HSK 1 | Daftar Kosakata & Download Soal Ujian | Pandarin

Ujian HSK 1

Materi HSK 1 memperkenalkan dasar Bahasa Mandarin, dimulai dari pengucapan nada, penulisan huruf, dan penggunaan 150 kosakata dalam percakapan sehari-hari.

Ujian HSK 1 terdiri dari 20 soal Listening dan 20 soal Reading, dengan total durasi 35 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

Daftar Kosakata HSK 1

Peserta ujian HSK 1 perlu menguasai 150 kosakata berikut. Klik pada huruf untuk melihat pinyin dan arti.


 • ài

  menyukai; mencintai

  Chapter12


 • delapan

  Chapter5
 • 爸爸
  爸爸

  bà ba

  ayah; bapak

  Chapter9
 • 杯子
  杯子

  bēi zi

  cangkir; gelas

  Chapter8
 • 北京
  北京

  běi jīng

  Beijing

  Chapter11

 • běn

  kata satuan untuk buku

  Chapter10


 • tidak; bukan

  Chapter2
 • 不客气
  不客氣

  bú kè qi

  tidak usah sungkan

  Chapter2

 • cài

  masakan; sayuran

  Chapter6

 • chá

  teh

  Chapter8

 • chī

  makan

  Chapter8
 • 出租车
  出租車

  chū zū chē

  taksi

  Chapter15
 • 打电话
  打電話

  dǎ diàn huà

  menelepon

  Chapter13


 • besar; tua (umur)

  Chapter5

 • de

  milik (setelah atribut)

  Chapter4

 • diǎn

  kata satuan untuk jam

  Chapter11
 • 电脑
  電腦

  diàn nǎo

  komputer

  Chapter10
 • 电视
  電視

  diàn shì

  televisi

  Chapter13
 • 电影
  電影

  diàn yǐng

  film

  Chapter11
 • 东西
  東西

  dōng xi

  benda; barang

  Chapter14

 • dōu

  semua

  Chapter14


 • membaca

  Chapter6
 • 对不起
  對不起

  duì bu qǐ

  maaf

  Chapter1

 • duō

  banyak; seberapa (pertanyaan)

  Chapter5
 • 多少
  多少

  duō shao

  berapa banyak (pertanyaan)

  Chapter8
 • 儿子
  兒子

  ér zi

  anak laki-laki

  Chapter9

 • èr

  dua

  Chapter5
 • 饭店
  飯店

  fàn diàn

  restoran; hotel

  Chapter15
 • 飞机
  飛機

  fēi jī

  pesawat

  Chapter15
 • 分钟
  分鐘

  fēn zhōng

  menit

  Chapter14
 • 高兴
  高興

  gāo xìng

  senang; gembira

  Chapter15


 • sebuah (kata satuan benda)

  Chapter8
 • 工作
  工作

  gōng zuò

  pekerjaan; bekerja

  Chapter9

 • gǒu

  anjing

  Chapter9
 • 汉语
  漢語

  hàn yǔ

  Bahasa Mandarin

  Chapter4

 • hǎo

  bagus; baik

  Chapter1

 • hào

  tanggal; nomor

  Chapter7


 • minum

  Chapter8


 • dan; dengan

  Chapter10

 • hěn

  sangat

  Chapter6
 • 后面
  后面

  hòu miàn

  belakang

  Chapter10

 • huí

  pulang; kembali

  Chapter11

 • huì

  bisa; mampu

  Chapter6


 • berapa

  Chapter5

 • jiā

  keluarga; rumah

  Chapter5

 • jiào

  dipanggil; memanggil

  Chapter3
 • 今天
  今天

  jīn tiān

  hari ini

  Chapter7

 • jiǔ

  sembilan

  Chapter5

 • kāi

  membuka; mengemudi

  Chapter14

 • kàn

  melihat; membaca

  Chapter7
 • 看见
  看見

  kàn jiàn

  lihat; kelihatan

  Chapter14

 • kuài

  RMB; yuan (mata uang)

  Chapter8

 • lái

  datang

  Chapter12
 • 老师
  老師

  lǎo shī

  guru

  Chapter3

 • le

  sudah

  Chapter5

 • lěng

  dingin

  Chapter12


 • dalam

  Chapter10

 • liù

  enam

  Chapter5
 • 妈妈
  媽媽

  mā ma

  ibu

  Chapter6

 • ma

  (kata tanya)

  Chapter3

 • mǎi

  membeli

  Chapter8

 • māo

  kucing

  Chapter9
 • 没关系
  沒關系

  méi guān xi

  tidak masalah

  Chapter1
 • 没有
  沒有

  méi yǒu

  tidak ada; tidak punya

  Chapter10
 • 米饭
  米飯

  mǐ fàn

  nasi

  Chapter8
 • 明天
  明天

  míng tiān

  besok

  Chapter7
 • 名字
  名字

  míng zì

  nama

  Chapter3


 • yang mana

  Chapter4
 • 哪儿
  哪兒

  nǎ r

  dimana

  Chapter4


 • itu

  Chapter8

 • ne

  bagaimana dengan (untuk tanya kembali)

