The New HSK Level 2

HSK (汉语水平考试 Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì) is the official standardized test for Mandarin. In July 2021, HSK is getting a massive overhaul into the New HSK.

New HSK Level 2 students should be able to do tasks like smoothly order food in Chinese restaurants while having nice conversations with Chinese friends over the meal; fill in a personal information form.

Topics included: Basic social life, family life, school life, shopping, dining, personal feelings, and more.

Listening

Understand phrases in a short conversation (less than 150 words). Sentences will be spoken clearly and slowly (less than 140 characters per minute).

Speaking

Pronounce 468 pinyin with correct tones. Students must be able to hold short conversations and make appropriate small talks in different social situations.

Reading

Recognize 600 Chinese characters and 1272 vocabularies. Students must know 129 grammar points and able to read short paragraphs (less than 200 characters).

Writing

Handwrite 200 basic characters using correct stroke orders. Students must also be able to copy more complex characters at a speed of 15 characters per minute.

New HSK 2 Vocabulary Word List

The vocabularies for the New HSK level 2 has been greatly increased from 150 words to 772 words.  Click the card to see the pinyin. Translations will be updated later.


 • a

  what

  Chapter 1
 • 爱情
  愛情

  àiqíng

  love

  Chapter 1
 • 爱人
  愛人

  àirén

  lover

  Chapter 1
 • 安静
  安靜

  ānjìng

  be quiet

  Chapter 1
 • 安全
  安全

  ānquán

  safety

  Chapter 1
 • 白色
  白色

  báisè

  white

  Chapter 1
 • 班长
  班長

  bānzhǎng

  monitor

  Chapter 1

 • bàn

  do

  Chapter 1
 • 办法
  辦法

  bànfǎ

  method

  Chapter 1
 • 办公室
  辦公室

  bàngōngshì

  office

  Chapter 1
 • 半夜
  半夜

  bànyè

  midnight

  Chapter 1
 • 帮助
  幫助

  bāngzhù

  help

  Chapter 1

 • bǎo

  full

  Chapter 1
 • 报名
  報名

  bàomíng

  sign up

  Chapter 1
 • 报纸
  報紙

  bàozhǐ

  newspaper

  Chapter 1
 • 北方
  北方

  běifāng

  north

  Chapter 1

 • bèi

  back

  Chapter 1
 • 比如
  比如

  bǐrú

  such as

  Chapter 1
 • 比如说
  比如說

  bǐrú shuō

  for example

  Chapter 1


 • pen

  Chapter 1
 • 笔记
  筆記

  bǐjì

  notes

  Chapter 1
 • 笔记本
  筆記本

  bǐjìběn

  notebook

  Chapter 1
 • 必须
  必須

  bìxū

  have to

  Chapter 1

 • biān

  side

  Chapter 1

 • biàn

  change

  Chapter 1
 • 变成
  變成

  biànchéng

  become

  Chapter 1

 • biàn

  all over

  Chapter 1

 • biǎo

  table

  Chapter 1
 • 表示
  表示

  biǎoshì

  means

  Chapter 1
 • 不错
  不錯

  bùcuò

  not bad

  Chapter 1
 • 不但
  不但

  bùdàn

  not only

  Chapter 1
 • 不够
  不夠

  bùgòu

  not enough

  Chapter 1
 • 不过
  不過

  bùguò

  but

  Chapter 1
 • 不太
  不太

  bù tài

  not quite

  Chapter 1
 • 不要
  不要

  bùyào

  don’t

  Chapter 1
 • 不好意思
  不好意思

  bù hǎoyìsi

  sorry

  Chapter 1
 • 不久
  不久

  bùjiǔ

  soon

  Chapter 1
 • 不满
  不滿

  bùmǎn

  dissatisfied

  Chapter 1
 • 不如
  不如

  bùrú

  not as good as

  Chapter 1
 • 不少
  不少

  bù shǎo

  a lot

  Chapter 1
 • 不同
  不同

  bùtóng

  different

  Chapter 1
 • 不行
  不行

  bùxíng

  no way

  Chapter 1
 • 不一定
  不一定

  bù yīdìng

  not necessarily

  Chapter 1
 • 不一会儿
  不一會兒

  bù yīhuǐ’er

  soon

  Chapter 1
 • 部分
  部分

  bùfèn

  section

  Chapter 1

 • cái

  only

  Chapter 1
 • 菜单
  菜單

  càidān

  menu

  Chapter 1
 • 参观
  參觀

  cānguān

  visit

  Chapter 1
 • 参加
  參加

  cānjiā

  participate

  Chapter 1

 • cǎo

  grass

  Chapter 1
 • 草地
  草地

  cǎo dì

  grassland

  Chapter 2

 • céng

  floor

  Chapter 2

 • chá

  check

  Chapter 2
 • 差不多
  差不多

  chàbùduō

  almost

  Chapter 2

 • zhǎng

  long

  Chapter 2
 • 常见
  常見

  chángjiàn

  common

  Chapter 2
 • 常用
  常用

  chángyòng

  commonly used

  Chapter 2

 • chǎng

  field

  Chapter 2
 • 超过
  超過

  chāoguò

  exceed

  Chapter 2
 • 超市
  超市

  chāoshì

  supermarket

  Chapter 2
 • 车辆
  車輛

  chēliàng

  vehicle

  Chapter 2

 • chēng

  weigh

  Chapter 2

 • chéng

  to make

  Chapter 2
 • 成绩
  成績

  chéngjī

  grades

  Chapter 2
 • 成为
  成為

  chéngwéi

  become

  Chapter 2
 • 重复
  重複

  chóngfù

  repeat

  Chapter 2
 • 重新
  重新

  chóngxīn

  re

  Chapter 2
 • 出发
  出發

  chūfā

  set off

  Chapter 2
 • 出国
  出國

  chūguó

  go abroad

