankind

  umat manusia

  11
 • 人民
  人民

  rén mín

  people

  rakyat

  14
 • 人生
  人生

  rén shēng

  life

  kehidupan manusia

  3
 • 人物
  人物

  rén wù

  figure, personage

  sosok, tokoh

  26
 • 人员
  人員

  rén yuán

  personnel, staff

  staf, pegawai

  16
 • 日常
  日常

  rì cháng

  day-to-day, daily

  sehari-hari

  14
 • 日程
  日程

  rì chéng

  schedule

  jadwal

  21
 • 日用品
  日用品

  rì yòng pǐn

  articles of everyday use, daily necessities

  barang keperluan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari

  29
 • 日子
  日子

  rì zi

  life, livelihood

  kehidupan, penghidupan

  14
 • 如何
  如何

  rú hé

  how

  bagaimana

  1
 • 如今
  如今

  rú jīn

  nowadays, present

  sekarang ini

  5

 • ruò

  weak

  lemah

  15


 • to sprinkle, to spray

  menyiram, memercik

  18
 • 色彩
  色彩

  sè cǎi

  color

  warna

  19

 • shǎ

  stupid, foolish

  bodoh, bodoh

  29

 • shā

  to kill

  membunuh

  6
 • 沙漠
  沙漠

  shā mò

  desert

  gurun

  32
 • 沙滩
  沙灘

  shā tān

  sand beach

  pasir pantai

  23

 • shài

  to dry in the sun

  menjemur

  2
 • 闪电
  閃電

  shǎn diàn

  lighning

  kilat

  3
 • 善良
  善良

  shàn liáng

  kind-hearted

  baik hati

  5
 • 善于
  善於

  shàn yú

  to be good at

  pandai, mahir

  7
 • 扇子
  扇子

  shàn zi

  fan

  kipas

  7
 • 上当
  上當

  shàng dàng

  to be taken in, to be deceived

  tertipu, terpedaya

  15
 • 伤害
  傷害

  shāng hài

  to hurt, to harm

  melukai, mencelakai, menyakiti

  6
 • 商品
  商品

  shāng pǐn

  goods, commodity

  barang, komoditas

  30
 • 商务
  商務

  shāng wù

  business affairs

  urusan bisnis

  33
 • 商业
  商業

  shāng yè

  business, commerce

  bisnis, perdagangan

  29
 • 射(击)
  射(擊)

  shè (jī)

  to shoot

  menembak

  6
 • 设备
  設備

  shè bèi

  equipment, device

  peralatan, perangkat

  30
 • 舍不得
  捨不得

  shě bu de

  to be unwilling to part with or give up

  untuk tidak mau berpisah atau menyerah

  27
 • 设计
  設計

  shè jì

  to design; design

  merancang, desain, rancangan

  18
 • 设施
  設施

  shè shī

  installation, facilities

  instalasi, fasilitas

  32
 • 摄影师
  攝影師

  shè yǐng shī

  photographer

  fotografer

  10

 • shēn

  to stretch, to extend

  menjulurkan, mengulurkan

  1
 • 身材
  身材

  shēn cái

  figure, stature

  sosok, perawakan

  20
 • 身份
  身份

  shēn fèn

  identity

  identitas

  18
 • 深刻
  深刻

  shēn kè

  deep, profound

  mendalam, dalam

  17
 • 神秘
  神祕

  shén mì

  mystical, mysterious

  misterius, gaib, mistik

  18

 • shēng

  to rise, to go up

  menaikkan, mempromosikan

  16
 • 生产
  生產

  shēng chǎn

  to produce, to manufacture

  untuk memproduksi, memproduksi

  32
 • 胜利
  勝利

  shèng lì

  to win, a victory

  menang

  15
 • 生长
  生長

  shēng zhǎng

  to grow

  untuk tumbuh

  29
 • 绳子
  繩子

  shéng zi

  rope

  tali

  7

 • shī

  poem

  puisi, sajak, syair

  5
 • 士兵
  士兵

  shì bīng

  soldier

  tentara

  7
 • 市场
  市場

  shì chǎng

  market

  pasar

  11
 • 时代
  時代

  shí dài

  era, age, epoch

  zaman, era, masa

  3
 • 似的
  似的

  shì de

  (indicating similarity) like, as

  (menyatakan kemiripan) seperti, serupa

  6
 • 实话
  實話

  shí huà

  truth, true words

  kebenaran, kata-kata yang benar

  28
 • 实践
  實踐

  shí jiàn

  to put into practice

  untuk dipraktikkan

  31
 • 使劲(儿)
  使勁(兒)

  shǐ jìn (r)