  Chapter4

 • néng

  boleh

  Chapter10


 • kamu

  Chapter1

 • nián

  tahun

  Chapter15
 • 女儿
  女兒

  nǚ ér

  anak perempuan

  Chapter5
 • 朋友
  朋友

  péng you

  teman

  Chapter4
 • 漂亮
  漂亮

  piào liang

  cantik; indah

  Chapter14
 • 苹果
  蘋果

  píng guǒ

  apel

  Chapter14


 • tujuh

  Chapter5

 • qián

  uang

  Chapter8
 • 前面
  前面

  qián miàn

  depan

  Chapter10

 • qǐng

  silahkan; mohon

  Chapter7


 • pergi

  Chapter7


 • panas

  Chapter12

 • rén

  orang

  Chapter3
 • 认识
  認識

  rèn shi

  mengenal

  Chapter15

 • sān

  tiga

  Chapter5
 • 商店
  商店

  shāng diàn

  toko

  Chapter8

 • shàng

  atas

  Chapter10
 • 上午
  上午

  shàng wǔ

  pagi

  Chapter13

 • shǎo

  sedikit

  Chapter14

 • sheí

  siapa

  Chapter5
 • 什么
  什麼

  shén me

  apa

  Chapter3

 • shí

  sepuluh

  Chapter3
 • 时候
  時候

  shí hòu

  waktu; saat

  Chapter11

 • shì

  adalah; ya

  Chapter11

 • shū

  buku

  Chapter4

 • shuǐ

  air

  Chapter12
 • 水果
  水果

  shuǐ guǒ

  buah-buahan

  Chapter12
 • 睡觉
  睡覺

  shuì jiào

  tidur

  Chapter13

 • shuō

  bicara

  Chapter6


 • empat

  Chapter5

 • suì

  tahun (satuan umur)

  Chapter5


 • dia (laki-laki)

  Chapter4


 • dia (perempuan)

  Chapter4

 • tài

  terlalu; sangat

  Chapter12
 • 天气
  天氣

  tiān qì

  cuaca

  Chapter12

 • tīng

  mendengarkan

  Chapter15
 • 同学
  同學

  tóng xué

  teman sekelas

  Chapter4

 • wèi

  halo (dalam telepon)

  Chapter13


 • saya

  Chapter3
 • 我们
  我們

  wǒ men

  kami

  Chapter11


 • lima

  Chapter5
 • 喜欢
  喜歡

  xǐ huān

  suka; senang

  Chapter13

 • xià

  bawah

  Chapter9
 • 下午
  下午

  xià wǔ

  sore

  Chapter8
 • 下雨
  下雨

  xià yǔ

  hujan

  Chapter12
 • 先生
  先生

  xiān shēng

  tuan; bapak

  Chapter14
 • 现在
  現在

  xiàn zài

  sekarang; saat ini

  Chapter11

 • xiǎng

  ingin

  Chapter8

 • xiǎo

  kecil

  Chapter9
 • 小姐
  小姐

  xiǎo jiě

  nona

  Chapter12

 • xiē

  beberapa

  Chapter12

 • xiě

  menulis

  Chapter6
 • 谢谢
  謝謝

  xiè xie

  terima kasih

  Chapter2
 • 星期
  星期

  xīng qī

  minggu

  Chapter7
 • 学生
  學生

  xué shēng

  murid

  Chapter3
 • 学习
  學習

  xué xí

  belajar

  Chapter13
 • 学校
  學校

  xué xiào

  sekolah

  Chapter7


 • satu

  Chapter5
 • 一点儿
  一點兒

  yì diǎn r

  sedikit; beberapa

  Chapter14
 • 衣服
  衣服

  yī fu

  pakaian

  Chapter14
 • 医生
  醫生

  yī shēng

  dokter

  Chapter9
 • 医院
  醫院

  yī yuàn

  rumah sakit

  Chapter9
 • 椅子
  椅子

  yǐ zi

  kursi

  Chapter9

 • yǒu

  memiliki; mempunyai

  Chapter5

 • yuè

  bulan

  Chapter7

 • zài

  di; sedang

  Chapter9
 • 再见
  再見

  zài jiàn

  sampai jumpa

  Chapter2
 • 怎么
  怎麼

  zěn me

  bagaimana caranya

  Chapter6
 • 怎么样
  怎麼樣

  zěn me yàng

  bagaimana

  Chapter12

 • zhè r

  disini

  Chapter8
 • 中国
  中國

  zhōng guó

  Tiongkok

  Chapter3
 • 中午
  中午

  zhōng wǔ

  siang hari

  Chapter11

 • zhù

  tinggal

  Chapter11
 • 桌子
  桌子

  zhuō zi

  meja

  Chapter10


 • huruf

  Chapter6
 • 昨天
  昨天

  zuó tiān

  kemarin

  Chapter7

 • zuò

  duduk

  Chapter10

 • zuò

  membuat

  Chapter6

Download Soal HSK 1

Ujian HSK 1 terdiri dari 20 soal Listening dan 20 soal Reading, dengan total durasi 35 menit. Setiap huruf Mandarin disertai dengan pinyin.

HSK 1 Soal Ujian H11003

HSK 1 Soal Ujian H11004

HSK 1 Soal Ujian H11005

HSK 1 Soal Ujian H11329

HSK 1 Soal Ujian H11330

HSK 1 Soal Ujian H11331

Nilai Ujian HSK 1

Bagian Listening dan Reading masing-masing maksimal bernilai 100, sehingga total nilai dapat mencapai 200. Kamu dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai 120 atau lebih.

Nilai kamu akan sedikit dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Berikut adalah daftar nilai peserta ujian HSK 1 di Semarang tercatat dari tahun 2014 hingga 2019.

NilaiJumlah PesertaPersen
180-20081141%
160-17939920%
140-15929115%
120-13921711%
0-12025213%
Total Peserta1970100%

Level HSK Lainnya