  Chapter 2
 • 出口
  出口

  chūkǒu

  export

  Chapter 2
 • 出门
  出門

  chūmén

  go out

  Chapter 2
 • 出生
  出生

  chūshēng

  born

  Chapter 2
 • 出现
  出現

  chūxiàn

  appear

  Chapter 2
 • 出院
  出院

  chūyuàn

  discharged

  Chapter 2
 • 出租
  出租

  chūzū

  rent

  Chapter 2
 • 出租车
  出租車

  chūzū chē

  taxi

  Chapter 2

 • chuán

  ferry

  Chapter 2

 • chuī

  blow

  Chapter 2
 • 春节
  春節

  chūnjié

  spring festival

  Chapter 2
 • 春天
  春天

  chūntiān

  spring

  Chapter 2


 • word

  Chapter 2
 • 词典
  詞典

  cídiǎn

  dictionary

  Chapter 2
 • 词语
  詞語

  cíyǔ

  words

  Chapter 2
 • 从小
  從小

  cóngxiǎo

  since childhood

  Chapter 2
 • 答应
  答應

  dāyìng

  promise

  Chapter 2
 • 打工
  打工

  dǎgōng

  part-time job

  Chapter 2
 • 打算
  打算

  dǎsuàn

  intend

  Chapter 2
 • 打印
  打印

  dǎyìn

  print

  Chapter 2
 • 大部分
  大部分

  dà bùfèn

  most

  Chapter 2
 • 大大
  大大

  dàdà

  greatly

  Chapter 2
 • 大多数
  大多數

  dàduōshù

  most

  Chapter 2
 • 大海
  大海

  dàhǎi

  the sea

  Chapter 2
 • 大家
  大家

  dàjiā

  everyone

  Chapter 2
 • 大量
  大量

  dàliàng

  a lot

  Chapter 2
 • 大门
  大門

  dàmén

  door

  Chapter 2
 • 大人
  大人

  dà rén

  grown ups

  Chapter 2
 • 大声
  大聲

  dà shēng

  loudly

  Chapter 2
 • 大小
  大小

  dàxiǎo

  size

  Chapter 2
 • 大衣
  大衣

  dàyī

  overcoat

  Chapter 2
 • 大自然
  大自然

  dà zìrán

  nature

  Chapter 2

 • dài

  band

  Chapter 3
 • 带来
  帶來

  dài lái

  bring

  Chapter 3
 • 单位
  單位

  dānwèi

  unit

  Chapter 3

 • dàn

  but

  Chapter 3
 • 但是
  但是

  dànshì

  but

  Chapter 3

 • dàn

  egg

  Chapter 3

 • dāng

  when

  Chapter 3
 • 当时
  當時

  dāngshí

  then

  Chapter 3

 • dào

  inverted

  Chapter 3
 • 到处
  到處

  dàochù

  everywhere

  Chapter 3

 • dào

  inverted

  Chapter 3

 • dào

  tao

  Chapter 3
 • 道理
  道理

  dàolǐ

  reason

  Chapter 3
 • 道路
  道路

  dàolù

  the way

  Chapter 3


 • get

  Chapter 3
 • 得出
  得出

  dé chū

  inferred

  Chapter 3
 • 的话
  的話

  dehuà

  if

  Chapter 3


 • get

  Chapter 3

 • dēng

  light

  Chapter 3

 • děng

  wait

  Chapter 3
 • 等到
  等到

  děngdào

  wait until

  Chapter 3
 • 等于
  等於

  děngyú

  equal

  Chapter 3


 • low

  Chapter 3
 • 地球
  地球

  dìqiú

  earth

  Chapter 3
 • 地铁
  地鐵

  dìtiě

  subway

  Chapter 3
 • 地铁站
  地鐵站

  dìtiě zhàn

  subway station

  Chapter 3
 • 点头
  點頭

  diǎntóu

  nod

  Chapter 3

 • diàn

  shop

  Chapter 3

 • diào

  drop

  Chapter 3
 • 东北
  東北

  dōngběi

  northeast

  Chapter 3
 • 东方
  東方

  dōngfāng

  east

  Chapter 3
 • 东南
  東南

  dōngnán

  southeast

  Chapter 3
 • 冬天
  冬天

  dōngtiān

  winter

  Chapter 3

 • dǒng

  understand

  Chapter 3
 • 懂得
  懂得

  dǒngdé

  know

  Chapter 3
 • 动物
  動物

  dòngwù

  animal

  Chapter 3
 • 动物园
  動物園

  dòngwùyuán

  zoo

  Chapter 3
 • 读音
  讀音

  dúyīn

  pronunciation

  Chapter 3


 • degree

  Chapter 3

 • duǎn

  short

  Chapter 3
 • 短信
  短信

  duǎnxìn

  sms

  Chapter 3

 • duàn

  segment

  Chapter 3

 • duì

  team

  Chapter 3
 • 队长
  隊長

  duìzhǎng

  team leader

  Chapter 3

 • duì

  correct

  Chapter 3
 • 对话
  對話

  duìhuà

  dialogue

  Chapter 3
 • 对面
  對面

  duìmiàn

  opposite

  Chapter 3

 • duō

  many

  Chapter 3
 • 多久
  多久

  duōjiǔ

  how long

  Chapter 3
 • 多么
  多麼

  duōme

  how

  Chapter 3
 • 多数
  多數

  duō shù

  most

  Chapter 4
 • 多云
  多雲

  duōyún

  partly cloudy

  Chapter 4
 • 而且
  而且

  érqiě

  and

  Chapter 4


 • hair

  Chapter 4
 • 发现
  發現

  fāxiàn

  find

  Chapter 4
 • 饭馆
  飯館

  fànguǎn

  restaurant

  Chapter 4
 • 方便
  方便

  fāngbiàn

  convenience

  Chapter 4
 • 方便面
  方便麵

  fāngbiànmiàn

  instant noodles

  Chapter 4
 • 方法
  方法

  fāngfǎ

  method

  Chapter 4
 • 方面
  方面

  fāngmiàn

  aspect

  Chapter 4
 • 方向
  方向

  fāngxiàng

  direction

  Chapter 4
 • 放下
  放下

  fàngxià

  lay down

  Chapter 4
 • 放心
  放心

  fàngxīn

  rest assured

  Chapter 4

 • fēn

  minute

  Chapter 4
 • 分开
  分開

  fēnkāi

  separate

  Chapter 4
 • 分数
  分數

  fēnshù

  fraction

  Chapter 4
 • 分钟
  分鐘

  fēnzhōng

  minute

  Chapter 4

 • fèn

  share

  Chapter 4

 • fēng

  seal

  Chapter 4
 • 服务
  服務

  fúwù

  service

  Chapter 4
 • 复习
  複習

  fùxí

  review

  Chapter 4

 • gāi

  the

  Chapter 4

 • gǎi

  change

  Chapter 4
 • 改变