  to exert oneself, to make efforts

  untuk mengerahkan diri, untuk melakukan upaya

  25
 • 时刻
  時刻

  shí kè

  moment

  momen, saat, waktu

  3
 • 失眠
  失眠

  shī mián

  to suffer from insomnia

  imsonia, susah tidur

  11
 • 时期
  時期

  shí qī

  period, stage

  periode, masa

  4
 • 失去
  失去

  shī qù

  to lose

  untuk kalah

  27
 • 湿润
  溼潤

  shī rùn

  moist, humid

  lembab, lembab

  35
 • 时尚
  時尚

  shí shàng

  fashion

  fashion, mode

  9
 • 事实
  事實

  shì shí

  fact

  fakta, kenyataan

  18
 • 石头
  石頭

  shí tou

  stone, rock

  batu

  7
 • 食物
  食物

  shí wù

  food

  makanan

  4
 • 事物
  事物

  shì wù

  thing, object

  benda, obiek

  17
 • 实现
  實現

  shí xiàn

  to realize, to achieve

  merealisasikan, mewujudkan

  12
 • 事先
  事先

  shì xiān

  beforehand, in advance

  sebelumnya, sebelumnya

  27
 • 实验
  實驗

  shí yàn

  to make an experiment; experiment

  percobaan, uji coba, eksperimen

  11
 • 实用
  實用

  shí yòng

  practical

  praktis

  30
 • 始终
  始終

  shǐ zhōng

  from the beginning to the end, all along

  dari awal sampai akhir, dari mulai sampai selesai

  10

 • shǒu

  head, first

  kepala, pimpinan, yang pertama

  9
 • 受(伤)
  受(傷)

  shòu (shāng)

  to be hurt, to be injured

  untuk disakiti, untuk terluka

  33
 • 收获
  收穫

  shōu huò

  gain

  memperoleh

  24
 • 守岁
  守歲

  shǒu suì

  to stay up late or all night on New Year’s Eve

  begadang pada malam Imlek

  6
 • 手续
  手續

  shǒu xù

  procedure

  prosedur

  20
 • 手指
  手指

  shǒu zhǐ

  finger

  jari tangan

  1

 • shù

  several

  terhitung, terbilang

  11
 • 蔬菜
  蔬菜

  shū cài

  vegetable

  sayuran

  8
 • 数据
  數據

  shù jù

  data

  data

  32
 • 熟练
  熟練

  shú liàn

  skilled, practiced

  terampil, terlatih

  36
 • 输入
  輸入

  shū rù

  to input

  untuk memasukkan

  21
 • 舒适
  舒適

  shū shì

  comfortable, cozy

  nyaman

  3
 • 属于
  屬於

  shǔ yú

  to belong to

  untuk menjadi milik

  22
 • 梳子
  梳子

  shū zi

  comb

  sisir

  34

 • shuǎi

  to throw off, to swing

  melemparkan, menghempaskan

  4
 • 摔倒
  摔倒

  shuāi dǎo

  to fall down, to tumble

  jatuh, terjatuh

  25
 • 说不定
  說不定

  shuō bu dìng

  perhaps, possibly, it’s likely that…

  boleh jadi, barangkali, mungkin

  6
 • 说服
  說服

  shuō fú

  to persuade, to convince

  meyakinkan

  10
 • 私(人)
  私(人)

  sī (rén)