  改變

  gǎibiàn

  change

  Chapter 4
 • 干杯
  乾杯

  gānbēi

  cheers

  Chapter 4
 • 感到
  感到

  gǎndào

  feel

  Chapter 4
 • 感动
  感動

  gǎndòng

  moving

  Chapter 4
 • 感觉
  感覺

  gǎnjué

  feel

  Chapter 4
 • 感谢
  感謝

  gǎnxiè

  thank

  Chapter 4
 • 干活儿
  幹活兒

  gàn huó er

  work

  Chapter 4

 • gāng

  just

  Chapter 4
 • 刚才
  剛才

  gāng cái

  just now

  Chapter 4
 • 刚刚
  剛剛

  gānggāng

  just

  Chapter 4
 • 高级
  高級

  gāojí

  advanced

  Chapter 4
 • 高中
  高中

  gāozhōng

  high school

  Chapter 4
 • 个子
  個子

  gèzi

  tall

  Chapter 4

 • gèng

  more

  Chapter 4
 • 公共汽车
  公共汽車

  gōnggòng qìchē

  bus

  Chapter 4
 • 公交车
  公交車

  gōngjiāo chē

  bus

  Chapter 4
 • 公斤
  公斤

  gōngjīn

  kg

  Chapter 4
 • 公里
  公里

  gōnglǐ

  kilometer

  Chapter 4
 • 公路
  公路

  gōnglù

  highway

  Chapter 4
 • 公平
  公平

  gōngpíng

  fair

  Chapter 4
 • 公司
  公司

  gōngsī

  the company

  Chapter 4
 • 公园
  公園

  gōngyuán

  park

  Chapter 4

 • gǒu

  dog

  Chapter 4

 • gòu

  enough

  Chapter 4
 • 故事
  故事

  gùshì

  story

  Chapter 4
 • 故意
  故意

  gùyì

  deliberately

  Chapter 4
 • 顾客
  顧客

  gùkè

  customer

  Chapter 4
 • 关机
  關機

  guānjī

  shut down

  Chapter 5
 • 关心
  關心

  guānxīn

  concern

  Chapter 5
 • 观点
  觀點

  guāndiǎn

  view

  Chapter 5
 • 广场
  廣場

  guǎngchǎng

  square

  Chapter 5
 • 广告
  廣告

  guǎnggào

  advertising

  Chapter 5
 • 国际
  國際

  guójì

  international

  Chapter 5
 • 过来
  過來

  guòlái

  come

  Chapter 5
 • 过年
  過年

  guònián

  new year

  Chapter 5
 • 过去
  過去

  guò qù

  past

  Chapter 5

 • guò

  pass

  Chapter 5

 • hǎi

  sea

  Chapter 5
 • 海边
  海邊

  hǎibiān

  seaside

  Chapter 5

 • hǎn

  call

  Chapter 5

 • hǎo

  great

  Chapter 5
 • 好处
  好處

  hǎochù

  benefit

  Chapter 5
 • 好多
  好多

  hǎoduō

  many

  Chapter 5
 • 好久
  好久

  hǎojiǔ

  long time

  Chapter 5
 • 好人
  好人

  hǎorén

  nice guy

  Chapter 5
 • 好事
  好事

  hǎoshì

  good thing

  Chapter 5
 • 好像
  好像

  hǎoxiàng

  like

  Chapter 5
 • 合适
  合適

  héshì

  suitable

  Chapter 5


 • river

  Chapter 5

 • hēi

  black

  Chapter 5
 • 黑板
  黑板

  hēibǎn

  blackboard

  Chapter 5
 • 黑色
  黑色

  hēisè

  black

  Chapter 5

 • hóng

  red

  Chapter 5
 • 红色
  紅色

  hóngsè

  red

  Chapter 5
 • 后来
  後來

  hòulái

  later

  Chapter 5
 • 忽然
  忽然

  hūrán

  suddenly

  Chapter 5


 • lake

  Chapter 5
 • 护照
  護照

  hùzhào

  passport

  Chapter 5

 • huā

  flower

  Chapter 5
 • 花园
  花園

  huāyuán

  garden

  Chapter 5

 • huà

  painting

  Chapter 5
 • 画家
  畫家

  huàjiā

  painter

  Chapter 5
 • 画儿
  畫兒

  huà er

  painting

  Chapter 5
 • 坏处
  壞處

  huàichu

  harm

  Chapter 5
 • 坏人
  壞人

  huàirén

  bad guy

  Chapter 5
 • 欢迎
  歡迎

  huānyíng

  welcome

  Chapter 5

 • huàn

  change

  Chapter 5

 • huáng

  yellow

  Chapter 5
 • 黄色
  黃色

  huángsè

  yellow

  Chapter 5

 • huí

  back to

  Chapter 5
 • 回国
  回國

  huí guó

  return home

  Chapter 5

 • huì

  meeting

  Chapter 5
 • 活动
  活動

  huódòng

  activity

  Chapter 5

 • huò

  or

  Chapter 5
 • 或者
  或者

  huòzhě

  or

  Chapter 5
 • 机会
  機會

  jīhuì

  opportunity

  Chapter 5


 • chicken

  Chapter 5


 • level

  Chapter 6


 • anxious

  Chapter 6
 • 计划
  計劃

  jìhuà

  plan

  Chapter 6
 • 计算机
  計算機

  jìsuànjī

  computer

  Chapter 6

 • jiā

  plus

  Chapter 6
 • 加油
  加油

  jiāyóu

  come on

  Chapter 6
 • 科学家
  科學家

  kēxuéjiā

  the scientist

  Chapter 6
 • 家庭
  家庭

  jiātíng

  family

  Chapter 6
 • 家长
  家長

  jiā zhǎng

  parent

  Chapter 6

 • jiǎ

  FALSE

  Chapter 6
 • 假期
  假期

  jiàqī

  holiday

  Chapter 6
 • 检查
  檢查

  jiǎnchá

  an examination

  Chapter 6
 • 见到
  見到

  jiàn dào

  see

  Chapter 6
 • 见过
  見過

  jiànguò

  have seen

  Chapter 6

 • jiàn

  pieces

  Chapter 6
 • 健康
  健康

  jiànkāng

  health

  Chapter 6

 • jiǎng

  speak

  Chapter 6
 • 讲话
  講話

  jiǎnghuà

  speak

  Chapter 6

 • jiāo

  cross

  Chapter 6
 • 交给
  交給

  jiāo gěi

  hand over

  Chapter 6
 • 交朋友
  交朋友

  jiāo péngyǒu

  make friends

  Chapter 6
 • 交通
  交通

  jiāotōng

  traffic

  Chapter 6

 • jiǎo

  angle

  Chapter 6
 • 角度
  角度

  jiǎodù

  angle

  Chapter 6
 • 饺子
  餃子

  jiǎozi

  dumplings

  Chapter 6

 • jiǎo

  foot

  Chapter 6
 • 叫作
  叫作

  jiào zuò

  called

  Chapter 6
 • 教师
  教師

  jiàoshī

  teacher

  Chapter 6
 • 教室
  教室

  jiàoshì

  classroom

  Chapter 6
 • 教学
  教學

  jiàoxué

  teaching

  Chapter 6
 • 教育
  教育

  jiàoyù

  education

  Chapter 6

 • jiē

  pick up

  Chapter 6
 • 接到
  接到

  jiē dào

  received

  Chapter 6
 • 接受
  接受

  jiēshòu

  accept

  Chapter 6
 • 接下来
  接下來

  jiē xiàlái

  next

  Chapter 6
 • 接着
  接著

  jiēzhe

  then

  Chapter 6

 • jiē

  street

  Chapter 6

 • jié

  section

  Chapter 6
 • 节目
  節目

  jiémù

  program

  Chapter 6
 • 节日
  節日

  jiérì

  festival

  Chapter 6
 • 结果
  結果

  jiéguǒ

  result

  Chapter 6

 • jiè

  borrow

  Chapter 6

 • jīn

  jin

  Chapter 6
 • 今后
  今後

  jīnhòu

  from now on

  Chapter 6
 • 进入
  進入

  jìnrù

  enter

  Chapter 6
 • 进行
  進行

  jìnxíng

  get on

  Chapter 6

 • jìn

  near

  Chapter 6
 • 经常
  經常

  jīngcháng

  often

  Chapter 6
 • 经过
  經過

  jīngguò

  after

  Chapter 6
 • 经历
  經歷

  jīnglì

  experience

  Chapter 6

 • jiǔ

  liqueur

  Chapter 7
 • 酒店
  酒店

  jiǔdiàn

  hotel

  Chapter 7
 • 就要
  就要

  jiù yào

  is going to

  Chapter 7


 • lift

  Chapter 7
 • 举手
  舉手

  jǔ shǒu

  raise hand

  Chapter 7
 • 举行
  舉行

  jǔxíng

  hold

  Chapter 7


 • sentence

  Chapter 7
 • 句子
  句子

  jùzi

  sentence

  Chapter 7


 • card

  Chapter 7
 • 开机
  開機

  kāijī

  boot up

  Chapter 7
 • 开心
  開心

  kāixīn

  happy

  Chapter 7
 • 开学
  開學

  kāixué

  start of school

  Chapter 7
 • 看法
  看法

  kànfǎ

  view

  Chapter 7
 • 考生
  考生

  kǎoshēng

  candidate

  Chapter 7

 • kào

  by

  Chapter 7


 • branch

  Chapter 7
 • 科学
  科學

  kēxué

  science

  Chapter 7
 • 可爱
  可愛

  kě’ài

  lovely

  Chapter 7
 • 可能
  可能

  kěnéng

  may

  Chapter 7
 • 可怕
  可怕

  kěpà

  terrible

  Chapter 7
 • 可是
  可是

  kěshì

  but

  Chapter 7
 • 可以
  可以

  kěyǐ

  can

  Chapter 7


 • gram

  Chapter 7


 • engraved

  Chapter 7
 • 客人
  客人

  kèrén

  the guests

  Chapter 7
 • 课堂
  課堂

  kètáng

  classroom

  Chapter 7
 • 空气
  空氣

  kōngqì

  air

  Chapter 7


 • cry

  Chapter 7
 • 快餐
  快餐

  kuàicān

  fast food

  Chapter 7
 • 快点儿
  快點兒

  kuài diǎn er

  hurry up

  Chapter 7
 • 快乐
  快樂

  kuàilè

  happy

  Chapter 7
 • 快要
  快要

  kuàiyào

  about to

  Chapter 7
 • 筷子
  筷子

  kuàizi

  chopsticks

  Chapter 7


 • pull

  Chapter 7
 • 来自
  來自

  láizì

  from

  Chapter 7

 • lán

  blue

  Chapter 7
 • 蓝色
  藍色

  lán sè

  blue

  Chapter 7
 • 篮球
  籃球

  lánqiú

  basketball

  Chapter 7

 • lǎo

  old

  Chapter 7
 • 老王
  老王

  lǎo wáng

  pharaoh

  Chapter 7
 • 老年
  老年

  lǎonián

  elderly

  Chapter 7
 • 老朋友
  老朋友

  lǎo péngyǒu

  old friend

  Chapter 7
 • 老是
  老是

  lǎo shì

  always

  Chapter 7


 • from

  Chapter 7
 • 离开
  離開

  líkāi

  go away

  Chapter 7
 • 礼物
  禮物

  lǐwù

  gift

  Chapter 7
 • 里头
  裡頭

  lǐtou

  inside

  Chapter 7
 • 理想
  理想

  lǐxiǎng

  ideal

  Chapter 7
 • 例如
  例如

  lìrú

  e.g

  Chapter 7
 • 例子
  例子

  lìzi

  example

  Chapter 7

 • liǎn

  face

  Chapter 8

 • liàn

  practice

  Chapter 8
 • 练习
  練習

  liànxí

  exercise

  Chapter 8

 • liáng

  cool

  Chapter 8
 • 凉快
  涼快

  liángkuai

  cool off

  Chapter 8

 • liǎng

  two

  Chapter 8

 • liàng

  bright

  Chapter 8

 • liàng

  vehicles

  Chapter 8
 • 零下
  零下

  língxià

  below zero

  Chapter 8

 • liú

  stay

  Chapter 8
 • 留下
  留下

  liú xià

  stay

  Chapter 8
 • 留学生
  留學生

  liúxuéshēng

  international students

  Chapter 8

 • liú

  flow

  Chapter 8
 • 流利
  流利

  liúlì

  fluent

  Chapter 8
 • 流行
  流行

  liúxíng

  popular

  Chapter 8
 • 路边
  路邊

  lù biān

  roadside

  Chapter 8
 • 旅客
  旅客

  lǚkè

  traveler

  Chapter 8
 • 旅行
  旅行

  lǚxíng

  travel

  Chapter 8
 • 旅游
  旅遊

  lǚyóu

  tourism

  Chapter 8
 • 绿


  green

  Chapter 8
 • 绿色
  綠色

  lǜsè

  green

  Chapter 8

 • mài

  sell

  Chapter 8

 • 滿

  mǎn

  full

  Chapter 8
 • 满意
  滿意

  mǎnyì

  satisfaction

  Chapter 8

 • māo

  cat

  Chapter 8


 • meter

  Chapter 8

 • miàn

  surface

  Chapter 8

 • miàn

  surface

  Chapter 8
 • 面前
  面前

  miànqián

  before

  Chapter 8

 • míng

  name

  Chapter 8
 • 名称
  名稱

  míngchēng

  name

  Chapter 8
 • 名单
  名單

  míngdān

  list

  Chapter 8
 • 明星
  明星

  míngxīng

  celebrity

  Chapter 8
 • 目的
  目的