  private

  pribadi

  32
 • 丝毫
  絲毫

  sī háo

  slightest, at all

  sedikit pun, sama sekali

  25
 • 似乎
  似乎

  sì hū

  it seems that.., seemingly

  seolah-olah, nampaknya seperti, rupa-rupanya

  8
 • 思考
  思考

  sī kǎo

  to think deeply, to ponder

  untuk berpikir secara mendalam, untuk merenungkan

  21
 • 思想
  思想

  sī xiǎng

  thought, thinking

  berpikir, berpikir

  26

 • suàn

  to regard as, to count as

  menganggap sebagai, dihitung sebagai

  9

 • suì

  to break into pieces; broken, fragmentary

  pecah, hancur

  7
 • 随身
  隨身

  suí shēn

  (to carry/take…) with one, personally

  (untuk membawa/mengambil…) dengan satu, secara pribadi

  34
 • 随时
  隨時

  suí shí

  at any time

  kapan saja, setiap saat

  3
 • 随手
  隨手

  suí shǒu

  randomly, without extra trouble

  sekalipun

  18
 • 损失
  損失

  sǔn shī

  to lose

  untuk kalah

  27

 • suǒ

  used before a verb followed by a noun which is the receiver of the action

  diletakkan di depan kata kerja, menyatakan objek adalah penderitanya

  11

 • suǒ

  lock; to lock up

  kunci, mengunci

  2
 • 缩短
  縮短

  suō duǎn

  to shorten

  untuk mempersingkat

  31
 • 所谓
  所謂

  suǒ wèi

  so-called

  yang disebut/dinamakan

  14
 • 台阶
  臺階

  tái jiē

  flight of steps

  anak tangga

  3
 • 太太
  太太

  tài tai

  wife

  istri

  3

 • tàng

  to scald, to burn; very hot, scalding

  untuk melepuh, untuk membakar; sangat panas, mendidih

  19

 • táo

  to escape

  kabur, melarikan diri

  6

 • táo

  peach

  buah persik

  13

 • tào

  set, suite

  satuan untuk perangkat, setel, set

  2
 • 逃避
  逃避

  táo bì

  to escape, to evade

  untuk melarikan diri, untuk menghindar

  30
 • 淘气
  淘氣

  táo qì

  naughty, mischievous

  nekad, begal

  8
 • 特色
  特色

  tè sè

  characteristic, distinctive feature

  ciri khas, ciri khas

  19
 • 特殊
  特殊

  tè shū

  special, particular

  khusus, khusus

  35
 • 特征
  特徵

  tè zhēng

  feature, characteristic

  fitur, karakteristik

  34
 • 疼爱
  疼愛

  téng ài

  to love dearly

  untuk sangat mencintai

  22
 • 提倡
  提倡

  tí chàng

  to advocate, to encourage

  untuk mengadvokasi, untuk mendorong

  26
 • 体会
  體會

  tǐ huì

  to learn from experience, to realize; feeling

  belajar dari pengalaman, menyadari

  17
 • 体会
  體會

  tǐ huì

  feeling, understanding

  perasaan, pengertian

  30
 • 题目
  題目

  tí mù

  title

  judul

  24
 • 体貼
  體貼

  tǐ tiē

  thoughtful, considerate

  bijaksana, penuh perhatian

  24
 • 提问
  提問

  tí wèn

  to ask a question

  untuk mengajukan pertanyaan

  28
 • 体现
  體現

  tǐ xiàn

  to manifest, to reflect

  untuk mewujudkan, untuk mencerminkan

  33
 • 体验
  體驗

  tǐ yàn

  to feel and experience

  untuk merasakan dan mengalami

  28
 • 天空
  天空

  tiān kōng

  sky

  langit

  34
 • 天真
  天真

  tiān zhēn

  naïve, innocent

  polos, naif

  6
 • 调皮
  調皮

  tiáo pí

  naughty, mischievous

  nakal, tidak mau menurut

  8
 • 挑战
  挑戰

  tiǎo zhàn

  to challenge, to battle; challenge

  menantang (berkelahi); tantangan

  15
 • 调整
  調整

  tiāo zhěng

  to adjust, to revise; adjustment

  mengatur kembali

  18
 • 通常
  通常

  tōng cháng

  usually

  umumnya, biasanya

  14
 • 痛苦
  痛苦

  tòng kǔ

  painful, suffering

  menyakitkan, penderitaan

  21
 • 痛快
  痛快

  tòng kuài

  to one’s heart’s content

  sepuasnya

  34
 • 投篮
  投籃

  tóu lán

  to shoot (a basket)

  memasukkan (bola basket)

  13
 • 透明
  透明

  tòu míng

  transparent

  transparan

  19
 • 投入
  投入

  tóu rù

  to put into, to spend on; input; devoted

  terjun, masuk

  17
 • 投资
  投資

  tóu zī

  to invest, to fund

  untuk berinvestasi, untuk mendanai

  26
 • 突出
  突出

  tú chū

  prominent, salient

  mencuat, mencolok, menonjol

  9
 • 推广
  推廣

  tuī guǎng

  to popularize, to spread

  mempromosikan

  12
 • 推荐
  推薦

  tuī jiàn

  to recommend

  merekomendasikan

  17
 • 退休
  退休

  tuì xiū

  to retire

  untuk pensiun

  21
 • 外公
  外公

  wài gōng

  maternal grandfather

  kakek dari pihak Ibu

  6
 • 外交
  外交

  wài jiāo

  diplomacy

  diplomasi

  23
 • 完美
  完美

  wán měi

  perfect, flawless

  sempurna, tanpa cela

  22
 • 完善
  完善

  wán shàn

  to make perfect, to improve, perfect

  untuk membuat sempurna, untuk meningkatkan, menyempurnakan

  21
 • 万一
  萬一

  wàn yī

  in case, if by any chance

  dalam hal ini, jika kebetulan

  29
 • 完整
  完整

  wán zhěng

  complete

  utuh, komplet, lengkap

  8
 • 网络
  網絡

  wǎng luò

  network, web

  jaringan, web

  20
 • 王子
  王子

  wáng zǐ

  prince

  pangeran

  22

 • wèi

  stomach

  lambung

  9

 • wéi

  to become

  menjadi

  5

 • wéi

  (often used together with “所”) by (sb.)

  (dipadukan dengan “所” menyatakan pasif)

  14
 • 尾巴
  尾巴

  wěi ba

  tail

  ekor

  7
 • 未必
  未必

  wèi bì

  may not, not necessarily

  mungkin tidak, belum tentu

  27
 • 违反
  違反

  wéi fǎn

  to violate, to go against

  melanggar, melawan

  23
 • 危害
  危害

  wéi hài

  to harm, to jeopardize

  membahayakan, merugikan

  11
 • 胃口
  胃口

  wèi kǒu

  appetite

  nafsu makan, selera

  9
 • 未来
  未來

  wèi lái

  future

  kelak, kemudian hari

  3
 • 委屈
  委屈

  wěi qu

  to do (sb.) wrong; feeling wronged

  merasa disalahkan

  4
 • 围绕
  圍繞

  wéi rào

  to center around

  mengelilingi, mengitari

  10
 • 微笑
  微笑

  wéi xiào

  to smile; smile

  senyum tipis

  2
 • 威胁
  威脅

  wēi xié

  to threaten

  mengancam

  25
 • 唯一
  唯一

  wéi yī

  only, sole

  hanya, satu-satunya

  34
 • 位于
  位於

  wèi yú

  to be located at (in, on, etc.)