  mùdì

  purpose

  Chapter 8
 • 拿出
  拿出

  ná chū

  take out

  Chapter 8
 • 拿到
  拿到

  ná dào

  get

  Chapter 8


 • that

  Chapter 8
 • 那会儿
  那會兒

  nà huì er

  at that moment

  Chapter 8
 • 那么
  那麼

  nàme

  then

  Chapter 8
 • 那时候
  那時候

  nà shíhòu

  at that time

  Chapter 8
 • 那样
  那樣

  nàyàng

  that way

  Chapter 8
 • 南方
  南方

  nánfāng

  south

  Chapter 8
 • 难过
  難過

  nánguò

  sad

  Chapter 8
 • 难看
  難看

  nánkàn

  ugly

  Chapter 8
 • 难受
  難受

  nánshòu

  uncomfortable

  Chapter 8
 • 难题
  難題

  nántí

  problem

  Chapter 8
 • 难听
  難聽

  nántīng

  ugly

  Chapter 8
 • 能够
  能夠

  nénggòu

  were able

  Chapter 8
 • 年级
  年級

  niánjí

  grade

  Chapter 8
 • 年轻
  年輕

  niánqīng

  young

  Chapter 8

 • niǎo

  bird

  Chapter 9

 • nòng

  do

  Chapter 9
 • 努力
  努力

  nǔlì

  work hard

  Chapter 9


 • climb

  Chapter 9
 • 爬山
  爬山

  páshān

  mountain climbing

  Chapter 9


 • afraid

  Chapter 9

 • pái

  row

  Chapter 9
 • 排队
  排隊

  páiduì

  queue

  Chapter 9
 • 排球
  排球

  páiqiú

  volleyball

  Chapter 9

 • pèng

  bump

  Chapter 9
 • 碰到
  碰到

  pèng dào

  bump into

  Chapter 9
 • 碰见
  碰見

  pèngjiàn

  meet

  Chapter 9

 • piān

  articles

  Chapter 9
 • 便宜
  便宜

  piányí

  cheap

  Chapter 9

 • piàn

  sheet

  Chapter 9
 • 漂亮
  漂亮

  piàoliang

  pretty

  Chapter 9

 • píng

  level

  Chapter 9
 • 平安
  平安

  píng’ān

  safe

  Chapter 9
 • 平常
  平常

  píngcháng

  usually

  Chapter 9
 • 平等
  平等

  píngděng

  equality

  Chapter 9
 • 平时
  平時

  píngshí

  usually

  Chapter 9

 • píng

  bottle

  Chapter 9
 • 瓶子
  瓶子

  píngzi

  bottle

  Chapter 9
 • 普通
  普通

  pǔtōng

  ordinary

  Chapter 9
 • 普通话
  普通話

  pǔtōnghuà

  mandarin

  Chapter 9
 • 其他
  其他

  qítā

  other

  Chapter 9
 • 其中
  其中

  qízhōng

  among them

  Chapter 9


 • ride

  Chapter 9
 • 骑车
  騎車

  qí chē

  cycling

  Chapter 9
 • 起飞
  起飛

  qǐfēi

  take off

  Chapter 9


 • gas

  Chapter 9
 • 气温
  氣溫

  qìwēn

  temperature

  Chapter 9

 • qiān

  thousand

  Chapter 9
 • 千克
  千克

  qiānkè

  kilogram

  Chapter 9
 • 前年
  前年

  qiánnián

  the year before last

  Chapter 9

 • qiáng

  wall

  Chapter 9
 • 青年
  青年

  qīngnián

  youth

  Chapter 9
 • 青少年
  青少年

  qīngshàonián

  teens

  Chapter 9

 • qīng

  light

  Chapter 9
 • 清楚
  清楚

  qīngchǔ

  clear

  Chapter 9

 • qíng

  clear

  Chapter 9
 • 晴天
  晴天

  qíngtiān

  sunny day

  Chapter 9
 • 请客
  請客

  qǐngkè

  dinner

  Chapter 9
 • 请求
  請求

  qǐngqiú

  request

  Chapter 9
 • 秋天
  秋天

  qiūtiān

  fall

  Chapter 9

 • qiú

  begging

  Chapter 9
 • 球场
  球場

  qiúchǎng

  court

  Chapter 9
 • 球队
  球隊

  qiú duì

  team

  Chapter 9
 • 球鞋
  球鞋

  qiúxié

  sneakers

  Chapter 9


 • take

  Chapter 9
 • 取得
  取得

  qǔdé

  get

  Chapter 10

 • quán

  all

  Chapter 10
 • 全部
  全部

  quánbù

  all

  Chapter 10
 • 全国
  全國

  quánguó

  nationwide

  Chapter 10
 • 全家
  全家

  quánjiā

  whole family

  Chapter 10
 • 全年
  全年

  quán nián

  annual

  Chapter 10
 • 全身
  全身

  quánshēn

  whole body

  Chapter 10
 • 全体
  全體

  quántǐ

  all

  Chapter 10
 • 然后
  然後

  ránhòu

  then

  Chapter 10

 • ràng

  yield

  Chapter 10
 • 热情
  熱情

  rèqíng

  enthusiasm

  Chapter 10
 • 人口
  人口

  rénkǒu

  population

  Chapter 10
 • 人们
  人們

  rénmen

  people

  Chapter 10
 • 人数
  人數

  rénshù

  number of people

  Chapter 10
 • 认为
  認為

  rènwéi

  think

  Chapter 10
 • 日报
  日報

  rìbào

  daily

  Chapter 10
 • 日子
  日子

  rìzi

  day

  Chapter 10
 • 如果
  如果

  rúguǒ

  in case

  Chapter 10
 • 入口
  入口

  rùkǒu

  entrance

  Chapter 10
 • 商量
  商量

  shāngliáng

  discuss

  Chapter 10
 • 商人
  商人

  shāngrén

  businessman

  Chapter 10
 • 上周
  上週

  shàng zhōu

  last week

  Chapter 10
 • 少数
  少數

  shǎoshù

  few

  Chapter 10
 • 少年
  少年

  shàonián

  juvenile

  Chapter 10
 • 身边
  身邊

  shēnbiān

  by your side

  Chapter 10
 • 什么样
  什麼樣

  shénme yàng

  what kind

  Chapter 10

 • shēng

  give birth

  Chapter 10
 • 生词
  生詞

  shēng cí

  new words

  Chapter 10
 • 生活
  生活

  shēnghuó

  life

  Chapter 10
 • 声音
  聲音

  shēngyīn

  sound

  Chapter 10

 • shěng

  province

  Chapter 10

 • shěng

  province

  Chapter 10
 • 十分
  十分

  shífēn

  very

  Chapter 10
 • 实际
  實際

  shíjì

  actual

  Chapter 10
 • 实习
  實習

  shíxí

  practice

  Chapter 10
 • 实现
  實現

  shíxiàn

  achieve

  Chapter 10
 • 实在
  實在

  shízài

  really

  Chapter 10
 • 实在
  實在

  shízài

  really

  Chapter 10
 • 食物
  食物

  shíwù

  food

  Chapter 10
 • 使用
  使用

  shǐyòng

  use

  Chapter 10

 • shì

  city

  Chapter 10
 • 市长
  市長

  shìzhǎng

  mayor

  Chapter 10
 • 事情
  事情

  shìqíng

  thing

  Chapter 10

 • shōu

  receive

  Chapter 10
 • 收到
  收到

  shōu dào

  roger that

  Chapter 10
 • 收入
  收入

  shōurù

  income

  Chapter 10
 • 手表
  手錶

  shǒubiǎo

  watch

  Chapter 10
 • 受到
  受到

  shòudào

  suffer

  Chapter 10
 • 舒服
  舒服

  shūfú

  comfortable

  Chapter 10

 • shú

  cooked

  Chapter 10

 • shù

  number

  Chapter 11
 • 数字
  數字

  shùzì

  digital

  Chapter 11
 • 水平
  水平

  shuǐpíng

  level

  Chapter 11
 • 顺利
  順利

  shùnlì

  smoothly

  Chapter 11
 • 说明
  說明

  shuōmíng

  description

  Chapter 11
 • 司机
  司機

  sījī

  driver

  Chapter 11
 • 送到
  送到

  sòng dào

  sent to

  Chapter 11
 • 送给
  送給

  sòng gěi

  give to

  Chapter 11

 • suàn

  calculate

  Chapter 11
 • 虽然
  雖然

  suīrán

  although

  Chapter 11
 • 随便
  隨便

  suíbiàn

  casual

  Chapter 11
 • 随时
  隨時

  suíshí

  at any time

  Chapter 11
 • 所以
  所以

  suǒyǐ

  and so

  Chapter 11
 • 所有
  所有

  suǒyǒu

  all

  Chapter 11


 • it

  Chapter 11
 • 它们
  它們

  tāmen

  they

  Chapter 11
 • 太太
  太太

  tàitài

  mrs

  Chapter 11
 • 太阳
  太陽

  tàiyáng

  sun

  Chapter 11
 • 态度
  態度

  tàidù

  attitude

  Chapter 11
 • 讨论
  討論

  tǎolùn

  discuss

  Chapter 11

 • tào

  set

  Chapter 11
 • 特别
  特別

  tèbié

  especially

  Chapter 11
 • 特点
  特點

  tèdiǎn

  features

  Chapter 11

 • téng

  pain

  Chapter 11


 • mention

  Chapter 11
 • 提出
  提出

  tíchū

  put forward

  Chapter 11
 • 提到
  提到

  tí dào

  mentioned

  Chapter 11
 • 提高
  提高

  tígāo

  improve

  Chapter 11


 • question

  Chapter 11
 • 体育
  體育

  tǐyù

  physical education

  Chapter 11
 • 体育场
  體育場

  tǐyùchǎng

  stadium

  Chapter 11
 • 体育馆
  體育館

  tǐyùguǎn

  stadium

  Chapter 11
 • 天上
  天上

  tiān shàng

  heaven

  Chapter 11

 • tiáo

  article

  Chapter 11
 • 条件
  條件

  tiáojiàn

  condition

  Chapter 11
 • 听讲
  聽講

  tīngjiǎng

  listen

  Chapter 11
 • 听说
  聽說

  tīng shuō

  it is said that

  Chapter 11

 • tíng

  stop

  Chapter 11
 • 停车
  停車

  tíngchē

  parking

  Chapter 11
 • 停车场
  停車場

  tíngchēchǎng

  parking lot

  Chapter 11

 • tǐng

  very

  Chapter 11
 • 挺好
  挺好

  tǐng hǎo

  very good

  Chapter 11

 • tōng

  through

  Chapter 11
 • 通过
  通過

  tōngguò

  by

  Chapter 11
 • 通知
  通知

  tōngzhī

  notice

  Chapter 11
 • 同时
  同時

  tóngshí

  in the meantime

  Chapter 11
 • 同事
  同事

  tóngshì

  colleague

  Chapter 11
 • 同样
  同樣

  tóngyàng

  same

  Chapter 11

 • tóu

  head

  Chapter 11
 • 里头
  裡頭

  lǐtou

  inside

  Chapter 11
 • 头发
  頭髮

  tóufà

  hair

  Chapter 12
 • 图片
  圖片

  túpiàn

  image

  Chapter 12

 • tuī

  push

  Chapter 12

 • tuǐ

  leg

  Chapter 12
 • 外地
  外地

  wàidì

  out of town

  Chapter 12
 • 外卖
  外賣

  wàimài

  takeaway

  Chapter 12

 • wán

  finish

  Chapter 12
 • 完成
  完成

  wánchéng

  carry out

  Chapter 12
 • 完全
  完全

  wánquán

  complete

  Chapter 12
 • 晚安
  晚安

  wǎn’ān

  good night

  Chapter 12
 • 晚报
  晚報

  wǎnbào

  evening news

  Chapter 12
 • 晚餐
  晚餐

  wǎncān

  dinner

  Chapter 12
 • 晚会
  晚會

  wǎnhuì

  party

  Chapter 12

 • wǎn

  bowl

  Chapter 12

 • wàn

  ten thousand

  Chapter 12

 • wǎng

  network

  Chapter 12
 • 网球
  網球

  wǎngqiú

  tennis

  Chapter 12
 • 网站
  網站

  wǎngzhàn

  website

  Chapter 12

 • wǎng

  to

  Chapter 12

 • wèi

  for

  Chapter 12
 • 为什么
  為什麼

  wèishéme

  why

  Chapter 12

 • wèi

  bit

  Chapter 12
 • 味道
  味道

  wèidào

  taste

  Chapter 12

 • wèi

  hey

  Chapter 12
 • 温度
  溫度

  wēndù

  temperature

  Chapter 12

 • wén

  smell

  Chapter 12
 • 问路
  問路

  wèn lù

  ask for directions

  Chapter 12
 • 问题
  問題

  wèntí

  problem

  Chapter 12
 • 午餐
  午餐

  wǔcān

  lunch

  Chapter 12
 • 午睡
  午睡

  wǔshuì

  nap

  Chapter 12
 • 西北
  西北

  xī běi

  northwest

  Chapter 12
 • 西餐
  西餐

  xī cān

  western food

  Chapter 12
 • 西方
  西方

  xīfāng

  west

  Chapter 12
 • 西南
  西南