  terletak di

  9
 • 位置
  位置

  wèi zhì

  position, location

  posisi, lokasi

  18

 • wén

  to smell

  untuk mencium

  19

 • wěn

  to kiss

  mencium

  23
 • 穏定
  穏定

  wěn dìng

  stable

  stabil, tenang

  3
 • 文具
  文具

  wén jù

  stationery

  alat tulis

  29
 • 文明
  文明

  wén míng

  civilization

  peradaban

  26
 • 温暖
  溫暖

  wēn nuǎn

  warm; to make sb./sth. warm

  hangat

  2
 • 温柔
  溫柔

  wēn róu

  gentle

  lembut

  24
 • 文学家
  文學家

  wén xué jiā

  writer, man of letters

  sastrawan

  9
 • 文字
  文字

  wén zì

  written language

  huruf, aksara, tulisan

  5
 • 卧室
  臥室

  wò shì

  bedroom

  kamar tidur

  2


 • (used in imperative sentences) don’t

  tidak jangan tidak boleh

  3
 • 物理
  物理

  wù lǐ

  physics

  fisika

  21
 • 无奈
  無奈

  wú nài

  to have no way out, to be helpless

  apa boleh buat, tidak bisa berbuat apa-apa

  6
 • 无数
  無數

  wú shù

  countless, innumerable

  tak terhitung jumlahnya, tak terhitung banyaknya

  20
 • 无所谓
  無所謂

  wú suǒ wèi

  to not care, to not mind, to not take seriously

  tidak peduli, tidak keberatan, tidak menganggap serius

  31
 • 物质
  物質

  wù zhì

  material

  benda, materi (untuk produksi dan penghidupan)

  4
 • 屋子
  屋子

  wuzi

  house

  rumah

  2


 • department (of a university)

  departemen (universitas)

  23
 • 细节
  細節

  xì jié

  detail

  detail, rinci

  1
 • 戏剧
  戲劇

  xì jù

  drama, play

  drama, teater

  17
 • 吸取
  吸取

  xī qǔ

  to absorb, to draw

  menyerap, menggambar

  27
 • 吸收
  吸收

  xī shōu

  to absorb, to take in

  untuk menyerap, untuk mengambil

  35
 • 系统
  系統

  xì tǒng

  system

  sistem

  35

 • xià

  to frighten, to scare

  menakuti, menggertak

  6

 • xiā

  to be blind; blindly, foolishly

  buta, tuna netra, sembarangan

  7
 • 下载
  下載

  xià zài

  to download

  untuk mengunduh

  21

 • xiàn

  county

  kabupaten

  2
 • 现代
  現代

  xiàn dài

  modern times; modern

  zaman modern

  11
 • 显得
  顯得

  xiǎn de

  to seem, to appear

  kelihatannya, nampaknya

  8
 • 显然
  顯然

  xiǎn rán

  obvious, evident

  jelas, jelas

  28
 • 现实
  現實

  xiàn shí

  reality

  kenyataan, realitas, aktual

  12
 • 显示
  顯示

  xiǎn shì

  to show, to display

  memperlihatkan, mendemonstrasikan

  10
 • 现象
  現象

  xiàn xiàng

  phenomenon

  gejala, fenomena

  16
 • 鲜艳
  鮮豔

  xiān yàn

  bright-colored

  berwarna cerah

  36
 • 限制
  限制

  xiàn zhì

  to limit, to restrict

  membatasi

  8

 • xiàng

  used for itemized things

  satuan untuk jenis pekerjaan

  1
 • 相处
  相處

  xiāng chǔ

  to get along (with one another)

  saling bergaul

  8
 • 相当
  相當

  xiāng dāng

  to be equal to

  sama dengan, sepadan, lumayan, cukup

  11
 • 相对
  相對

  xiāng duì

  relative, comparative

  berlawanan, relatif

  16
 • 相关
  相關

  xiāng guān

  to correlate, to be relevant

  saling berhubungan

  12
 • 项目
  項目

  xiàng mù

  item, project

  proyek

  13
 • 想念
  想念

  xiǎng niàn

  to recall with longing, to miss

  mengingat dengan kerinduan, rindu

  19
 • 象棋
  象棋

  xiàng qí

  Chinese chess

  catur cina

  27
 • 享受
  享受

  xiǎng shòu

  to enjoy

  menikmati

  11
 • 相似
  相似

  xiāng sì

  similar

  serupa

  25
 • 想象
  想象

  xiǎng xiàng

  to imagine

  membayangkan, mengimajinasikan

  2
 • 消费
  消費

  xiāo fèi

  to consume

  konsumsi

  8
 • 消极
  消極

  xiāo jí

  passive, inactive

  pasif, tidak aktif

  32
 • 效率
  效率

  xiào lǜ

  efficiency

  efisiensi

  26
 • 消失
  消失

  xiāo shī

  to disappear, to vanish

  menghilang, menghilang

  32
 • 销售
  銷售

  xiāo shòu

  to sell, to market

  menjual, memasarkan

  12
 • 孝顺
  孝順

  xiào shùn

  to show filial piety; obedient and respectful to one’s parents

  berbakti dan taat kepada orang tua

  4

 • xié

  oblique, slanting

  miring, serong

  5

 • xiē

  to rest, to take a rest

  untuk beristirahat, untuk beristirahat

  35
 • 写作
  寫作

  xiě zuò

  to write

  mengarang

  9
 • 心理
  心理

  xīn lǐ

  mentality, psychology

  mental, psikologi

  11
 • 欣赏
  欣賞

  xīn shǎng

  to enjoy, to admire

  menikmati

  18
 • 心脏
  心臟

  xīn zàng

  heart

  jantung

  21
 • 形成
  形成

  xíng chéng

  to form, to take shape

  membentuk, menjadi

  5
 • 行动
  行動

  xíng dòng

  action, activity

  tindakan, aktivitas

  24
 • 幸亏
  幸虧

  xìng kuī

  fortunately

  untung

  23
 • 行人
  行人

  xíng rén

  pedestrian

  pejalan kaki

  33
 • 形容
  形容

  xíng róng

  to describe, to depict

  deskripsi, melukiskan, menggambarkan

  9
 • 形式
  形式

  xíng shì

  form, mode

  bentuk

  14
 • 形势
  形勢

  xíng shì

  situation, state of affairs

  situasi, keadaan

  15
 • 行为
  行爲

  xíng wéi

  behavior

  perbuatan, kelakuan

  8
 • 形象
  形象

  xíng xiàng

  vivid

  citra, figur

  9
 • 幸运
  幸運

  xìng yùn

  lucky, fortunate

  beruntung, beruntung

  32
 • 形状
  形狀

  xíng zhuàng

  shape

  bentuk rupa

  5

 • xiōng

  chest, bosom

  dada, dada

  25
 • 兄弟
  兄弟

  xiōng dì

  brother

  kakak beradik

  10
 • 休闲
  休閒

  xiū xián

  to have leisure, to relax

  untuk bersantai, bersantai

  28
 • 叙述
  敘述

  xù shù

  to narrate

  menceritakan, mengisahkan

  1
 • 虛心
  虛心

  xū xīn

  open-minded, modest

  berpikiran terbuka, sederhana

  33
 • 宣传
  宣傳

  xuān chuán

  to publicize, to promote

  mempropagandakan

  12
 • 学问
  學問

  xué wèn

  knowledge, learning

  pengetahuan, ilmu

  9
 • 训练
  訓練

  xùn liàn

  to train

  melatih, pelatihan

  13
 • 迅速
  迅速

  xùn sù

  quick, rapid

  cepat, pesat

  17
 • 询问
  詢問

  xún wèn

  to ask, to inquire

  menanyakan

  6
 • 寻找
  尋找

  xún zhǎo

  to look for, to seek

  mencari

  7
 • 牙齿
  牙齒

  yá chǐ

  tooth

  gigi

  7
 • 押金
  押金

  yā jīn

  cash pledge, deposit

  janji tunai, deposito

  20
 • 延长
  延長

  yán cháng

  to prolong, to lengthen

  untuk memperpanjang, untuk memperpanjang

  30
 • 严肃
  嚴肅

  yán sù

  serious, solemn

  serius, serius

  25

 • yǎng

  to raise, to keep, to grow

  untuk meningkatkan, untuk menjaga, untuk tumbuh

  36
 • 样式
  樣式

  yàng shì

  style, pattern

  model, contoh

  14

 • yáo

  to wave, to shake

  menggoyangkan, menggelengkan

  7

 • yǎo

  to bite

  menggigit

  6

 • yāo

  waist

  pinggang

  36
 • 要不
  要不

  yào bù

  otherwise, or else

  kalau bisa

  8


 • night

  malam

  2
 • 业务
  業務

  yè wù

  professional work, business

  bisnis, usaha

  12
 • 业余
  業餘

  yè yú

  amateur

  amatir, waktu diluar jam kerja

  18
 • 亿

  yi

  hundred million

  100 juta

  5


 • second

  kedua

  13


 • in order to, so as to

  agar demikian

  17
 • 一辈子
  一輩子

  yī bèi zi

  all one’s life

  seumur hidup

  2
 • 一旦
  一旦

  yí dàn

  once, when

  sekali, kapan

  22
 • 移动
  移動

  yí dòng

  to move

  bergerak,bergeser

  12
 • 遗憾
  遺憾

  yí hàn

  regretful; deep regret

  sedih; penyesalan yang mendalam

  21
 • 以及
  以及

  yǐ jí

  and also, as well

  serta

  12
 • 以来
  以來

  yǐ lái

  since

  sejak, selama

  2
 • 一律
  一律

  yí lǜ

  all, without exception

  semuanya tanpa perkecualian

  26
 • 移民
  移民

  yí mín

  immigrant

  imigran

  12
 • 依然
  依然

  yī rán

  still, nonetheless

  masih tetap, seperti sediakala

  17
 • 意外
  意外

  yì wài

  unexpected; accident

  di luar dugaan, insiden, kecelakaan

  16
 • 疑问
  疑問

  yí wèn

  question, doubt

  pertanyaan, keraguan

  20
 • 义务
  義務

  yì wù

  duty, obligation

  tugas, kewajiban

  24
 • 意义
  意義

  yì yì

  meaning, significance

  arti, makna

  6
 • 一再
  一再

  yī zài

  over and over again

  berulang kali

  13
 • 一致
  一致

  yí zhì

  identical, unanimous

  identik, bulat

  23
 • 銀(子)
  銀(子)

  yín (zi)

  silver

  perak

  4
 • 因而
  因而

  yīn ér

  therefore, thus

  dengan demikian

  14
 • 印刷
  印刷

  yìn shuā

  to print (books, newspapers, etc.)

  untuk mencetak (buku, koran, dll.)