  xīnán

  southwest

  Chapter 12
 • 西医
  西醫

  xīyī

  western medicine

  Chapter 12
 • 习惯
  習慣

  xíguàn

  habit

  Chapter 12
 • 洗衣机
  洗衣機

  xǐyījī

  washing machine

  Chapter 12
 • 洗澡
  洗澡

  xǐzǎo

  take a bath

  Chapter 12

 • xià

  under

  Chapter 12
 • 下雪
  下雪

  xià xuě

  snowing

  Chapter 12
 • 下周
  下週

  xià zhōu

  next week

  Chapter 12
 • 夏天
  夏天

  xiàtiān

  summer

  Chapter 12
 • 相同
  相同

  xiāngtóng

  the same

  Chapter 12
 • 相信
  相信

  xiāngxìn

  believe

  Chapter 12

 • xiǎng

  ring

  Chapter 12
 • 想到
  想到

  xiǎngdào

  think

  Chapter 12
 • 想法
  想法

  xiǎngfǎ

  idea

  Chapter 12
 • 想起
  想起

  xiǎngqǐ

  remember

  Chapter 12

 • xiàng

  to

  Chapter 12
 • 相机
  相機

  xiàngjī

  camera

  Chapter 12

 • xiàng

  like

  Chapter 13
 • 小王
  小王

  xiǎo wáng

  xiao wang

  Chapter 13
 • 小声
  小聲

  xiǎo shēng

  whisper

  Chapter 13
 • 小时候
  小時候

  xiǎoshíhòu

  when i was young

  Chapter 13
 • 小说
  小說

  xiǎoshuō

  fiction

  Chapter 13
 • 小心
  小心

  xiǎoxīn

  heads up

  Chapter 13
 • 小组
  小組

  xiǎozǔ

  group

  Chapter 13
 • 校园
  校園

  xiàoyuán

  campus

  Chapter 13
 • 校长
  校長

  xiàozhǎng

  principal

  Chapter 13
 • 笑话
  笑話

  xiàohuà

  joke

  Chapter 13
 • 笑话儿
  笑話兒

  xiàohuà er

  joke

  Chapter 13

 • xié

  shoe

  Chapter 13
 • 心里
  心裡

  xīnlǐ

  in the heart

  Chapter 13
 • 心情
  心情

  xīnqíng

  mood

  Chapter 13
 • 心中
  心中

  xīnzhōng

  in mind

  Chapter 13
 • 新闻
  新聞

  xīnwén

  news

  Chapter 13

 • xìn

  letter

  Chapter 13
 • 信号
  信號

  xìnhào

  signal

  Chapter 13
 • 信息
  信息

  xìnxī

  information

  Chapter 13
 • 信心
  信心

  xìnxīn

  confidence

  Chapter 13
 • 信用卡
  信用卡

  xìnyòngkǎ

  credit card

  Chapter 13
 • 星星
  星星

  xīngxīng

  star

  Chapter 13
 • 行动
  行動

  xíngdòng

  action

  Chapter 13
 • 行人
  行人

  xíngrén

  pedestrian

  Chapter 13
 • 行为
  行為

  xíngwéi

  behavior

  Chapter 13

 • xìng

  name

  Chapter 13
 • 姓名
  姓名

  xìngmíng

  name

  Chapter 13
 • 休假
  休假

  xiūjià

  vacation

  Chapter 13
 • 许多
  許多

  xǔduō

  a lot of

  Chapter 13

 • xuǎn

  selected

  Chapter 13
 • 学期
  學期

  xuéqí

  semester

  Chapter 13

 • xuě

  snow

  Chapter 13
 • 颜色
  顏色

  yánsè

  colour

  Chapter 13

 • yǎn

  eye

  Chapter 13
 • 眼睛
  眼睛

  yǎnjīng

  eye

  Chapter 13

 • yǎng

  support

  Chapter 13
 • 样子
  樣子

  yàngzi

  look like

  Chapter 13
 • 要求
  要求

  yāoqiú

  claim

  Chapter 13

 • yào

  medicine

  Chapter 13
 • 药店
  藥店

  yàodiàn

  pharmacy

  Chapter 13
 • 药片
  藥片

  yàopiàn

  pill

  Chapter 13
 • 药水
  藥水

  yàoshuǐ

  potion

  Chapter 13
 • 也许
  也許

  yěxǔ

  maybe

  Chapter 13


 • night

  Chapter 13
 • 夜里
  夜裡

  yèlǐ

  at night

  Chapter 13
 • 一部分
  一部分

  yībùfèn

  part of

  Chapter 13
 • 一定
  一定

  yīdìng

  for sure

  Chapter 13
 • 一共
  一共

  yīgòng

  altogether

  Chapter 13
 • 一会儿
  一會兒

  yīhuǐ’er

  a while

  Chapter 13
 • 一路平安
  一路平安

  yīlù píng’ān

  safe journey

  Chapter 13
 • 一路顺风
  一路順風

  yīlù shùnfēng

  bon voyage

  Chapter 14
 • 已经
  已經

  yǐjīng

  already

  Chapter 14
 • 以后
  以後

  yǐhòu

  after

  Chapter 14
 • 以前
  以前

  yǐqián

  before

  Chapter 14
 • 以上
  以上

  yǐshàng

  the above

  Chapter 14
 • 以外
  以外

  yǐwài

  outside

  Chapter 14
 • 以为
  以為

  yǐwéi

  think

  Chapter 14
 • 以下
  以下

  yǐxià

  the following

  Chapter 14
 • 椅子
  椅子

  yǐzi

  chair

  Chapter 14
 • 一般
  一般

  yībān

  general

  Chapter 14
 • 一点点
  一點點

  yīdiǎn diǎn

  a little bit

  Chapter 14
 • 一生
  一生

  yīshēng

  lifetime

  Chapter 14
 • 一直
  一直

  yīzhí

  always

  Chapter 14
 • 亿


  billion

  Chapter 14
 • 意见
  意見

  yìjiàn

  opinion

  Chapter 14
 • 意思
  意思

  yìsi

  meaning

  Chapter 14
 • 因为
  因為

  yīnwèi

  because

  Chapter 14

 • yīn

  yin

  Chapter 14
 • 阴天
  陰天

  yīn tiān

  cloudy day

  Chapter 14
 • 音节
  音節

  yīnjié

  syllable

  Chapter 14
 • 音乐
  音樂

  yīnyuè

  music

  Chapter 14
 • 音乐会
  音樂會

  yīnyuè huì

  concert

  Chapter 14
 • 银行
  銀行

  yínháng

  bank

  Chapter 14
 • 银行卡
  銀行卡

  yínháng kǎ

  bank card

  Chapter 14
 • 应该
  應該

  yīnggāi

  should

  Chapter 14
 • 英文
  英文

  yīngwén

  english

  Chapter 14
 • 英语
  英語

  yīngyǔ

  english

  Chapter 14
 • 影片
  影片

  yǐngpiàn

  film

  Chapter 14
 • 影响
  影響

  yǐngxiǎng

  influences

  Chapter 14
 • 永远
  永遠

  yǒngyuǎn

  forever and always

  Chapter 14

 • yóu

  oil

  Chapter 14
 • 游客
  遊客

  yóukè

  tourist

  Chapter 14
 • 友好
  友好

  yǒuhǎo

  friendly

  Chapter 14
 • 有空儿
  有空兒

  yǒu kòng er

  available

  Chapter 14
 • 有人
  有人

  yǒurén

  someone

  Chapter 14
 • 有一点儿
  有一點兒

  yǒu yīdiǎn er

  a little bit

  Chapter 14
 • 有意思
  有意思

  yǒuyìsi

  interesting

  Chapter 14

 • yòu

  also

  Chapter 14


 • fish

  Chapter 14
 • 语言
  語言

  yǔyán

  language

  Chapter 14
 • 原来
  原來

  yuánlái

  original

  Chapter 14
 • 原因
  原因

  yuányīn

  the reason

  Chapter 14

 • yuàn

  hospital

  Chapter 14
 • 院长
  院長

  yuànzhǎng

  dean

  Chapter 14
 • 院子
  院子

  yuànzi

  courtyard

  Chapter 14
 • 愿意
  願意

  yuànyì

  willing

  Chapter 14
 • 月份
  月份

  yuèfèn

  month

  Chapter 14
 • 月亮
  月亮

  yuèliàng

  moon

  Chapter 14

 • yuè

  more

  Chapter 14
 • 越来越
  越來越

  yuè lái yuè

  more and more

  Chapter 14

 • yún

  cloud

  Chapter 15
 • 运动
  運動

  yùndòng

  movement

  Chapter 15

 • zán

  we

  Chapter 15
 • 咱们
  咱們

  zánmen

  we

  Chapter 15

 • zàng

  dirty

  Chapter 15
 • 早餐
  早餐

  zǎocān

  breakfast

  Chapter 15
 • 早晨
  早晨

  zǎochén

  in the morning

  Chapter 15
 • 早就
  早就

  zǎo jiù

  long ago

  Chapter 15
 • 怎么办
  怎麼辦

  zěnme bàn

  how to do

  Chapter 15
 • 怎么样
  怎麼樣

  zěnme yàng

  how

  Chapter 15
 • 怎样
  怎樣

  zěnyàng

  how

  Chapter 15

 • zhàn

  take up

  Chapter 15

 • zhàn

  station

  Chapter 15
 • 站住
  站住

  zhànzhù

  stop

  Chapter 15

 • zhǎng

  long

  Chapter 15
 • 长大
  長大

  zhǎngdà

  grow up

  Chapter 15
 • 找出
  找出

  zhǎo chū

  find out

  Chapter 15
 • 照顾
  照顧

  zhàogù

  take care of

  Chapter 15
 • 照片
  照片

  zhàopiàn

  photo

  Chapter 15
 • 照相
  照相

  zhàoxiàng

  photograph

  Chapter 15
 • 这么
  這麼

  zhème

  so

  Chapter 15
 • 这时候
  這時候

  zhè shíhòu

  at this moment

  Chapter 15
 • 这样
  這樣

  zhèyàng

  such

  Chapter 15
 • 真正
  真正

  zhēnzhèng

  real

  Chapter 15
 • 正常
  正常

  zhèngcháng

  normal

  Chapter 15
 • 正好
  正好

  zhènghǎo

  just right

  Chapter 15
 • 正确
  正確

  zhèngquè

  correct

  Chapter 15
 • 正是
  正是

  zhèng shì

  exactly

  Chapter 15
 • 直接
  直接

  zhíjiē

  direct

  Chapter 15

 • zhǐ

  only

  Chapter 15
 • 只能
  只能

  zhǐ néng

  can only

  Chapter 15
 • 只要
  只要

  zhǐyào

  as long as

  Chapter 15

 • zhǐ

  paper

  Chapter 15
 • 中餐
  中餐

  zhōngcān

  chinese food

  Chapter 15
 • 中级
  中級

  zhōngjí

  intermediate

  Chapter 15
 • 中年
  中年

  zhōng nián

  middle aged

  Chapter 15
 • 中小学
  中小學

  zhōng xiǎoxué

  elementary and middle school

  Chapter 15
 • 中心
  中心

  zhōngxīn

  center

  Chapter 15
 • 中医
  中醫

  zhōngyī

  chinese medicine

  Chapter 15
 • 重点
  重點

  zhòngdiǎn

  focus

  Chapter 15
 • 重视
  重視

  zhòngshì

  pay attention to

  Chapter 15

 • zhōu

  week

  Chapter 15
 • 周末
  週末

  zhōumò

  weekend

  Chapter 15
 • 周年
  週年

  zhōunián

  anniversary

  Chapter 15
 • 主人
  主人

  zhǔrén

  the host

  Chapter 15
 • 主要
  主要

  zhǔyào

  main

  Chapter 15
 • 住房
  住房

  zhùfáng

  housing

  Chapter 15
 • 住院
  住院

  zhùyuàn

  be hospitalized

  Chapter 15

 • zhuāng

  attire

  Chapter 15
 • 准备
  準備

  zhǔnbèi

  ready

  Chapter 15
 • 自己
  自己

  zìjǐ

  oneself

  Chapter 16
 • 自行车
  自行車

  zìxíngchē

  bicycle

  Chapter 16
 • 自由
  自由

  zìyóu

  free

  Chapter 16
 • 字典
  字典

  zìdiǎn

  dictionary

  Chapter 16
 • 走过
  走過

  zǒuguò

  walk through

  Chapter 16
 • 走进
  走進

  zǒu jìn

  walk in

  Chapter 16
 • 走开
  走開

  zǒu kāi

  go away

  Chapter 16


 • rent

  Chapter 16


 • group

  Chapter 16
 • 组成
  組成

  zǔchéng

  composition

  Chapter 16
 • 组长
  組長

  zǔzhǎng

  group leader

  Chapter 16

 • zuǐ

  mouth

  Chapter 16
 • 最近
  最近

  zuìjìn

  recent

  Chapter 16
 • 作家
  作家

  zuòjiā

  writer

  Chapter 16
 • 作文
  作文

  zuòwén

  composition

  Chapter 16
 • 作业
  作業

  zuòyè

  operation

  Chapter 16
 • 作用
  作用

  zuòyòng

  effect

  Chapter 16

 • zuò

  seat

  Chapter 16
 • 座位
  座位

  zuòwèi

  seat

  Chapter 16
 • 做到
  做到

  zuò dào

  do it

  Chapter 16
 • 做法
  做法

  zuòfǎ

  practice

  Chapter 16
 • 做饭
  做飯

  zuò fàn

  cook

  Chapter 16

The New HSK Levels