  20
 • 因素
  因素

  yīn sù

  factor

  faktor

  27

 • yìng

  hard, tough

  keras, teguh

  7

 • yìng

  rigidly, mechanically

  secara kaku dan mekanis

  21
 • 应付
  應付

  yìng fu

  to handle, to cope with

  untuk menangani, untuk mengatasi

  36
 • 迎接
  迎接

  yíng jiē

  to receive, to greet, to welcome

  menerima, menyapa, menyambut

  34
 • 英俊
  英俊

  yīng jùn

  handsome

  ganteng, cakep

  6
 • 英雄
  英雄

  yīng xióng

  hero

  pahlawan

  6
 • 营养
  營養

  yíng yǎng

  nutrition

  gizi, nutrisi

  16
 • 营业
  營業

  yíng yè

  to do business, to operate

  untuk melakukan bisnis, untuk beroperasi

  29
 • 应用
  應用

  yìng yòng

  to apply

  terapan, menerapkan

  12
 • 影子
  影子

  yǐng zi

  shadow

  bayangan

  6
 • 拥抱
  擁抱

  yǒng bào

  to hug, to embrace

  memeluk, merangkul

  3
 • 用功
  用功

  yòng gōng

  hardworking, diligent

  pekerja keras, rajin

  24
 • 拥挤
  擁擠

  yǒng jǐ

  crowded, congested

  ramai, padat

  33
 • 勇气
  勇氣

  yǒng qì

  courage

  keberanian

  24
 • 用途
  用途

  yòng tú

  use, purpose

  kegunaan

  11
 • 幼儿园
  幼兒園

  yòu ér yuán

  kindergarten

  taman kanak-kanak

  13
 • 悠久
  悠久

  yōu jiǔ

  long-standing, age-old

  lama, panjang

  5
 • 游览
  遊覽

  yóu lǎn

  to visit, to tour

  untuk mengunjungi, untuk tur

  25
 • 有利
  有利

  yǒu lì

  beneficial, advantageous

  bermanfaat, menguntungkan

  30
 • 优美
  優美

  yōu měi

  graceful, beautiful

  indah, permai

  5
 • 优势
  優勢

  yōu shì

  superiority, advantage

  keunggulan, keunggulan

  28
 • 犹豫
  猶豫

  yóu yù

  hesitant

  ragu-ragu

  31
 • 油炸
  油炸

  yóu zhá

  to deep-fry

  untuk menggoreng

  19


 • from, out of

  (menyatakan waktu, lokasi, dsb) pada, di

  5
 • 预防
  預防

  yù fáng

  to guard against, to prevent

  untuk mencegah, untuk mencegah

  19
 • 娱乐
  娛樂

  yú lè

  entertainment; to amuse, to entertain

  hiburan; untuk menghibur, untuk menghibur

  20
 • 与其
  與其

  yǔ qí

  (would rather…) than, rather than

  (lebih suka…) daripada, daripada

  33

 • yuán

  round, circular

  bulat, melingkar

  31
 • 元旦
  元旦

  yuán dàn

  New Year’s Day

  Hari Tahun Baru

  21
 • 员工
  員工

  yuán gōng

  staff, employee

  staf, karyawan

  30
 • 原料
  原料

  yuán liào

  raw material

  bahan baku

  19
 • 愿望
  願望

  yuàn wàng

  wish, hope

  keinginan, kemauan

  11
 • 原則
  原則

  yuán zé

  principle, tenet

  prinsip, prinsip

  27

 • yūn

  to faint, to pass out

  pusing, pingsan

  5
 • 运气
  運氣

  yùn qì

  luck, fortune

  keberuntungan, keberuntungan

  27
 • 运輸
  運輸

  yùn shū

  to transport, to convey

  untuk mengangkut, untuk menyampaikan

  30
 • 运用
  運用

  yùn yòng

  to put into practice, to apply

  memakai, menggunakan

  17
 • 灾害
  災害

  zāi hài

  disaster, calamity

  bencana

  6
 • 在乎
  在乎

  zài hū

  to care, to mind

  untuk peduli, untuk memikirkan

  36
 • 再三
  再三

  zài sān

  again and again

  berulang kali

  15
 • 在于
  在於

  zài yú

  to lie in, to consist in

  untuk berbohong, untuk terdiri dalam

  27
 • 赞成
  贊成

  zàn chéng

  to agree with, to approve of

  menyetujui, menyetujui

  31
 • 赞美
  讚美

  zàn měi

  to praise, to extol

  memuji, memuliakan

  5
 • 造成
  造成

  zào chéng

  to cause, to give rise to

  mengakibatkan

  13
 • 糟糕
  糟糕

  zāo gāo

  bad, awful

  celaka

  17


 • (used for news or writings) piece

  satuan untuk bab atau cuplikan artikel

  7


 • (indicating contrast) while

  menyatakan sebab akibat, syarat atau pembelokan

  14
 • 责备
  責備

  zé bèi

  to blame, to reproach

  menyalahkan, mencela

  27

 • zhǎi

  narrow

  sempit

  25

 • zhàn

  to occupy, to take, to hold, to make up

  menduduki, menempati

  4
 • 展开
  展開

  zhǎn kāi

  to launch, to set off, to carry out

  untuk meluncurkan, berangkat, melaksanakan

  33
 • 战争
  戰爭

  zhàn zhēng

  war

  perang

  4

 • zhǎng

  to rise, to go up

  untuk bangkit, untuk naik

  20
 • 长辈
  長輩

  zhǎng bèi

  senior member of a family

  angkatan senior

  14
 • 掌握
  掌握

  zhǎng wò

  to take charge of, to control

  untuk mengambil alih, untuk mengendalikan

  32
 • 照常
  照常

  zhào cháng

  as usual

  seperti biasanya

  33
 • 招待
  招待

  zhāo dài

  to receive, to entertain

  melayani, menerima (tamu)

  9
 • 着火
  着火

  zháo huǒ

  to catch fire

  terbakar

  3
 • 召开
  召開

  zhào kāi

  to hold (a meeting), to convene

  menggelar, mengadakan (pertemuan)

  12

 • zhèn

  used for a short period or spell of an occurrence or action

  satuan untuk kejadian atau gerak gerik dalam waktu pendek

  2
 • 针对
  針對

  zhēn duì

  to be targeted at

  ditujukan pada, sesuai dengan

  12
 • 真实
  真實

  zhēn shí

  real, actual

  nyata, sebenarnya

  32
 • 珍惜
  珍惜

  zhēn xī

  to cherish, to treasure

  untuk menghargai, untuk menghargai

  27

 • zhèng

  to earn

  mencari nafkah

  2

 • zhēng

  to open one’s eyes

  untuk membuka mata

  27
 • 政府
  政府

  zhèng fǔ

  government

  pemerintah

  33
 • 整个
  整個

  zhěng gè

  whole, entire

  seluruh, segenap

  6
 • 证据
  證據

  zhèng jù

  proof, evidence

  bukti

  18
 • 争论
  爭論

  zhēng lùn

  to argue, to dispute

  perdebatan

  10
 • 整齐
  整齊

  zhěng qí

  tidy, orderly

  rapi, teratur

  20
 • 征求
  徵求

  zhēng qiú

  to seek, to ask for

  untuk mencari, meminta

  23
 • 争取
  爭取

  zhēng qǔ

  to strive for, to endeavor to

  memperjuangkan, merebut

  17
 • 整体
  整體

  zhěng tǐ

  whole, entirety

  keseluruhan

  8

 • zhí

  continuously, straight

  terus menerus, lurus

  36

 • zhī

  used for long, thin, inflexible objects

  satuan untuk objek yang panjang, kecil dan kaku

  7

 • zhī

  to prop up, to support

  untuk menopang, untuk mendukung

  20
 • 指导
  指導

  zhǐ dǎo

  to guide, to instruct

  untuk membimbing, untuk menginstruksikan

  24
 • 智慧
  智慧

  zhì huì

  wisdom

  kepintaran, kecerdasan

  7
 • 指挥
  指揮

  zhǐ huī

  to command, to direct

  untuk memerintahkan, untuk mengarahkan

  35
 • 至今
  至今

  zhì jīn

  up to now

  sampai sekarang

  4
 • 治疗
  治療

  zhì liáo

  to treat, to cure

  mengobati

  5
 • 秩序
  秩序

  zhì xù

  order, orderly state

  ketertiban, keadaan tertib

  35
 • 至于
  至於

  zhì yú

  as for, as to

  untuk, untuk

  26
 • 志愿者
  志願者

  zhì yuàn zhě

  volunteer

  sukarelawan

  16
 • 制造
  製造

  zhì zào

  to make, to produce

  membuat, memproduksi

  6
 • 制作
  製作

  zhì zuò

  to make, to produce

  untuk membuat, memproduksi

  28
 • 重大
  重大

  zhòng dà

  great, significant

  besar dan penting

  10
 • 种类
  種類

  zhǒng lèi

  kind, category

  jenis, kategori

  34
 • 重量
  重量

  zhòng liàng

  weight

  berat

  25
 • 中心
  中心

  zhōng xīn

  center

  pusat

  12
 • 中旬
  中旬

  zhōng xún

  middle ten days of a month

  sepuluh hari tengah dalam sebulan

  33

 • zhǔ

  to boil, to stew

  untuk merebus, untuk merebus

  19

 • zhū

  pig

  babi

  8
 • 逐歩
  逐歩

  zhú bù

  gradually, step by step

  secara bertahap, selangkah demi selangkah

  32
 • 注册
  註冊

  zhù cè

  to register

  mendaftar

  12
 • 主持
  主持

  zhǔ chí

  to host, to preside over; host/hostess

  mengurus, memimpin

  17
 • 主动
  主動

  zhǔ dòng

  on one’s own initiative

  inisiatif

  15
 • 主观
  主觀

  zhǔ guān

  subjective

  subyektif

  33
 • 逐渐
  逐漸

  zhú jiàn

  gradually

  berangsur-angsur

  10
 • 主人
  主人

  zhǔ rén

  master, owner

  majikan, pemilik, tuan rumah

  4
 • 主题
  主題

  zhǔ tí

  theme, subject

  tema, subjek

  24
 • 主席
  主席

  zhǔ xí

  chairperson

  ketua

  23
 • 主张
  主張

  zhǔ zhāng

  to hold, to advocate; view, stand

  untuk menahan, untuk mengadvokasi; lihat, berdiri

  22
 • 竹子
  竹子

  zhú zi

  bamboo

  bambu

  14

 • zhuā

  to grab, to seize

  untuk merebut, untuk merebut

  34
 • 抓紧
  抓緊

  zhuā jǐn

  to firmly grasp

  untuk memahami dengan kuat

  21
 • 转变
  轉變

  zhuǎn biàn

  to change, to transform

  untuk berubah, untuk bertransformasi

  22
 • 专家
  專家

  zhuān jiā

  expert

  ahli, pakar

  11

 • zhuàng

  to bump against

  menabrak

  3

 • zhuāng

  to load, to hold

  memuat

  13
 • 状况
  狀況

  zhuàng kuàng

  condition, situation, state

  kondisi, situasi, keadaan

  35
 • 装饰
  裝飾

  zhuāng shì

  decoration

  dekorasi

  36
 • 状态
  狀態

  zhuàng tài

  state, status

  kondisi

  11
 • 装修
  裝修

  zhuāng xiū

  to decorate (a house, room, etc.)

  merenovasi (rumah, kamar)

  2

 • zhuī

  to chase, to go after

  mengejar, menyusul

  6
 • 追求
  追求

  zhuī qiú

  to pursue, to go after

  untuk mengejar, untuk mengejar

  21


 • purple

  ungu

  19
 • 自从
  自從

  zì cóng

  ever since

  semenjak

  22
 • 自动
  自動

  zì dòng

  voluntarily, spontaneously

  secara sukarela, secara spontan

  35
 • 資格
  資格

  zī gé

  qualification

  kualifikasi, kelayakan

  15
 • 自豪
  自豪

  zì háo

  proud

  bangga

  36
 • 资金
  資金

  zī jīn

  capital, fund

  modal, dana

  29
 • 自觉
  自覺

  zì jué

  conscious, on one’s own initiative

  sadar, atas inisiatif sendiri

  32
 • 资料
  資料

  zī liào

  data, material

  data, bahan

  9
 • 自杀
  自殺

  zì shā

  to commit suicide

  bunuh diri

  1
 • 姿势
  姿勢

  zī shì

  pose, posture

  gaya, pose

  7
 • 自私
  自私

  zì sī

  selfish

  egois

  22
 • 咨询
  諮詢

  zī xún

  to consult, to seek advice

  untuk berkonsultasi, untuk meminta nasihat

  33
 • 自由
  自由

  zì yóu

  freedom; free

  kebebasan, bebas

  18
 • 自愿
  自願

  zì yuàn

  to volunteer (to do sth.)

  menjadi sukarelawan

  33
 • 资源
  資源

  zī yuán

  resource

  sumber

  32
 • 总裁
  總裁

  zǒng cái

  president (of a company)

  presiden direktur

  12
 • 总共
  總共

  zǒng gòng

  altogether, in total

  seluruhnya

  16
 • 综合
  綜合

  zòng hé

  to synthesize, to summarize; comprehensive, integrated

  terpadu, komprehensif

  8
 • 总算
  總算

  zǒng suàn

  at last, finally

  akhirnya, akhirnya

  26
 • 总之
  總之

  zǒng zhī

  in short, in brief

  singkatnya, secara singkat

  34


 • group, team, set

  regu, satuan untuk set, perangkat

  18
 • 组成
  組成

  zǔ chéng

  to form, to constitute

  membentuk

  14
 • 组合
  組合

  zǔ hé

  to combine; combination

  mengkombinasikan, kombinasi

  14
 • 阻止
  阻止

  zǔ zhǐ

  to stop, to prevent

  mencegah

  15
 • 组织
  組織

  zǔ zhī

  to organize

  untuk mengatur

  23

 • zuì

  to be drunk

  mabuk

  2
 • 最初
  最初

  zuì chū

  first, earliest

  pertama, paling awal

  21
 • 尊敬
  尊敬

  zūn jìng

  to respect, to esteem

  untuk menghormati, untuk menghargai

  32
 • 遵守
  遵守

  zūn shǒu

  to abide by, to observe

  untuk mematuhi, untuk mengamati

  23
 • 作品
  作品

  zuò pǐn

  work (of art or literature)

  hasil karya (sastra atau seni)

  18
 • 作为
  作爲

  zuò wéi

  to be; as, being

  menjadikan sebagai; selaku, sebagai

  9
 • 作文
  作文

  zuò wén

  essay, composition

  esai, komposisi

  22
 • 作战
  作戰

  zuò zhàn

  to fight a battle

  bertempur

  15

Download Soal HSK 5

Ujian HSK 5 terdiri dari 45 soal Listening, 45 soal Reading, dan 10 soal Writing, dengan total durasi ujian 85 menit. Pada bagian terakhir Writing, kamu akan diminta untuk menulis paragraf pendek (sekitar 80 huruf) sesuai dengan kosakata atau gambar yang disediakan.

HSK 5 Soal Ujian H51003

HSK 5 Soal Ujian H51004

HSK 5 Soal Ujian H51005

HSK 5 Soal Ujian H51327

HSK 5 Soal Ujian H51328

HSK 5 Soal Ujian H51329

Level HSK Lainnya